Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

SESJA XV

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4
P R O T O K Ó Ł   Nr XV/2008

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia

22 kwietnia 2008 r.

Do punktu 1, 2, 3.

---------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący Rady J. Kowalczyk.

Powitał wszystkich serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji nieobecni byli radni T. Kasprzyk i R. Obielak.

Obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik T. Kuflowska, naczelnicy wydziałów urzędu, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, radca prawny urzędu, przedstawiciele prasy lokalnej, wyborcy.

Przewodniczący J. Kowalczyk przekazał, że sesja została zwołana na wniosek burmistrza i autorem porządku sesji jest burmistrz.

Następnie przewodniczący zwrócił się do burmistrza z pytaniem, czy burmistrz ma ewentualne zmiany do porządku sesji.

Burmistrz A. Fedorowicz odpowiedział, że nie.

Do protokołu z XIX sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół z dnia 18 marca 2008 r. został przyjęty jednogłośnie.

-         lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

-         lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

-         porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Do punktu 4.

---------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił pisemne sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny.

W dniu 19 marca burmistrz uczestniczył w XII zjeździe delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 24 marca na zaproszenie założycieli klubu motorowego burmistrz wziął udział w pokazach sportów motorowych.

27 marca w galerii koła Inspiracje przy Centrum Kultury otwarta została wystawa autorska Beaty Rolak. 27 marca odbył się sejmik sportowy, na którym omówiono funkcjonowanie sportu w gminie w tym zasady dofinansowania sportu kwalifikowanego.

31 marca w Poczdamie wspólnie z grupą niemiecką w ramach transgranicznego planu działania odbyło się spotkanie z przedstawicielami kilku ministerstw odpowiedzialnych za fundusze unijne. Kilka gmin naszego powiatu i gminy po stronie niemieckiej wspólnie chcą realizować projekt i ubiegać się o fundusze z INTRREG IVA. Wspólny pomysł to propozycja stworzenia portalu informacyjnego, natomiast my w ramach rozwoju infrastruktury turystycznej chcieliśmy ożywić ciąg pieszo rowerowy wokół murów obronnych, ponieważ w ubiegłym roku składaliśmy duży wniosek o pozyskanie funduszy norweskich, niestety zabrakło nam dwóch punktów dlatego to zadanie chcemy podzielić na etapy i w pierwszym etapie ten ciąg pieszo rowerowy moglibyśmy dzięki funduszom unijnym odtworzyć. Jest to rząd ok. 250 tys. euro a na przestrzeni trzech lat gmina musiałaby wyłożyć 500 – 600 euro rocznie. 1 kwietnia burmistrz spotkał się z p. Lenartowiczem, prezesem spółki medycznej z Poznania, który jest zainteresowany otworzeniem domu opieki dla starszych osób na terenie Chojny. Rozważana była ewentualność, by zagospodarować obiekt niedokończonego szpitala.

Pan R. Kłonowski jest również zainteresowany zagospodarowaniem części tego obiektu na potrzeby rehabilitacji.

2 kwietnia burmistrz uczestniczył w uroczystościach w szkole w Nawodnej z okazji rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. 3 kwietnia odbyło się spotkanie komitetu organizacyjnego przygotowującego konferencję Douzelage, która odbędzie się we wrześniu br. w Chojnie.

Również tego dnia odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas którego omówiono m. in. regulamin świetlic wiejskich i środowiskowych, zasady finansowania zadań realizowanych przez sołectwa, a także wstępnie ustalono terminy zebrań wiejskich, na których będą uchwalone przez zebranie wiejskie plany odnowy miejscowości. Jest to warunek ubiegania się o fundusze z programu rozwoju obszarów wiejskich. Każda miejscowość może otrzymać dofinansowanie na wszystkie zadania w kwocie do 500 tys. euro.

3 kwietnia burmistrz spotkał się z mieszkańcami ul. Wyzwolenia, Bogusława w sprawie omówienia zmiany organizacji ruchu.

4 kwietnia burmistrz uczestniczył w konferencji eurodysktyktu Oderland Nadodrze, która odbyła się w Moryniu. 8 kwietnia z naczelnikiem wydziału zarządzania drogami ze Starostwa Gryfińskiego omówiono propozycje realizacji wspólnych przedsięwzięć m. in. przejęcia dróg powiatowych w mieście. Jeżeli do tego miałoby dojść to rada musiałaby wydać opinię i musielibyśmy się zastanowić nad kosztami utrzymania tych dróg. 9 kwietnia naczelnik wydziału ZBN R. Wołosiak spotkał się z dyrektorem PKP w sprawie przejęcia odcinka linii kolejowej Godków – Moryń. 9 kwietnia burmistrzowie spotkali się z kupcami z targowiska przy ul. Jagiellońskiej, 10 kwietnia na zaproszenie burmistrza Schwedt burmistrzowie spotkali się w sprawie omówienia realizacji wspólnego projektu. W ramach dotychczas wykonanych prac w Dolinie Miłości Federacja Gaja stara się o realizacje drugiego etapu czyli rozbudowa infrastruktury i rozwój Europejskiego Parku Hugenotów oraz Parku Naturalistycznego Dolina Miłości w Zatoni Dolnej jako ponadgranicznego centrum turystycznego. W celu złożenia wniosku polsko – niemieckiego należy podpisać oświadczenie, z którego wynika, że wspieramy to przedsięwzięcie i w razie gdyby Federacja Gaja zaprzestała swojej działalności gmina zapewni kontynuację realizacji projektu. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie, bo wspólnie razem Park Hugenotów i Dolina Miłości mają kosztować ok. 2.5 mln euro.

11 kwietnia burmistrzowie uczestniczyli w posiedzeniu radny Fundacji Odbudowy Kościoła Mariackiego. 12 kwietnia na zaproszenie organizatorów odbył się koncert finałowy XV festiwalu piosenki angielskiej. Na potrzeby organizacji festiwalu przekazano 15 tys. zł.

W dniach 14 i 15 kwietnia odbyło się w Szczecinie IV forum samorządowe podczas, którego omówiono m. in. bieżące problemy jednostek samorządu terytorialnego w tym finanse.

16 kwietnia w Chojnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami kopalni węgla brunatnego Sieniawa w celu przedstawienia oferty dotyczącej modernizacji kotłowni i ewentualnej późniejszej sprzedaży węgla brunatnego. Z przedstawień kopalni wynika, że byłyby to koszty więcej niż o połowę niższe. Jednak jest pytanie na ile taka inwestycja byłaby zgodna z dyrektywami unijnymi w zakresie ochrony środowiska. Nic jednak nie będzie robione bez wszelkich szczegółowych analiz. 16 kwietnia w Trzcińsku odbyło się kolejne polsko niemieckie spotkanie w ramach transgranicznego planu działania i realizacji wspólnych projektów turystycznych, informacyjnych, kulturowych tj. trasy rowerowe, wspólny portal informacyjny, wydarzenia kulturalne. 17 kwietnia burmistrz spotkał się z właścicielami duńskiej spółki ElemPol zainteresowanej hodowlą trzody chlewnej w m. Bara. Jest to bardzo trudny temat. Oczekiwania inwestora są bardzo duże natomiast zagrożenie jest niemniejsze. Firma oficjalnie złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Gmina takiej decyzji nie wydała i nie wyda dlatego, że widzi pewne obawy co do składowania gnojowicy, która przy 7 tysiącach macior i ponad 170 tysięcy małych prawdopodobnie nie byłaby nigdy spożytkowana na areale, którym dysponuje ta spółka. Jest ogromne zagrożenie dla Chojny nie tylko pod względem zapachowym ale pod względem ewentualnego skażenia gruntów, wód, głównie Rurzycy. Firma mówi, że w przyszłości planuje postawienie biogazowni i przetwarzania w energię elektryczną, ale to dopiero w przyszłości. Dalej burmistrz powiedział, że w tej sprawie potrzebny jest głos wszystkich mieszkańców. Musimy znaleźć jakieś konkretne uzasadnienie dlaczego ta inwestycja może być dla Chojny zagrożeniem i dlaczego nie chcemy na wolnym rynku przedsiębiorstwu dać się rozwijać.

Dalej burmistrz powiedział, że będzie na bieżąco informował i jednoosobowo nie podejmie żadnej decyzji w tej sprawie, będzie występował o opinię do rady.

19 kwietnia burmistrzowie uczestniczyli w uroczystościach związanych z 63 rocznicą forsowania Odry.

Dalej burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że z przykrością musi stwierdzić, że radni klubu Chojeńskiej Inicjatywy Samorządowej chcą za wszelką cenę udowodnić, że w Chojnie nic się nie dzieje, chcą zdyskredytować obecną władzę i pokazać, że poprzednia była lepsza. swoim postępowaniem radni klubu ChIS nie umożliwiają zmian na lepsze, wręcz przeciwnie. Blokując uchwały, szantażując burmistrza powodują brak zaistnienia możliwości rozwoju gminy. Stawianie warunków i uzależnianie ewentualnej współpracy od odwołania lub nie zastępcy burmistrza jest propozycją żałosną politycznie i szantażem. Jeżeli klub radnych ChIS myślał kiedykolwiek o współpracy to chyba nie tą drogą. Panowie z klubu ChIS pozwolili sobie nawet na stwierdzenie, że z powodu Wojciecha Długoborskiego Chojna nie otrzyma funduszy unijnych. Niektórzy bardzo zabiegają o to by Chojnie utrudnić możliwość pozyskania wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego ale jeżeli do tego dodamy zmiany, które będą miały miejsce na sesji rady powiatu, a trzeba mieć na myśli o planowanych inwestycjach, których nie będzie w tej kadencji, to one dają całkowity obraz zainteresowania naszą gminą, czyli robienia wszystkiego w myśl powiedzenia im gorzej tym lepiej. Bo jeżeli była zaplanowana modernizacja nawierzchni drogi na odcinku Nawodna, Krajnik, Bielinek i ona zostaje wykreślona, przesunięta na kolejne lata, jeżeli wspólnie ustalamy, że będziemy wchodzić w inwestycje na ulicy Słowiańskiej, Jagiellońskiej i ona jest przesuwana na następną kadencję to znaczy, że w tej kadencji niektórzy nie chcą, żeby coś się w ogóle dobrego wydarzyło. Kto wybrał tych radnych, którzy zamiast pomagać w rozwoju Chojny robią wszystko, żeby ten rozwój bardziej opóźnić lub wyhamować? Mieszkańcy wybrali a więc oni zdecydują czy ci radni wywiązali się ze swojego zadania, czy rzeczywiście robią to co obiecywali. Dalej burmistrz powiedział, że ze swojej strony obiecywał zmiany na lepsze i słowa dotrzyma, z klubem ChIS lub bez tego klubu. Następnie burmistrz powiedział, że jego poprzednik przed wyborami obiecywał złote góry, przedszkole, przychodnię nie pozostawiając w budżecie odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Dzisiaj chcąc rozpocząć jakąkolwiek inwestycję, nie mając możliwości pozyskania funduszy unijnych na tego typu zadania musimy zaciągnąć kredyt inwestycyjny. Jeżeli będziemy czekali aż znajdą się fundusze unijne to przedszkola nigdy nie wybudujemy, a chyba wszyscy mieszkańcy i miasta i wsi zgodzą się, że jest to jedna z priorytetowych inwestycji planowanych wiele lat temu. Dotychczasowa ochrona monopolu Gminnej Spółdzielni spowodowała, spowodowała, że inwestorzy kupili tereny pod budowę dyskontów spożywczych od prywatnych właścicieli a nie od gminy. A wspaniałe tereny, które gmina mogła sprzedać za wiele milionów np. na ul. Mieszka I przy Banku PKO S.A., na ul. Kościuszki albo inne tereny pozostawiliśmy. Dzisiaj z dnia na dzień tego się nie zagospodaruje, tym bardziej nie sprzeda jeżeli wchodzą na nasz rynek inwestorzy, którzy kupili ziemię od prywatnych właścicieli. Oni już nie kupią od gminy nic bo już mają. Trzeba być mieszkańcem Chojny, żeby wiedzieć jakie są potrzeby tej lokalnej społeczności. Nie wystarczy być burmistrzem przywiezionym w teczce i udawać, że jestem najlepszym samorządowcem. Dalej burmistrz oświadczył, że zawsze będzie burmistrzem czternastu tysięcy mieszkańców gminy Chojna a nie radnych klubu Chojeńskiej Inicjatywy Samorządowej, będzie wspólnie z mieszkańcami realizował takie zadania, które są dobre z punktu widzenia szeroko pojętego interesu społecznego. Najlepsze dla mieszkańców a nie takie, które chronią tylko interes kilku radnych. Następnie burmistrz powiedział, że nie przestraszy się tego, czy zostanie mu udzielone absolutorium czy też nie, bo w ocenie RIO budżet został właściwie zrealizowany, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków i to jest najbardziej obiektywna i właściwa ocena podpisana przez przewodniczącego kolegium prof. Dylewskiego. Komisja rewizyjna pracowała w dwuosobowym składzie, składającym się tylko i wyłącznie z radnych opozycyjnych, nikt z innych klubów w komisji nie uczestniczył. Należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego w poprzednich latach komisji rewizyjnej wystarczył tydzień, maksymalnie dwa tygodnie na to, żeby przygotować właściwą opinię, a w tym roku 33 dni było za mało. Dalej burmistrz powiedział: cyt. „Panowie z wami czy bez was Chojna będzie się rozwijać.”

