Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

SESJA XIV

 
P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2008

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 18 marca 2008 r.

Do punktu 1, 2, 3.

---------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący J. Kowalczyk. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji nieobecny był radny T. Kasprzyk.

Na sesji obecni byli burmistrz, zastępca burmistrza, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, naczelnicy wydziałów urzędu, radca prawny urzędu, przedstawiciele prasy lokalnej, wyborcy. Przewodniczący powitał wszystkich serdecznie.

Do porządku obrad burmistrz A. Fedorowicz wniósł o zdjęcie z porządku sesji punktu 8 tj. projektu uchwały w sprawie przekazania do dysponowania sołectwom gminy Chojna świetlic oraz ustalenia regulaminu świetlic wiejskich i środowiskowych na terenie gminy Chojna z uwagi na pewne rozbieżności, czy to powinno być w kompetencji rady czy burmistrza. Następnie burmistrz zaproponował zdjęcie punktu 12 tj. projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Chojna z uwagi iż były różne głosy na temat wysokości bonifikat, na jakim powinny być poziomie, żeby nie krzywdzić tych, którzy kupili lokale ewentualnie tych, którzy będą chcieli je nabyć.

                                 Radny R. Skrzypek zaproponował aby wprowadzić nowy punkt dotyczący zmiany uchwały Nr XVII/113/2004 z dnia z 22 stycznia 2004 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedla. Na poprzedniej sesji sołtysi zwrócili się do burmistrza i do rady aby podwyższyć im diety a tego nie ma w programie sesji.

                                 Radny M. Szeremeta zaproponował radnemu Skrzypkowi aby to był jego wniosek o przygotowanie na następną sesję projektu uchwały w tej sprawie ponieważ obecnie tego radni nie mają. Sprawa wysokości diet powinna być przedyskutowana na komisjach.

                                 Radny R. Skrzypek zgodził się z propozycją radnego Szeremety.

                                 Przewodniczący J. Kowalczyk na wniosek czterech radnych zaproponował wprowadzić jako punkt 8a – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia diety przysługującej radnym za udział w pracach Rady. Projekt dotyczy poprawki w § 3 ust. 2 o treści: „Dieta i zwrot kosztów podróży służbowej przysługują przewodniczącemu rady, któremu zlecenie wyjazdu służbowego akceptuje wiceprzewodniczący rady Leszek Stefański”, ponieważ wcześniej był wpisany Tadeusz Kasprzyk.

Jako druga propozycję przewodniczący zgłosił wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy Chojna do Polskiego Projektu 400 Miast jako punktu 12a.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek burmistrza w sprawie zdjęcia punktu 8 z porządku obrad. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Dalej poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zdjęcia punktu 12, który został przyjęty jednogłośnie.

Wniosek w sprawie wprowadzenia jako punkt 8a zmiany uchwały Nr III/18/2002 w sprawie   został przyjęty jednogłośnie. Wniosek w sprawie wprowadzenia punktu 12a w sprawie przystąpienia gminy Chojna do Polskiego projektu 400 Miast został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie porządek dzisiejszej sesji po zmianach. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie.

-          lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

-          lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

-          porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół nr XIII został przyjęty jednogłośnie.

 
Do punktu 4.

---------------- Burmistrz uzupełnił sprawozdanie z prac za okres międzysesyjny – załącznik nr 4 do protokołu.

Burmistrz 8 lutego uczestniczył w konwencie wójtów, burmistrzów i prezydentów, który odbył się w Tucznie.

12 i 13 lutego przebywał w Warszawie na konferencji zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego pn. finansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Były tam omawiane sprawy dotyczące wsparcia jakie bank udzielił samorządom w poprzednim okresie finansowania jak również okres bieżący 2007 – 2013 etap finansowania inwestycji. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zmieniły się uwarunkowania rozwoju naszego regionu zarówno zewnętrzne jaki i wewnętrzne. W strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015 udział naszego województwa w realizacji polityki wspólnoty, szczególnie uczestnictwo w polityce strukturalnej Unii Europejskiej będzie w głównej mierze determinował procesy rozwojowe regionu. 8 lutego w Tucznie wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Wł. Husejko a dwa dni wcześniej minister rozwoju regionalnego E. Bieńskowska omawiali te problemy i razem z przedstawicielami zarządów szesnastu województw podpisali kontrakty wojewódzkie. Treść kontraktów to kompromis pomiędzy stanowiskiem strony samorządowej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Podpisanie tych kontraktów poprzedziło zatwierdzenie przez komisję europejską szesnastu regionalnych programów operacyjnych. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą popłynąć do regionów ale zgodnie z wymaganą procedurą konkursową od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy z zarządem województwa może upłynąć nawet ok. 300 dni. Podczas konwentu w Tucznie wicemarszałek Husejko przedstawił uszczegółowiony program RPO dla województwa zachodniopomorskiego, omówił kryteria oraz kolejne etapy związane z naborem i rozpatrywaniem wniosków. Przy składaniu wniosków lokalne samorządy będą brały pod uwagę wskaźnik bezrobocia, który powinien być wyższy, żeby można było łatwiej pozyskać fundusze od 25, 06%. Jeśli widać, że średnia bezrobocia spada prawie do liczby jednocyfrowej to trzeba będzie ze świecą szukać takiego samorządu, który spełni to kryterium. Dochód na jednego mieszkańca w gminie nie może przekroczyć 673 zł. Ponadto zmieniły się poziomy dofinansowania do wielu zadań. W przypadku infrastruktury transportowej i energetycznej maksymalny poziom tego dofinansowania nie przekroczy 50%, a do inwestycji służącej ochronie zdrowia nie otrzymamy więcej niż 55% unijnego wsparcia. W pierwszej kolejności pieniądze otrzymają trzy szpitale w Szczecinie, w Koszlinie jeden, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Łącznie ponad 131 mln euro i 63,5 mln z budżetu województwa. W ujęciu globalnym najważniejsza w najbliższych latach będzie realizacja inwestycji o charakterze ponadregionalnym, czyli infrastruktura związana z transportem, komunikacją a także poprawa życia mieszkańców Polski wschodniej. Natomiast w naszym województwie na liście podstawowej projektów kluczowych są m. in. modernizacja linii kolejowej Szczecin – Krzyż, droga ekspresowa S3, modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin, gazociąg Świnoujście – Szczecin. Na te zadania rząd przekaże dotacje poza skomplikowaną procedurą konkursową. Ponadto priorytetem będą na początku inwestycje w regionalną infrastrukturę drogową jak również w inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz w systemy informatyczne. Na grudzień zaplanowano przyjmowanie wniosków dotyczących lokalnej infrastruktury drogowej oraz inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków. Duże pieniądze skierowane na tereny metropolitalne spowodują zmniejszenie alokacji funduszy na terenach gmin wiejskich oraz miejsko – wiejskich. Dlatego konieczne będzie pozyskiwanie środków z innego źródła m. in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dysponentem tych funduszy będzie Ministerstwo Rozwoju i Rolnictwa Wsi i w ramach PROW będą przekazywane środki na cztery tzw. działania osi. Najwięcej mogą skorzystać na programie rolnicy i przedsiębiorcy z sektora rolnego i leśnego jak również reprezentanci społeczności lokalnych np. stowarzyszenia, parafie oraz gminy. Stąd w gminie aktualizowane są plany odnowy miejscowości. Kwota wsparcia w zależności od działania w obrębie osi może nawet do 500 tys. zł. Dalej burmistrz powiedział, że województwo zachodniopomorskie planuje zadania na rok 2008 do 2015 przyjęło tzw. kotwicę budżetową, czyli poziom całkowitego zadłużenia na poziomie 40% w stosunku do dochodów ogółem gdzie dzisiaj jest to poziom ok. 4% po to, żeby móc pewne zadania zrealizować, bo jak wiadomo w budżetach trzeba zabezpieczyć 100% wkładu własnego, żeby później zrealizować inwestycje i pozyskać fundusze unijne. Gmina o fundusze unijne zabiega i będzie zabiegała niemniej mimo prognoz faktyczny etap finansowania odbędzie się z dużym opóźnieniem.

