Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1A (pomieszczenie kotłowni) położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 60


Chojna, dnia 03.12.2019r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1A, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 60, w działce
nr 38/74 o pow. 0,1176ha, obręb 8m.Chojna, KW SZ1Y/00048506/1.

Lokal niemieszkalny o pow. użytkowej 147,95m2 składa się z pięciu pomieszczeń i korytarza. Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w piwnicy budynku, dwa pomieszczenia wchodzące w jego skład znajdują się poza obrębem budynku (część podziemna). Pomieszczenia wykorzystywane były na kotłownię c.o, w której znajdują się nieczynne piece c.o. Ponadto lokal wyposażony w instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną, c.o. Zarząd nieruchomością wspólną sprawuje firma PACTUM sp. z.o.o w Chojnie.

Z własnością tego lokalu związany jest udział do 691/10000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i gruncie.

Części wspólne budynku stanowią w szczególności: fundamenty, mury zewnętrzne, mury konstrukcyjne mury oddzielające poszczególne lokale, dachy, kominy oraz wszelkie części budynku
i urządzenia służące do użytku wszystkich współwłaścicieli lokali jak bramy, urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe i oświetlenia .

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojna teren oznaczony symbolem 11MW-teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; budynek istniejący 5 kondygnacyjny, dach płaski, zakaz nadbudowy, rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku oraz zmiany funkcji mieszkaniowej, zakaz podziału terenu. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako B-tereny mieszkaniowe

Niniejszy lokal będzie można oglądać w terminie ustalonym z pracownikiem urzędu.

cena wywoławcza 60 000,00zł wadium 6 000,00zł

minimalne postąpienie 600,00zł

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się 23 stycznia 2020r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 20.01.2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

Warunki przetargu:

 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Informacje dodatkowe:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 3. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 4. Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości

 5. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
  w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie
  i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie
  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się 14.06.2019r. z wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbył się 05.09.2019r. z wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg odbył się 31.10.2019r. z wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz tablicy ogłoszeń urzędu (parter).

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie
do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Sporządziła:

Aneta Okuniewska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 11-12-2019 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 10-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2019 09:12