Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

SESJA XVI

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2008

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Do punktu 1, 2.

------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący Rady J. Kowalczyk.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski,

skarbnik T. Kuflowska, naczelnicy wydziałów, przedstawiciele prasy lokalnej, sołtysi,

prezes PUK, wyborcy, p. mecenas z kancelarii radcy K.Judka.

Do porządku sesji nie wniesiono innych propozycji. Porządek obrad przewodniczący poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty przy 2 głosach wstrzymujących, przeciwnych nie było.

-         lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu

-         porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Do punktu 3.

---------------- Przewodniczący udzielił głosu przewodniczącemu zarządu Osiedla Lotnisko

R. Górskiemu, który zaprosił zebranych na festyn w dniu 12 maja br. Festyn rozpocznie się o godz. 12.00 turniejem piłki nożnej. Druga część festynu odbędzie się w wąwozie. Dochód z całej imprezy będzie przeznaczony na budowę kościoła parafii na lotnisku.

                       Radny M. Kozieł zwrócił się w sprawie swojego zapytania na ostatniej sesji w sprawie zatrudnienia. Do tej pory nie otrzymał odpowiedzi.

                       Radny S. Drapaluk zwrócił się w sprawie planu zagospodarowania szkoły w Krajniku Górnym. Poprosił aby można było zapoznać się z dokumentacją.

 
Do punktu 5.

---------------- Wiceprzewodniczący radny L. Stefański przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 kwietnia w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania burmistrza Chojny z wykonania budżetu za 2007 rok.

RIO pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie burmistrza.

-         uchwała RIO Nr XXXI/83/2008 stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Przewodniczący przypomniał, że sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 było przedmiotem posiedzeń komisji i było przyjęte przez wszystkie komisje.

Następnie poprosił o przedstawienie opinii komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu.

                            Przewodniczący komisji rewizyjnej H. Kłapouch przedstawił opinię komisji – załącznik nr 4 do protokołu.

                            Radny W. Skrzypczyk złożył wniosek o zarządzenie przerwy do przyszłego poniedziałku aby mógł zapoznać się z tym co w tej chwili przeczytał przewodniczący komisji rewizyjnej i porównał go z zebranymi materiałami tj. dowodami na to o czym przewodniczący komisji czytał. Na przykład chciałby wiedzieć skąd przewodniczący i komisja rewizyjna wie, że burmistrz zrezygnował z korzystnego przetargu na wykonanie parkingu. Chciałby wiedzieć, bo nie wierzy komisji rewizyjnej, że te fakty, które podają panowie z komisji są prawdziwe. Dalej W. Skrzypczyk poprosił o przegłosowanie jego wniosku o zarządzenie przerwy do poniedziałku przyszłego tygodnia, do godziny 12.00.

                             Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie wniosek radnego Skrzypczyka. Za zarządzeniem przerwy głosowało 6 radnych, przeciwko 7 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

                             Radny W. Skrzypczyk zwrócił się do przewodniczącego komisji rewizyjnej, by odpowiedział w jakim składzie pracowała komisja rewizyjna i w jakich dniach pracowała.

                             Przewodniczący komisji rewizyjnej H. Kłapouch odpowiedział, że komisja pracowała w dniach od 31 marca do 21 kwietnia i były dni, że pracowali w składzie dwuosobowym jak też w trzyosobowym.