27 lutego burmistrzowie odbyli spotkanie z dyrektorem Krzyżaniakiem z ENEA w sprawie zmiany stawek za konserwacje oświetlenia ulicznego. 29 lutego odbyła się narada dyrektorów szkół i przedszkola podczas której omawiano bieżące sprawy dot. dożywiania uczniów, planowanych remontów obiektów oświatowych oraz projektu z europejskiego funduszu stypendialnego ramach programu „Kapitał ludzki”.

3 marca odbyło się spotkanie rady Fundacji Odbudowy Kościoła Mariackiego. Fundacja będzie występowała do gminy o wsparcie finansowe. W 2005 roku kurs euro wynosił 4.11 zł, obecnie po przeliczeniach jest to 3.50 zł i okazuje się, że Fundacja na tym niekorzystnym kursie straciła ok. 29 tys. zł. Fundacja będzie występowała, żeby gmina w połowie pokryła ten deficyt. Zakończenie części inwestycji tj. budowa tarasu widokowego i schodów dobiegają końca. Zadanie zostało trochę rozszerzone, będą poddane rewaloryzacji okna i na to dodatkowo otrzymaliśmy 400 tys. zł od wojewody. 6 marca burmistrzowie spotkali się w Centrum Kultury z zespołem „Za miedzą” z okazji Dnia Kobiet, 7 marca zastępca burmistrza uczestniczył w spotkaniu z marszałkiem na temat projektu „boisko w każdej gminie”. 11 marca odbyło się kolejne spotkanie komitetu organizacyjnego Douzelage gdzie w dniach 11 – 14 września gmina będzie gospodarzem konferencji. W tym samym dniu burmistrzowie przyjęli delegację z Korei, która jest zainteresowana hodowlą grzybów orientalnych.

12 marca burmistrz uczestniczył w walnym zgromadzeniu Chojeńsko Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy. Następnie burmistrz wszystkim złożył serdeczne życzenia wielkanocne.

 
Do punktu 5.

---------------- Przewodniczący J. Kowalczyk przekazał, że do biura rady wpłynęły następujące pisma:

od wojewody zachodniopomorskiego M. Zydorowicza w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji odnośnie mandatu radnego S. Kabata. Wojewoda informuje, że na podstawie orzeczenia sądu administracyjnego w Olsztynie w podobnym przypadku odstąpił od pozbawienia mandatu S. Kabata i pan Kabat jest dalej radnym.

Drugie pismo wpłynęło od zbulwersowanych mieszkańców wsi Grzybno odnośnie sytuacji, która wydarzyła się przy jeziorze w Grzybnie. Wpłynął też wniosek od Urszuli Karaczun w sprawie wydzierżawienia sklepu Kokos na dziesięć lat. Do rady wpłynęło podziękowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry. Dyrektor dziękuje za przesłanie uwag do planu ochrony, które zostały przekazane do wykonawców.

Dalej przewodniczący J. Kowalczyk poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się szkolenie komisji rewizyjnej w Kolobrzegu zorganizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w związku z absolutorium.

Wpłynęła także informacja dot. odwołania radnego Skrzypczyka, które będzie rozpatrzone przez Sąd Okręgowy w dniu 26 marca o godz. 12.00 przy ul. Mickiewicza w Szczecinie.

                              Radny W. Skrzypczyk zwrócił się do przewodniczącego, że wpłynęły dwa zarządzenie dotyczące jego mandatu i prosił o poinformowanie radnych.

                               Przewodniczący powiedział, że nie zna żadnych zarządzeń.

                              Kierownik BOR E. Wojciechowska powiedziała, że było jedno zarządzenie wojewody odnośnie zarządzenia wyborów uzupełniających, następnie było zarządzenie uchylające pierwsze zarządzenie dlatego wyszło zamieszanie z obwieszczeniami.

                             
Do punktu 6.

---------------- Radny M. Kozieł zwrócił się w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę świetlicy środowiskowej na lotnisku. Zapytał jaką należy wyjaśnić sytuację dot. uzyskania pozwolenia na budowę i jak się mają sprawy odnośnie budowy tej świetlicy.

Innych pytań nie było.
 
Do punktu 7.

---------------- Wnioski komisji – Radny W. Fedorowicz przekazał, że komisja komunalna rozpatrywała sprawę dotyczącą klubu motokrosowego w Chojnie i przyszłościowo wnioskuje aby wspomóc finansowo ten klub do czasu kiedy nie uzyskają homologacji. Komisja uznała, że jest to najlepszy sposób na promocję gminy. Znaleźli się w tym klubie ludzie zapaleńcy, którzy chcą doprowadzić do tego aby na terenie naszej gminy, na lotnisku odbywały się zawody motokrosowe różnej rangi.