 
Do punktu 5.

---------------- Przewodniczący J. Kowalczyk przekazał, że 26 marca brał udział w rozprawie sądowej w sądzie okręgowym dotyczącej odwołania się od uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego Skrzypczyka. Sąd okręgowy oddalił ta skargę i pouczył p. Skrzypczyka o prawie złożenia odwołania do sądu apelacyjnego. Pan Skrzypczyk jednocześnie wniósł skargę do Sądu Administracyjnego w Szczecinie i sąd przesłał cały plik dokumentów łącznie ze skargą do rady i ta skarga będzie przedstawiona na następnej sesji.

Dalej J. Kowalczyk przekazał, że 2 kwietnia z wiceprzewodniczącym na zaproszenie przewodniczącego rady miejskiej w Schwedt w spotkaniu z przewodniczącym rady i jego zastępcami. Było to pierwsze spotkanie gdzie omawiano zasady współpracy pomiędzy przewodniczącymi rad Schwedt i Chojny. Strona niemiecka zaproponowała spotkanie wszystkich radnych pod koniec sierpnia br. Głównie chodzi o nawiązanie współpracy z koordynatorem ds. sportu.

Wpłynęło pismo do wiadomości rady w sprawie wydzierżawienia na 25 lat działki 39/59 położonej na terenie byłego lotniska przez pp. E. i J. Wójcików zam. przy ul. Żwirki i Wigury. Wpłynęło też pismo z Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej do m. Narost.

Od burmistrza wpłynęło pismo informujące o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży.

 
Do punktu 6.

---------------- Radny R. Skrzypek zwrócił się w sprawie regulaminu świetlic wiejskich. Na poprzedniej sesji punkt ten został wycofany ponieważ były wątpliwości prawne co do tego, czy to rada ma go uchwalić, czy to burmistrz zatwierdzi zarządzeniem. Sprawa jest pilna, mija czwarty miesiąc i te świetlice nie działają tak do końca jak powinny działać. Czy regulamin został wprowadzony w życie a jeśli nie to kiedy zostanie wprowadzony.

                         Radny S. Kabat zwrócił się z pytaniem, czy prawdą jest, że w PUK w granicach 160 tys. zł występuje deficyt?

                         Radny G. Sakowski zwrócił się w sprawie nowej organizacji pracy urzędu. Chciałby uzyskać w tej sprawie informacje jeśli coś się zmieniło.

                         Radny S. Kabat zwrócił się w sprawie INTERREG 4A. Czy brakujące dwa punkty znaczą, że wniosek był nieudolnie złożony?

                         Radny M. Kozieł zwrócił się w sprawie stanu zatrudnienia w urzędzie i jednostkach podległych wg stanu na dzień objęcia stanowiska przez burmistrza do dnia dzisiejszego. Czy to zatrudnienie zmalało, czy się zwiększyło.

Dalej M. Kozieł zwrócił się do zastępcy burmistrza W. Długoborskiego. Na ostatniej sesji ze słów zastępcy burmistrza wynikało, że do jesieni będzie świetlica środowiskowa na lotnisku i że zastępca jest prawdomówny i dotrzyma słowa.

                         Radny S. Drapaluk zwrócił się w sprawie miejsc parkingu przy ul. Żółkiewskiego. Ludzie, którzy mają tam swoje sklepy skarżą się, że gro uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły parkuje swoje samochody na parkingu przy sklepach. Klient, który chce dojechać do sklepu ma trudności z zaparkowaniem. Sklepikarze mówią, że przez to uciekają im klienci i ciężko jest im się utrzymać. Należałoby ten problem jakoś rozwiązać.

                         Radny W. Skrzypczyk zwrócił się z pytaniem, czy odbyły się negocjacje o wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawę terenu pod stację paliw przez spółkę Setpol w Krajniku Dolnym. Jeśli tak to jakim wynikiem się to zakończyło.

Radny H. Kłapouch zwrócił się w sprawie mogilnika znajdującego się przy ul. Trakt Pyrzycki. Jest to stare składowisko odpadów chemicznych. Czy są poczynione jakieś kroki w kierunku likwidacji tego składowiska?

 
Do punktu 7.

---------------- Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej W. Fedorowicz przekazał wniosek komisji w sprawie przeznaczenia dla klubu motorowego w Chojnie kwotę 60 tys. zł celem dokończenia prac, które umożliwią homologację toru motokrosowego i rozpoczęcie eksploatacji.

 
Do punktu 8.

---------------- Przewodniczący Rady J. Kowalczyk zwrócił się z pytaniem do przewodniczącego komisji rewizyjnej H. Kłapoucha, kiedy rada otrzyma opinię komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2007 rok?

                             Przewodniczący komisji rewizyjnej H. Kłapouch powiedział, że członkowie komisji byli na rozmowie u burmistrza i uzgodniony był termin sesji na dzień 29 kwietnia. Do przewodniczącego radny zostało złożone pismo, że sesja odbędzie się po 24 kwietnia. Na dzisiejszą sesję nie mieli żadnego wpływu dlatego, że o tą sesję wnioskował burmistrz i wprowadził te punkty mimo wcześniejszych uzgodnień. dalej H. Kłapouch powiedział, że jutro z samego rana będą złożone wszystkie dokumenty na ręce przewodniczącego rady.

                              Radny W. Fedorowicz powiedział, że doszło do niego iż komisja rewizyjna, aby storpedować dzisiejszą sesję swój protokół do RIO doręczy 23 to znaczy jutro. Komisja rewizyjna nie odrabia zadań domowych ponieważ jest brak sprawozdania z działalności od początku kadencji do chwili obecnej. Dzisiaj mamy druga taką sytuację, że trzydzieści dni komisja potrzebuje, aby zabrać się do właściwej, rzetelnej pracy. Skład komisji jest niewłaściwy, są tam ludzie, którzy nie mają pojęcie po co tam są. W związku z tym rada powinna się zająć składem osobowym komisji. W tej komisji powinny być reprezentowane wszystkie kluby istniejące w radzie. W tej chwili jest reprezentowany tylko jeden klub i ten klub ślimaczy prace.

                             Przewodniczący rady przypomniał, że przy wyborze komisji rewizyjnej radni z innych klubów odmówili a jedna radna z innego klubu zrezygnowała.

                             Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że pierwszy ustalony termin sesji był na 17 kwietnia.

                             Radny G. Sakowski powiedział, że gdyby w komisji rewizyjnej każdy z klubów był reprezentowany przez jedna osobę to taka komisja pewnie pracowałaby lepiej. Ponieważ panowie z ChIS chcą mieć przewagę w komisji rewizyjnej to ja mają a że swoją nieudolnością pokazują jak komisja pracuje to jest to wynik, że widocznie klubowi ChIS nie zależy na rozwoju tej gminy. Dalej G. Sakowski powiedział, że nie rozumie dlaczego rada ma się spotykać za tydzień tylko po to, żeby udzielić lub nie udzielić absolutorium burmistrzowi. To jest marnowanie czasu, kpina z radnych. Gdyby komisja rewizyjna i przewodniczący komisji rewizyjnej miał honor to by się poddali do dymisji.

                              Radny S. Kabat zwracając się do radnych z poza klubu ChIS powiedział, że to, że komisja rewizyjna w dwuosobowym składzie to jest ich nieudolność bo nie chcieli w niej uczestniczyć. Dalej S. Kabat powiedział, że jeżeli burmistrz zwołuje sesje absolutoryjną to jest ewenement w kraju.      

                              Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że po 20 marca wspólnie ze skarbnikiem i komisją rewizyjną w niekompletnym składzie, bo jeden z członków komisji jest traktowany tak jak jest traktowany, bo p. Obielak nie uczestniczył w posiedzeniach komisji. Ustalany był jeden termin wspólnego omówienia analizy budżetu po czym panowie z komisji rewizyjnej biegali po pokojach urzędu szukając różnych dokumentów. Później był drugi termin, pani skarbnik dostarczała niezbędne informacje na piśmie, ustnie, później był trzeci i chyba czwarty i w momencie kiedy już można było przygotować opinię, żeby nie marnować wspólnego czasu to nagle były jakieś podchody, że może ten podatek p. Koeller był w tym roku a może w tamtym umorzony. Nie jest to merytoryczna analiza wykonania budżetu, jest to po prostu czepialstwo, szukanie dziury w całym. Dalej burmistrz powiedział, że nie jest to tak, że zwołał sobie sesję absolutoryjną. Ma pewien kalendarz wyjazdów i spotkań i skoro ustalane jest, że ma to być mniej więcej w tym czasie to niech to się w tym czasie odbędzie.

                                Radny M. Szeremeta zapytał burmistrza, czy faktycznie termin 29 kwietnia był ustalony z komisja rewizyjną.

                                Burmistrz odpowiedział, że z komisja rewizyjną nie. Przewodniczący rady oznajmił 12 kwietnia, kiedy był festiwal piosenki angielskiej, że sesja 22 się nie odbędzie, bo komisja rewizyjna złożyła wniosek, żeby sesja odbyła się w późniejszym terminie. Na pytanie dlaczego przewodniczący odpowiedział, że nie bo radni nie przyjdą na sesję.

                               Przewodniczący J. Kowalczyk powiedział, że nie ma co dyskutować, bo sytuacja się nie zmieni, tych dwóch punktów nie przerobimy i szkoda czasu. Dalej poinformował, że w związku z tym sesję absolutoryjną zwołuje za tydzień tj. 29 kwietnia o godz. 12.00. 

                                Radny G. Sakowski powiedział, że nie wie czy ma iść do prokuratury i donieść na komisję rewizyjną, która nie wywiązuje się ze swoich zadań bo ta sytuacja jest śmieszna w tej chwili. jest powołany przez radę organ, który nie wykonuje swoich działań. Jakie powody były, że komisja rewizyjna złożyła pismo do przewodniczącego rady, że dzisiaj nie może się odbyć punkt 8 i 9. Jakie merytoryczne powody były, że dzisiaj nie można głosować nad absolutorium? Dalej G. Sakowski powiedział, że jeżeli były to chciałby je znać a jeżeli nie to komisja jest nieudolna, a jak ktoś jest nieudolny i nie potrafi czegoś wykonać to niech tego po prostu nie robi.

