Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 23,85 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe - część działki nr 195/11 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki.

Chojna, dnia 17 października 2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 23,85 m2, z przeznaczeniem na cele garażowe, położonego w obrębie 6 m. Chojna, działka nr 195/11, ul. Kościuszki, Księga wieczysta SZ1Y/00042752/8 - zwanego w dalszej części ogłoszenia przedmiotem dzierżawy. Zgodnie
z ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, nieruchomość posiada oznaczenie B i Bp. Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony innymi umowami dzierżawy.

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 130,00 zł miesięcznie. Do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 10,00 zł

 Oględziny lokalu odbędą się w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 10.00.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 10.10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok.4).

 

Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić do dnia 19 października 2018 r. w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych – aktualnego dokumentu z właściwego rejestru (odpis z KRS) lub pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

 

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

 

Niektóre istotne warunki dzierżawy:

- Dzierżawca obowiązany będzie, poza czynszem, do ponoszenia kosztów usług komunalnych. Koszty te nie będą zaliczane na poczet czynszu,

 

- Dzierżawca obowiązany będzie zapewnić we własnym zakresie ogrzewanie lokalu. Koszty te nie będą zaliczane na poczet czynszu,

 

- Dzierżawca obowiązany będzie wykonać, na własny koszt i własnym staraniem, ścianę rozdzielającą przedmiot dzierżawy od innego pomieszczenia,

 

- Wszelkie prace, wykonywane w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym: przebudowa, remont, modernizacja i inne prace budowlane,
a następnie z użytkowaniem przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, winny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa.

 

- Dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości oraz innych zaleceń służb porządkowych,

 

- Dzierżawca winien będzie ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Funkcjonowanie działalności na przedmiocie dzierżawy nie może stanowić zagrożenia dla osób i mienia. Dzierżawca zobowiązany będzie również ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonać cesji ubezpieczenia na rzecz Wydzierżawiającego. Ubezpieczenie za pierwszy rok dzierżawy wraz z cesją, Dzierżawca winien będzie przedłożyć Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy, a za kolejne lata – w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia,

 

- W czasie trwania dzierżawy, Dzierżawca będzie miał obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym oraz dbania
o stan estetyczny i sanitarny budynku,

 

- Dzierżawca, poza czynszem dzierżawnym, obowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych oraz inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.

 

- Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym: przebudowa, remont, modernizacja i inne prace budowlane,
a następnie użytkowaniem przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi, również w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Nakłady, po zakończeniu umowy dzierżawy, stają się własnością Wydzierżawiającego, bez obowiązku spłaty ich wartości na rzecz Dzierżawcy.

 

- Czynsz dzierżawny będzie corocznie rewaloryzowany wskaźnikiem wzrostu czynszu dla lokali użytkowych – zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Chojna, począwszy od roku następnego po roku zawarcia umowy.

 

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414 26 85 wew. 60.

 

                                                                                            Burmistrz

 

                                                                                     Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 19-10-2018 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 19-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-10-2018 10:48