 
Do punktu 8a.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia diety przysługującej radnym za udział w pracach Rady przedstawił przewodniczący J. Kowalczyk.

W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dieta i zwrot kosztów podróży służbowej przysługują przewodniczącemu rady, któremu zlecenie wyjazdu służbowego akceptuje wiceprzewodniczący rady Leszek Stefański.”

Radca prawny urzędu K. Judek zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały zbędny jest § 2 mówiący, że traci moc uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2006. Ona traci moc wskutek treści paragrafu 1.

Przewodniczący poddał pod głosowanie skreślenie § 2 z projektu uchwały. Skreślenie § 2 przyjęto jednogłośnie.

Następnie przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/133/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 
Do punktu 9.

---------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata przedstawił zastępca burmistrza W. Długoborski. Projekt uchwały dotyczył wniosku P. Kusiaka, który wydzierżawił grunty rolne. Uznał, że kiedy miałby zainwestować w tę nieruchomość potrzebna jest dłuższa dzierżawa niż roczna. Zwrócił się z wnioskiem do burmistrza , aby tę dzierżawę zastąpić wieloletnią, na 10 lat.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

                         Radny R. Skrzypek powiedział, że punkt 9 jest podobny w treści do punktu 10 i 11 do chodzi o to, żeby wydzierżawić nieruchomości na okres 10 lat bez przetargu. Podejmowanie takiej uchwały jest niedobrym zwyczajem gdyż w ten sposób omija się wolny rynek. W takich sytuacjach należałoby zrobić przetarg i w przetargu niech zwycięży ten, który da największą stawkę. Na komisji jeden z radnych powiedział, że niektórzy już zainwestowali i szkoda, żeby ich inwestycja teraz się zmarnowała. Dalej R. Skrzypek powiedział, że jeżeli będziemy tak myśleć to dojdziemy do absurdu gdyż wystarczy pójść do burmistrza, wydzierżawić coś na rok, a następnie do rady o 10 lat argumentując, że już dzierżawi i zainwestował i w ten sposób przetargi w naszej gminie umrą śmiercią naturalną. Dlatego należy wszystkie trzy projekty uchwał odrzucić i zaproponować wnioskodawcom przetarg.

                         Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że w międzyczasie zmieniło się prawo i dzisiaj burmistrz nie może przedłużyć umowy na rok czy do trzech lat ponieważ ustawodawca zmienił zapisy w tym zakresie. Dalej burmistrz powiedział, że generalnie nie odstępujemy od trybu przetargowego oddając w dzierżawę po raz pierwszy, czy to jest grunt pod garaż czy pod działalność gospodarczą jest to oddawane w trybie przetargowym. Natomiast jeżeli jest przedsiębiorstwo, firma, która funkcjonuje przez jakiś czas na naszym rynku to chcemy dać jakąś gwarancję stabilizacji dla przedsiębiorcy, żeby nie czuł się ciągle zagrożonym, że za chwilę gmina każe mu się wynosić. Dalej burmistrz powiedział, że nie chce nikogo chronić czy mówić, że te projekty najlepsze. Są to projekty, które wynikają z wniosków samych zainteresowanych i jeden z wniosku radnych.

                             Radny W. Skrzypczyk powiedział, że ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi w jaki sposób należy wydzierżawiać mienie gminy, w drodze przetargu. O ile przyjmiemy zasadę, że wydzierżawiamy bez drogi przetargowej to wszystkie podobne umowy powinny być w ten sposób rozstrzygane. Dalej W. Skrzypczyk powiedział, że o ile w tych pierwszych dwóch uchwałach są pewne okoliczności, które mówią o wyjątkowości, tak w trzeciej uchwale dotyczącej wydzierżawienia sklepu Kokos nie ma takich okoliczności.   W pierwszej i drugiej uchwale dotyczącej wydzierżawienia na 10 lat bez drogi bezprzetargowej są tam już zawarte pewne umowy i one już dość długo trwają w związku z tym nie chciałby wyrównywać tej propozycji, która mówi o wydzierżawieniu na 10 lat bez drogi przetargowej nieruchomości, która nie była wynikiem wcześniejszego przetargu. Dalej W. Skrzypczyk powiedział, że związku z powyższym przy tych dwóch pierwszych uchwałach wstrzyma się od głosu, natomiast przy trzeciej będzie przeciwko, bo nie chciałby wyrównywać tych trzech uchwał, gdzie są różne okoliczności. W tej trzeciej nie ma żadnych okoliczności, które by mówiły o wyjątkowości.

                              Radny S. Błęcki powiedział, że będzie głosował trzy razy „tak” ponieważ uchwały są zgodne z prawem. Wolny rynek to przede wszystkim stwarzanie możliwości przedsiębiorcom. Jest to także jak najmniejsza ingerencja administracji w gospodarkę i rada powinna przyjąć jako zasadę, żeby tym ludziom, którzy prowadzą przedsiębiorstwa, którzy zatrudniają ludzi, żeby im ułatwiać.

                              Radny M. Kozieł powiedział, że ci przedsiębiorcy, którzy wystąpili o dzierżawę na 10 lat chcą inwestować, chcą mieć zaplecze i pewność, że to nie będzie im odebrane przez te 10 lat.

Po dyskusji przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 radnych, przeciwko 3, wstrzymało się od głosu 4 radnych. ( na sali nie było radnego Kłapoucha) Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały został przyjęty.

                        - uchwała Nr XIV/134/2008 stanowi załącznik nr        do protokołu.

 
Do punktu 10.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości przedstawił zastępca burmistrza W. Długoborski. Projekt uchwały dotyczy wniosku p. J. Fedorowicza z Chojny, który wystąpił o wieloletnią dzierżawę części działki wraz z lokalem użytkowym o pow. 100 2 przy ul. Jagiellońskiej 4a, który dotychczas dzierżawi.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

                          Radny M. Szeremeta powiedział, że temat jest trochę delikatny, bo jest to syn radnego, natomiast należy patrzeć na to inaczej. Budynek ten jest dokładnie w centrum miasta. Jak on wygląda wszyscy wiedzą. On nie dekoruje, on szpeci nasze miasto. Wydzierżawienie na 10 lat oznacza, że przez 10 lat będzie szpecić. Dalej M. Szeremeta powiedział, że jego zdaniem należy ten budynek jak najszybciej wyburzyć. Teren jest bardzo atrakcyjny i gmina może mieć z tego tytułu dochód lub szukać innego wyjścia, wydzierżawić na rok, następnie na kolejny rok. Następnie M. Szeremeta powiedział, że będzie głosował przeciw, chyba, że wypracowane będzie jakieś inne rozwiązanie np. że rada upoważnia burmistrza do dzierżawy na rok, na następny rok, na następny rok.

