Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz działek niezabudowanych połozonych w obrebie 8m.Chojna nr 36/33, nr 36/34, nr 36/35, nr 36/38 i nr 36/39


Chojna, dnia 14.05.2020 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych w obrębie 8, miasto Chojna, zapisanych
w księgach wieczystych nr SZ1Y/00038678/4, nr SZ1Y/00038679/1, nr SZ1Y/00038680/1,
nr SZ1Y/00038683/2, nr SZ1Y/00038684/9:

  1. działka nr 36/33 o pow. 0,2189 ha

CENA WYWOŁAWCZA: 150 000,00 zł WADIUM: 15 000,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 1 500,00 zł

  1. działka nr 36/34 o pow. 0,2288 ha

CENA WYWOŁAWCZA: 157 200,00 zł WADIUM: 16 000,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 1 580,00 zł

  1. działka nr 36/35 o pow. 0,2618 ha

CENA WYWOŁAWCZA: 180 300,00 zł WADIUM: 18 100,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 1 810,00 zł

  1. działka nr 36/38 o pow. 0,1121 ha

CENA WYWOŁAWCZA: 76 000,00 zł WADIUM: 8 000,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 760,00 zł

  1. działka nr 36/39 o pow. 0,1279 ha

CENA WYWOŁAWCZA: 86 600,00 zł WADIUM: 9 000,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 870,00 zł

Nieruchomości podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Nieruchomości nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie została wydana dla nich decyzja o warunkach zbudowy lub o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz nie toczy się dla nich procedura planistyczna.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości posiadają oznaczenie: teren byłego lotniska; zorganizowana działalność inwestycyjna, obszar rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych; otulina Cedyńskiego Parku Krajobrzowego.

Nieruchomości położone są w strefie pośredniej Chojny, w części południowo-zachodniej miasta, w kompleksie niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa przemysłowo-usługowa, hurtownia INTERCARS, warsztaty samochodowe, złomowanie, lakiernictwo oraz działki niezabudowane przeznaczone pod funkcje produkcyjno-usługowe. W dalszej odległości znajduje się osiedle mieszkaniowe zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, kościół z budynkiem parafialnym, grunty pod zabudowę oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna po adaptowanych budynkach koszarowych, szkoła, zabudowa usługowa. Układ komunikacji drogowej i dostęp do nieruchomości dobry, drogą o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej - ulicą Żwirki i Wigury, ulicą Parkową, ulicą Transportową oraz ulicą Wąską. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków działki posiadają użytek gruntowy Bp - tereny niezabudowane.

Uzbrojenie - sieć energetyczna, wodociągowa - w pobliżu.

PRZETARGI odbędą się dnia 25 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, pokój nr 8:

  1. działka nr 36/33 o pow. 0,2189 ha o godz. 1100

  2. działka nr 36/34 o pow. 0,2288 ha o godz. 1110

  3. działka nr 36/35 o pow. 0,2618 ha o godz. 1120

  4. działka nr 36/38 o pow. 0,1121 ha o godz. 1130

  5. działka nr 36/39 o pow. 0,1279 ha o godz. 1140

WADIUM należy wpłacać na konto BS Chojna nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 22 czerwca 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na nasze konto.

Warunki przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

2. Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Informacje dodatkowe:

1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

3. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

4. Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

5. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie
i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął
w dniu 06 listopada 2019 r.

Pierwszy przetarg odbył się 9 kwietnia 2020r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl ,
a także wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter).

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. 8) tel. 91 414 10 35 wew.61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę jego odwołania, w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

Sporządziła:

Aneta Okuniewska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 15-05-2020 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 15-05-2020
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2020 07:58