Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zarządzenie nr 391/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r.


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 391/2020
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 5 lutego 2020 r.

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Przedmiotem finansowania są zadania służące rozwojowi sportu na terenie gminy Chojna.

 

 1. Rodzaje i numery zadań objętych konkursem:
 • zadanie nr SO/S/1/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów i seniorów, oraz lekkiej atletyki, w tym utrzymanie boisk i terenu Stadionu Miejskiego w Chojnie wraz z budynkiem administracyjno – socjalnym;

 • zadanie nr SO/S/2/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Brwice, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania;

 • zadanie nr SO/S/3/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lisie Pole, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania;

 • zadanie nr SO/S/4/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Nawodna, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania;

 • zadanie nr SO/S/5/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Krzymów, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań, których dotyczy konkurs wynosi: 112.000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych).

 

2. Forma konkursu.

Otwarty konkurs ofert jest organizowany na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna.

 

3. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie gminy Chojna.

 

4. Miejsce, w którym można zapoznać się z ogłoszeniem konkursu.

Urząd Miejski w Chojnie, Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, pokój nr 18, tel. 91 414 10 35, w. 51 i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, adres: www.bip.chojna.pl (zakładka - organizacje pozarządowe NGO).

 

5. Termin realizacji zadań.

Zadania przeznaczone do realizacji w drodze umowy:

zadanie nr SO/S/1/2020, nr SO/S/2/2020, nr SO/S/3/2020, nr SO/S/4/2020, nr SO/S/5/2020 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

6. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem konkursu, rodzajem zadania oraz pieczątką klubu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, lub przesłać pocztą – (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnie) w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. do godz.1515. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie zostaną złożone w kopercie opisanej jw. - zostaną odrzucone.


7. Termin i tryb rozpatrzenia ofert.

Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

Burmistrz Gminy Chojna na podstawie opinii komisji konkursowej dokona wyboru oferentów i podziału środków.

 

8. Finansowanie zadania.

1. Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

2. Wydatki niekwalifikowane:

 • wypłata wynagrodzeń dla działaczy klubu sportowego;
 • transfer zawodnika z innego klubu sportowego;
 • zapłata kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
 • zobowiązania klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 • zakup nieruchomości;
 • finansowanie kosztów działalności gospodarczej;
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym
 • opłaty za korzystanie z telefonu, internetu i tv.

 

9. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Gminy Chojna na podstawie §5 Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna.

2. Komisja dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Kryteria stosowane przy ocenie ofert:

- ocena formalna i merytoryczna:

 • czy realizowane zadanie będzie spełniać cel publiczny zgodnie z § 1 ust 2. Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna,
 • czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu;
 • czy oferta jest przedstawiona na formularzu według obowiązującego wzoru;
 • czy w złożonej ofercie przedstawiono harmonogram zadania zgodny z kosztorysem;
 • czy w złożonej ofercie przedstawiono kalkulację przewidywanych kosztów;
 • czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji;
 • czy została rozliczona dotacja przekazana przez Gminę Chojna w latach poprzednich;
 • czy do oferty dołączone są właściwe załączniki:

- statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo;

-  aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym(w przypadku kopii podpisany i opieczętowany za zgodność z oryginałem - wyciąg musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia o dodatkowe informacje do uczestników konkursu.

6. Złożone oferty, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w terminie 3 dni od powiadomienia o brakach nie będą podlegać ocenie.

Burmistrz Gminy Chojna dokonuje wyboru ofert biorąc pod uwagę:

a) opinię komisji konkursowej;

b) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenia w realizacji podobnego zadania;

c) zgodność oferty z opisem zadania;

d) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania);

e) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadania publiczne;

f) rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.

7. Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo do dokonania zmian dotyczących zakresu rzeczowego oraz kosztów w przedstawionym kosztorysie.

8. Kwoty na realizację zadań mogą ulec zmniejszeniu. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

9. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty w konkursie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Burmistrz Gminy Chojna może odwołać konkurs bez podania przyczyny.

11. Decyzję o wyborze ofert oraz wysokości udzielonej dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Chojna w formie zarządzenia. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

12. Ofertę oraz sprawozdanie należy wypełnić w formie elektronicznej (do pobrania ze strony internetowej www.bip.chojna.pl – zakładka organizacje pozarządowe NGO, tytuł dokumentu: konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r.

13. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania.

 

10. Wymagane załączniki do oferty.

1. Do oferty należy dołączyć:

 • kserokopie aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (wypis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany);
 • statut;

Każda strona kopii składanych dokumentów musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

11. Załączniki do ogłoszenia.

 • formularz oferty - załącznik nr 1;
 • formularz sprawozdania częściowego / końcowego– załącznik nr 2;

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 07-02-2020 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Zatorski 05-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 06-03-2020 12:40