                                 Radny H. Kłapouch powiedział, że u burmistrza nie był sam, byli we dwóch, burmistrz otworzył swój kalendarz i dzień 29 kwietnia miał wolny, nie zapisany.

                                  Radny S. Drapaluk powiedział, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chojna za 2007 rok wpłynęło do rady 20 marca ale do większości radnych sprawozdanie wpłynęło 27 marca.

                                  Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że w kalendarzu nie miał zapisanych wiele innych dni a to, że panowie sugerowali ten termin nie znaczy, że został ustalony. To były naciski, że nie wcześniej jak 24 a najlepiej 29. Natomiast nie ma wpływu na to jak i w jakim czasie materiały zostały przekazane dla radnych.

                                  Radny W. Skrzypczyk zwrócił się do przewodniczącego komisji rewizyjnej H. Kłapoucha. Jakie są powody, które sprawiają, że dzisiaj nie ale jutro będzie gotowy protokół? Co się dzieje dzisiaj z tym protokołem?

                                  H. Kłapouch odpowiedział, że jutro zostanie złożony do biura rady.

                                  Z – ca burmistrza W. Długoborski powiedział, że ta sytuacja jest dziwna i może wywoływać zaniepokojenie. Jest prowadzona jakaś gra i każdy może sobie odpowiedzieć na to pytanie dlaczego, o co chodzi. Nie musimy się tu licytować, przekonywać, spekulować. Do niczego to nie doprowadzi. Czy dokument został 20 a radni otrzymali go 27, czy jeszcze później to wszystkie terminy proceduralne zostały zachowane. Pan burmistrz wyraził daleko idącą wolę współpracy i wyjaśniania sytuacji związanej z analizą sprawozdania od samego początku. Komisja rewizyjna, kiedy przyszła ustalić prace nad analizą sprawozdania została poinformowana przez burmistrza, że jest do dyspozycji w każdej chwili i gotowy wyjaśniać wszelkie wątpliwości. I takie spotkania dwa się odbyły. Dalej W. Długoborski powiedział, że był świadkiem tej rozmowy i doskonale pamięta bardzo luźną rozmowę dotyczącą daty sesji. Ale jedno jest istotne, ostatnie spotkanie z członkami komisji rewizyjnej. Z udziałem p. skarbnik rozmawiali z burmistrzem i zastępcą i burmistrzowie odpowiadali na wszelkie wątpliwości i pytania, które komisja przygotowała, żartując, że doradcy wskazali komisji na takie wątpliwości i pytania. To spotkanie odbyło się w poniedziałek w ubiegłym tygodniu i członkowie komisji odpowiedzieli, że sprawozdanie będzie we wtorek, najpóźniej w środę. Dalej z – ca burmistrza powiedział, że prawdopodobnie przesłyszał się i nie chodziło o środę w ubiegłym tygodniu tylko jutrzejszą.

To niech komisja powie, że tak było i wtedy nie będzie wątpliwości, że chodziło o środę 23 a nie tydzień temu.

                                 Na sugestię radnego W. Fedorowicza czy rada nie może w tej chwili rozpatrzyć kwestię absolutorium radca prawny urzędu K. Judek powiedział, że warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia absolutorium jest wniosek komisji rewizyjnej i bez niego się nie da.

                                 Radny S. Kabat powiedział: cyt. „ Ja słuchając dzisiaj tutaj wystąpienia pana burmistrza Długoborskiego i pana burmistrza Fedorowicza, pana radnego Fedorowicza, pana G Sakowskiego to wy panowie próbujecie narzucić, wymusić dzisiaj to absolutorium. Panowie to jest skandal. Wy próbujecie wymusić, bo nikt z naszej strony nie sugeruje ani nie mówi, że to miało być tak, tak, czy tak. Dla mnie jest jasne i czytelne, wpłynęło pismo do biura rady mówiące o tym, że komisja rewizyjna prosi o sesję absolutoryjną 29. I panowie ja jestem strasznie zdziwiony, że dzisiaj tak chcecie niemalże wymusić to absolutorium. Pytam się jeszcze raz panie burmistrzu, co się stanie jeżeli ta sesja absolutoryjna będzie 29 kwietnia?

A to, że pan mówi, bo my wyjeżdżamy, bo my mamy ustalone, to ja mam pytanie panowie do was obu. Czy wy jesteście w stanie kiedykolwiek i gdziekolwiek wyjechać osobno?”

                                 Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że coraz częściej wyjeżdżają osobno, żeby nie dezorganizować pracy urzędu. Niemniej czasami są potrzebni obaj, ponieważ obaj są zapraszani. Dalej burmistrz powiedział, że oczywiście nic się nie stanie z prawnego punktu widzenia jeżeli to absolutorium będzie 29 kwietnia albo nawet później bo taki przypadek gmina Chojna przeżyła. Było to w roku 2002, był wniosek o nie udzielenie absolutorium i sesja absolutoryjna odbyła się 10 czerwca.

                                  Radny W. Fedorowicz zaproponował, aby sesja odbyła się 30 a nie 29.

                                  Przewodniczący J. Kowalczyk powiedział, że sesję zwołuje na 29 kwietnia na godz. 12.00. Następnie ogłosił 10 minut przerwy.

 
Do punktu 10.

------------------ Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

Dochody ogółem wzrastają o 567.085 zł. Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów o 202.935 zł czyli reasumując dochody wzrastają o 364.150 zł. Na kwotę zwiększenia dochodów przypada zwiększenie subwencji oświatowej, jest to kwota 329.372 zł, która jest przeznaczona na wdrożenie podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia br.

Jeśli chodzi o plan wydatków to jest propozycja zwiększenia o 3.793.355 zł, zmniejszenia 929.205 zł czyli ogółem wydatki wzrosną o kwotę 2.864.150 zł. Przy wzroście dochodów o 364.150 zł powstaje deficyt, który ma źródło pokrycia z zaciągniętego kredytu, który po podjęciu uchwały przez radę zostanie zaciągnięty na rozpoczęcie inwestycji pn. przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie.

Stanowiska komisji były nie jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały.

                           Radny S. Błęcki zwrócił się do burmistrza w sprawie świetlicy na lotnisku, czy mógłby uzyskać deklarację, że pomimo trudności ta przebudowa mogłaby ruszyć w tym roku.

                            Burmistrz A. Fedorowicz przypomniał, że rada zabezpieczyła w tym roku 50 tys. zł na utworzenie świetlicy środowiskowej tj. adaptację pomieszczeń piwnicznych w budynku usługowego na świetlicę środowiskową przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie ponieważ zgodnie z kosztorysem przedwykonawczym całość tej adaptacji jest to rząd ok. 260 tys. zł. Nasuwa się pytanie czy w tym roku dzielimy to zadanie na etapy i przeznaczamy te 50 tysięcy, czy zrobimy tylko część zadania, żeby tą świetlicę udostępnić w okresie wiosenno letnim, pozazimowym. Dalej burmistrz powiedział, że jeden dokument jeszcze nie świadczy o tym, że ta inwestycja ma tyle kosztować dlatego należy dokonać jakiejś weryfikacji, sprawdzić czy faktycznie to co zostało uwzględnione jako prace niezbędne ma tyle kosztować.

                            Radny R. Skrzypek zwrócił się w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli. Co się dzieje w sytuacji gdy rada odrzuca projekt uchwały, czy te podwyżki będą wypłacone? Dalej R. Skrzypek zapytał na jakich zasadach byłby wzięty kredyt w wysokości 2.5 mln zł.

                            Radny M. Kozieł zapytał ile subwencji oświatowej gmina dostała na początku roku.

Burmistrz A. Fedorowicz odpowiedział, że 6.700.000 podzielić na 12 i to będzie subwencja, która wpływa co miesiąc do budżetu gminy a koszty utrzymania oświaty jest to 12 mln.

                            Radny M. Kozieł zapytał, czy trzeba robić przesunięcia w budżecie, żeby wypłacić podwyżki dla nauczycieli, czy nie mogą one być z tych subwencji, które otrzymujemy?

                            Burmistrz odpowiedział, że do każdych pięciuset kilkudziesięciu tysięcy, które co miesiąc otrzymujemy dokładamy dwieście kilkadziesiąt tysięcy własnych funduszy. Jeżeli teraz nie dokonamy przesunięć, żeby wypłacić wynagrodzenia to nie wywiążemy się z zadania, które musimy wykonać, bo termin jest jednych z pierwszych dni maja, kiedy te podwyżki należy wypłacić. Będą to zobowiązania wymagalne i naruszenie dyscypliny.

                            Radny Kabat zapytał, czy jeśli rada nie zrobi przesunięcia w budżecie, czy jest zagrożenie, że burmistrz nie wypłaci podwyżki nauczycielom? Czy tą uchwałę można wprowadzić na sesję w maju lub czerwcu?

                            Skarbnik T. Kuflowska odpowiedziała, że teoretycznie można ale pan burmistrz powinien reagować na wszelkiego rodzaju korespondencję, która spływa do jednostki odnośnie korekty dochodów gminy, które są naliczane w naszym imieniu przez ministerstwo finansów. Jeżeli ta uchwała nie zostanie podjęta w najbliższym czasie to burmistrz będzie balansował na granicy prawa, ponieważ z wytycznych, którymi dysponujemy to zwiększenie subwencji oświatowej jest przeznaczone na regulacje płac dla nauczycieli. Subwencja, która była naliczona jesienią ubiegłego roku dotyczyła utrzymania placówek oświatowych przed wdrożeniem podwyżek dla nauczycieli.

 Na korektę subwencji oświatowej burmistrz musi reagować. Za pierwszy kwartał sprawozdawczość zostanie sporządzona wg wersji październikowej ale do końca drugiego kwartału to już jest obowiązek wprowadzenia korekty subwencji oświatowej bo będą problemy ze sprawozdawczością, z ministerstwem finansów i z RIO. Ta zwiększona subwencja zgodnie z wytycznymi przeznaczona jest na podwyżki. Tam się mówi o 10 procentowych podwyżkach dla nauczycieli. Zgodnie z wytycznymi w pierwszym dniu roboczym maja do 5 maja samorządy powinny wypłacić te regulacje. Subwencja oświatowa jest to korekta planu dochodów i to jest 329 tys. zł a wdrożenie podwyżek dla nauczycieli to jest również korekta planu wydatków rzędu 545 tys. zł.

                              Radca prawny K. Judek powiedział, że zasadą jest, że wydatków można dokonywać wtedy kiedy mają pokrycie w budżecie więc mimo obowiązku wypłaty podwyżki wynagrodzeń nie należałoby ich wypłacać jeśli nie ma pokrycia w budżecie bo to stanowi naruszenie dyscypliny budżetowej. Z kolei nie wypłacenie wynagrodzeń stanowi naruszenie kodeksu pracy w zakresie dotyczącym obowiązków pracodawcy.

                               Radny W. Skrzypczyk zwrócił się do przewodniczącego rady, by zorganizował dla radnych szkolenie w zakresie konstruowania budżetu i jego wykonywania, żeby nie pojawiały się na sesji przy zmianach dyskusja nad tym jak ten budżet ma być realizowany. Niektórzy radni już to pojęli natomiast niektórzy radni nie i mają kłopoty z tym dlatego stąd te czcze dyskusje.