                             Radny W. Skrzypczyk powiedział, że zgodnie ze statutem gminy Chojna kontrole, które prowadzi komisja rewizyjna powinna powiadomić o tym przewodniczącego rady pismem. W biurze rady nie ma takiego pisma, które by powiadamiało, że przystępują do kontroli. Takie pismo informowałoby również radnego chcącego uczestniczyć w pracach komisji. Tego nie uczyniono. Dalej W. Skrzypczyk zwrócił się do członka komisji rewizyjnej R. Obielaka: cyt. „Panie Obielak, pan podpisał również protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej. Czy pan potwierdzi, że pan pracował z komisją rewizyjną, ponieważ z moich informacji wynika i z tego, co czytał pan przewodniczący i z tego co mówili mi pracownicy, bo starałem się dociec gdzie i kiedy panowie prowadzili ta kontrolę wynikało, że pana Obielaka nie było na żadnym spotkaniu, natomiast pan Obielak podpisał protokół. Panie Obielak, jeśli pan się nie boi konsekwencji, które mogą się zrodzić pod to co pan zrobił, podpisując ten protokół nie uczestnicząc w kontroli, pan wystąpił przeciwko statutowi gminy Chojna, a więc przeciwko prawu. Statut gminy Chojna mówi w ten sposób – tj. § 47 protokół z kontroli podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik kontrolowanej jednostki. Jeśli pan podpisał ten protokół a nie uczestniczył pan w pracach komisji to znaczy, że poświadczył pan nieprawdę, a jeśli poświadczył pan nieprawdę to może się to zakończyć sprawą u prokuratora. Natomiast ja jestem daleki od oskarżania pana, chciałem panu tylko zwrócić uwagę, że pan się daje, tak mi się wydaje na dzień dzisiejszy dał się wykorzystać do niecnych celów. Wystarczyło dwa podpisy dwóch członków komisji, by było kworum. Można by było mówić o braku podstaw do podejrzeń, że próbowano pana umoczyć, natomiast na dzień dzisiejszy ja uważam, że próbowano pana umoczyć i to zrobiono. Panie Kozieł, ja rozumiem, że pan jest mądrym człowiekiem natomiast mądrość pana brać... (przewodniczący rady przerwał to zdanie) Panie Kozieł na podstawie jakich dokumentów te zarzuty, które stawiacie burmistrzowi, czy te zarzuty są potwierdzone dokumentami. Jeśli są potwierdzone, czy one się znajdują przy protokole. Chciałbym wiedzieć czy np. zarzut dotyczący podpisania umowy z radnym, który ma się skończyć ponoć jakimiś sankcjami karnymi jest udokumentowany. Bo jeśli jest udokumentowany to powinien tam się również znaleźć dokument pt. oświadczenie pana radnego, że rezygnuje z mandatu radnego. Do każdego jednego zarzutu chciałbym się odnieść w sposób profesjonalny w związku z powyższym tą przerwę, o która prosiłem ona była uzasadniona. Wyście zagłosowali przeciwko a więc nie chcecie, żeby ktokolwiek spróbował zweryfikować to, co żeście tam napisali.”

                                  Radny S. Kabat powiedział, że wystąpienie radnego Skrzypczyka jest jakoby wymuszanie na członku komisji rewizyjnej, że miałby coś co nie jest prawdą. Przewodniczący komisji rewizyjnej stwierdził, że były dni, że pracowali w trójkę i były dni, że pracowali w dwójkę i straszenie członka komisji jest niezasadne.

                                  Radny R. Obielak powiedział, że na jednej komisji nie był ponieważ musiał pojechać z córką do chirurga do Gryfina, ale był powiadomiony o tym, co działo się na komisji.

                                   Radny G. Sakowski powiedział, że to co zostało przedstawione w protokole wymaga bardzo dogłębnej dyskusji ponieważ mamy dwie sprzeczne opinie. Opinię RIO, którą przeczytał wiceprzewodniczący i z niej wynika, że budżet został prawidłowo wykonany. Szkoda, że radni nie otrzymali tego dokumentu, który stworzyła komisja rewizyjna. Jest on obszerny i dobrze by było się z nim zapoznać, bo nie każdy radny ma czas, żeby w godzinach pracy urzędu przyjść do biura i czytać. To co pan radny Skrzypczyk zarzuca, niewątpliwie zostały pogwałcone przepisy naszego statutu, bo jeżeli nie ma w dokumentach biura rady pism, które anonsują pracę rady, to jako radni nie mieli możliwości wzięcia udziału w kontroli. A zgodnie ze statutem i ustawą o samorządzie gminnym, każdy radny, bez prawa głosu ma prawo wziąć udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej. Natomiast jeżeli takich informacji nie było radni jakby zostali oszukani, wprowadzeni w błąd i nie mogli wziąć udziału w pracach tej komisji. Będzie to bardzo poważna przeszkoda do prawomocności tego co stworzyła komisja rewizyjna.

                                      Radny M. Kozieł powiedział, że podstawowym punktem komisji rewizyjnej jest badanie i udzielenie absolutorium i komisja obligatoryjnie sprawdza wykonanie budżetu.

                                      Radny S. Kabat powiedział: cyt. „Dzisiaj państwo macie pretensje, że nie uczestniczyliście w komisji, że nie znacie dzisiaj tematów. Chciałem wam tylko przypomnieć żeście państwo sami z klubów wycofali, czy pani sama zrezygnowała z uczestniczenia w komisji rewizyjnej i w tej chwili macie pretensje o coś, nie wiem o co. Nie chcieliście państwo uczestniczyć, protokół został sporządzony w takim świetle a nie innym i dzisiaj można mieć pretensje nie wiem do kogo. Wy państwo macie pretensje, że komisja rewizyjna akurat taki protokół stworzyła opierając się na faktach. Na faktach. Jeżeli państwo macie jakieś wątpliwości, a panie radny Sakowski jeżeli pan mówi, że pan wierzy w to, że pan Skrzypczyk twierdzi, że czegoś tam nie ma, proszę sprawdzić to sobie, na to był czas, żebyście państwo sprawdzili. Ponieważ protokół komisji rewizyjnej jest taki, jest nieprzychylny dla burmistrza to trudno, trzeba było w tym wszystkim uczestniczyć. Wycofaliście się państwo a teraz macie pretensje nie wiem do kogo i o co.”

