herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chojna tworzy i prowadzi Burmistrz Gminy Chojna. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chojna jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Gminy Chojna na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

• numer identyfikacji podatkowej (NIP);

• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

• dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

• znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017., poz. 1289)

Oświadczenie powinno zawierać także:

• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

• oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

•podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy
ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Burmistrz Gminy Chojna dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Turkiewicz 27-02-2018 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paulina Turkiewicz 27-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Paulina Turkiewicz 27-02-2018 11:49