                               Radny M. Szeremeta powiedział, że te 329.372 zł obowiązkowo trzeba je wprowadzić do budżetu, bo to są pieniądze, które wpłynęły i rada powinna to wprowadzić. Dalej M. Szeremeta powiedział, jeżeli tych środków nie starczy na podwyżki to proponuje sięgnąć po rezerwę budżetową 200 tys. pt. projekt adaptacji budynku przy ul. Ogrodowej.

W czasie spotkania burmistrz poinformował, że na takie zadania jak przedszkole jak i niedoszły szpital gmina nie uzyska środków unijnych, bo są to zadania własne. Natomiast na przychodnię jest to możliwe tylko, że spółka lekarska musi wejść w to zadanie w wysokości minimum 1 procenta. Również na kanalizację do Godkowa i w Grzybnie będzie można się ubiegać o środki unijne. Na ostatniej komisji finansowej radni dowiedzieli się, że na przychodnię to nie będzie pieniędzy. Co chwilę pojawia jakaś niemożność, natomiast będzie się można ubiegać o środki jeżeli chodzi o kanalizację. Należałoby zrobić projekt dotyczący Grzybna, bo tam jest 185 tys. zł i szkoda to zadanie wykonywać z własnych środków, można zwrócić się o pieniądze unijne. Radni otrzymali materiały w ostatni wtorek, w których jest zaproponowane zdjęcie 140 tys. zł z przebudowy budynku biurowo-handlowego na przychodnię lekarską przy ul. Jagiellońskiej 12a i również zdjęcie pieniędzy na budowę kanalizacji do Godkowa w kwocie 350 tys. zł i w Grzybnie 185 tys. tam gdzie można pozyskać środki pan burmistrz proponuje aby to zdjąć. Tego dnia, kiedy radni otrzymali materiały tj. we wtorek jest zebranie wiejskie w Godkowie Osiedlu, gdzie pan burmistrz snuje wizje budowy kanalizacji, złożenie wniosku. Burmistrz nie poinformował mieszkańców, że radzie przedstawił propozycję zdjęcia 350 tysięcy. Na komisji burmistrz Długoborski powiedział, że szkoda blokować pieniędzy, teraz się zdejmie a później się je wprowadzi. To nie są pieniądze nazbierana na kupce, które leżą i czekają. To pieniądze, które są zapisane a budżecie po to aby móc ubiegać się o środki unijne. Jest to tzw. wkład własny. On jest planowany na rok 2008 w wysokości 400 tys. zł a na rok 2009 w wysokości 312.500 zł.

Odnośnie sprawy przedszkola radny Szeremeta powiedział, iż rozumie, że burmistrz jest zdeterminowany i to dobrze, bo zrealizowaliśmy w roku 2007 zadania, które wynikały z rozpoczętych inwestycji z lat poprzednich, z poprzedniej rady. Poprzednia rada przyjęła 16 wniosków unijnych i one były realizowane. One się skończyły i dzisiaj bardzo ciężko z tego co pan burmistrz prezentuje pozyskać środki unijne. Wykonywanie dzisiaj zadań z własnych środków i jeszcze sięganie po kredyty to jest niezrozumiałe. Jeżeli na przedszkole nie możemy pozyskać środków unijnych to trzeba zabiegać w ministerstwie oświaty, u wojewody, szukać gdzieś jeszcze tych środków aby można to zadanie realizować mniejszym kosztem. Dalej M. Szeremeta powiedział, że radni we wtorek dostają materiały i jest kredyt 2.5 mln zł na przebudowę przedszkola. W czwartek i piątek są komisje i radni za dwa czy trzy dni mają się określić czy budujemy to przedszkole czy nie budujemy. Tak ważny temat, tak duża inwestycja wymaga czasu. To trzeba dyskutować miesiąc, dwa, trzy, ustalić wspólnie.

Radni są zaskoczeni takim kreowaniem polityki naszej gminy. Większość radnych nawet tego projektu nie widziała i pewnie nawet nie wie ile wynosi kosztorys. To powinno być przedstawione radnym na komisjach. Należy to przedyskutować a nie zaskakiwać.

Cyt: „Nam takie uprawianie polityki nie odpowiada. Wiem, że w prasie się niebawem ukaże, że pan burmistrz wiele chce natomiast radni przeszkadzają. Nie będzie to uczciwe. My wiele razy wykazaliśmy chęć pomocy tylko to było odpychane, niechciane. Dzisiaj jesteśmy gotowi również w wielu sprawach pomagać, ale rozmawiajmy wspólnie, nie próbujmy siebie zaskakiwać.”

                                 Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że medialnie zabrzmiało to bardzo ładnie. Rzeczywiście można dużo o tym pisać jak to ochoczo Chojeńska Inicjatywa Samorządowa zabiera się do pracy a burmistrz nie chce. Cyt. „Tak możemy w ping ponga jak Grubba grać sobie całą kadencję, ale chyba nie o to chodzi. zapewne gdybym dzisiaj powiedział budujemy przychodnię to hurra optymistów byłoby więcej niż pod hasłem budujemy przedszkole. Ja przekazałem państwu informacje, które otrzymałem chyba z najbardziej kompetentnych ust i nie tylko, bo jest to na piśmie w ramach wdrażania regionalnego programu operacyjnego uchwalonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla zachodniopomorskiego województwa, dla naszych ziem i komitet monitorujący oraz zarząd województwa ustalił jakie są priorytety. Jeżeli wicemarszałek Husejko mówi, że nie ma najmniejszej szansy, żeby dostać jedno euro na budowę przedszkola czy przychodni to ja mam iść do Brukseli i mówić „ale my chcemy jednak dostać te pieniądze i co nam zrobicie”. Bo chcemy, rzeczywiście chcemy i tu odwoływanie się do ministerstwa jest dobre i niedobre, bo dostaliśmy w tamtym roku na inwestycję, której nie było wcześniej w planach na remont szkoły w Grzybnie. Wykonaliśmy naprawę kapitalną dachu, elewacji, docieplenie, izolacja, malowanie wewnątrz. Dostaliśmy na to ok. jedną czwartą czy jedna piątą kosztów, które ponieśliśmy. Reszta pieniędzy z rezerwy budżetowej. Spytajcie dzisiaj państwo mieszkańców Grzybna czy to było złe, czy może to było dobre, że obok hali gimnastycznej, która ładnie wygląda jest również drugi budynek oświatowy – szkoła, w której dzieciom na pewno przyjemnie i bezpieczniej przebywa się w tym obiekcie. Niczego nie zdejmujemy, niczego nie chcemy zaniechać tylko jeżeli znowu zgodnie z kolejnymi priorytetami działań na kanalizacje sanitarną, na wodociągi, na ochronę środowiska będą przyjmowane wnioski najwcześniej w grudniu to po co te pieniądze na papierze mrozić, blokować. Jeżeli w grudniu złożymy wniosek i będziemy mieli projekt budżetu na rok 2009 i w budżecie na rok 2009 zaplanujemy pieniądze może nawet większe a przypuszczalnie, że takie będą potrzebne na kanalizacje w kierunku jednego i drugiego Godkowa, bo dokumentacja etapami się robi i do tego czasu będzie już kompletna na całość zadania i wtedy będzie można to zadanie wykonać dzięki funduszom unijnym. To przedszkole panowie budujecie już osiem lat bo z roku na rok się wyborcom, rodzicom i nauczycielom obiecuje, że będzie przedszkole. Jeżeli mamy uznać co jest priorytetem to uważam, że dzisiaj ważniejsze jest przedszkole, bo tam warunki są bardzo złe. Natomiast priorytetem także jest przychodnia, bo mieszkańcy potrzebują nowego obiektu, potrzebują rentgena, tylko to musimy wszystko odpowiednio poukładać bo terminy już nie są tak rygorystyczne, zostało to przesunięte na rok 2013 i wcale nie jest powiedziane, że musimy do roku 2009 zrobić to do czego byliśmy zobowiązani czyli np. zapewnić podjazd dla niepełnosprawnych przy ul. Kościuszki.

Jeśli jest dokumentacja, jeśli jest projekt na budowę przychodni przy ul. Jagiellońskiej to zróbmy jedno zadanie, w przyszłym roku następne rozszerzymy tą dokumentacje o budynek rentgena i wtedy wykonamy następne zadanie.”

                                Radny M. Szeremeta zwrócił się do burmistrza, że burmistrz używa określenia, że jest to budowa przedszkola a w zapisie jest to remont i rozbudowa. Czy w przypadku kiedy jest remont można uzyskać jakieś środki np. na docieplenie. Dalej M. Szeremeta zaproponował, aby na razie ten temat zawiesić i wrócić do tego ale żeby radni zapoznali się z projektem, z kosztorysem bo w sumie nie wiedzą ile ta inwestycja będzie kosztować. Odnośnie przychodni zdrowia trzeba doprojektować budynek pod rentgen i przekosztorysować cały projekt bo on jest zrobiony jeszcze przed wszystkimi podwyżkami.

Dalej radny Szeremeta zapytał, czy na przychodnię mamy szanse uzyskać środki?

                                 Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że jeżeli mówimy o funduszach unijnych to nie ma takiej możliwości natomiast jest ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym dająca nadzieję pozyskania funduszy ale podmiotowi najbardziej zainteresowanemu. Gmina może wspierać i pomagać a w tym wypadku nie jest to zadanie własne gminy. Gmina zapewnia dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą natomiast tego zadanie nie wykonuje fizycznie. Tym się zajmuje podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą i na bazie umowy z NFZ te świadczenia dla mieszkańców gminy realizuje. Dalej burmistrz przekazał, że kosztorys budowy przedszkola opiewa na 2.570.410 zł brutto z roku 2007 plus koszty nadzoru, zakupu urządzeń.

                                  Radny M. Szeremeta zwrócił się do burmistrza, że w zmianie budżetu burmistrz proponuje kredyt 2.5 mln zł natomiast w budżecie na rok 2008 mamy przeznaczone 650 tys. zł, to po co kredyt 2.5 mln, wystarczyło by 1.850.000.

                                  Burmistrz odpowiedział, że nie znamy w tej chwili kosztów pierwszego wyposażenia one na pewno będą mniejsze niż 650 tysięcy. Brano pod uwagę również to, że na przestrzeni choćby jednego roku koszty materiałów budowlanych i ceny usług wzrosły o 10 – 15% i to jest taki wentyl rezerwowy. Są to koszty nadzoru, koszty geodezji, zakup urządzeń, to może kredyt 2 mln wystarczy ale to będzie tak na styk.

                                  M. Szeremeta powiedział, że są za tym, aby inwestować w gminie, żeby rozwijać tylko to trzeba przedyskutować. Natomiast radni mieli dwa dni a sumie maksymalnie tydzień czasu, żeby zdecydować o podjęciu tak ważkiej decyzji. Dzisiaj na sesji rada dowiaduje się o sumie kosztorysowej, tak to nie powinno być.

                                  Burmistrz powiedział, że projekt leży rok i większość radnych się z nim zapoznała. Dalej burmistrz powiedział, że jest skłonny , bo rada spotyka się za tydzień z p. skarbnik jeszcze raz uzgodnić szczegóły zmian w budżecie i przedstawić modyfikację.

                                  Radny W. Fedorowicz powiedział, że zasadnym byłby wniosek, żeby tę całą sesję przenieść na 29 kwietnia bo niektórzy mają kłopoty ze zrozumieniem sprawy. Przedszkole było wałkowane przez 8 albo 12 lat i nagle okazuje się, że ważniejsza jest przychodnia, która się jeszcze dr Dradrachowi na głowę nie wali aniżeli przedszkole gdzie wystarczy dobry podmuch wiatru, a się rozleci jak domek z kart. Kto chce się zapoznać z dokumentacją, niech sobie poczyta i uświadomi i przyjdzie na sesję już uświadomiony. Zachowujemy się tak jakby nam bardzo zależało na przychodni a przedszkole może poczekać. Jest odwrotnie. Przedszkole powinno być priorytetem a przychodnia może poczekać.