                          Na pytanie radnego Szeremety, czy można byłoby tak zrobić radna prawny K. Judek odpowiedział, że jeżeli umowa miałaby być zawierana na kolejne roczne okresy to jeżeli była dotąd już zawarta umowa na okres co najmniej trzy lata to za każdym razem rada musiałaby wyrażać zgodę na zawarcie kolejnej rocznej umowy.

                           Zastępca burmistrza W. Długoborski powiedział, że można takie rozwiązanie zastosować ale zastosowanie takie rozwiązania jest zasadne gdybyśmy dzisiaj wiedzieli o tym, że ten obiekt należy przeznaczyć do wyburzenia i mielibyśmy tę świadomość, że go wyburzymy w przeciągu najbliższego roku, dwóch, trzech czy pięciu lat to można by było to rozwiązanie zastosować. Dzisiaj tego nie wiadomo. Dzisiaj mamy szereg różnego rodzaju potrzeb, zadań, wieloletnich planów inwestycyjnych i wiemy również o tym, że w żadnym planie inwestycyjnym, który mamy nie ma tego terenu. My nie mamy w ogóle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta i praktycznie w ogóle miasta Chojny. Zapisanie warunku, że jest półroczne wypowiedzenie zawarte w umowie w pełni zabezpiecza przed taką sytuacją gdyby miała mieć miejsce. Jeżeli czas trwania umowy najmu jest oznaczony, a taki to jest przypadek, zarówno wynajmujący jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie i te przypadki w umowie będą zawarte. Zawarte zostaną w takich kategoriach, że w związku z planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczeniem tego terenu pod inny cel niż dotychczas można wypowiedzieć umowę. Tak gmina chce się zabezpieczyć przed ewentualną potrzebą zagospodarowania tego terenu w związku z innymi planami. Dalej z–ca 

burmistrza powiedział, że dzisiaj nie widziałby specjalnie przeszkód czy powodów dla, których obywatel, który zainwestował określone pieniądze rzędu 70 tysięcy złotych i który chce w dalszym ciągu mieć jakąś perspektywę czasową.

Radny M. Kozieł zwrócił się do zastępcy burmistrza. Zapytał jak się ma sprawa dzierżawy na 10 lat tego obiektu do wywiadu jakiego udzielił Gazecie Chojeńskiej, że za dwa, trzy lata urzędniczy gminy przeniosą się do budynku po WOP. Wiadomo, że jak się przeniosą to będzie zburzone a więc dzierżawa aż na 10 lat jest bezsensowna.

                             Z – ca burmistrza W. Długoborski powiedział, żeby nie wiązać tych dwóch zdarzeń. Perspektywa dwóch, trzech lat przy wspólnie dobrze pojętym interesie powinna być zachowana, aby przenieść się z tego pudełka, w którym urzędujemy do budynku, który zakupiła gmina i który chce wyremontować i który chce przygotować do funkcjonowania samorządowej administracji chojeńskiej. Wcale nie znaczy to, że te budynki będą wyburzone. Gmina ma zamiar te budynki sprzedać ponieważ są podmioty zainteresowane kupnem obu obiektów. Zarówno tego przy Jagiellońskiej 2 i Jagiellońskiej 4. Oba obiekty tak jak całe centrum wokół urzędu, tak jak też te pawilony po drugiej stronie na dobrą sprawę należałoby też wyburzyć łącznie z obiektem dawnego kina i paru innych obiektów, które są w mieście. Ale one są, istnieją. tak nie musi być od razu. Można te obiekty zaadaptować. Należy zwrócić uwagę na zamieszanie wokół byłego domu handlowego Sezam, który został zakupiony przez jedną z firm deweloperskich, który według konserwatora zabytków powinien być wyburzony ale w wyniku różnego rodzaju pertraktacji postawione takie warunki, że wyburzenie tego obiektu nie będzie konieczne mimo, że znajduje się w sąsiedztwie katedry, ratusza, starego miasta.

Dalej z – ca burmistrza powiedział, że uważa, że w tym przypadku też nic złego się nie wydarzy, można spokojnie poczekać, zobaczyć co się co się będzie dalej działo w kontekście wyprowadzenia urzędu do budynku po WOP, sprzedania obiektów po urzędach i ewentualnie jak nowi nabywcy będą chcieli będą chcieli te obiekty zagospodarować i wtedy pomyśleć co zrobić z tym barakiem między naszymi budynkami.

                              Radny M. Szeremeta powiedział, że w samej uchwale nie ma mowy o możliwości rozwiązania tej umowy z 6 miesięczym okresem wypowiedzenia, jest to w uzasadnieniu.

                              Radca prawny K. Judek powiedział, że nie ma takiej konieczności ale należy zakładać, że burmistrz nie robi z gęby cholewy i jeśli pisze coś w uzasadnieniu to tego dotrzyma.

M. Szeremeta powiedział, że uważa, że ten zapis powinien mieć miejsce w uchwale a nie w uzasadnieniu.

Po wyczerpaniu się dyskusji przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod glosowanie projekt uchwały.

Za przyjęciem głosowało 6 radnych, przeciwko 4, wstrzymało się od głosu 3 radnych. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

                                  - uchwała Nr XIV/135/2008 stanowi załącznik nr        do protokołu

 
Do punktu 11.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości przedstawił

z-ca burmistrza W. Długoborski. Ten projekt jest analogiczny do poprzedniej uchwały. Aktualnym dzierżawcą Kokosa jest p. Urszula Karaczun z Nawodnej, która ma umowę dzierżawy tego lokalu do końca sierpnia br.

W związku z wnioskiem jaki złożyła do burmistrza i do rady, w związku z wnioskiem, który pojawił się ze strony grupy radnych burmistrz przygotował projekt uchwały, aby ten lokal wydzierżawić poza przetargiem na okres 10 lat na rzecz. p. Urszuli Karaczun.

 Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

                          Radny M. Szeremeta przypomniał, że przy poprzedniej uchwale mówił o wpisaniu do uchwały zapis o 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia. Więc teraz składa wniosek aby wpisać do uchwały 6 miesięczny okres wypowiedzenia. Niech ten zapis będzie w uchwale.