                                       Radny W. Fedorowicz powiedział: cyt. „Albo celowo nie rozumiecie albo udajecie. Bo przecież idzie o to, że prace komisji rewizyjnej powinny być jawne i o tym powinni wszyscy radni wiedzieć, że w tym dniu o godzinie takiej i takiej odbędzie się czytanie, przeglądanie czy rewidowanie takich czy innych dokumentów. Natomiast mówienie teraz, że mogliście, bo mogliście nie ma nic wspólnego ze statutem. Mogliśmy ale nie mamy tam swojego człowieka w związku z powyższym sprawą przewodniczącego komisji oraz przewodniczącego rady było to, żeby przez ten czas popracować nad ludźmi, aby komisja była w pełnym składzie. Zarzut pana Sakowskiego nie dotyczył tego, że nie było tam naszego tylko radni nie wiedzieli o tym, że komisja pracuje. To znaczy, że komisja pracowała konspiracyjnie albo po prostu z doskoku. Wpadli, zrobili, pojechali.”

                                       Radny Skrzypczyk wniósł o 10 minut przerwy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, został on przyjęty i przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

                                       Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że nikt nie widział list obecności, protokołów, nikt nie wiedział o spotkaniach komisji rewizyjnej. Radni nie otrzymali żadnej informacji o pracach komisji rewizyjnej, które dotyczyły analizy budżetu i wydania opinii. Komisja rewizyjna opiera się na tezach bardzo często ujętych w słowo „prawdopodobnie” czyli mamy duże prawdopodobieństwo, że coś miało miejsce bez przekonania, bez potwierdzenia. Dalej burmistrz powiedział, że nie będzie się odnosił do wszystkich zarzutów ponieważ zgodnie z prawem wniesie odwołanie w terminie 14 dni do Kolegium Izby Obrachunkowej, w którym spróbuje bardziej precyzyjnie niż to zrobił. A zrobił to mniej precyzyjnie ponieważ tak jak RIO tak i burmistrz miał bardzo mało czasu. Te wszystkie terminy zostały złamane, bo jeżeli w środę 23 komisja rewizyjna przedstawia swój wniosek do biura rady, tym samym do Regionalnej Izby Obrachunkowej i większość kolegiantów jest na wyjeździe to naprawdę mają bardzo mało czasu. Jak najmniej czasy trzeba dać wszystkim, żeby nie można było się do tego odnieść i nie można było niczego wyjaśnić. Dalej burmistrz powiedział, że wielokrotnie wyjaśniał aż od tych wyjaśnień do wyjaśnień zabrakło wyjaśnień. Przez cały rok wielokrotnie pisał w wielu sprawach i jak dotychczas nikt, mając na myśli właściwe instytucje niczego mu nie zarzucił a więc nadal prawdopodobnie, zgodnie z opinią komisji wszystko jest nie tak. Cyt. „ Jeżeli zarzuca mi się nie zrealizowanie inwestycji zaplanowanych, dokończenia adaptacji budynku koszarowego na mieszkania chronione, adaptacji budynku komunalnego na podstawową opieką zdrowotną, czyli przychodnię, odstąpienia od remontu garaży dla OSP, nie zrealizowanie budowy kanalizacji w m. Grzybno, nie przystąpiono do remontu budynku przedszkola miejskiego to chciałbym usłyszeć ile pieniędzy na te inwestycje zaplanowaliście państwo będąc radnymi w poprzedniej kadencji i poprzedni burmistrz. Bo jeśli dobrze pamiętam, to tych pieniędzy zaledwie wystarczało tylko na dokumentację techniczną w roku 2006 i 2007. Owszem mówiło się o możliwości ubiegania się przez gminę o fundusze unijne ale sami państwo wiecie, że rok 2007 dla wszystkich samorządów w Polsce był rokiem martwym. Nikt nie składał wniosku, bo możliwości aplikowania nie było. Dopiero teraz pomału ta cała machina dofinansowań rusza, ale dopiero rusza. Stawianie zarzutów, że nie wykonano inwestycji w momencie, kiedy radni w zasadzie w większości tych przypadków decydowali o tym, która z inwestycji ma być realizowana jest zarzutem nie na miejscu. Ale tak jak powiedziałem w szczegółach, mając więcej czasu odniosę się do wszystkich tych zarzutów i w stosownym terminie wymaganym ustawowo 14 dniowym złożę stosowne wyjaśnienie, bo nie jestem jasnowidzem ale wiem do czego to wszystko zmierza, bo widziałem jaki był klimat spotkań z komisją rewizyjną, która niczego nie przyjmowała do wiadomości. My mówiliśmy, panowie kiwali głowami, pan przewodniczący Kłapouch i Kozieł, bo tylko z tymi panami się spotykałem, nie przyjmując żadnych argumentów, które przytaczałem. Dlatego już więcej nie będę udowadniał, że nie jestem wielbłądem , bo to jest bez sensu. W stosownym terminie tak jak powiedziałem odwołam się od tych wszystkich zarzutów. Chciałem państwu podkreślić, że opinia komisji rewizyjnej jest tendencyjna i celowo przygotowana na ostatnią chwilę, tak właśnie, żeby nikt z radnych, nikt z nas i w RIO, żeby nie było czasu na to, żeby się z tymi wszystkimi zarzutami zapoznać.”