                                  Radny L. Stefański powiedział, że nikt nie kwestionuje budowy tylko chodzi o środki. Było przewidywane, że pozyskamy z zewnątrz a część miała być naszym wkładem własnym. Jeżeli się bierze kredyt 2.5 mln to nie jest taka prosta sprawa, tak, że trzeba się nad tym zastanowić.

                                  Radny S. Drapaluk powiedział, że nie jest za tym, aby tego przedszkola nie robić. Jest zrobiona dokumentacja i pozwolenie na budowę. Ale jak mówi się o szeroko pojętym interesie społecznym to również jest zrobiona dokumentacja i pozwolenie na budowę przychodni. Do przedszkola przysyła dzieci np. 200 rodzin a z przychodni korzysta 14 tysięcy mieszkańców. To gdzie jest szeroko pojęty interes? Dalej S. Drapaluk powiedział, że dla niego szeroko pojęty interes to jest właśnie przychodnia.

                                 Radny W. Skrzypczyk powiedział, że wydawałoby się, że wszystko jest jasne. Przedszkole i utrzymanie przedszkola jest to zadanie własne gminy, natomiast służba zdrowia i przychodnia nie jest zadaniem własnym gminy i na tym polega różnica.

                                 Radny G. Sakowski zwrócił się do burmistrza, że nauczyciele otrzymali już od dyrektorów nowe angaże. Czy decyzja ChIS, która zagłosuje przeciw spowoduje, że nauczyciele nie otrzymają tych podwyżek? Jest to zadanie, które gmina musi bardzo szybko wykonać. Dalej G. Sakowski powiedział, że chciałby aby nauczyciele otrzymali podwyżki jeszcze przed długim weekendem, żeby te pieniądze nauczycielom zostały wypłacone.

                                 Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że jeżeli mamy środki w budżecie możemy je wydać. Jeśli w budżecie wprowadzonych ich nie mamy to wydać nie możemy. Jeżeli otrzymujemy informację, że dostaliśmy 320 tys. zwiększonej subwencji to musimy te pieniądze fizycznie do budżetu wprowadzić. One muszą się znaleźć w tym budżecie, żeby je wydać i dodać jeszcze 220 tys. bo wydać na podwyżki, które obowiązują od stycznia potrzeba 540 tys. Zapewne nie byłoby możliwe wypłacenie w terminie.

                                     Radny M. Szeremeta powiedział, iż uważa, że na następną sesję, za tydzień te 329.372 zł należy wprowadzić uchwałą rady do budżetu plus do tego te 200 tys. które są w rezerwie budżetowej bo wiadomo, że nie będzie robiony projekt na obiekt przy ul. Ogrodowej. Dalej M. Szeremeta powiedział, że w tej chwili nie są ani za przedszkolem ani za przychodnią, po prostu chcą podyskutować, używać argumentów. Natomiast gdyby faktycznie ta uchwała nie została dzisiaj przegłosowana to sprawę przedszkola proponuje przeanalizować, przedyskutować na wspólnych komisjach w maju, bo za tydzień się nie da, to jest technicznie niemożliwe. Nic się nie stanie, nic się nie zatrzyma, wszystko będzie w odpowiednim czasie.

                                    Radny G. Sakowski powiedział, że rozmawiał z kilkoma nauczycielami i zasygnalizował, iż jest takie niebezpieczeństwo, że tych podwyżek przed długim weekendem nauczyciele nie dostaną. Więc w imieniu nauczycieli naszej gminy chciałby bardzo serdecznie podziękować ChIS za to, że nauczyciele przed długim weekendem tych pieniędzy nie dostaną.

                                    Radny M. Szeremeta przypomniał, że złożył wniosek, aby na następną sesję przygotować projekt uchwały, która będzie spełniała wymóg aby nauczyciele mogli uzyskać podwyżki. Bez druku uchwały można to przegłosować dzisiaj.

                                    Radca prawny K. Judek wyjaśnił, że zgodnie z procedurą należy w takiej sytuacji złożyć wniosek o dokonanie poprawek w uchwale, przegłosować te poprawki a następnie przegłosować uchwałę po poprawkach. 

                                    Radny R. Skrzypek powiedział, że obawia się, że dzisiejsza sesja to jest drogowskaz dla naszej gminy na pozostałe dwa i pół roku tej kadencji. Nie po to ludzie wybierali radnych, żeby się non stop kłócić. Czy naprawdę nie można dojść do jakichś wspólnych wniosków? Mija półtora roku, jest burmistrz z jednej opcji, opozycja z drugiej, ma większość i bez odrobiny dobrej woli nic z tego nie będzie. Cyt. „Nasze obrady, nasza praca do niczego nie zmierza, my do niczego nie dojdziemy. Siądźmy i pogadajmy. Jeżeli szef opozycji mówi, że jest skłonny podyskutować o tej uchwale tylko, że za tydzień to możemy podnosić ręce, możemy błagać. Mają większość, pójdźmy z nimi i zróbmy cos razem, siądźmy jeżeli są skłonni do kompromisu, bo zagłosujemy tak, oni tak i sprawa się zamknie i nie będzie przedszkola i nie będzie przychodni, nie będzie nic przez najbliższe dwa i pół roku.”

                                    Radny L. Stefański złożył wniosek o wprowadzenie do zmiany budżetu pozycji przekazanie kwoty 200 tys. zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na podwyżkę uposażenia nauczycieli do kwoty 329 tys. o którą została zwiększona subwencja oświatowa.      

                                    Radny Sakowski powiedział, że wniosek byłby taki, żeby wszystko wyrzucić a zostawić tylko subwencję oświatową.

                                    Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

                                    Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że było wystarczająco dużo czasu, żeby na komisjach i po komisjach pewne rozwiązania dzisiaj proponowane przez radnych ChIS wprowadzić i zaproponować. Jest już porządek obrad następnej sesji, tego punktu nie ma i dzisiaj skoro jest przygotowany projekt zmian w budżecie to radni biorą odpowiedzialność za to, czy chcemy wypłacać wyrównania dla nauczycieli, czy chcemy realizować inwestycje, czy tego nie chcemy robić. Dalej burmistrz powiedział, że przedstawił wszystkie argumenty za i przeciw i jeżeli radni nie chcą zaufać tym propozycjom to niech po prostu odrzucą ten projekt uchwały.

Radny M. Szeremeta powiedział, że tak na siłę nie chce się wprowadzić tych podwyżek dla nauczycieli. Dalej M. Szeremeta powiedział, że z jego strony dwukrotnie padała propozycja, wiceprzewodniczący Stefański również o tym mówił. Na siłę nie chce się tego wprowadzić a próbuje się by rzucić na ChIS, że to przez nich nie będzie tej podwyżki. To jest nieuczciwe.

Może to jest coś innego? Następnie radny Szeremeta zwrócił się z pytaniem do T. Kuflowskiej, czy ma środki finansowe aby wypłacić tą podwyżkę.

                                     Skarbnik T. Kuflowska odpowiedziała, że jeszcze nie otrzymaliśmy subwencji.

M. Szeremeta powiedział, że w związku z tym, że jest sytuacja jakaś patowa to nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby do porządku sesji 29 kwietnia dodać punkt związany z podwyżkami dla nauczycieli jeśli ta uchwała dzisiaj nie będzie przegłosowana.

                                      Radny W. Fedorowicz zapytał, co z innymi sprawami? Świetlice, transport, łączność, rolnictwo, administracja itd. Kiedy będą omawiane? Dalej W. Fedorowicz powiedział, że ponieważ tak ciężko się rozmawia to może należy ogłosić pierwszy komunikat

„idziemy do referendum, obywatele gminy Chojna odwołajcie tę radę niech będzie święty spokój”.

                                     Radny Szeremeta powiedział że, Cyt. już były podejmowane próby wykonania referendum naszymi rękoma i te próby pojawiają się jeszcze raz. Oświadczam, że Chojeńska Inicjatywa Samorządowa nie zmierza ku referendum i naszymi rękoma tego nikt nie wykona.”

                                      Radny W. Fedorowicz powiedział, że nie chce rękami niczyimi, bo ma swoje sprawne. Cyt. „Moje ręce i głowa proponuje dążmy do referendum, a nie ze względu na ChIS, ze względu na sytuację, która istnieje”.

                                      Radny G. Sakowski powiedział: cyt. „ Powinniśmy jednak jako radni pracujący w tej radzie i to są też głosy mieszkańców, które słyszę od dłuższego czasu po prostu pokornie schylić głowę, że my w takim składzie nic nie zrobimy i powinniśmy dążyć do samo rozwiązania rady. Niech mieszkańcy po prostu wybiorą radę tej gminy jeszcze raz, bo ja uważam, że w takiej sytuacji kiedy ChIS blokuje wszystko to co jest proponowane do końca tej kadencji taka sytuacja będzie. Z szumnych zapowiedzi pana radnego Szeremety, że będziemy pomagali burmistrzowi, rozmawiali itd. niestety nic nie wynika. Nie wiem z czyjej winy, nie osądzam tu ale ja tej współpracy pomiędzy opozycją a burmistrzem nie widzę. Dlatego uważam, że powinniśmy się zastanowić jako radni bardzo poważnie nad tym, żeby rozwiązać tę radę, z naszej inicjatywy i pozwolić mieszkańcom wybrać radę jeszcze raz. Nie widzę możliwości w tej chwili, żeby tu jakaś konstruktywna współpraca powstała. To są mocne słowa niestety ale chyba jedyne do tego, żeby w naszym mieście zaczęło się coś dziać. Mówię to z całą świadomością. Zastanówmy się nad tym państwo radni, żeby tę radę rozwiązać. A druga refleksja, która mi się nasuwa, to już jest któraś uchwała z kolei o zmianie w budżecie, gdzie państwo mówicie, że my tymi zmianami jesteśmy zaskoczeni, że budżet jest uchwalony itd. To właśnie dobrze. Jeżeli budżet żyje, jeżeli są wprowadzane zmiany to znaczy, że ktoś myśli nad tym, żeby sytuacja w gminie rozwijała się dynamicznie, że reagujemy na to co się dzieje, a nie stworzymy sztuczne ramy na dwanaście miesięcy i nie wychylajmy się broń boże w lewo ani w prawo, bo uchwaliliśmy budżet. To właśnie taki statyczny budżet jest do niczego, to jest nijaki budżet. Ja się cieszę, że są przez burmistrza proponowane ciągłe zmiany w budżecie. To znaczy, że ten budżet żyje, że reagujemy na to, nie ma środków zewnętrznych, zaciągamy kredyt bo chcemy wybudować przedszkole, bo przedszkole jest potrzebne. A jeżeli przedszkole się zawali, bo taka groźba jest, to kto weźmie za to odpowiedzialność? Panowie z ChIS? Podejrzewam, że nie.” ... „Obawiam się, że działania ChIS są jedynie prowadzone po to, żeby za dwa i pół roku powiedzieć nawet przedszkola nie udało się wybudować.”

                                          Radny S. Kabat zapytał, czy podwyżki dla nauczycieli mają być z kredytu, który weźmiemy?

                                           Skarbnik T. Kuflowska odpowiedziała, że po podjęciu uchwały w brzmieniu w jakim burmistrz zaproponował gmina Chojna zaciągnęła by kredyt na rozpoczęcie i zakończenie w roku bieżącym nowej inwestycji pn. przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola miejskiego przy ul. Wilsona. Ten kredyt byłby zaciągnięty tylko na tę okoliczność, na nic innego. Subwencja na podwyżki dla nauczycieli przyjdzie pod koniec tygodnia.