                           Radny Skrzypczyk powiedział, że to co zaproponował radny Szeremeta jest nieuczciwe ponieważ taki zapis jeśli miałby się znaleźć to również w poprzedniej uchwale. Następnie zwrócił się z prośbą aby tą uchwałą nie rozgrywać jakichkolwiek rozgrywek personalnych, politycznych i innych. To, że powstanie jakiś duży obiekt handlowy i wykończy te mniejsze jest oczywiste. Dalej W. Skrzypczyk powiedział, że to, co zgłosił radny Szeremeta jest nieuczciwe i jest przeciwny wpisaniu w tą umowę tego zapisu a w poprzedniej nie.

                          Radny M. Szeremeta powiedział, że zgłaszał do poprzedniej tylko może niefortunnie to zrobił i pan przewodniczący to ominął. Natomiast tutaj składa wniosek i radni mają prawo poprzeć albo nie.

                          Radny S. Drapaluk powiedział, że rada może zobowiązać burmistrza, aby taki zapis był we wszystkich umowach a nie tylko w uzasadnieniu.

Na pytanie przewodniczącego, czy to jest wniosek radny Drapaluk odpowiedział, że jest to wniosek.                           

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Drapaluka.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym.

                           Radny G. Sakowski zapytał radcę prawnego bo zagłosował za ale w tej chwili zastanawia się czy to glosowanie jest skuteczne w stosunku do dwóch poprzednich uchwał. One zostały podjęte i co teraz radni podjęli?

                           Radca K. Judek powiedział, że radni przegłosowali apel do burmistrza, aby w umowach, o których jest dzisiaj mowa zawierał 6 miesięczne okresy wypowiedzenia z przyczyn, o których mowa w uzasadnieniu.

Radny G. Sakowski powiedział, że to ma taką samą skuteczność jak to co jest w uzasadnieniu do uchwały. Więc tak naprawdę nie zabezpieczono interesu gminy.

                            Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że jeżeli jest to wniosek to przyjmuje go do realizacji. Jeżeli jest we wszystkich uzasadnieniach to to się znajdzie we wszystkich trzech umowach.

Po wyczerpaniu się dyskusji przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 radnych, przeciwko 5, wstrzymało się od głosu 2 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.

                          - uchwała Nr XIV/136/2008 stanowi załącznik nr       do protokołu

 
Do punktu 12a.

------------------- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chojna do Polskiego Projektu 400 Miast przedstawił dyrektor AS i IS W. Gołąb. Powiedział, że projekt uchwały przygotowywany był na prędce i radni otrzymali go dzisiaj. Po dzisiejszej wymianie poglądu na ten temat z mecenasem i nie jest on do końca przekonany, że jest konieczność podejmowania takiej uchwały. Nie mniej jednak W. Gołąb intencyjnie prosił radnych o podjęcie tej uchwały. Autorem projektu jest Akademickie Centrum Kliniczne Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku, które już raz przeprowadzało takie badania przesiewowe wśród dzieci i rodziców, dzieci w wieku piątej klasy szkoły podstawowej. Po dwóch latach oni chcą przeprowadzić te badania ponownie. W związku z tym dla samej sprawy poznania jakości życia tych osób dla przyszłości młodego pokolenia i następnych pokoleń warto jest poznać pewne procesy, które zachodzą w życiu człowieka i zaproponować żeby wziąć udział w tym projekcie. Natomiast wiadomo już, że napotkamy szereg problemów organizacyjnych począwszy od lekarzy, którzy mają przeprowadzić te badania a skończywszy na osobach, które mają poddać się tym badaniom. Jest to duży wysiłek organizacyjny, niemniej jednak podjęcie takiej uchwały będzie motorem do tego, żeby to zrealizować i zrobić te badania.

                              Radny W. Skrzypczyk zapytał, czy ta uchwała będzie rodzić jakiekolwiek skutki finansowe?

                              Dyrektor AS i IS W. Gołąb powiedział, że rodzi takie skutki finansowe, że pracownicy Administracji Szkół będą mieli dodatkowe zadania, za które nie otrzymają dodatkowego wynagrodzenia. Innych skutków finansowych nie niesie, wręcz daje możliwość zarobkowania lekarzom, pielęgniarkom.

Innych głosów dyskusji nie było. Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XIV/137/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
 
Do punktu 13.

----------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady. Ponieważ sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie za 2007 rok było tematem posiedzeń komisji przewodniczący zwrócił się do radnych o zadawanie pytań. Pytań nie zgłoszono.

                       - sprawozdanie z działalności OPS w Chojnie stanowi załącznik nr       do protokołu

 
Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie przedstawiła kierownik OPS W. Furs.

Ustalenie zasadniczego punktu wynagrodzenia należy do kompetencji rady. Do chwili obecnej ta kwota wynosiła 760 zł, natomiast wartość jednego punktu wynosiła 5.50 zł. Proponuje się zmianę tej uchwały ponieważ od 1 marca OPS zatrudnia dwóch pracowników, którzy zajmują się projektem unijnym i będzie można im zaproponować trochę wyższe wynagrodzenie. Proponuje się wartość jednego punktu w kwocie 6 zł.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/138/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 
Do punktu 15.

----------------- Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Chojna przedstawił naczelnik wydziału ZBF M. Hadrzyński. 

Zmiany, które zaszły w ustawie o sporcie kwalifikowanym z dniem 1 stycznia 2008 r. umożliwiają przekazywanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na rozwój sportu kwalifikowanego. Sport kwalifikowany jest forma aktywności człowieka związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały określi warunki i tryb wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/139/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr        do protokołu.  

Do punktu 16.

----------------- Do sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. nie wniesiono pytań.

                        - sprawozdanie stanowi załącznik nr       do protokołu

 
Do punktu 17.

----------------- Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. przedstawiła osoba prowadząca sprawy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych B. Pawełczak.

Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszanie tych, które aktualnie występują i doskonalenie sposobów rozwiązywania istniejących problemów. Największy nacisk będzie kładziony na profilaktykę oraz lecznictwo odwykowe i kontrole przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

                            Radny G. Sakowski zwrócił się do B. Pawełczak, aby naświetliła przychody gminnego programu, bo dane liczbowe są przerażające.

                            B. Pawełczak powiedziała, że na terenie gminy Chojna sprzedaż napojów alkoholowych prowadzi 94 przedsiębiorców. Według złożonych oświadczeń przez sprzedawców w 2007 roku sprzedaż wynosiła 8. 241.456 zł. Jest co roku wzrost prawie do miliona złotych. Każdego roku wzrasta sprzedaż napojów alkoholowych.

