Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

SESJA II


P R O T O K Ó Ł Nr II/2006 r.

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 5 grudnia 2006 r.

Do punktu 1, 2,, 3, 4.

------------------------- Sesję rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady J. Kowalczyk. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji obecni byli ustępujący burmistrz, obecnie Starosta Powiatu Gryfińskiego W. Konarski, nowo wybrany burmistrz A. Fedorowicz, sołtysi, przedstawiciele pracy lokalnej, naczelnicy wydziałów, wyborcy.

Przewodniczący powitał wszystkich serdecznie.

  • lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

  • lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Do porządku obrad nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W. Konarski podziękował za 8 lat wspólnej pracy i przedstawił stan rachunków bankowych wg stanu na dzień 4 grudnia br. Stan rachunków wszystkich jednostek gminy Chojna jest dodatni. Na koncie Urzędu Miejskiego znajduje się 1.877.463 zł, w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych 325.346 zł.

  • stan rachunków bankowych jednostek Gminy stanowi załącznik nr 4 do protokołu

W okresie międzysesyjnym przygotowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Został wyłoniony wykonawca remontu dachu na lotnisku, w części która dotyczy przedszkola. Został wyłoniony wykonawca drogi Zatoń Dolna - Krajnik Dolny. Wszystkie inwestycje robione ze środków unijnych są kontynuowane. Pomocy merytorycznej wymaga Fundacja Odbudowy Kościoła Mariackiego, bo są trudności z wyłonieniem wykonawcy. Dalej W. Konarski złożył wszystkim życzenia wszystkiego dobrego, nowemu burmistrzowi, żeby pokładane nadzieje przelał na dobro mieszkańców gminy. Dalej W. Konarski powiedział, że ze swojej strony jako Starosta Powiatu Gryfińskiego zadeklarował pomoc i współpracę z samorządami.

Przewodniczący Rady J. Kowalczyk podziękował burmistrzowi, obecnie staroście W. Konarskiemu za dotychczasową pracę na stanowisku burmistrza w gminie Chojna i życzył, żeby na nowym stanowisku wypełniał swoje zadania bardzo dobrze, żeby pamiętał o naszej gminie a szczególnie żeby drogi powiatowe uległy poprawie. Następnie Przewodniczący wręczył wiązankę kwiatów.

Dalej Przewodniczący J. Kowalczyk zwrócił się do Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej H. Kierul o wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza Adama Fedorowicza.

Przewodnicząca wręczyła A. Fedorowiczowi zaświadczenie o wyborze.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie. Burmistrz A. Fedorowicz złożył ślubowanie.

dodając słowa „tak mi dopomóż Bóg”.