                                           Radny M. Kozieł powiedział, że na komisji dowiedział się, że mamy deficyt 600 tys. zł. Jeśli weźmiemy kredyt to będzie 1.900.000 na budowę przedszkola.

Naczelnik wydziału BPI powiedziała, że jeśli nie będzie miała zapewnionej kwoty nie może ogłosić przetargu. 600 tys. brak, żeby ogłosić przetarg.

                                           Skarbnik T. Kuflowska powiedziała, że budżet został uchwalony deficytowy czyli dochody są niższe po stronie planu o 400 tys. zł od wydatków. Po podjęciu uchwały w przedstawionym brzmieniu, którym zaproponował burmistrz deficyt by wzrósł o 2.5 mln. zł ale mówimy tu o zrównoważeniu dochodów i wydatków czyli wynosiłby 2.900.000 zł.

                                            Radny S. Kabat zapytał jaką jest sprzedaż na dzisiejszy dzień?

Skarbnik odpowiedziała, że nie pamięta.

                                            Po dyskusji przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy za 2008 rok.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 radnych, przeciwko 7, wstrzymał się od głosu 1.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.

                         - projekt uchwały stanowi załącznik nr      do protokołu.

 
Do punktu 11.

----------------- Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z budżetu gminy może być udzielona przez organ stanowiący dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Projekt uchwały określa zasady udzielania dotacji, terminy składania wniosków, rozliczania.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XV/143/2008 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 
Do punktu 12.

------------------ Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia opłat za wydawane posiłki przedstawił dyrektor AS i IS W. Gołąb.

Ta uchwała musi uregulować kwestię korzystania ze stołówek szkolnych oraz uregulować kwestię odpłatności za wydawane posiłki oraz uporządkować nieodpłatne wykorzystanie dla niektórych uczniów stołówki szkolnej i dostępu do posiłku jak też uregulować jaka grupa ma prawo korzystanie ze stołówek szkolnych. Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi. Są dwie stołówki. Jedna jest w gimnazjum, druga w szkole podstawowej na lotnisku. Stołówka gimnazjalna pełni również funkcję kuchni, która produkuje posiłki dla potrzeb szkół na terenie gminy. Obecnie w ramach projektu dostarcza się posiłki do czterech szkół tj. w Brwicach, Strzelczynie, Grzybnie i Krzymowie. Planuje się, żeby do końca tego roku rozszerzyć dostępność posiłków przez pozostałe szkoły.

Koszt posiłku dla ucznia w gimnazjum wynosi 5 zł natomiast dla osoby, która jest uprawniona 5.80 zł. Wysokość opłaty wnoszonej przez ucznia w szkole na lotnisku 3.80 zł i nie ma tam wymienionych innych osób dlatego, że tamta kuchnia nie jest w stanie przygotować posiłków dla innej grupy osób.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

                                 Radny G. Sakowski zwrócił się do dyrektora AS i IS, że w projekcie uchwały nie może odnaleźć kwoty 3.80 zł. Szkoła Podstawowa Nr 2 też ma wymienioną kwotę 5 zł.

Dyrektor W. Gołąb poprosił o krótką przerwę celem przygotowania autopoprawki.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie wznowił obrady. W. Gołąb zaproponował autopoprawkę: § 2 pkt 3 ppkt a – wykreślić, pozostałe podpunkty przenumerować (od a do g) dodać pkt 4 w brzmieniu: opłatę w wysokości (nie 3.80) 3.50 zł wnoszą uczniowie korzystający z obiadów w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Żwirki i Wigury 103 w Chojnie.

                                 Radny W. Skrzypczyk zapytał, dlaczego w gimnazjum może korzystać ze stołówki inna grupa, dlaczego w Strzelczynie może a na lotnisku nie może.

                                 Dyrektor AS i IS W. Gołąb odpowiedział, że warunki techniczne kuchni, która jest przysposobiona z niewielkich pomieszczeń nie daje możliwości produkowania większej liczby posiłków dlatego dyrektora i całe grono pedagogiczne od dawna taka praktykę stosuje i dalej ją akceptuje. Natomiast jest pewien pomysł, aby ta liczba posiłków mogła być większa jednak to jest związane również z inwestycją przedszkola. Jest przewidywana modernizacja kuchni w przedszkolu na lotnisku i wtedy ta kuchnia będzie produkowała posiłki podobnie jak gimnazjalna i wtedy te posiłki będą dowożone.

                                 Radny M. Kozieł zwrócił się w sprawie finansowania adaptacji pomieszczeń w szkołach na stołówki. Z jakiego budżetu finansowane jest np. w szkole w Brwicach 25 tys. zł koszt adaptacji.

                                  Skarbnik T. Kuflowska odpowiedziała, że szkoła w Brwicach w trybie podjęcia zarządzenia przez burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy z planu, który był do dyspozycji urzędu na remonty placówek oświatowych została przeniesiona kwota 25 tys. zł na rzecz planu szkoły w Brwicach.

                                  Radny M. Szeremeta powiedział, że na komisji finansowej były obiekcje do § 3 mówiącego, że w uzasadnionych przypadkach burmistrz gminy Chojna może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat.

                                   Dyrektor AS i IS powiedział, że jest to zapis ustawowy. Taki jest obowiązek gminy, że musi mieć w swoim regulaminie zapis mówiący o tym, że burmistrz może ucznia zwolnić z tej opłaty. W przypadku naszej gminy burmistrz do tej pory nie korzystał z takiej możliwości dlatego, że uczniowie, którzy nie płacą za posiłki finansowani s przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który otrzymuje dotacje z urzędu wojewódzkiego na realizację tego zadania.

Po wyjaśnieniach przewodniczący poddał pod głosowanie poprawki zgłoszone przez dyrektora AS i IS. W wyniku głosowania autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

W wyniku glosowania uchwała Nr XV/144/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.               

                                                                         

 Do punktu 13.

------------------ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Chojna nieruchomości położonych w obrębie Godków przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jak również ustawą o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP Koleje wystąpiły z wnioskiem w sprawie przekazania nieodpłatnie prawo własności lokali mieszkalnych dla gminy oraz urządzeń infrastruktury technicznej wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego. Chodzi o 42 lokale. Jest tam założonych osiemnaście wspólnot. Technicznie po przyjęciu zgodnie z wolą rady gmina może dojdzie do porozumienia, żeby tym zawiadywał ZGM. Jest tam dużo problemów z wywozem nieczystości i gmina chce zrobić kanalizację, co jest jednym z priorytetów. Moglibyśmy wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej najemców ponieważ 24 lokale są zadłużone na ok. 300 tys. zł. Kolej nie chce od nas tych pieniędzy i nie będzie żądała ewentualnie pieniędzy od najemców, czyli moglibyśmy w jakiś sposób pomóc tym, którzy mają problemy finansowe a w przyszłości nie tylko ponosić koszty eksploatacji i remontów ale wyprzedać ten majątek na rzecz najemców.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

                                  Radny M. Szeremeta powiedział, że wszyscy wiedzą, że kolej miała jakiś czas na wyprzedaż tych mieszkań, nie zdążyli i są to właśnie te mieszkania, których najemcy nie kupili. Zadłużenia niektórych lokatorów są bardzo duże i w § 10 protokołu uzgodnień jest, że Kolej razem z wierzytelnościami, przeważnie z tytułu zaległych czynszów.

Dalej M. Szeremeta zawnioskował, aby ten § 10 wykreślić, żeby Kolej przekazała te mieszkania wolne od zobowiązań.

                                  Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że skoro jest taka intencja PKP i w protokole uzgodnień jest scedowanie tych wierzytelności na gminę to niezasadne byłoby pozbywanie się jakichś pieniędzy, które ewentualnie mogłyby do budżetu wpłynąć. Można ustalić z najemcami, że umarzamy np. 80% w zamian za spłatę 20%. Zerowanie ma swoje dobre i złe strony, bo przejmujemy mieszkania i tylko zobowiązania wobec najemców, nic w drugą stronę. Więc jest to kwota 300 tys. zł to nawet niech to będzie 10 – 20%, które do budżetu wpłyną na poczet ewentualnych przyszłych remontów. Można z najemcami negocjować i nie odrzucać tego co Kolej daje.

                                 Radny S. Kabat powiedział, że z tego co widać to Kolej za wszelką cenę chce się pozbyć, bo dla nich jest to jakieś obciążenie. Można by było z nimi ponegocjować, żeby przejąć ale bez zadłużenia.

                                 Radny W. Skrzypczyk powiedział, że chodzi tu o kwotę, która stanowi zadłużenie mieszkań za to, że mieszkańcy nie płacili czynszu do Kolei. Na dzień dzisiejszy gmina przejmując te długi przyjmuje zadłużenie lokali.

                                 Radny G. Sakowski powiedział, że pomysł radnego Szeremety jest chybiony, a wręcz działa na szkodę gminy i jest niewychowawczy ponieważ ileś osób płaciło za mieszkania. Jeżeli jednym cięciem tym, którzy nie płacili umorzymy to dalej problemy będzie miał dyrektor ZGM. Należy wyegzekwować tyle ile się da, być może 5%, ale te osoby muszą nauczyć się płacić za mieszkanie, bo zadłużenie 40 tysięcy wskazuje na to, że ktoś nie płaci od lat. Co powiedzą te osoby, które płaciły? Być może musiały włożyć wielki wysiłek, żeby mieć stan zerowy, a niektórym po prostu da się prezent.

                                  Burmistrz powiedział, że w projekcie uchwały nie ma mowy o przejęciu wierzytelności, jest to w uzasadnieniu na bazie porozumienia. Albo przejmujemy lokale, albo nie. Jeśli pozostawimy zobowiązania najemców scedowane jako wierzytelności Kolei, to przejmujemy lokale a Kolej nadal będzie ściągała nadal te należności. Miejmy przynajmniej wpływ na to, żeby ludziom pomóc, umorzyć 80 – 90% i jakiś drobny zastrzyk wpłynie do budżetu a potem do ZGM na poczet remontów.

                                  Radny L. Stefański zwrócił się do dyrektora ZGM. Czy nie powtórzy się sytuacja, że lokatorzy nie będą płacić. Kto będzie ponosił koszty utrzymania tych mieszkań?

                                  Dyrektor ZGM S. Matolicz powiedział, że lokatorzy zakładu również nie płacą tak, że ten problem jest i będzie cały czas. Jeśli chodzi o bieżącą eksploatację to część lokatorów płaci i na tyle na ile będzie stać zakład bieżące sprawy będą załatwiane.

Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Chojna nieruchomości położonych w obrębie Godków.

W wyniku glosowania uchwała Nr XV/145/2008 została podjęta 11 głosami za, przeciwko nie było, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 
Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przedstawił z – ca burmistrza W. Długoborski.

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej na rzecz p. Króla zam. w Grzybnie, który wystąpił z wnioskiem o kupno na poprawę swojej nieruchomości. Działka ta nie może stanowić samodzielnej działki.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr XV/146/2008 została podjęta 12 głosami za, przeciwko nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 
Do punktu 15.

------------------ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przedstawił z –ca burmistrza W. Długoborski.

Projekt uchwały dotyczył wniosku p. E. i T. Piotrowskich zam. w Chojnie, którzy chcą dokupić fragment działek przyległych do ich własności na poprawę warunków zagospodarowania.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XV/147/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 
Do punktu 16.