                                      
Do punktu 6.

----------------- Przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił wniosek komisji w sprawie absolutorium dla burmistrza Chojny z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2007.

Komisja negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2007 rok oraz wniosła do rady o nie udzielenie panu Adamowi Fedorowiczowi burmistrzowi gminy Chojna absolutorium za 2007 rok.

                      - opinia komisji rewizyjnej stanowi załącznik nr     do protokołu

Przewodniczący Rady J. Kowalczyk przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie składu orzekającego RIO z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie nieudzielenia burmistrzowi Chojny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.

                      - uchwała RIO Nr LXIV/180/2008 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku komisji rewizyjnej w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Chojny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok stanowi załącznik nr      do protokołu.

                          Radny W. Skrzypczyk zwrócił się z pytaniem do p. mecenas, czy Kolegium RIO, które wydało opinię nt. wniosku komisji rewizyjnej oceniała w jakikolwiek sposób prawdziwość wszystkich zarzutów, które są podniesione.

                          Mecenas odpowiedziała, że z treści, którą odczytał przewodniczący Izba nie oceniała merytorycznie, mogła ocenić ewentualnie tylko ten dokument jaki był wniosek, podstawy do podjęcia takiego wniosku, natomiast merytorycznie jeśli chodzi o ustalenie stanu faktycznego nie ustalała, bo jak wynika z treści stan faktyczny był nie do ustalenia. Izba Rachunkowa jest do tego, by określać i oceniać sprawozdanie z wykonania budżetu, ewentualnie wypowiadać się co do oceny wniosku komisji rewizyjnej, natomiast nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, nie ustala stanu faktycznego. Jest to bardziej formalna ocena dokumentu niż tak naprawdę merytoryczne sprawdzanie postępowania wyjaśniającego, czy rzeczywiście wszystkie fakty podane są prawdziwe, czy też nie.

Jeśli chodzi o absolutorium to jest wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego, który mówi iż komisja rewizyjna składa wniosek np. o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi nie oznacza, że rada podejmuje decyzję o wniosku komisji, czyli rada nie głosuje nad wnioskiem komisji o nieudzieleniu lecz tak jak mówi art. 28a w ust. 2 – uchwałę podejmujemy w sprawie absolutorium. Przewodniczący powinien poddać teraz pod głosowanie uchwałę w sprawie absolutorium. Radni dokonują wyboru alternatywnego, albo udzielają absolutorium albo też nie. Jeżeli za absolutorium będzie bezwzględna większość ustawowego składu to uchwała rady podjęta dzisiaj o udzieleniu absolutorium. Jeżeli bezwzględna większość ustawowego składu rady będzie przeciwko, to uchwała rady będzie brzmiała o nieudzieleniu absolutorium. Jeżeli będzie tzw. remis to znaczy, że sprawa będzie nie rozstrzygnięta, czyli nie zostanie podjęta uchwała i w protokole należy stwierdzić, że sprawy nie rozstrzygnięto jeśli chodzi o sprawę udzielenia absolutorium. W związku z tym do przegłosowania podejmujemy teraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium.

                                  Radny W. Skrzypczyk zapytał, czy tekst tej uchwały mógłby zaczynać się od słów „kto jest za nieudzieleniem absolutorium” tak jak pisze we wniosku komisja rewizyjna.

