Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

INFORMACJA w sprawie wyborów uzupełniających ławników na lata 2020-2023 na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie

Informacja

z dnia 15 października 2020 r.

Burmistrza Gminy Chojna

o przystąpieniu do dokonania wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023 dla Sądu Rejonowego w Gryfinie

na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie:
ławnicy dla spraw rodzinnych: 2
na kadencję 2020 r. do 2023 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 października 2020 r.

Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Uwaga!

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Chojnie:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; oświadczenie dot. postępowań z oskarżenia publicznego
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; oświadczenie dot. posiadanej władzy rodzicielskiej
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji - wymienione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:

 1. imię (imiona), nazwisko,
 2. numer ewidencyjny PESEL,
 3. miejsce stałego zamieszkania,
 4. własnoręczny podpis

- każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za:

 1. wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
 2. badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Uwaga!

Rada Miejska w Chojnie przed dokonaniem wyboru zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Chojnie po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska w Chojnie stwierdza w drodze uchwały.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez Radę Miejską w Chojnie, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna:
 1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, w zakładce Menu – Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023
 2. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow
 3. W Biurze Rady Miejskiej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2 w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2 w godzinach pracy Urzędu (od 7.15 do 15.15), a także pocztą na adres: Rada Miejska w Chojnie, ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna – decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Dodatkowe informacje dotyczące wyborów ławników można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Chojnie pod numerem telefonu  91 414 10 35 wew. 58.

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka

W załączeniu:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona.
 4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Będzak 16-10-2020 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 15-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Teresa Będzak 19-10-2020 12:12