Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 20 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (rzemiosło) - część działki nr 201/25 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Piastów.


Chojna, dnia 19 lipca 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 20,00 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (rzemiosło), położonego w obrębie 7 m. Chojna, działka nr 201/25,
ul. Piastów, Księga wieczysta SZ1Y/00033158/ - zwanego w dalszej części ogłoszenia przedmiotem dzierżawy. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, nieruchomość posiada oznaczenie Bi. Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony innymi umowami dzierżawy.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 180,00 zł miesięcznie, w tym opłata za dostawę mediów. Do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 10,00 zł

Oględziny lokalu odbędą się w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 10.30.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 10.10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok.4).

Wadium w wysokości 90,00 zł należy wpłacić do dnia 27 sierpnia 2018 r. w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu z właściwego rejestru (odpis z KRS) lub pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Niektóre istotne warunki dzierżawy:

- Dzierżawca obowiązany będzie, poza czynszem, do ponoszenia kosztów energii elektrycznej, zgodnie ze wskazaniem licznika. Koszty te nie będą zaliczane na poczet czynszu,

- Wszelkie prace, wykonywane w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym: przebudowa, remont, modernizacja i inne prace budowlane,
a następnie z użytkowaniem przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, winny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa. Lokal wymaga remontu,

- Dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości oraz innych zaleceń służb porządkowych,

- Dzierżawca winien będzie ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Funkcjonowanie działalności na przedmiocie dzierżawy nie może stanowić zagrożenia dla osób i mienia. Dzierżawca zobowiązany będzie również ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonać cesji ubezpieczenia na rzecz Wydzierżawiającego. Ubezpieczenie za pierwszy rok dzierżawy wraz z cesją, Dzierżawca winien będzie przedłożyć Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy, a za kolejne lata - w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia,

- W czasie trwania dzierżawy, Dzierżawca będzie miał obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym,

- Dzierżawca, poza czynszem dzierżawnym, obowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych oraz inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.

- Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym: przebudowa, remont, modernizacja i inne prace budowlane,
a następnie użytkowaniem przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi, również w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Nakłady, po zakończeniu umowy dzierżawy, stają się własnością Wydzierżawiającego, bez obowiązku spłaty ich wartości na rzecz Dzierżawcy.

- Czynsz dzierżawny będzie corocznie rewaloryzowany wskaźnikiem wzrostu czynszu dla lokali użytkowych - zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Chojna, począwszy od roku następnego po roku zawarcia umowy.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Dodatkowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414 26 85 wew. 60.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 19-07-2018 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 19-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2018 09:18