Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Krzymów 29, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chojna

Zarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Krzymów 29, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chojna

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), art. 29 ust. 1 pkt 2 oraz art. 63 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910 ze zm.) oraz § 1 ust. 1, ust.2, ust. 4, ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Krzymów 29.

2. Treść ogłoszenia zawierającego warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko dyrektora, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.      Informacja o ogłoszeniu konkursów zostanie zamieszczona:

 1. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4,
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnie,
 3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.                                                                                                                    

§ 3.      Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie.

§ 4.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Sporządziła:

Weronika Kotlińska

Dyrektor ASiIS

22.02.2021 r.

 

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2021 r.

 

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Krzymów 29 ,74-500 Chojna

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), w szczególności w art. 63 ust. 6 oraz przepisów wykonawczych, tj.

 1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 3. ukończył/a studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 5. uzyskał/a:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 1. posiada zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. nie był/a prawomocnie ukarany/a karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym w nauce oraz że nie toczy się przeciwko niemu/niej postępowanie dyscyplinarne;
 3. nie był/a skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 5. nie był/a karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021  r., poz. 289);
 6. posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1480 ze zm.);

2. osoba niebędąca nauczycielem, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1480 ze zm.);
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 pkt 5-9;
 6. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.  z 2019r., poz. 1480 ze zm.)
 7. ukończył/a studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 8. posiada zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym;

3. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 263 ze zm.), spełniający wymagania określone w poz. I ust. 1 pkt 1- 3 oraz 5-9.

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo staż pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w poz. I ust. 1 pkt 3; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 5. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy;
 6. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 1.   w przypadku cudzoziemca – poświadczona za zgodność z oryginałem kopii:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r., poz. 1480 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 1. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 2. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 289);
 4. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2021 r., poz. 2141)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r..
 5. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Gminy Chojna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74- 500 Chojna, w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być własnoręcznie podpisane, w przypadku składania kopii – powinny być one poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na żądanie organu prowadzącego szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w cz. II pkt 3,4,5,7,13 i 14.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

 „NIE OTWIERAĆ - Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie”,

w terminie do 12 marca 2021 r. na adres:

Urząd Miejski ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

 

 1. Decydujący jest termin wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Ofertę w postaci elektronicznej należy składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Chojnie: 6u96c5hmwj, oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i powinna zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:

Burmistrza Gminy Chojna - Urząd Miejski ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, email: info@chojna.pl, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Chojna.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@chojna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w  Krzymowie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska mogą być podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, pozostałe dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym uprawnionym do kontroli poprawności przeprowadzonego postępowania konkursowego.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty zostaną zwrócone (jedynie część danych, tj. imię i nazwisko oraz adres, przechowywane są przez okres archiwalny). Natomiast dane osobowe kandydata wybranego w postępowaniu konkursowym będą przetwarzane przez okres trwania zatrudnienia na stanowisku objętym postępowaniem konkursowym, a po tym okresie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W zakresie danych wymagających zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły. Podanie ewentualnych danych dodatkowych (kontaktowych) jest dobrowolne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 25-02-2021 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Kotlińska 25-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2021 09:51