                                   Mecenas odpowiedziała, że przedmiotem głosowania będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium tak jak mówi art. 28a ust. 2 i w zależności od wyniku głosowania będzie tworzone treść tej uchwały. Dalej p. mecenas zacytowała zapis z treści wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego z dnia 31 stycznia 2006 r. „Radni nie głosują nad wnioskiem komisji rewizyjnej, ale dokonują wyboru alternatywnego za udzieleniem absolutorium i przeciw udzieleniu absolutorium. Absolutorium zostanie udzielone, gdy za jego udzieleniem glosowało więcej, niż połowa ustawowego składu rady gminy. Odwrotnie, jeżeli bezwzględna większość ustawowego składu rady gminy wypowie się przeciw, to absolutorium nie zostanie udzielone. Wyniki takiego głosowania stanowią podstawę do sporządzenia uchwały odpowiednio o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium. W sytuacji gdy za żadną z tych możliwości nie padnie wymagana bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady gminy, będziemy mieli do czynienia z wynikiem nierozstrzygającym.”

                                    Radny R. Skrzypek powiedział, że w jednym z ostatnich wydań czasopisma „Wspólnota” zupełnie inaczej jest ta sprawa przedstawiona tzn. rada głosuje nad wnioskiem komisji a nie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium. Jeżeli jest wniosek o absolutorium to można go przyjąć lub nie przyjąć, ale to nie jest równoznaczne z nieudzieleniem, albo jeżeli jest wniosek o nieudzielenie absolutorium wtedy ten wniosek można przyjąć czyli absolutorium nie jest udzielone albo go nie przyjąć i wtedy jest sprawa nierozstrzygnięta.

                                    Mecenas odpowiedziała, że radcy w kancelarii zapoznali się z tym artykułem i nie zgadzają się z nim. Z tego co wiadomo wojewódzkie sądy administracyjne oraz NSA podtrzymuje ten wyrok, który został przedstawiony. Podstawy do tego są wprost wyrażone w ustawie o samorządzie gminnym art.28a ust 2, gdzie mówi się wprost jaka uchwała jest rzeczywiście przedmiotem głosowania. W żadnym zapisie ustawy o samorządzie nie ma, że głosujemy nad wnioskiem komisji. jest napisane tylko, że komisja taki wniosek przedstawia radzie i do rady należy czy tym wnioskiem i opinią komisji będzie się sugerowała czy też nie.

                                     Przewodniczący J. Kowalczyk przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza gminy Chojna za 2007 rok i poddał pod głosowanie.

 

Za przyjęciem głosowało 6 radnych, przeciwko 7, wstrzymał 1.

Przewodniczący stwierdził, że absolutorium nie zostało rozstrzygnięte.

Następnie przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

 
Do punktu 7.

---------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi Wojciecha Skrzypczyka.

Przekazał, że do rady miejskiej wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. W załączeniu przesłał skargę Wojciecha Skrzypczyka z dnia 26 marca 2008 r. według właściwości. Jednocześnie sąd zobowiązał do zwrotu skargi, nadesłania odpowiedzi na skargę oraz akt administracyjnych w terminie 30 dni stosownie do art. 54 § 2. Jednocześnie sąd poucza, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

Przewodniczący przekazał, że jest to dalszy ciąg sprawy, o której mówił na ostatniej sesji, że brał udział w rozprawie w sądzie okręgowym z komisarzem wyborczym sędzią Szabo. Sąd okręgowy to odwołanie p. Skrzypczyka oddalił i p. Skrzypczyk odwołał się do sądu administracyjnego. 

Następnie przewodniczący J. Kowalczyk odczytał wniosek W. Skrzypczyka w sprawie zaskarżenia uchwały Rady Miejskiej w Chojnie Nr XIII z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – załącznik nr      do protokołu.

                             Radny W. Skrzypczyk powiedział, że przewodniczący J. Kowalczyk wprowadza radę i wszystkich zgromadzonych w błąd. Dalej W. Skrzypczyk powiedział, że to jest jego skarga na uchwałę do sądu administracyjnego, natomiast sprawa, która się toczyła i będzie dalej się toczyć przed sądem okręgowym. To są dwie drogi, gdzie ta sprawa ma miejsce. Jeszcze jest i Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. W związku z powyższym przewodniczący wprowadza w błąd ponieważ to dotyczy tylko i wyłącznie sądu administracyjnego a nie sądu okręgowego. To jest skarga na sposób podjęcia uchwały przez radę, który jest niezgodny z prawem. Druga sprawa dotyczy w ogóle innej rzeczy i nie należy mieszać tych dwóch spraw.