Po złożonym ślubowaniu burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że od 1990 roku samorząd terytorialny rzeczywistym podmiotem życia społeczno gospodarczego i polityki lokalnej. Gmina jako podstawowa forma organizacyjna życia publicznego wykonuje zadania publiczne przypisane jej ustawowo jak również zadania zlecone przez administrację rządową. To właśnie społeczność lokalna decyduje o kierunkach rozwoju wsi i miasta, o poziomie życia mieszkańców gminy a wybrani radni oraz burmistrz jako reprezentanci tej społeczności muszą mieć świadomość ogromnej odpowiedzialności za powierzone im zadania. Odpowiedzialności nie tylko przed wyborcami, którzy oddali na nich głos ale także przed tymi, którzy nie znają swoich przedstawicieli w samorządzie lub też nie uczestniczą w wyborach z powodu utraty zaufania do lokalnej władzy. Ułomna prywatyzacja przeprowadzona w latach dziewięćdziesiątych, sprzedany za bezcen majątek narodowy, błędna polityka państwa w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami i administrowania oświatą, służbą zdrowia czy nie wykorzystany potencjał ludzki i majątek byłych PGR to kruche fundamenty naszej transformacji w okresie ostatnich siedemnastu lat. Regres szczególnie lokalny nie budzi optymizmu, zwłaszcza wśród ludzi młodych, dla których często Norwegia, Anglia czy Irlandia mimo, że odległe kulturowo i geograficznie są większą nadzieją na budowanie osobistej przyszłości. Dlatego też coraz większe nadzieje pokłada społeczeństwo w pracy samorządów i jednocześnie obarcza go coraz większą odpowiedzialnością za losy naszej teraźniejszej i przyszłej demokracji. Dalej burmistrz powiedział, że ma pełną świadomość trudnej sytuacji budżetu Państwa, a z drugiej strony możliwości, które przyniosło na członkostwo we wspólnocie europejskiej. Z każdym rokiem możemy pozyskiwać coraz większe fundusze europejskie i przeznaczać na poprawę warunków życia mieszkańców. Cyt. „Jestem przekonany, że pracując rzetelnie i uczciwie dla dobra mieszkańców gminy Chojna osiągniemy założone cele i spełnimy oczekiwania wszystkich, którzy pragną dynamicznego rozwoju i widocznych a przy tym pozytywnych zmian w naszej gminie. Wiem, że tylko ciężką pracą całej administracji, pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, a przede wszystkim na gruncie dobrych, życzliwych relacji pomiędzy organami władzy samorządowej, czyli rady i burmistrza możemy zagwarantować mieszkańcom gminy lepszą przyszłość. Praca ponad podziałami, bez osobistych uprzedzeń, w imię wyższych wartości to klucz do wspólnego sukcesu, którym jest lepsza gmina i dostatnie życie jej mieszkańców.”

Przewodniczący Rady J. Kowalczyk jako symbol władzy wręczył burmistrzowi łańcuch, wiązankę kwiatów i życzył sukcesów na nowym stanowisku zapewniając o współpracy na bardzo dobrym poziomie, o pomocy i dążeniu do tego, żeby dobro mieszkańców gminy było zawsze najważniejszym dobrem.

Do punktu 5.

---------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza przedstawił Przewodniczący Rady J. Kowalczyk. Radni nie wnieśli poprawek do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr II/3/2006 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do punktu 6.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zakresu upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza przedstawił Przewodniczący J. Kowalczyk. Do projektu nie wniesiono uwag.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr II/4/2006 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Do punktu 7.

---------------- Przewodniczący Rady przypomniał, że na poprzedniej sesji odczytał pismo od Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w sprawie mandatu Pawła Tarnowskiego. W związku z tym, że na sesji obecny był P. Tarnowski Przewodniczący zapytał go czy zabierze głos w swojej sprawie. P. Tarnowski odpowiedział, że nie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr II/5/2006 została podjęta 11 głosami za, przy 3 wstrzymujących, przeciwnych nie było i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Do punktu 8.

---------------- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej i ustalenia ich składów osobowych. Do projektu nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr II/6/2006 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Do punktu 9.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2006 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska. W przedłożonym projekcie uchwały dochody wzrastają o 969.409 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 931.558 zł. Zwiększone są rozchody na kwotę 37.851 zł z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanej w ramach ZPORR i podlegającej zwrotowi ze środków Unii Europejskiej tj. pożyczka z budżetu państwa na finansowanie inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Chojna w wysokości 37.851 zł.

Do projektu uchwały radny W. Skrzypczyk powiedział, że będzie wnosił o oddalenie tego projektu na następną sesję z tego względu, że nie otrzymał na wczorajszym posiedzeniu odpowiedzi autorytatywnej, czy uchwała zmieniająca budżet gminy Chojna już została skonsumowana, czy rada nie zaklepuje tego już po skonsumowaniu. Wątpliwości budzą pewne pozycje. Na przykład niedoszacowanie, bądź popełnienie błędu w planowaniu, bądź inna przyczyna, która może wskazywać na pewne nieprawidłowości dotyczące wykorzystania budżetu gminy do prowadzenia kampanii wyborczej pana burmistrza Konarskiego i jego ekipę.

Należy zwrócić uwagę na pewne pozycje, które zawiera ten projekt. W administracji publicznej pozycja koszty stałe utrzymania Rady Miejskiej w Chojnie 25.000 zł tj. wzrost, nie wyjaśniono na wczorajszym posiedzeniu.