                            Radny L. Stefański powiedział, że te liczby mówią dużo ale też i mało. To, że wykazana jest wartość miliona złotych wzrostu sprzedaży nie świadczy o tym, że spożycie wzrosło. Może spowodowane jest to tym, że mniej jest kupowane pokątnego alkoholu, z niewiadomego źródła. Być może, że przyczyną jest większa kontrola obiektów, które prowadzą sprzedaż alkoholu, co wpływa na to, że jest to ewidencjonowane.

                            Radny M. Kozieł zapytał, kto jest głównym decydentem pieniędzy i ile razy zbiera się komisja.

B. Pawełczak odpowiedziała, że dysponentem pieniędzy jest burmistrz a wszystkie pieniądze uzyskane z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczane są na profilaktykę. Żadna złotówka nigdy nie idzie na inny cel tylko na profilaktykę. Natomiast komisja zbiera się w zależności od potrzeb. Jest raz w miesiącu i może być co dwa miesiące.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/140/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 
Do punktu 18.

----------------- Projekt uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Chojna na lata 2008 – 2010 przedstawiła B. Pawełczak.

Głównym zadaniem tego programu jest uświadomienie społeczeństwu o szkodliwości narkomanii. Chodzi też o to, żebyśmy zdiagnozowali obszar naszej gminy, czy w ogóle istnieje na terenie naszej gminy narkomania. Zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie form spędzania wolnego czasu są to jedne z głównych zagadnień programu.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

                         Radny M. Szeremeta powiedział, że ciężko jest rozpoznać tych, którzy zażywają narkotyki i do końca nie wiemy czy w naszej gminie jest to problem czy w ogóle nie mamy problemu. Dlatego komisja finansowa wnioskowała, aby zlecić dla firmy specjalistycznej zdiagnozowanie jaka jest sytuacja w naszej gminie. Będzie to kwota ok. 5 tys. zł. Wtedy radni będą mieli jakąś wiedzę i będą mogli mówić to tym w jaki sposób bardziej skutecznie należy działać.

                         Radny W. Fedorowicz powiedział, że komisja komunalna podjęła podobną decyzję o zdiagnozowaniu. Wszyscy wiedzą, że na terenie gminy istnieje problem, tylko nie ma konkretnego rozeznania. Jednocześnie wydaje się, że osoby odpowiedzialne za ściganie prawne są w tym względzie opieszałe. Policja w wielu przypadkach ma namierzonych ludzi ale obchodzi się z nimi bardziej troskliwie niż z jajkiem.

                         Radny W. Skrzypczyk powiedział, że narkomania w szczególności dotyczy młodych ludzi i należałoby do tego podchodzić z wiedzą o tym zjawisku. Ten program powstał na podstawie diagnozy sytuacji w gminie Chojna. Rada ma przyjąć uchwałę o jakąś diagnozę nie znając w ogóle tej diagnozy. Jeśli jest zapisane w ustawie, że gmina powinna posiadać program to posiada, natomiast czy ten program odnosi się do rzeczywistego zjawiska, czy odzwierciedla zagrożenie, które występuje. Zespół powinien wykazać dla radnych na podstawie jakich wiadomości stwierdził, że to zjawisko występuje i z jakim natężeniem. Dalej W. Skrzypczyk zwrócił się do burmistrza, że jeśli jest możliwość, to tą diagnozę, na podstawie której kierował się zespół pracujący nad opracowaniem programu, żeby przedstawił radzie. To co wiadomo szkoły na dzień dzisiejszy nie zgłaszają żadnych problemów, a więc w szkołach nie występuje ale występuje gdzieś na ulicy, dyskotece. Należałoby mieć jakąś wiedzę na ten temat.

                         Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że uczestniczył w prezentacji wszystkich programów w województwie. Jest to profilaktyka, czyli program przeciwdziałania temu zjawisku, które się pojawiło. Z zapisów na podstawie przeprowadzonej diagnozy wynika, że dyrektorzy i pedagodzy szkół gminy Chojna na podstawie przeprowadzonych ankiet, obserwacji, rozmów z uczniami i wywiadów środowiskowych podkreślali łatwy dostęp do środków psychoaktywnych. Przedstawiciele policji z kolei odnotowali wzrost przestępstw związanych z problemem narkomanii wśród osób dorosłych. Rok temu rada zdecydowała o przekazaniu policji środków na testery do badania narkotyków w organizmie kierowców. Jeżeli mówi się o tym zjawisku to znaczy, że trzeba jak najszybciej przeciwdziałać, żeby to zjawisko nie zdominowało wielu obszarów naszego życia a zwłaszcza, żeby wyeliminować to ze szkół, co widać że jest. Jeżeli w szkołach pedagodzy mówią, że tego problemu nie ma to można wierzyć, że tego problemu nie ma jeżeli dotyczy to szkoły podstawowej, gdzie jest 40 – 50 uczniów. Dalej burmistrz powiedział, że jeżeli mówi się o młodzieży gimnazjalnej to nie sądzi, żeby ktoś z premedytacją ukrywał, mówił, że tego problemu nie ma, bo on jest. Następnie burmistrz powiedział, że jeśli była taka diagnoza to myśli, że ten zespół nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby ogólnie o tym powiedzieć. Z informacji wynika, że to zjawisko jest i na bazie tych diagnoz jest potrzeba wdrożenia tego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Chojna.

                            Radny W. Skrzypczyk powiedział, że chodzi o to, żeby mówić otwarcie o problemie, który występuje. Jeśli jest taka diagnoza to jak najszybciej powinna trafić do społeczeństwa, żeby rodzice wiedzieli gdzie takie zagrożenia mogą wystąpić. Trzeba mówić o problemie operując faktami.

Po wyczerpaniu się dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/141/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do prot.

 
Do punktu 19.

----------------- Przewodniczący komisji stałych rady przedstawili sprawozdania z działalności w roku 2007.

-          sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej... stanowi załącznik nr 

-          sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Oświaty... stanowi załącznik nr

-          sprawozdanie Komisji Gospodarki Finansowej... stanowi załącznik nr

Radny M. Kozieł – członek komisji rewizyjnej przekazał, że w związku z tym, że przewodniczący komisji H. Kłapouch musiał wybyć z sesji sprawozdanie tej komisji będzie przedstawione na następnej sesji.