                             Radny W. Fedorowicz powiedział, że sprawa polega na tym, iż mamy teraz rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika. Trzeba przyznać, że poczyniono pewne nieprawidłowości w trakcie „wykopywania” pana Skrzypczyka z rady i do tego trzeba się umieć przyznać. Bo nie dość, że w sposób nieprawidłowy zostało to podjęte na sesji to jeszcze widać po postępowaniu wojewody, który podpisał to czego nie powinien podpisać, bo ktoś go ponaglał, bo wojewoda nie podejmuje decyzji tak sobie, na kolanie a w tym przypadku podjął na kolanie i należy się nad tym zastanowić. Dalej W. Fedorowicz powiedział, że wie że istnieją różne przebarwienia w tej chwili, że teraz najmodniejszą partią, która rządzi w naszym województwie i kraju jest Platforma Obywatelska i dlatego wszyscy w tej chwili przybierają szaty Platformy Obywatelskiej. Wszyscy mówią, że teraz w województwie rządzi Platforma Obywatelska, a żeby dołożyć obecnym władzom naszej gminy to się mówi, że w Chojnie rządzi SLD.

Po wyczerpaniu się dyskusji przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi Wojciecha Skrzypczyka i poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała Nr XVI/150/2008 została podjęta 8 głosami za, przeciwko 4, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 
 
Do punktu 8.

----------------- Zastępca burmistrza W. Długoborski (burmistrz chwilowo wyszedł) odniósł się do pytań zadanych w punkcie 3 porządku sesji.

Odnośnie stanu zatrudnienia w urzędzie i jednostkach podległych prośba została zgłoszona tydzień temu więc w związku z tym w ciągu przewidzianych regulaminem 30 dni radny Kozieł dostanie pełny materiał w tej sprawie. Burmistrz wystąpił do poszczególnych jednostek organizacyjnych, które przygotowują dane na koniec roku 2006 i stan na początek roku 2008.

Odnośnie pytania radnego Drapaluka z-ca burmistrza odpowiedział, że jeśli tan materiał zostanie przygotowany otrzyma do wglądu jak tez pozostali radni. Sprawa zagospodarowania szkoły w Krajniku jest mocno zaangażowana, strona niemiecka tego pilnuje i pilotuje kwestie tego projektu. Realizujemy takie dwa projekty. Jeden z EJF Lazarus z Grosspinow gdzie chcemy zrealizować zaadoptowanie byłej szkoły w Krajniku Górnym a oni będą rozbudowywać Arkę i drugi projekt to wspólne przedsięwzięcie z miastem Schwedt dotyczącego parku Hugenotów i z naszej strony Doliny Miłości.

                         Radny S. Kabat przypomniał, że na ostatniej sesji zadał pytanie odnośnie sprzedaży mienia w bieżącym roku i odnośnie sytuacji w PUK.

                          Burmistrz A. Fedorowicz odpowiedział, że nie uchyla się, udzieli informacji na wszystkie zadane pytania. Na następna sesję będzie przygotowana informacja o sprzedaży

za miniony okres. Co do PUK burmistrz powiedział, że po radzie nadzorczej, która oceni sprawozdanie finansowe za rok miniony, prezes przedstawi informację.

 
Do punktu 9.

---------------- W wolnych wnioskach przewodniczący J. Kowalczyk odczytał pismo od radnego T. Kasprzyka, który informuje, że w związku z sytuacją zdrowotną oraz sytuacją rodzinną z dniem 28 kwietnia 2008 r. rezygnuje z mandatu radnego.

Następnie przewodniczący przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych przez radnych.

Termin mija 30 kwietnia.

                          Radny W. Skrzypczyk powiedział, że są dwa pisma wystosowane przez p. Kabata do rady dotyczące uchwał rady miejskiej. Zapytał, czy te pisma będą przeczytane?

                          Przewodniczący powiedział, że nie widział tych pism.

                          Radny Kabat powiedział, że złożył do biura rady i nie wie co się z nimi dalej dzieje.

Przewodniczący powiedział, że zapozna się z tymi pismami czego dotyczą.

                          Radny Skrzypczyk zapytał przewodniczącego skąd wziął nazwisko mecenasa, kto go polecił?

                          Przewodniczący odpowiedział, że mecenas, który obsługuje urząd.

                          Radny Skrzypczyk powiedział, że Judek, oświadczył, że nastąpił konflikt interesów. Pan mecenas, który podpisał uchwałę, która jest podjęta niezgodnie z prawem wyznacza następnego mecenasa, który ma bronić jego podpisu pod tą uchwałą. Niestety jest to konflikt interesów i ten mecenas nie powinien występować w tej sprawie.