Druga pozycja - dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyrównania za 2004 rok i 2005, odprawa oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Kto otrzymał ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Skąd się nagle wzięło 100 tys. złotych na ten cel? Następna pozycja to kwota 417.463 zł dotycząca oświaty i wychowania. Napisane jest: korekta planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych gminy Chojna.

W tym samym dziale tj. oświata, korekta planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Gimnazjum w Chojnie kwota 185 tys. zł. Jest to ponad pół miliona złotych, które nagle znajduje się w budżecie i jest to przeniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w momencie, kiedy toczy się kampania wyborcza. Dalej W. Skrzypczyk wniósł do Rady o oddalenie tego projektu uchwały do rozpatrzenia na następnej sesji Rady Miejskiej w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Przewodniczący Rady wniosek radnego Skrzypczyka poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przeciw 4, wstrzymało się 3.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.

W wyniku głosowania uchwala Nr II/7/2006 została przyjęta 6 głosami za, przeciwko 4, 3 wstrzymujących

i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 10.

----------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2007 przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

Przedłożony projekt uchwały jest na tym samym poziomie jak obecnie obowiązujące. Na wczorajszym posiedzeniu przedsesyjnym została wprowadzona autopoprawka w § 2 w pkt 3. wykreślić wyrazy: „oraz związanych z dostarczaniem gazu ziemnego skraplanego”.

Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką jw.

W wyniku głosowania uchwała Nr II/8/2006 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr

Do punktu 11.

----------------- Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu poboru przedstawiła skarbnik T. Kuflowska. Stawka podatku nie ulega zwiększeniu i wynosi 16 złotych od jednego psa.

W stosunku do uchwały obowiązującej w 2006 roku zostało wprowadzone nowe sołectwo Graniczna.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr II/9/2006 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 12.

----------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2007 przedstawiła skarbnik T. Kuflowska. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2006 r. przyjęto stawkę 133.70 zł za jeden metr sześcienny drewna jako podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2007 rok. Stawka na rok 2006 wynosiła 131.35 zł.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr II/10/2006 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 13.

------------------ Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2007 przedstawiła T. Kuflowska. Podstawą do naliczenia podatku na rok 2007 jest ta sama stawka, która obowiązuje w roku bieżącym czyli 27.50 zł. Maksymalna stawka wynosi 35.52 zł za jeden kwintal.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr II/11/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 przedstawiła T. Kuflowska. Stawki tego podatku również nie uległy zmianie. Są takie same, które obowiązują w roku bieżącym. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr II/12/2006 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 15.

----------------- Projekt uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso przedstawiła skarbnik T. Kuflowska. W stosunku do uchwały, która obowiązuje w roku bieżącym wprowadzone jest nowe sołectwo Graniczna oraz nowy inkasent w sołectwie Lisie Pole. Na wczorajszym posiedzeniu została wprowadzona autopoprawka dotycząca wysokości wynagrodzenia za inkaso w sołectwie Godków Osiedle z 20% do 12%. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr II/13/2006 wraz z poprawką została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 16.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedstawił naczelnik wydziału BKM St. Dzieńdziczewski. Projekt dotyczył Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie. Taryfy zakładają, że cena jednego metra sześciennego wody od 1 stycznia 2007 r. będzie wynosiła 1.98 zł czyli pozostaje bez zmian. Zmianie ulega opłata abonamentowa. Z dotychczasowych 3.56 zł na 5.91 zł. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr II/14/2006 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr

Do punktu 17.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków radny G. Sakowski zwrócił się aby zostały przedstawione stawki jakie były w ubiegłym roku, stawki jakie zostały zaproponowane przez PUK i stawki jakie ustalili w dyskusji radni.