------------------ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Basztowa zwróciła się z wnioskiem o użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata części nieruchomości naprzeciwko bloku koło Bramy Świeckiej. Jest to skrawek trawnika, który jest przyległy do parkingu, którym dysponuje Spółdzielnia. Tego trawnika tak naprawdę nie ma bo parkują tam lokatorzy spółdzielni swoje samochody, bo na parkingu brakuje miejsca. Spółdzielnia chce otrzymać ten teren w użyczenie i wykonać tam parking.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania uchwała Nr XV/148/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 
Do punktu 17.

------------------ Do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej przedstawił przewodniczący komisji S. Drapaluk.

W § 1 komisja proponuje 8%, w § 2 - 4%.

Komisja Kultury, Oświaty nie wypracowała stanowiska.

Komisja Gospodarki Komunalnej... zaproponowała utrzymanie dotychczasowej stawki oraz wykreślenie zapisu o konieczności obecności na sesjach sołtysów, które było podyktowane pomniejszeniem diety.

                           Burmistrz A. Fedorowicz przekazał, że dotychczas jest to 5% tj. ok. 147 zł.

Propozycja 8% będzie stanowiło kwotę ok. 250 zł i 4% kiedy sołtys nie jest obecny na sesji ok. 125 zł. Komisja komunalna wnioskowała, żeby nie uzależniać otrzymania diety od obecności na sesji ponieważ uznała, że sołtys wykonuje wiele zadań, zajmuje się pracą na rzecz swojego sołectwa.

                                  Radny R. Skrzypek powiedział, że propozycja komisji finansowej jest bliżej idąca jego wnioskowi. Zrównanie kwoty za udział w sesji z kwotą dla sołtysa, który nie jest obecny na sesji spowoduje prawdopodobnie zmniejszenie frekwencji sołtysów na sesjach. Sołtys jest jakby pośrednikiem między radą a społecznością lokalną. Obecność sołtysów na sesjach w jakiś sposób wpływa na przekazywanie informacji ludności, dlatego podzielenie kwoty za udział i za brak udziału jest słuszne. Dalej R. Skrzypek powiedział, że przychyla się do propozycji komisji finansowej aby podnieść kwotę z 5% na 8% i kwotę 3% na 4% i nie zmieniać § 3.

                                   Radny G. Sakowski powiedział, że te propozycje można by było wypośrodkować. Jest druga argumentacja, że może być taka sesja, na której sołtys nie musi być, bo nie dotyczy to jego spraw lokalnych a będzie starał się przyjechać, bo dlaczego ma zostać ukarany obniżeniem diety za nieobecność na danej sesji. Może niech to będzie 6,5% ale nie ma tego punktu, że sołtys traci dietę, kiedy jest nieobecny na sesji. 6,5% nie uzależnione od obecności na sesji.

                                   Burmistrz A. Fedorowicz zaproponował 8% a w razie nieobecności na sesji 5%.

                                   Radny S. Kabat zaproponował 10% na stałe.

                                   Radny W. Skrzypczyk był zdania, żeby zapis dotyczący przymusu obecności na sesji sołtysów był zniesiony.

                                   Radny R. Skrzypek powiedział, że dieta to jest zwrot kosztów lub utraconych korzyści. Jeżeli sołtys nie przyjeżdża to nie poniósł żadnych kosztów i nie utracił żadnych korzyści dlatego ten zapis o podzieleniu jest bardzo dobry i należy go utrzymać.

Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie wniosek komisji finansowej i radnego Skrzypka. Za przyjęciem głosowało 9 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się 3, 1 radny nie głosował.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla ze stawkami w § 8% i w    § 2 – 4%. W wyniku głosowania uchwała Nr XV/149/2008 została podjęta 9 głosami za, przeciwnych nie było, 4 wstrzymujących i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 
Do punktu 18.

------------------ Odpowiedzi burmistrza na zapytania radnych zadanych w punkcie 6.

Do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie burmistrz powiedział, że nie chodzi tu tylko o przedszkole, ale chodzi o inne zadania. Budżet jest dynamiczny, budżet musi być reakcją na potrzeby mieszkańców i lokalnej społeczności. Więc jeżeli planujemy przebudowę łącznika pomiędzy ul. Klasztorną a Mieszka I, bo tam jest krajobraz księżycowy i ta kostka leży ponad rok, to teraz tego nie zrobimy.

Jeżeli chcemy dokonać aktualizacji strategii rozwoju gminy Chojna oraz wieloletniego planu inwestycyjnego, to tego teraz nie zrobimy. Jeżeli chcemy zmienić zadanie i zamiast utworzyć świetlicę za 50 tysięcy, wprowadzić zadanie inwestycyjne – adaptacja pomieszczeń za większą kwotę, bo o tym mówi dokumentacja, to tego nie zaczniemy.

Jeżeli dostajemy z funduszu osób niepełnosprawnych 80 tysięcy na wymianę pokrycia dachowego na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orląt i chcemy wprowadzić dodatkowe 80 tysięcy, czyli za 160 tysięcy zrobić remont dachu to tego nie zrobimy. Oddajemy 80 tysięcy, które mam fundusz daje.

Jeżeli popełniliśmy „babola” sprzedając nieruchomości przy ul. Skłodowskiej Curie jako działki uzbrojone, a one nie są zbrojone i podpisane zostało porozumienie z nabywcami tych nieruchomości, że będą uzbrajane a oni partycypują w kosztach, to tego nie zrobimy.

Jeżeli dostajemy informację, że jeżeli zwiększymy w budżecie pieniądze przeznaczone na dożywianie uczniów o planowane 50 tysięcy to dostaniemy 360 tysięcy a nie 200 tys. to znaczy że ze 160 tysięcy rezygnujemy.

W sprawie regulaminu świetlic, zgodnie z opinią mecenasa nie musi być przyjęty uchwałą rady i jeszcze w tym miesiącu będzie przyjęty zarządzeniem burmistrza.

Odnośnie deficytu w PUK to w momencie, kiedy rada nadzorcza otrzyma informacje z działalności za rok ubiegły, kiedy będzie przyjęte sprawozdanie finansowe, szczegółową informację przedstawi prezes PUK na temat kondycji finansowej tego zakładu.

Odnośnie organizacji pracy urzędu miejskiego burmistrz poinformował, że nastąpiła pewna zmiana nazewnictwa wydziałów, bo np. wydział Praca Promocja dzisiaj nazywa się wydziałem Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych.

Odnośnie INTRREG burmistrz powiedział, że nie było mowy o dwóch punktach tylko o dwóch punktach, które nam zabrakło z programów norweskich i tą dokumentację przygotowywała jeszcze p. naczelnik Ilińczyk ze swoim wydziałem. Złożony został stosowny wniosek o pozyskanie prawie 1 mln euro na remonty obiektów zabytkowych takich jak baszty, mury obronne, odtworzenie ciągu pieszo – rowerowego i zabrakło nam dwóch punktów a w związku z tym teraz z INTERREGU. Przedtem nie było INTRREGU, bo to były programy norweskie.

Odnośnie stanu zatrudnienia na dzień 5 grudnia 2006 i teraz burmistrz powiedział, że teraz nie udzieli odpowiedzi, bo musi poprosić o przygotowanie precyzyjnych informacji jak to wygląda w urzędzie i jednostkach podległych.

Odnośnie ul. Żółkiewskiego burmistrz powiedział, że gmina jest na etapie negocjacji z Koleją, ponieważ Kolej chce przekazać gminie za trzydzieści kilka tysięcy teren za nieruchomościami, które są własnością Kolei po to, żeby tam wykonać drogę wewnętrzną, dojazdową a jednocześnie umożliwić właścicielom nieruchomości wykonanie swoich parkingów. Dalej burmistrz powiedział, że musimy rozmawiać z zarządem powiatu, by wykonali na potrzeby uczniów, nauczycieli parkingi wewnętrzne, by ten parking na Żółkiewskiego odciążyć, bo gmina nie prawnych możliwości, żeby postawić tam jakieś znaki zakazu postoju dla uczniów.

Odbyły się negocjacje z przedstawicielem Setpolu p. M. Tarnowskim i ustalono półtora procent wzrostu o wskaźnik inflacji, która była w tamtym roku.

Odnośnie mogilnika burmistrz powiedział, że nadleśnictwo zostało zobowiązane przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego do uregulowania tej sprawy i lada dzień będzie to zlikwidowane.

 
Do punktu 19.

----------------- W wolnych wnioskach radny M. Szeremeta powiedział: cyt. „Panie burmistrzu. Podsumował pan punkt o zmianach w budżecie, że będzie tu tragedia, że się nic nie zrobi. Do tych tematów panie burmistrzu wrócimy w maju, na komisjach będziemy rozmawiać, wszystko jest realne do zrealizowania i nie ma co tu dramatyzować.

Ale ja chcę się odnieść do innej rzeczy a mianowicie na początku pan tu poinformował społeczeństwo, że miał pan złożoną propozycję, co do zmian kadrowych. Dziękuję panie burmistrzu, że pan poinformował społeczeństwo, bo nam byłoby to niezręczne do wykonania. Zresztą myślałem, że ten temat nie ujrzy światła dziennego ale kiedy pan tak chce, proszę uprzejmie. Owszem, radni z naszej grupy, z naszego klubu rozmawiają ze społeczeństwem, zobowiązali się, że taką propozycję panu złożą. Jest to oczekiwanie większej części społeczności naszej gminy. Zaś panie burmistrzu nie było żadnych uwarunkowań, a zatem używanie określenia, że Chojeńska Inicjatywa Samorządowa dokonuje szantażu jest to nieeleganckie. Nie było to absolutnie żałosne, była propozycja i pan tą propozycję mógł przyjąć względnie odrzucić. Pan ja odrzucił i to jest wszystko. Żadnych uwarunkowań nie było. Myślałem, że to temat między dżentelmenami. Natomiast jeżeli dotykam tego tematu no to powiem tak, bo pan to rozpoczął. W trakcie tej rozmowy pan nas poinformował, że pańscy przyjaciele dokładnie to samo panu proponują.”

                                 Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że jego przyjaciele, których sobie wybiera tylko poinformowali go, że o tym słyszeli. A jeżeli mówimy o większości mieszkańców to rozumie, że ponad 7 tysięcy mieszkańców jest z pracy zastępcy burmistrza niezadowolonych. Dalej burmistrz powiedział, że też się spotykają i burmistrz otrzymuje wręcz przeciwne, pozytywne głosy. To burmistrz zdecyduje czy pan Wojciech Długoborski będzie jego zastępcą i jak długo będzie, bo jak do tej pory wywiązuje się ze swoich zadań należycie. Burmistrz powiedział, że jest mu niezręcznie trudno mówić tutaj w jego obecności ale może tym lepiej, że jest., bo nie mówimy o nim bez niego. Bardzo często m. in. Chojeńska Inicjatywa Samorządowa proponowała spotkanie bez zastępcy. Burmistrz to uszanował i teraz wie dlaczego proponowano taki wariant. Zwracając się do radnego Szeremety burmistrz powiedział, że to on powiedział, że łatwiej będzie się rozmawiało o budżecie jeżeli burmistrz przyjmie tą propozycję.

                                     Radny L. Stefański złożył wniosek, aby na następną sesję był wprowadzony punkt dotyczący zmian w budżecie tj. zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli oraz punktów dot. Godkowa, Grzybna, które można wprowadzić w ciągu tego tygodnia.