                          Radny W. Fedorowicz wnioskował o zmianę w statucie, ponieważ do chwili obecnej komisja rewizyjna nie przedłożyła sprawozdania z działalności za czas od początku kadencji. W związku z tym zaproponował, aby zmienić w statucie zapis i pozwolić, aby żadna komisja nie składała sprawozdań.

                           Radny R. Obielak zwrócił się z prośbą do prezesa PUK, aby PUK oddelegował paru pracowników na wioski do prac porządkowych przy drogach.

                           Burmistrz powiedział, że myśli, że pan prezes wykorzysta możliwość zatrudnienia osób przez urząd pracy i oddeleguje wymagana liczbę pracowników.

Zlecimy i obciążymy powiat.

Radny Kabat zapytał, czy w Chojnie została zlikwidowana Delegatura Kuratorium Oświaty.

                                    Burmistrz odpowiedział, że Kurator zdecydował o tym, że z dniem 30 kwietnia likwiduje. Oficjalnie burmistrz nie otrzymał żadnej informacji. Wie o tym z prasy, z mediów, z konferencji z p. minister, że nasza Delegatura przestanie funkcjonować. Będziemy podlegali prawdopodobnie bezpośrednio pod Szczecin. Były cztery w województwie, w Nowogardzie też przestaje funkcjonować. Pozostaje tylko Koszalin i Wałcz jako Delegatury zamiejscowe.

                                    Radny G. Sakowski odniósł się do tego, co stało się na dzisiejszej sesji.

Powiedział, że stało się dobrze, bo przy udzieleniu absolutorium nie ma na tej sesji wygranych i przegranych. Z tej bitwy, która toczy się od ponad roku wyszło tak, że sprawa ważna dla burmistrza została odłożona jakby na kolejny rok. Dalej G. Sakowski powiedział, że nie ukrywa, że pomysł, który na poprzedniej sesji wyraził, aby dążyć do samo rozwiązania rady miał być dzisiaj kontynuowany. W przypadku gdyby burmistrz nie uzyskał absolutorium mieliśmy zamiar złożyć projekt uchwały na następną sesję o samo rozwiązaniu się Rady Miejskiej w Chojnie. Ponieważ nastąpił pat, nikt nie wygrał i nikt nie przegrał powinniśmy się zastanowić nad nowym rozdaniem. Ta rada, w takim kształcie działać raczej nie może, bo nie przynosi to korzyści ani miastu, ani gminie. Nie przynosi to chluby ani radzie, ani radnym a przede wszystkim kompletnie nie ułatwia burmistrzowi zarządzania tą gminą.

Dalej G. Sakowski powiedział, żeby myśleć nad tym, żeby zacząć wreszcie budować. Kiedy startował do tej kadencji rady w Chojnie deklarował, że chce współpracować z każdym burmistrzem niezależnie kto tym burmistrzem wtedy by został. Ponieważ swoje losy związał z Chojną zależy mu aby to miasto i ta gmina się rozwijała. Niestety, do tej pory my jako radni powinniśmy się za naszą pracę wstydzić. Może te kilka dni wolnego, kiedy ochłoniemy po tym co się ostatnio wydarzyło spowoduje, że będziemy w stanie wypracować jakiś układ, który pozwoli nam pracować. Jest to propozycja bardzo poważna, składana oficjalnie, propozycja, która powinna wyjść w jakiejś konkretnej dyskusji. Bo jeżeli nie powstanie nowa jakość w naszej radzie, to niestety ale ani to nie przyniesie chluby opozycji, koalicji, burmistrzowi, my wszyscy przegramy.

                                       Radny W. Fedorowicz powiedział, że trzeba bardzo dużo dobrej woli.

Wsłuchując się w protokół komisji rewizyjnej, to były tam podnoszone sprawy, które mają bardzo siwą brodę i bardzo dziwny wygląd. Bo jak można podnieść o tym, że burmistrz nie zrobił przedszkola, kiedy na poprzedniej sesji nie pozwoliliśmy mu nic w tej sprawie zrobić.

Jak można mówić o remoncie placu, kiedy wiadomo, że remontuje się plac dopiero po wybudowaniu przychodni. Sprawy, które poruszyła komisja były stare i dziwne. Oprócz tego nikt nie wziął pod uwagę najważniejszej rzeczy, że na to wszystko po prostu brakuje w kasie gminnej pieniędzy. Jeżeli nie ma pieniędzy to nie ma z czego łożyć. Wniosek jest taki, żeby zacząć myśleć pozytywnie o tym, co mamy w radzie i mieście i w gminie do zrobienia. Natomiast rzucanie kłód jest po prostu nierzetelnością.