S. Dzieńdziczewski powiedział, że w 2006 roku cena za jeden metr sześcienny wody wynosi 2.17 zł. W taryfie na 2006 rok obowiązywała połata wodomierzowa w wysokościach odpowiadających przekrojowi wodomierzy zainstalowanych u odbiorców wody. Fi 13 1.62 zł, fi 15 1.81 zł, fi 20 1.97 zł, fi 25 4.77 zł , fi 30 5.08 zł,

fi 40 6.88 zł, fi 50 13.86 zł, fi 80 16.87 zł i fi 100 18.53 zł. Ponadto w taryfie była ustalona opłata stała obsługi klienta. Za odprowadzenie jednego metra ścieków w 2006 roku - 2.86 zł.

Radny G. Sakowski powiedział, że interesuje go jaką cenę brutto płacił mieszkaniec w tym roku, jaką cenę zaproponował PUK i jaką cenę ustalili radni.

S. Dzieńdziczewski powiedział, że obowiązu7jąca cena wody w roku bieżącym wynosi 2.17 zł. PUK złożył projekt taryfy w wysokości 2.29 zł. Po dyskusji na posiedzeniu przed sesją radni przyjęli cenę 2.27 zł.

Obowiązująca cena za ścieki wynosi 2.86 zł. Przedłożona przez PUK propozycja ceny wynosiła 3.12 zł, radni wypracowali 3.04 zł.

Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady J. Kowalczyk poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr II/15/2006 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr

Do punktu 18.

----------------- Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców przedstawił naczelnik wydziału PP M. Hadrzyński.

Dotychczas obowiązywała uchwała Rady Miejskiej z 5 września 2002 r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Ze względu na to, że w międzyczasie zmieniło się obowiązujące prawodawstwo od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej obowiązująca uchwała stała się nieważna, wygasła z mocy prawa, istnieje potrzeba uchylenia tej uchwały ponieważ w treści nie było wskazane do jakiego dnia ta uchwała obowiązuje. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr II/16/2006 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 19.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIX/408/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na tymczasowym targowisku w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej przedstawił M. Hadrzyński. W uchwale, która była zaproponowana w tej samej sprawie na jednej z poprzednich sesji wkradł się błąd pisarski polegający na tym, że odniesiono się do uchwały z dnia 30 listopada a powinno być z dnia 30 grudnia. Z tego też względu istnieje potrzeba ponownego przedstawienia projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr II/17/2006 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Radny S. Błęcki zawnioskował o 5 minut przerwy. Wniosek Przewodniczący poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 9 głosami za. Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Do punktu 20.

------------------ Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna za okres od 1 lipca 2005 do 30 czerwca 2006 r. Do sprawozdania nie wniesiono pytań.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania. W wyniku głosowania sprawozdanie zostało przyjęte 13 glosami za, 1 wstrzymującym (W. Skrzypczyk) w stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 21.

----------------- Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres od 1 lipca 2006 do 30 czerwca 2007 przedstawiła inspektor wydziału PP

B. Pawełczak. Przedstawiła poprawkę przyjętą na wczorajszym posiedzeniu w § 3 Profilaktyka uzależnień o treści: „otwarcie nowych świetlic środowiskowych między innymi w Chojnie i na lotnisku dla dzieci i młodzieży

z rodzin patologicznych”. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr II/18/2006 została podjęta 13 glosami za, 1 wstrzymującym (W. Skrzypczyk) i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 22.

----------------- W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady J. Kowalczyk udzielił głosu Burmistrzowi

  1. Fedorowiczowi, który odczytał pierwsze swoje zarządzenie z dnia 5 grudnia w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Chojna. Burmistrz A. Fedorowicz powołał na swojego zastępcę pana Wojciecha Długoborskiego z dniem 6 grudnia 2006 r.

Przewodniczący Rady J. Kowalczyk pogratulował W. Długoborskiemu objęcia stanowiska zastępcy burmistrza jak również wyraził nadzieję, że współpraca będzie układać się owocnie dla dobra mieszkańców gminy.

Następnie J. Kowalczyk odczytał pismo od Piotra Orszulaka mieszkańca Chojny w sprawie wydania opinii dot.

decyzji Nr PIO - 7331/121/06 z dnia 30 sierpnia 2006 gminy Chojna o warunkach zabudowy działki w Krajniku Dolnym.

Radny W. Skrzypczyk zaproponował pozostawić to pismo do rozpatrzenia przez komisje.

Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że skoro dotyczy to wydania opinii w sprawie to jak najbardziej kompetentny będzie wydział Urzędu Miejskiego, powinno być na komisjach i być rozpatrywane przez Radę.

Radny W. Fedorowicz powiedział, że rada nie jest żadnym biurem do przyjmowania skarg i do zajmowania się tymi skargami każdego obywatela. Powinna być najpierw opinia dotycząca tej sprawy. Po to są pracownicy urzędu, żeby w każdej materii opiniowały. Rola radnych jest inna. W poprzedniej kadencji niektóre komisje zajmowały się sprawami, którymi powinien zająć się zwyczajny nie naczelnik tylko referent urzędu. Pracownik jest od tego, żeby obywatelowi załatwić sprawę. Dlaczego ta sprawa jest w radzie? Dlatego, że w tamtym budynku nie załatwiono tego człowieka tak jak być powinien.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, by informowali wszystkich zainteresowanych, żeby tego typu pisma nie wpływały do Rady Miejskiej.

Radny G. Sakowski powiedział, że nie do końca zgodzi się z tym, żeby nie wpływały ponieważ radni są przedstawicielami gminy. Wybrani zostali przez naszych wyborców, z naszych okręgów i mieszkaniec ma prawo przyjść do radnego. Rada ma ustalić jaka ma być droga danej sprawy. Dalej G. Sakowski powiedział, że cieszy się, że po ośmiu latach w radzie chojeńskiej nastąpiła zgoda. Deklaracje padające z jednej i z drugiej strony mówiące o tym, że wszyscy pracują na rzecz dobra gminy i będą popierali burmistrza są bardzo budujące. Z tej kilkuletniej walki wszyscy wychodzimy poobijani. Jedna i druga strona. Niektórzy otrzymali dosyć bolesne rany, one się zabliźniają. Jedni później, drudzy szybciej zapominają. Jest to bardzo budujące, że wszyscy chcą pracować teraz wspólnie, razem. Z takim hasłem m. in. szedł do wyborów, gdzie interesuje go praca pozytywna, budowanie czegoś pozytywnego w tej gminie i cieszy się, że większość radnych tak myśli. Na pewno nie uniknie się jakichś słownych utarczek, innych spojrzeń na te same sprawy, bo każdy jest inny. nasi wyborcy też mają różne oczekiwania. Inne oczekiwania mają wyborcy z terenów wiejskich inne oczekiwania z miasta i jakimś kompromisem trzeba tak to załatwić aby mieszkańcy byli z tej kadencji zadowoleni. Dalej G. Sakowski pogratulował burmistrzowi, który osiągnął wynik większości w tej gminie, pogratulował każdemu z radnych.

Następnie powiedział, że dochodzą go zapytania wyborców, że oprócz przykrej sprawy pana Tarnowskiego nie do końca sprawy w radzie są prawdopodobnie wyczyszczone. W związku z tym złożył wniosek w sprawie wystąpienia do Komisarz Wyborczego o zlustrowanie wszystkich radnych, którzy przystąpili do ślubowania. żeby Komisarz wystąpił z zapytaniem o niekaralność odnośnie wszystkich radnych naszej gminy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Sakowskiego. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Nawiązując do uchwały w sprawie zmiany budżetu radny G. Sakowski powiedział, że dziwi się, że w radzie są wypłacane ekwiwalenty za urlopy niewykorzystane.

Skarbnik T. Kuflowska powiedziała, że 25 tys. zł dotyczy zwiększenia na rzecz realizacji planu wydatków Rady Miejskiej w Chojnie czyli diety. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne 50% za 2004 rok, 100% za 2005 oraz odprawa dotyczy pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. Z uwagi na fakt, że dodatkowe wynagrodzenie roczne dla burmistrza, zastępcy burmistrza oraz skarbnika zostało wstrzymane sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z orzeczeniem Trybunału te osoby otrzymały należne gratyfikacje. Te tzw. trzynastki nie były planowane w budżecie roku bieżącego ponieważ zgodnie z literą prawa nie można było wypłacać tych wynagrodzeń. w związku z upływem kadencji burmistrza Konarskiego należy mu się ekwiwalent za niewykorzystany urlop jak też dla p. Raweckiej oraz odprawa. To też nie było planowane w budżecie roku 2006.