                                     Radny W. Skrzypczyk zwrócił się do radnego Szeremety: cyt. „ W tej chwili muszę sobie przewartościować słowo, kto to jest dżentelmen. Pan mówi, że większość społeczeństwa jest zdania, żeby pańska prośba czy pańskiego klubu prośba została spełniona przez pana burmistrza. Tylko pytanie jest, a kto wybrał tego burmistrza? Czy nie większa część społeczeństwa? ... Ja bym nigdy w życiu nie ośmielił się żadnemu burmistrzowi powiedzieć kogo on ma sobie zatrudnić w momencie, kiedy on zostaje wybrany społeczeństwo. Społeczeństwo jemu ufa i mówi: masz sobie dobrać takich ludzi, z którymi ty będziesz realizował zadania gminy. Ta sytuacja mi troszeczkę przypomina coś innego. Pewne kompleksy, które posiadają wasi wodzowie, zostały przeniesione tu na ta radę a tymi kompleksami to jest właśnie Długoborski, Fedorowicz, to jest również Skrzypczyk. To są ich fobie, ich kompleksy, które zostają przeniesione tu na tą salę, ponieważ ci ludzie, wasi mocodawcy czują się niedowartościowani, maleńcy w stosunku do możliwości i umiejętności intelektualnych i innych, tych, o których wy mówicie i domagacie się, aby ich ktoś odwołał.

Panie przewodniczący. Zwołanie następnej sesji, jak gdyby to jest w pana wykonaniu ciąg błędów pewnych, prawnych również. Pytam się, kto przygotował uchwały na tą sesję następną? To jest odzwierciedlenie, bo pan tego samego stanowiska używał i z tego samego zapisu ustawy o samorządzie gminnym, że pan ma prawo zwołać sesję, w związku z powyższym ma pan prawo zgłaszać projekty uchwał. Nie ma pan prawa zgłaszać projektów uchwał ponieważ odnośnie projektów uchwał to jest zapisane kto zgłasza, a więc jest to zapisane w statucie gminy i tylko te osoby maja prawo zgłaszać projekty uchwał, ewentualnie występować o przygotowanie projektów uchwał. Pan w tej chwili znowu wykracza poza pewne ramy prawne. Pan dostarczył porządek obrad, w którym mówi się o powołaniu pełnomocnika rady. Sąd wystąpił do rady o niepowołanie pełnomocnika tylko o co innego sąd się zwrócił. Pan powinien odczytać to pismo, które wpłynęło z sądu... Żeby było wszystko jasne składam na pana ręce w tej chwili, żeby to był komplet dokumentów dotyczących wystąpienia sądu, skargę konstytucyjną, która została złożona jak również pismo Centrum Monitoringu Wolności Prasy dotyczące poparcia mojego wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji wyroku. I w tej chwili panu to niosę.”

 Przewodniczący J. Kowalczyk powiedział, że tylko to odeśle co otrzymał z sądu, nic więcej nie ma prawa odsyłać.     

                                    Radny W. Fedorowicz powiedział, że do wniosków dorzuciłby jeszcze jeden. Albo trzeba zmienić statut albo zrobić coś innego. Jest część radnych, która ma kłopoty z czytaniem i ze zrozumieniem tekstu. Jeżeli statut nasz mówi, że materiały na sesję radni otrzymują na siedem dni przed sesją to co się dzieje z umysłami radnych, którzy nie potrafią przez siedem dni przetrawić tego co jest tam napisane. Jest to po prostu gra na zwłokę. Dalej W. Fedorowicz powiedział, że jeśli mówił, że gmina w tej chwili zaprzestaje pewnych działalności to miał na myśli to, że dyskusja przez maj to jest tylko po prostu zabawa. Zabawa, bo trzeba komuś grać na nerwach, trzeba robić zadymę. To jest zwyczajna zadyma, bo już większych kłód burmistrzowi pod nogi rzucić nie można. Jeżeli nie można „wydębić” pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego ani od wojewody, bo przecież wnioski trzeba składać a nie, że przełożymy to sobie na czerwiec, może lipiec. Będą inni, którzy te pieniądze wezmą a nam zostaną tylko wspomnienia i dziura w dachu. A więc idąc na sesję trzeba wcześniej myśleć o wszystkim a nie przychodzić z aparatura do zadymiania. To co się dzisiaj stała z tą uchwałą to jest to zwyczajny gwałt na żywym, zdrowym organizmie naszej gminy.

                                    Radny S. Błęcki powiedział, że jeśli chodzi o tą nieprzyjętą dzisiaj uchwałę to trzeba słuchać co mówi burmistrz. Jeśli chodzi o kanalizację w Grzybnie czy Godkowie burmistrz mówił wyraźnie, że to nie jest cofnięcie tych inwestycji tylko będziemy działać na rzecz pozyskania funduszy na te zadania. Jeżeli faktycznie nie ma złej woli to może są jakieś trzaski komunikacyjne na linii burmistrz, ChIS, pozostali radni. Może warto byłoby zrobić jakieś spotkanie poza sesją wszystkich radnych, powiedzieć sobie o co chodzi. Jeżeli będziemy się nastawiać na permanentną walkę to nie ma sensu. Musimy w tym składzie jaki jest zacząć się dogadywać, bo ten burmistrz, który jest wybrany musi mieć możliwość rządzenia. Jeżeli zabierzemy mu te instrumenty to nic dla tej gminy nie zrobimy.

                                    Przewodniczący udzielił głosu sołtys z Godkowa Osiedla B. Rzeszowskiej, która zwróciła się do burmistrza: cyt. „22 marca zobligował pan sołtysów do zorganizowania zebrań wiejskich i dokonania aktualizacji planów odnowy wsi. Takie zebranie odbyło się 15 kwietnia w Godkowie. Byli obecni oprócz mieszkańców panowie burmistrzowie, pan przewodniczący, pan radny i urzędnicy. Numerem jeden wszystkich naszych planów jest budowa kanalizacji. Pytam teraz czy te plany to tylko pozory. Jaką mieszkańcy mają gwarancję zabezpieczenia funduszy w budżecie gminnym na ten cel? Dlaczego ani pan, ani radny, ani przewodniczący nie powiedzieli radzie sołeckiej i mieszkańcom prawdy o ewentualnych zagrożeniach niepowodzenia podjętych planów. Zadłużenia lokatorów za czynsze mają bezpośredni związek z kosztami wywozu nieczystości płynnych.”

                                    Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że to zadanie jest i będzie realizowane, natomiast składanie wniosków na kanalizację będzie możliwe dopiero w grudniu. Więc dzisiaj czy za miesiąc tego wniosku nie złożymy. Jeżeli nie złożymy to po co trzymać pieniądze na papierze, kiedy można dokonać zmian w budżecie. Zadanie pozostaje jako priorytet. Kanalizacja będzie, bo jest potrzebna i rzeczywiście te koszty wywozu nieczystości płynnych są drastycznie wysokie. Jeżeli złożymy wniosek w grudniu to już mamy projekt budżetu na rok 2009 i zabezpieczamy w nowym budżecie na rok przyszły te pieniądze jako udział własny na realizację tego zadania.

                                    Radny R. Skrzypek zwrócił się do przewodniczącego z prośbą, aby sesje zwoływać w miarę możliwości w ten sam dzień tygodnia gdyż osobom pracującym bardzo burzy kalendarz.

                                    Radny H. Kłapouch zwrócił się z pytaniem w sprawie ulic Jagiellońskiej, Ogrodowej, Słowiańskiej. Jak są zaangażowane prace.

                                    Burmistrz A. Fedorowicz odpowiedział, że to zadanie w wieloletnim planie inwestycyjnym powiatu zostaje przesunięte i nie od nas to zależy. My po ostatnich rozmowach dopracowaliśmy stronę techniczną porozumienia i zgodnie z planem, który mamy w naszym budżecie 80 tysięcy przekazujemy na wykonanie dokumentacji technicznej na to zadanie. Natomiast ustalenie terminu wykonawstwa leżało po stronie zarządu powiatu. Jeżeli zarząd powiatu nie będzie widział takiej możliwości żebyśmy wspólnie złożyli wniosek, bo wspólnie możemy pozyskać więcej pieniędzy na realizację tej inwestycji to będzie to rok na pewno nie 2009 – 2010 – 2011 tylko chyba następna kadencja.

                                     Radny Kłapouch zwrócił się do burmistrza z pytaniem, czy byłaby taka możliwość zapoznać się z tymi materiałami, jaką to drogą szło, czy powiat jakieś błędy zrobił, czy ktoś u nas zrobił jakieś błędy.

                                     Burmistrz odpowiedział, że byłaby taka możliwość, dokumenty są i jeżeli radni chcą to materiały będą udostępnione.

                                      Przewodniczący J. Kowalczyk przypomniał, że jest wniosek radnego Stefańskiego w sprawie wprowadzenia na następną sesję punktu dotyczącego zagwarantowania środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli czyli przyjęcie subwencji oraz wskazanie źródeł pozyskania 200 tysięcy i punktów dotyczących przyjęcia środków nam ktoś przekazał.

                                      Burmistrz powiedział, że zgodnie ze statutem radni dzisiaj powinni otrzymać kompletne materiały tj. projekt nowej uchwały.

                                      Radny L. Stefański wycofał ten wniosek.

                                      Radny G. Sakowski zwrócił się z pytaniem, co w takim razie z podwyżkami dla nauczycieli? Dalej G. Sakowski powiedział, że jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana to on sam wywoła akcje społeczną, żeby nauczyciele podawali do sądu nie pracodawcę ale radnych ChIS.

                                       Burmistrz powiedział, że w tej sytuacji wyrównania trzeba wypłacić. 5 maja to jest ten ostateczny termin. Od 1 maja wynagrodzenia będą naliczane zgodnie z nową tabelą. Natomiast nawet jeśli będzie przygotowany projekt uchwały to w poniedziałek znowu radni powiedzą, że znowu zostali zaskoczeni i mają tylko dwadzieścia cztery godziny na to, żeby przeanalizować i znowu odrzucą.

                                       Radny W. Skrzypczyk powiedział, że ojcem tego całego zamieszania i tej niemożności, żeby wprowadzić projekty uchwał jest przewodniczący rady. Gdyby przewodniczący skorzystał i znał statut gminy to by tak nie postąpił, a gdyby się powołał na 17 § statutu mógłby przerwać sesję i zaproponować kontynuowanie obrad w innym terminie.

Można było zgłosić wszelkie uwagi do projektu budżetu, przerwać sesję i kontynuować w wyznaczonym terminie. Niestety przewodniczący nie umie czytać.

                                      Radny Kabat powiedział, że była głosowana uchwała odnośnie zmiany w budżecie i większością została odrzucona. Po co dyskutować nad rozlanym mlekiem. Nie ma sensu. Jeśli burmistrz przygotuje jakieś inne koncepcje więc będziemy rozważali.

                                       Radny M. Szeremeta powiedział, że temat podwyżek dla nauczycieli jest znany i nic nie stoi na przeszkodzie, aby na następną sesję na 29 przygotować tą uchwałę i ona może być przyjęta i nie będzie złamane żadne prawo. Wiele razy w ostatniej chwili na sesję były przynoszone projekty, które nie były rozpatrywane na komisjach i nic się nie stało, zostały one przyjęte. Tak samo ta uchwała może być przyjęta. Chyba, że chodzi tu o to, aby nauczyciele faktycznie nie dostali w terminie podwyżek i żeby za to obwinić Chojeńską Inicjatywę Samorządową.

                                        Radny W. Fedorowicz powiedział, że dziwi się, że dyskusja jest tylko o podwyżkach dla nauczycieli kiedy odrzucona uchwała ma wiele pozycji, które są dla gminy potrzebne. Dalej W. Fedorowicz zaproponował, aby tę uchwałę rozpatrzyć na następnej sesji, czyli 29 kwietnia i aby radni ChIS zapoznali się z dokumentacją.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec obrad godz. 16.40. Na tym protokół zakończono.

 
 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                            Janusz Kowalczyk

       
 
      
 
     
                          

                                               

     
           
                   
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 19-09-2008 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 19-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szustakiewicz 19-09-2008 14:33