 
Do punktu 20.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2008 rok nie wniesiono uwag.

Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XIV/142/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr        do protokołu.

 
Do punktu 21.

----------------- Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania zadane prze radnych w punkcie 6.

W okolicach Grzybna jest jeziorko i gmina otrzymała informację, że coś się tam dzieje. W trybie administracyjnym skierowane zostały pisma do właściwych instytucji o sprawdzenie, bo sugestia Akademii Rolniczej dla właściciela nieruchomości pozwalała na to aby dokonać tam wycinek drzew. Komisja dokonała oględzin, sprawdzenia tego co tam zostało wykonane, czy były to wycinki legalne, czy nielegalne. Gmina pozwoliła na uporządkowanie tego terenu natomiast według wiedzy innych osób czy pracowników Parków Krajobrazowych zostały tam poczynione prace w większym zakresie niż dopuszczało pozwolenie. Trwa sprawdzanie tego, czy jest to zgodne z prawem czy nie.

W sprawie świetlicy na lotnisku odpowiedzi udzielił z-ca burmistrza W. Długoborski.     

Zapis polecający wyjaśnienie tej kwestii związany był z faktem, iż w wyniku procedury administracyjnej okazało się, że zostało zawieszone postępowanie na etapie uzyskania pozwolenia na budowę w związku z przygotowaną dokumentacją techniczną na remont tej świetlicy. Zawieszenie tego postępowania i brak uzyskania pozwolenia na budowę na tamtym etapie wynikał z faktu braku dostatecznego rozwiązania problemu ogrzewania tej świetlicy, co musiał projektant poprawić. Pozwolenia na budowę zostało wydane przez starostę, po dwóch tygodniach zostanie uprawomocnione i będzie można przystąpić do prac adaptacyjnych tego pomieszczenia na potrzeby świetlicy osiedlowej. W budżecie na ten cel zaplanowane jest 40 tys. zł i w okresie wiosenno letnim będzie wykonane tak, aby jesienią najpóźniej można było z tego pomieszczenia korzystać.

                            Radny W. Skrzypczyk zwrócił się do burmistrza, aby bliżej wyjaśnił sprawę jeziora koło Grzybna, Strzeszówka.

                            Burmistrz odpowiedział, że z całą dokumentacją można zapoznać się z dziele inwestycji, który tą sprawę cały czas pilotuje. Sprawa jest w toku i burmistrz nie chce z tego robić jakiejś afery. Jest właściciel oczka wodnego jaki i terenów przyległych. Otrzymał zgodę na uporządkowanie terenu z uwagi na to, że gnijące liście, gałęzie powodowały złą gospodarkę wodną dla tego miejsca.

                            Radny L. Stefański powiedział, że ten teren został bardzo ładnie uporządkowany i zagospodarowany.

Do punktu 22.

----------------- W wolnych wnioskach radny R. Skrzypek zawnioskował, aby na następną sesję przygotować zmiany w uchwale o dietach dla sołtysów.

Zwracając się do przewodniczącego rady R. Skrzypek powiedział, by na następną sesję odświeżył sobie znajomość statutu gminy.

Przewodniczący poddał pod glosowanie wniosek w sprawie przygotowania na następną sesję zmian w uchwale dotyczącej diet sołtysów. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

                          Radny S. Błęcki zwrócił się do burmistrza, że chciałby go zaprosić na jakieś spotkanie na lotnisku w sprawie dróg dojazdowych między blokami, których stan jest fatalny, zwłaszcza drogi pomiędzy łącznikami, gdzie znajdują się sklepy i lokale usługowe.

                          Radny S. Kabat zwrócił się do burmistrza odnośnie uchwał dotyczących dzierżawy dziesięcioletniej. Chodzi o działki i budynki w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Do tej pory ogłaszał przetarg i sporządzał umowy dyrektor ZGM Matolicz. Dlaczego teraz zmieniła się sytuacja?

Następnie S. Kabat zwrócił się do burmistrza, że na wczorajszym spotkaniu burmistrz wspomniał coś o mobbingu w stosunku do dyrektora Piotrowskiego. Czy coś tej sprawie burmistrz mógłby coś powiedzieć?

Dalej S. Kabat zwrócił się do przewodniczącego J. Kowalczyka, że od przewodniczącego komisji rewizyjnej dowiedział się, że swego czasu było wysłane oświadczenie pani Koeller do urzędu, że zgadza się, że jeżeli sprzeda posesje będzie chciała zapłacić zadłużenia w postaci dwudziestu iluś tysięcy. Przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że to oświadczenie zginęło. Czy burmistrz na ten temat coś wie?

                           Radny W. Fedorowicz powiedział, że należałoby się zapoznać co znaczą wolne wnioski, bo jeżeli są wolne wnioski to coś się wnioskuje. Natomiast czas pytań był. W. Fedorowicz zaproponował, aby na te pytania burmistrz lub pracownicy odpowiedzieli na następnej sesji.

                           Radny Kabat powiedział, że zdaje sobie sprawę, że był czas na zadawanie pytań aczkolwiek uważa, że nie popełnił jakiegokolwiek przestępstwa, chce zaspokoić swoją ciekawość teraz.

                           Burmistrz A. Fedorowicz w sprawie dzierżawy odpowiedział, że zarówno Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jak i Administracja Szkół są to jednostki gminy, które w imieniu gminy wykonują pewne zadania. Na dowozy szkolne gmina ogłasza a technicznie materiały przygotowuje Administracja Szkół, tak i w tym przypadku mogłoby tak być gdyby ogłaszany był przetarg. Gmina wykorzystując ZGM zleca przygotowanie przetargu tak jak to miało miejsce kilka lat temu, bo taki przetarg był ogłaszany. Gmina jest właścicielem tego majątku i zgodnie z nowelizacją ustawy o nieruchomościach burmistrz nie może podpisać ani zlecić podpisania umowy na kolejny okres do trzech lat tak jak było dotychczas ponieważ to już nie jest w jego kompetencjach. Jeśli nie w kompetencjach burmistrza, to również nie w kompetencjach jednostki, którą wykorzystuje do pomocy w zarządzaniu tym mieniem komunalnym. W związku z tym trafiło to pod obrady dzisiejszej sesji.

Na temat mobbingu, który rzekomo stosuje burmistrz powiedział, że nie będzie się wypowiadać. Trwa postępowanie i dla dobra śledztwa nie powie nic. Dalej burmistrz powiedział, że to on został posądzony i nagrany, po czym sprytnie pewne rzeczy zmanipulowano i poinformowano odpowiednie organy o popełnieniu przez burmistrza przestępstwa.

