Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA RZECZ UŻYTKOWANIKA WIECZYSTEGO

SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA RZECZ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Podstawa prawna:

Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 2020 r., poz. 65 ze. zm.), ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz.1000 ze zmianami), ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz 106)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek użytkownika wieczystego. 

 

OPŁATY:

Nie pobiera się

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od 3 do 6 miesięcy

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, pokój nr 8.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

 

INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA SPRAWY:
  1. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 1a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (zwanej dalej ugn).
  2.  Zgodnie z ugn sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym.
  3. W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów i urzędów w celu pozyskania dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
  4. W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współużytkowania wieczystego, wnioski o sprzedaż prawa własności nieruchomości muszą być złożone przez wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości.
  5. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.
  6. Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość, określona w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego oraz w oparciu o ugn i ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  7. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
  8. Sprawa kończy się umową w formie aktu notarialnego  bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.
  9. Wnioskodawca ponosi koszty materiałów geodezyjno-kartograficznych, operatu szacunkowego oraz wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, oraz wpisami sądowymi.
  10. Składanie wniosków nie jest ograniczone terminem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 29-06-2005 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 16-09-2020 22:37