                                      Radny M. Szeremeta powiedział, że przyjemnie słucha się o jakichś propozycjach. Na początku tej kadencji Chojeńska Inicjatywa Samorządowa, chociaż aktualnie wybrany burmistrz nie był ich kandydatem, pogodziła się z wynikiem wyborów i zaproponowała współpracę. Cały czas była gotowa do współpracy. Przykładów ile uchwał zostało przyjętych, gdzie nie byli do nich przekonani jest multum. Było kilka propozycji, które burmistrz odtrącił. Dalej M. Szeremeta powiedział, że mają następne propozycje, ale nie śmieją w ogóle o nich mówić, bo obawiają się, że zostaną znowu odtrącone. Trzeba coś zrobić, żeby gmina się rozwijała. Nie można uprawiać jakiejś demagogii bo rada nie pozwoliła burmistrzowi wziąć kredyt i remontować przedszkola. Chojeńska Inicjatywa Samorządowa jest za remontem przedszkola i wieloma innymi rzeczami. Jednak dzisiaj branie kredytu 2.5 mln zł jest to bardzo duże obciążenie dla gminy. W budżecie jest zapisane 650 tysięcy złotych jako wkład własny o ubieganie się o pieniądze unijne Kiedy wiadomo, że na zadania własne typu przedszkole nie będzie środków unijnych, to można sięgnąć po te 650 tysięcy i realizować przedszkole etapowo i w międzyczasie ubiegać się o środki z zewnątrz. Jeżeli nie ma środków unijnych to należy szukać innych, nie załamywać rąk.

Dalej M. Szeremeta powiedział, że ChIS jest gotowa do każdej rozmowy, która będzie skutkowała efektem dla gminy, która da pożądany skutek, żeby za dwa i pół roku się nie wstydzić i śmiało wyjść na ulicę.

                                           Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że dzisiaj zauważył jak Chojeńska Inicjatywa Samorządowa jest gotowa do współpracy. To wynikało z wniosku komisji i z głosowania radnych z Chojeńskiej Inicjatywy Samorządowej. Dalej burmistrz powiedział, że mimo wszystko też jest gotów ciągle do współpracy. Natomiast rodzi się tylko jedno pytanie, czy rozpoczynając inwestycję pod hasłem remont i budowa przedszkola za zabezpieczone tylko i wyłącznie 650 tysięcy i mając świadomość, że jest to czterokrotnie droższa inwestycja, za kilka miesięcy czy za rok znowu radni nie zarzucą, że burmistrz rozpoczął inwestycję z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Bo dzisiaj ogłaszając przetarg trzeba mieć sto procent zabezpieczenia finansowego. Więc należy mówić prawdę i tylko prawdę, bo to jest ciągle jakaś taka demagogia. „Chcemy a jesteśmy przeciw”.

                                          Radny Skrzypczyk powiedział, że propozycja, którą złożył pan Sakowski jest jak najbardziej potrzebna, po to żeby powstał taki racjonalny klub w radzie. Zwracając się do radnego Szeremety W. Skrzypczyk powiedział, że odbiera to jako propozycję i zaczyna od obłudy, to już zaczyna źle wróżyć tej propozycji. To co dzisiaj się stało na sesji odnośnie absolutorium, to dokładnie odzwierciedla intencje ChIS.

Dalej W. Skrzypczyk zwrócił się do radnego Obielaka, że w żadnej mierze nie chciał go urazić, ani postraszyć, tylko chciał zwrócić uwagę, że ktoś próbuje jego dobroć wykorzystać w niecnych celach. Następnie radny Skrzypczyk podziękował radnemu Obielakowi, że uratował honor tej rady poprzez głosowanie.

(z sali obrad wyszli radni: Skrzypek, Szeremeta, Kabat, Kłapouch, Kozieł)

                                           Radny G. Sakowski powiedział, że podtrzymują to, że w naszej gminie musi powstać w tej radzie nowa jakość poprzez poważny, partnerski, poprzez podpisaną umowę przez większą grupę radnych, która będzie bardzo szczegółowo regulowała, to co w tej gminie chcą zrobić, po to, żeby nie być zaskakiwanym w ostatniej chwili jakimiś propozycjami. Takie rozmowy należy rozpocząć.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec godz. 14.30. Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała                                                                               Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                       Janusz Kowalczyk

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 19-09-2008 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 19-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2008 14:34