Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrebie Lisie Pole


Chojna, dnia 14.05.2020 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych w obrębie Lisie Pole, gmina Chojna, zapisanych w księgach wieczystych nr SZ1Y/00041771/0 oraz SZ1Y/00041774/1:

 1. działka nr 216/6 o pow. 0,1480 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działkach nr 216/7 i 216/12 -drogi wewnętrzne

CENA WYWOŁAWCZA: 59 820,00 zł WADIUM: 6 000,00 zł

( W tym: 51 400,00 zł - działka + 8 420,00 zł udział do 1/6 części w drogach wewnętrznych)

Minimalne postąpienie wynosi 600,00 zł

 1. działka nr 216/8 o pow. 0,1699 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działkach nr 216/7 i 216/12 -drogi wewnętrzne

CENA WYWOŁAWCZA: 63 990,00 zł WADIUM: 6 400,00 zł

( W tym: 55 570,00 zł - działka + 8 420,00 zł udział do 1/6 części w drogach wewnętrznych)

Minimalne postąpienie wynosi 640,00 zł

 1. działka nr 216/9 o pow. 0,1747 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działkach nr 216/7 i 216/12 -drogi wewnętrzne

CENA WYWOŁAWCZA: 65 550,00 zł WADIUM: 6 600,00 zł

( W tym: 57 130,00 zł - działka + 8 420,00 zł udział do 1/6 części w drogach wewnętrznych)

Minimalne postąpienie wynosi 660,00 zł

 1. działka nr 216/10 o pow. 0,2021 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działkach nr 216/7 i 216/12 -drogi wewnętrzne

CENA WYWOŁAWCZA: 74 520,00 zł WADIUM: 7 500,00 zł

( W tym: 66 100,00 zł - działka + 8 420,00 zł udział do 1/6 części w drogach wewnętrznych)

Minimalne postąpienie wynosi 750,00 zł

 1. działka nr 216/11 o pow. 0,2804 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działkach nr 216/7 i 216/12 -drogi wewnętrzne

CENA WYWOŁAWCZA: 100 090,00 zł WADIUM: 10 100,00 zł

( W tym: 91 670,00 zł - działka + 8 420,00 zł udział do 1/6 części w drogach wewnętrznych)

Minimalne postąpienie wynosi 1 010,00 zł

 1. działka nr 216/13 o pow. 0,2484 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działkach nr 216/7 i 216/12 -drogi wewnętrzne

CENA WYWOŁAWCZA: 94 690,00 zł WADIUM: 9 500,00 zł

( W tym: 86 270,00 zł - działka + 8 420,00 zł udział do 1/6 części w drogach wewnętrznych)

Minimalne postąpienie wynosi 950,00 zł

Do cen osiągniętych w przetargach doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie Lisie Pole, gmina Chojna, posiadają dostęp do drogi publicznej drogami wewnętrznymi, stanowiącymi działki nr 216/7 i 216/12. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza oraz grunty rolne. Urządzenia komunalne
w zasięgu nieruchomości.

Na terenie działki nr 216/12, przy granicy z dzialką nr 214/2, usytuowane są studnie stanowiące część składową stacji uzdatniania wody dla miejscowości Lisie Pole. Nabywcy będą zobowiązani umożliwiać konserwację i remont studni przez każdoczesnego właściciela stacji uzdatniania wody.

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 maja 2018 r. nr BPI.6730.44.2018.AA dla nieruchomości ustalono warunki zabudowy, polegające na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków działki posiadają użytek gruntowy RIVb
i RV.

PRZETARGI odbędą się dnia 25 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, pokój nr 8:

 1. działka nr 216/6 o godzinie 10.00

 2. działka nr 216/8 o godzinie 10.10

 3. działka nr 216/9 o godzinie 10.20

 4. działka nr 216/10 o godzinie 10.30

 5. działka nr 216/11 o godzinie 10.40

 6. działka nr 216/613 o godzinie 10.50

WADIUM należy wpłacać na konto BS Chojna nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia
22 czerwca 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na nasze konto.

Warunki przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

2. Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Informacje dodatkowe:

1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

3. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

4. Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

5. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu
z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 06.05.2019r.

Pierwszy przetarg odbył się 30 kwietnia 2020r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl , a także wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter).

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. 8) tel. 91 414 10 35 wew.61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie
do publicznej wiadomości przyczynę jego odwołania, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Sporządziła:

Aneta Okuniewska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 15-05-2020 07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 15-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 15-05-2020 07:54