Odnośnie p. Koeller burmistrz powiedział, żeby nie wracać do tego tematu, bo ten temat został załatwiony a po raz pierwszy słyszy, że coś zginęło, nie wie, że jakikolwiek dokument nagle zniknął, bo nikt mu o tym nie powiedział.

                             Radny S. Kabat powiedział, że pyta dlatego bo m. in. przewodniczący powiedział, że ten dokument miał być przesłany do rzecznika do Szczecina i tego dokumentu nie ma a praktycznie wiadomo, że taki był. Dalej S. Kabat powiedział, że jest zaskoczony, że coś ginie w urzędzie.

                             Przewodniczący J. Kowalczyk poinformował, że był u osoby, która prowadziła tą dokumentację i odpowiedziano mu, że takiego pisma nie ma i nie było.

                             Radny S. Kabat powiedział, że chciał się dowiedzieć, bo wczoraj przewodniczący komisji rewizyjnej mówił, że nawet wszczął jakieś dochodzenie, że taki dokument był i okazuje się, że go nie ma. Czy zginął, czy celowo został usunięty z urzędu?

                             Przewodniczący powiedział, że otrzymał informację od urzędnika, że takiego dokumentu nie było i nie zna takiego dokumentu.

                             Radny W. Skrzypczyk powiedział, że zaczyna się coraz bardziej dziwić, bo okazuje się, że przewodniczący komisji rewizyjnej wszczyna jakieś postępowanie, o którym rada nic nie wie. Rada nie upoważniała go do przeprowadzenia jakichś czynności. Przewodniczący komisji rewizyjnej powinien wyjaśnić swoje słowa, które przekazał p. Kabatowi.

                              Przewodniczący J. Kowalczyk powiedział, że nic mu nie wiadomo o wszczęciu jakiegoś postępowania, po prostu radny Kabat użył takiego sformułowania. Nie ma miejsca nic takiego.

                             Radny Kabat powiedział, że przejęzyczył się o tym postępowaniu ale nie wyklucza tego, że przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że bada tą sprawę. Dalej S. Kabat powiedział, że wie, że taki dokument był i p. przewodniczący miał go wysłać do Szczecina a okazuje się, że takiego dokumentu nie ma, więc jest w szoku, że coś takiego było i zginęło.

Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że są to mało eleganckie insynuacje. Coś było, a czegoś nie ma. Od kiedy pracuje w tym urzędzie tj. od 5 grudnia 2006 r. żaden dokument nie wyparował, nie został zniszczony ani spreparowany, sfałszowany. Tego przestrzega zgodnie z prawem. Jeżeli ktoś mówi, że coś zginęło to niech udowodni, że było. Dalej burmistrz powiedział, że nie przypomina sobie, żeby nie dostarczył właściwym instytucjom, czy to do RIO, czy prokuratura, czy policja tego czego żądają. Dostarczane jest wszystko, sterty dokumentów są kserowane i co chwilę wysyłane. Pracownicy urzędu 30, 40 procent swojego czasu spędzają na przygotowywanie materiałów do różnych postępowań.

                            Radny W. Fedorowicz powiedział, że czas wreszcie sobie zdawać sprawę, że komisja rewizyjna to nie jest komisja komunalna, finansowa, czy żadna inna. Ona ma inne usadowienie. Przewodniczący komisji rewizyjnej nie może biegać po urzędzie i szukać dokumentów bez zgody rady. To jest innego typu komisja.

                            Przewodniczący udzielił głosu p. sołtys z Godkowa Osiedla B. Rzeszowskiej, która zwróciła się do burmistrza, że jakiś czas temu zwracała się z wnioskiem o zbadanie sprawy w temacie zakupu paliwa ze środków sołeckich na utrzymanie m. in. placu zabaw i terenu przy świetlicy. Idzie wiosna, zaczynają się prace porządkowe i to jest pilny temat. Do tej pory nie wolno było zakupywać paliwa z tych środków.

                            Burmistrz odpowiedział, że jak tylko trawa podrośnie będą pieniądze na paliwo.

                            Przewodniczący udzielił głosu sołtysowi z Kamiennego Jazu H. Woźniewiczowi, który zwrócił się do burmistrza w sprawie wniosków rad sołeckich do budżetu na 2008 rok. W sprawozdaniach poszczególnych komisji nie słyszał, żeby rozwiązywałby jakiś problem ze środowiska sołeckiego. H. Woźniewicz zapytał, czy komisje zapoznały się z potrzebami poszczególnych sołectw i jak do tego podchodziły.

Następnie H. Woźniewicz w imieniu sołtysów zwrócił się o potrzebie zwołania spotkania z sołtysami w najbliższym czasie.

                            Burmistrz A. Fedorowicz w sprawie spotkania z sołtysami powiedział, że spotkanie takie odbędzie się na początku kwietnia br. o czym sołtysi zostaną powiadomieni. Zgodnie z procedurą przygotowania budżetu wpłynęły wnioski, naczelnicy wydziałów na podstawie tych wniosków przygotowywali plany finansowe. Zgodnie z trybem skarbnik to wszystko poukładała, potem na komisjach przed zatwierdzeniem budżetu omawiano sprawy. Chcieliśmy zaplanować dużo więcej wydatków niż możliwości budżetu więc pewne zadania należało przesunąć w czasie. Niemniej te najbardziej priorytetowe będziemy się starali realizować jak najszybciej.

                             Przewodniczący komisji finansowej S. Drapaluk powiedział, że jako przewodniczący zwracał się do burmistrza o to, żeby na komisji można było rozpatrzyć wnioski poszczególnych rad sołeckich. W związku z tym, że było ich dużo burmistrz mówił, że wszystkie wnioski rozpatrywane są w wydziałach. Komisja przy projekcie budżetu kiedy go omawiała proponowała przesunięcia z działu do działu. To co nie było ujęte w pierwszym projekcie budżetu to przy końcowym opracowaniu niektóre wnioski zostały ujęte.

Po wyczerpaniu się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady.                  Koniec obrad godz. 14.45. Na tym protokół zakończono.

 
 

Protokołowała                                                                                                    Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                                            Janusz Kowalczyk

 
                                    
 
 
  
                               
 
 
      
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 19-09-2008 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 19-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szustakiewicz 09-10-2008 13:13