herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2017 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2017 ROK

I. WPROWADZENIE

 

Rada Miejska w Chojnie uchwałą Nr XXVIII/223/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. przyjęła Roczny Program Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Ustawodawca zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialny do przedłożenia nie później niż do dnia 31 maja każdego roku sprawozdania z realizacji programu za rok poprzedni, dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz zamieszczenia sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego. Wskazuje m. in. na cele i formy współpracy, określa katalog zadań przy wykonywaniu, których powinna być realizowana współpraca pomiędzy gminą Chojna a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna.

 

II. TWORZENIE PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

 

Zarządzeniem nr 473/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 października 2016 r. projekt Programu został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, na stronie internetowej Gminy Chojna www.chojna.pl, oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

            Konsultacje projektu Programu odbywały się od dnia 03.11.2016 r. do dnia 07.11.2016 r. Wszystkie uwagi i propozycje dotyczące projektu Programu można było składać na formularzu uwag i przesłać na adres e-mail ngo@chojna.pl lub dostarczyć w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Chojnie. Organizacje nie wniosły uwag, ani propozycji do projektu Programu.

W związku z powyższym przygotowano i przedłożono projekt uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Uchwała Nr XXVIII/223/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. została podjęta w dniu 15 listopada 2016 r.

III. WSPÓŁPRACA FINANSOWA I POZAFINANSOWA GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Współpraca o charakterze finansowym.

           

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi polegała na zlecaniu zadań publicznych w formie powierzenia realizacji zadania.

Gmina Chojna w 2017 r. ogłosiła trzy otwarte konkursy ofert na podstawie przepisów ustawy o sporcie. Łącznie przekazano 300.000,00 zł. w ramach udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2017 r.

 

Lp.

Nr i nazwa zadania publicznego

Nazwa organizacji pozarządowej

Kwota z umowy

Zwrot niewykorzystanej dotacji

Kwota dotacji przypadająca do zwrotu, wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem

1.

zadanie nr ZBN/S/1/2017

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, i seniorów oraz lekkiej atletyki, w tym utrzymanie boisk i terenu Stadionu Miejskiego w Chojnie i budynku administracyjno – socjalnego

MKS Odra Chojna

190.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.

zadanie nr ZBN/S/2/2017

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Brwice, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

UKS Sekwoja Brwice

9.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3.

zadanie nr ZBN/S/3/2017

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lisie Pole w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

UKS Chrobry Lisie Pole

14.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4.

zadanie nr ZBN/S/4/2017

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Białęgi w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

LUKS Błękitni Białęgi

9.000,00 zł

6.256,56 zł

24,00 zł

5.

zadanie nr ZBN/S/5/2017

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Nawodna w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

UKS Rurzyca Nawodna

14.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6.

zadanie nr ZBN/S/6/2017

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów walki

KB Garda Chojna

20.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

7.

zadanie nr ZBN/S/7/2017

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów motorowych w tym utrzymanie toru motocrossowego na potrzeby wykonania zadania

Klub Motorowy Chojna

20.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8.

zadanie nr ZBN/S/8/2017

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie kolarstwa

Bike Team Chojna

7.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

9.

zadanie nr ZBN/S/9/2017

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego

UKS-T Victoria Chojna

7.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10.

zadanie nr ZBN/S/10/2017

propagowanie biegów rekreacyjnych i organizacja biegów w tym biegu ulicznego w ramach obchodów Dni Chojny 2017

Active Chojna

10.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Razem:

300.000,00 zł

6.256,56 zł

24,00 zł

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym.

Pomieszczenia Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie były wykorzystywane przez organizacje pozarządowe, które mają tu swoją siedzibę. Lokal był również wynajmowany przez organizacje pozarządowe na doraźne zebrania, spotkania lub uroczystości związane z działalnością statutową organizacji.

 

Gmina Chojna w 2017 r. wspierała organizacje pozarządowe również poprzez:

- nieodpłatne użyczanie pomieszczeń i nieruchomości na działalność bieżącą organizacji;

- udostępnianie sali obrad Rady Miejskiej w Chojnie;

- zamieszczanie na stronie www.chojna.pl informacji dotyczących organizowanych szkoleń dla organizacji lub ogłoszonych konkursów;

- konsultowanie programów odpowiednio do zakresu ich działania;

- udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania;

- prowadzenie na stronie www.chojna.pl zakładki Stowarzyszenia i Fundacje;

- udzielanie rekomendacji i wystawianiu zaświadczeń. 

Od 2013 roku istnieje Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Chojna, która powstała w celu dostarczania aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym podmiotom zainteresowanych działalnością organizacji pozarządowych. Mapa była systematycznie uzupełniana na podstawie informacji przekazywanych od przedstawicieli organizacji pozarządowych. Informacje zawarte w Mapie dostępne są na stronie www.chojna.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Zatorski 07-05-2018 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Zatorski 27-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2018 13:35