Dalej radny W. Skrzypczyk powiedział, że podziela zdanie radnego Sakowskiego, że ta rada być może zacznie pracować w zgodzie, w pojednaniu dla dobra społeczności. Natomiast gdy nigdy nie będzie zgody, kiedy nie nastąpi wyrzeczenie się pewnych zaszłości, ujemnych działań, które powodowały zamieszanie na chojeńskim rynku politycznym. Następnie powiedział, że przychodząc tutaj ma pewien niedosyt, pewne odczucie poniżenia swojej godności, uczucie stłamszenia poprzez działania pewnych osób w czasie trwania kampanii wyborczej. Pozwoli sobie pokazać pewne rzeczy, które się działy w czasie kampanii wyborczej firmowane przez Chojeńską Inicjatywę Samorządową a w szczególności przez burmistrza Konarskiego lidera tego komitetu wyborczego. Chciałby aby pewne sprawy nie przekładały się na czyny ale na pewien rodzaj dyskusji, żeby można sobie było wyjaśnić pewne rzeczy na tej sali, w obecności świadków...

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę radnemu W. Skrzypczykowi, że nie jest to sala sądowa i odebrał mu głos.

Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że czas kampanii minął. Też mógłby wylać jakieś żale ale zostało powiedziane, że zaczynamy współpracę, nowy etap dla dobra tej gminy. W polityce dzieją się różne rzeczy. Kto co zrobił, to nie miejsce i nie pora. Od tego są sądy czy inne instytucje. Porządek sesji został wyczerpany i dotyczył innych spraw. Dalej burmistrz powiedział, że nie sądzi, żeby to było komukolwiek potrzebne w tej chwili. Jeśli ktoś jest zainteresowany radny Skrzypczyk jakieś materiały udostępni. Nie róbmy w tej chwili niepotrzebnej powtórki z kampanii, bo to nikomu nie będzie służyło.

Przewodniczący Rady J. Kowalczyk powiedział, że wielokrotnie osobiście i jego klub mówił o współpracy, o poparciu burmistrza. Mamy tu dzisiaj przykład, że zaczyna się tą jedność burzyć. Życzyłby sobie aby wśród radnych nie było używania obraźliwych słów bo to nie przystoi radnemu. Zaapelował, żeby w wypowiedziach zachować pełną kulturę, nie obrażając nikogo.

Radny W. Skrzypczyk powiedział, że daleki jest od prowadzenia jakiejkolwiek polityki, która

działa się cztery lata temu, dwa lata czy rok temu. Nie ma możliwości zaufania w momencie kiedy pewnych spraw nie próbuje się wyjaśnić i przeciąć. To jest wrzód, który będzie narastał. Ta dyskusja musi przejść przez tą salę tak jak każda dyskusja, która dotyczyła zmiany sposobu zarządzania państwem, województwem czy powiatem. Nie może dojść do tego, że robaczywa demokracja będzie miała przewagę nad ta normalną demokracją, która powinna być na każdym szczeblu.

Radny S. Błęcki powiedział, że popiera radnego Skrzypczyka dlatego, że ta kampania w dalszym ciągu trwa Ktoś ją prowadzi i to się w dalszym ciągu dzieje i Przewodniczący rady uniemożliwiając przedstawienie tych spraw publicznie popiera to w dalszym ciągu.

Przewodniczący powiedział, że zostawi to bez komentarza. Zwracając się do radnych powiedział, by dokładnie zapoznali się z projektem budżetu. Przypuszczalnie głosowanie nad budżetem na początku lutego. Można składać propozycje zmian. Planowana jest jeszcze jedna sesja 28 lub 29 grudnia.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji Przewodniczący zakończył obrady.

Koniec sesji godz. 11.45. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska Janusz Kowalczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 19-09-2008 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 19-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szustakiewicz 19-09-2008 14:13