Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zarządzenie nr 525/2020 Burmistrza Gminy Chojna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE Nr 525/2020
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 05 sierpnia 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz §4 uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez. Gminę Chojna zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych oraz Skarbnikowi Gminy Chojna.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 525/2020
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 05 sierpnia 2020 r.
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przedmiotem finansowania są zadanie służące rozwojowi sportu na terenie gminy Chojna.

 

 1. Rodzaj i numer zadania objętego konkursem:
 • zadanie nr SO/S/11/2020 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Brwice, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100);

 

 • zadanie nr SO/S/12/2020 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lisie Pole, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100);

 

 • zadanie nr SO/S/13/2020 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Nawodna, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100);

 

 • zadanie nr SO/S/14/2020 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Krzymów, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);

 

 • zadanie nr SO/S/15/2020 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów walki – boks.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100);

 

 • zadanie nr SO/S/16/2020 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów walki – karate.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100);

 

 • zadanie nr SO/S/17/2020 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

 

 1. Forma konkursu.

Otwarty konkurs ofert jest organizowany na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), oraz Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna.

 

 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie gminy Chojna.

 

 1. Miejsce, w którym można zapoznać się z ogłoszeniem konkursu.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

 

 1. Termin realizacji zadania.

Zadania przeznaczone do realizacji w drodze umowy:

 • zadanie nr SO/S/11/2020, nr SO/S/12/2020, nr SO/S/13/2020 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 6 grudnia 2020 r.,
 • zadanie nr SO/S/14/2020 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 23 listopada 2020 r.
 • zadanie nr SO/S/15/2020, SO/S/16/2020, SO/S/17/2020  w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2020 r.

 

 1. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem konkursu, rodzajem zadania oraz pieczątką klubu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, lub przesłać pocztą – (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnie) w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz.1515. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie zostaną złożone w kopercie opisanej jw. - zostaną odrzucone.
 

 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert.

Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

Burmistrz Gminy Chojna na podstawie opinii komisji konkursowej dokona wyboru oferenta.

 

 1.  Finansowanie zadania.
 1. Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.
 2. Wydatki niekwalifikowane:
 • - wypłata wynagrodzeń dla działaczy klubu sportowego;
 • - transfer zawodnika z innego klubu sportowego;
 • - zapłata kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
 • - zobowiązania klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 • - zakup nieruchomości;
 • - finansowanie kosztów działalności gospodarczej;
 • - udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym;
 • - opłaty za korzystanie z telefonu, internetu i tv.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 1. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Gminy Chojna na podstawie §5 Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna.
 2. Komisja dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Kryteria stosowane przy ocenie ofert:
 • ocena formalna i merytoryczna:
 • czy realizowane zadanie będzie spełniać cel publiczny zgodnie z § 1 ust 2. Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna;
 • czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu;
 • czy oferta jest przedstawiona na formularzu według obowiązującego wzoru;
 • czy w złożonej ofercie przedstawiono harmonogram zadania zgodny z kosztorysem;
 • czy w złożonej ofercie przedstawiono kalkulację przewidywanych kosztów;
 • czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji;
 • czy została rozliczona dotacja przekazana przez Gminę Chojna w latach poprzednich;
 • czy do oferty dołączone są właściwe załączniki:
 • statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo;
 • aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (w przypadku kopii podpisany i opieczętowany za zgodność z oryginałem - wyciąg musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).
 1. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 2. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia o dodatkowe informacje do uczestników konkursu.
 3. Złożone oferty, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w terminie 3 dni od powiadomienia o brakach nie będą podlegać ocenie.

Burmistrz Gminy Chojna dokonuje wyboru oferty biorąc pod uwagę:

 • opinię komisji konkursowej;
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenia w realizacji podobnego zadania;
 • zgodność oferty z opisem zadania;
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania);
 • proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadania publiczne;
 • rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.
 1. Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo do dokonania zmian dotyczących zakresu rzeczowego oraz kosztów w przedstawionym kosztorysie.
 2. Kwota na realizację zadania może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 3. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty w konkursie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Burmistrz Gminy Chojna może odwołać konkurs bez podania przyczyny.
 5. Decyzję o wyborze oferty oraz wysokości udzielonej dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Chojna w formie zarządzenia. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.
 6. Ofertę oraz sprawozdanie należy wypełnić w formie elektronicznej (do pobrania ze strony internetowej www.bip.chojna.pl – zakładka organizacje pozarządowe NGO, tytuł dokumentu: konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r.
 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania.

 

 1. Wymagane załączniki do oferty.
 1. Do oferty należy dołączyć:
 • kserokopie aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (wypis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany);
 • statut;

Każda strona kopii składanych dokumentów musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

 1. Załączniki do ogłoszenia.
 • formularz oferty - załącznik nr 1;
 • formularz sprawozdania częściowego / końcowego– załącznik nr 2.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 07-08-2020 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Zatorski 07-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 15-09-2020 12:12