Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych w obrębie 6, miasto Chojna, ul.Łyżwiarska

Chojna, dnia 29 września 2020 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych w obrębie 6, miasto Chojna, zapisanych w księgach wieczystych nr SZ1Y/00029263/6, nr SZ1Y/00053977/1, nr SZ1Y/00053978/8, nr SZ1Y/00053979/5, nr SZ1Y/00053981/2:

  1. działka nr 7/3 o pow. 0,1066 ha wraz z udziałem do 1/5 części w działce nr 7/2-droga wewnętrzna

CENA WYWOŁAWCZA: 43 620,00 zł WADIUM: 4 400,00 zł

( W tym: 36 600,00 zł - działka + 7 020,00 zł udział do 1/5 części w drodze wewnętrznej)

Minimalne postąpienie wynosi 440,00 zł

 

  1. działka nr 7/4 o pow. 0,1071 ha wraz z udziałem do 1/5 części w działce nr 7/2-droga wewnętrzna

CENA WYWOŁAWCZA: 43 820,00 zł WADIUM: 4 400,00 zł

( W tym: 36 800,00 zł - działka + 7 020,00 zł udział do 1/5 części w drodze wewnętrznej)

Minimalne postąpienie wynosi 440,00 zł

 

  1. działka nr 7/5 o pow. 0,1072 ha wraz z udziałem do 1/5 części w działce nr 7/2-droga wewnętrzna

CENA WYWOŁAWCZA: 43 820,00 zł WADIUM: 4 400,00 zł

( W tym: 36 800,00 zł - działka + 7 020,00 zł udział do 1/5 części w drodze wewnętrznej)

Minimalne postąpienie wynosi 440,00 zł

 

  1. działka nr 7/7 o pow. 0,1029 ha wraz z udziałem do 1/5 części w działce nr 7/2-droga wewnętrzna

CENA WYWOŁAWCZA: 42 420,00 zł WADIUM: 4 300,00 zł

( W tym: 35 400,00 zł - działka + 7 020,00 zł udział do 1/5 części w drodze wewnętrznej)

Minimalne postąpienie wynosi 430,00 zł

Nieruchomości podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Nieruchomości nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie została wydana dla nich decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz nie toczy się dla nich procedura planistyczna.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości posiadają oznaczenie: grunty orne; otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Nieruchomości położone są w strefie śródmiejskiej Chojny, w części południowej miasta, w kompleksie niezabudowanych działek gruntowych z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz ogrody działkowe. Układ komunikacji drogowej i dostęp do nieruchomości dobry, drogą o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej - ulicą Łyżwiarską i drogą wewnętrzną stanowiącą działkę nr 7/2. Zgodnie z zapisem
w ewidencji gruntów i budynków działki posiadają użytek gruntowy Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane.

Działka uzbrojona w urządzenia komunalne w zasięgu wraz z przebiegającą przez działkę siecią kanalizacyjną. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wykonania na koszt własny niezbędnego uzbrojenia technicznego, wybudowania wraz z pozostałymi właścicielami działek sąsiadujących przepompowni ścieków oraz przygotowania terenu pod inwestycję.

PRZETARGI odbędą się dnia 19 listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, pokój nr 8:

  1. działka nr 7/3 o pow. 0,1066 ha o godz. 1015

  2. działka nr 7/4 o pow. 0,1071 ha o godz. 1030

  3. działka nr 7/5 o pow. 0,1072 ha o godz. 1045

  4. działka nr 7/7 o pow. 0,1029 ha o godz. 1100

WADIUM należy wpłacać na konto BS Chojna nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 16 listopada 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na nasze konto.

 

Warunki przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

2. Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

 

Informacje dodatkowe:

1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

3. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

4. Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

5. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl ,
a także wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter).

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. 4) tel. 91 414 10 35 wew.61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę jego odwołania, w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

 

Sporządziła:

Aneta Okuniewska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 30-09-2020 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 30-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 30-09-2020 22:57