Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami pozostałymi niemieszklanymi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 160/5 o pow.0,0411ha, położóna w obrębie 4m.Chojna, ul.Słowiańska, KW SZ1Y/00045252/4

 

Chojna, dnia 22.07.2019r.

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami pozostałymi niemieszkalnymi (budynek gospodarczo- garażowy i garażowy), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 160/5 o pow. 0,0411ha, położona w obrębie 4 miasta Chojna, ul. Słowiańska, KW SZ1Y/00045252/4.

 

Nieruchomość położona przy ul. Słowiańskiej, w strefie pośredniej miasta, w bliskości ulicy wyjazdowej z miasta w kierunku Trzcińska Zdrój do drogi krajowej nr 26. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa i tereny zielone.

W skład nieruchomości wchodzą: pozostały budynek niemieszkalny o pow. użytkowej 46,04m2 (budynek gospodarczo-garażowy), pozostały budynek niemieszkalny w stanie „surowym otwartym”
o pow. użytkowej 29,62m2 (budynek garażowy). Na działce projektowany jest jeszcze inny budynek garażowy.

Nakłady poczynione na budowę budynków nie są własnością Gminy Chojna, stanowią własność dzierżawcy. Teren pod budynkami częściowo utwardzony z płyt betonowych ażurowych typu Jumbo, dojazd do nieruchomości dobry, drogą o nawierzchni utwardzonej istniejącej drogi publicznej nr 152/4 przez działkę drogową wewnętrzną nr 157,270/2 i 160/6.

Działka obciążona umową dzierżawy zawartą na czas określony, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia służebności przesyłu przyłącza kanalizacji burzowej.

 

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna- częściowo obszary wyłączone z zabudowy na terenie miasta Chojna o niekorzystnych warunkach wykonawstwa (grunty słabonośne, płytkie zwierciadło wód gruntowych) częściowo strefa „E” ochrona ekspozycji, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, dla terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 27.02.2018r. ISR.6710.2017/2018 w ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane i Bi - inne tereny zabudowane.

 

cena wywoławcza wynosi 56 700,00zł wadium: 5 670,00zł

w tym grunt 22 200,00zł

budynki (nakłady) 34 500,00zł

 

minimalne postąpienie 570,00zł

Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się dnia 5 września 2019r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 2.09.2019r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

 

Uzyskana w przetargu cena nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Chojna.

 

W przypadku nabycia prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przez dzierżawcę, na poczet ceny sprzedaży zostaną zaliczone nakłady poniesione przez dzierżawcę na wybudowanie budynków wg następującego rozliczenia: od najwyższej ceny osiągniętej w drodze przetargu - ceny wywoławczej (wraz z nakładami) powiększonej o postąpienia, zostanie odliczona wylicytowana wartość nakładów w wysokości wyliczonej proporcjonalnie do całej wartości nieruchomości. Pozostała kwota będzie stanowiła cenę gruntu podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.

 

W przypadku nabycia prawa własności będącej przedmiotem przetargu przez osobę trzecią, rozliczenie nakładów stanowiących własność dzierżawcy odbędzie się następująco: od najwyższej ceny osiągniętej w przetargu zostanie odliczona wylicytowana wartość nakładów w wysokości wyliczonej proporcjonalnie do całej wartości nieruchomości. Pozostała kwota będzie stanowiła cenę gruntu podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%. Nabywca nieruchomości dokona zapłaty odszkodowania- tytułem zwrotu nakładów, na rzecz dzierżawcy na jego rachunek bankowy, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Warunki przetargu:

 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.


Informacje dodatkowe:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 3. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 4. Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości

 5. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
  w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie
  i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie
  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Pierwszy przetarg odbył się 14.06.2019r. z wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel.91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 22-07-2019 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 22-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 22-07-2019 12:51