Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

SESJA XVII

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4
P R O T O K Ó Ł Nr XVII/2008

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 maja 2008 r.

Do punktu 1, 2, 3.

---------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący J. Kowalczyk.

Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, zastępca burmistrza W. Długoborski,

skarbnik T. Kuflowska, przedstawiciele prasy lokalnej, dyrektor ZGM S. Matolicz,

radca prawny A. Litke, E. De La Torre kandydatka na sekretarza gminy, sołtysi, wyborcy.

Przewodniczący powitał wszystkich serdecznie.

Do porządku obrad radny W. Fedorowicz wniósł aby po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego tj. punktu 9 rozpatrzyć punkt 38 tj. projekt uchwały w sprawie powołania sekretarza gminy.

Radny S. Kabat zgłosił wniosek w sprawie rozpatrzenia wezwań, które złożył odnośnie dwóch uchwał po punkcie 44.

Radny W. Skrzypczyk zwrócił się do przewodniczącego J. Kowalczyka, że nie został powiadomiony o sesji zgodnie z zasadami i prosił o wyjaśnienie dlaczego przewodniczący nie powiadomił w czasie o sesji i nie dostarczył materiałów na tą sesję.

Przewodniczący powiedział, że zrobi to w punkcie 5.

Innych propozycji nie było.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Fedorowicza aby punkt 38 był rozpatrzony jako punkt 9. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

Wniosek radnego Kabata został również przyjęty.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianami.

W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie.

-         lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

-         lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

-         porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Do protokołu z XV sesji nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania protokół z dnia 22 kwietnia został przyjęty jednogłośnie.

Do protokołu z XVI sesji nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania protokół z 29 kwietnia został przyjęty jednogłośnie.

 
Do punktu 4.

---------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił przekazane wcześniej radnym sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny.

30.04. burmistrz spotkał się z p. Balcerek, która przygotowuje dokumentację na adaptacje obiektu po Straży Granicznej na potrzeby administracji. Dokument wygląda bardzo imponująco, jest taka możliwość, żeby ten obiekt wykorzystać w stu procentach, nawet strychową część obiektu. Tego samego dnia obyło się spotkanie w sprawie planowanej inwestycji budowy przedszkola, spotkanie z dyrektorami instytucji i ŚDS, przedszkola, szkoły na lotnisku w celu zaplanowania umieszczenia dzieci w tych obiektach na czas trwania remontu przedszkola miejskiego. Również w tym samym dniu burmistrz spotkał się z zarządem Osiedla Lotnisko, gdzie omówione zostały bieżące sprawy i to co wynika z planowanych zadań. 3 maja odbyły się uroczystości związane z obchodami święta Konstytucji 3 Maja jak również odbył się pierwszy bieg integracyjny.

 W dniach od 4 do 7 maja burmistrz uczestniczył wspólnie z delegacją, w której skład wchodził ksiądz Chodakowski, redaktor R. Ryss w Scherbone w celu omówienia kolejnych lat współpracy jak również w celu zorientowania się jak dotychczas przebiegały konferencje, spotkania międzynarodowe ponieważ u nas odbędzie się kolejna konferencja międzynarodowa w ramach uczestnictwa w organizacji Douzelage, które skupia 22 miasta europejskie. Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które należy do Douzelage.

6 maja odbył się dzień godności osób niepełnosprawnością intelektualną, w którym uczestniczył zastępca burmistrza. W dniach 8 i 11 maja burmistrz był na konferencji organizacji Douzelage w m. Turi w Estonii. W konferencji uczestniczył również p. Salamończyk, który jest wiceprzewodniczącym Douzelage. Dalej burmistrz powiedział, że na konferencję, która jest zaplanowana w dniach 11 – 13 września stowarzyszenie chce zaprosić oprócz delegacji międzynarodowych kilka znamienitych osób z naszego kraju.

9 maja w Grospinnow odbył się dzień Europy, w nim uczestniczył zastępca burmistrza W. Długoborski. 13 maja burmistrzowie spotkali się z przedstawicielem stowarzyszenia Orkan, które chce zorganizować imprezy samochodowe na terenie lotniska. 14 maja burmistrz spotkał się po raz pierwszy z radą sportu gdzie rada wybrała swojego przewodniczącego Edytę Kalarus i zastępcę p. Barbarę Ignaczak z C.K. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami ze strony niemieckiej w sprawie organizacji targów In Contakt. Na wysłanych wiele zaproszeń odpowiedziały tylko dwa podmioty z naszej gminy i te dwa podmioty zaprezentują się na targach w Schwedt 7 czerwca. 17 maja odbyły się gminne zawody strażackie w Lisim Polu. Na zawodach goszczono gości z Raciechowic z województwa małopolskiego z tamtejszym wójtem jak również gości z Niemiec.

20 maja burmistrz uczestniczył w otwarciu biura regionalnego Pomeranii w Pinnow.

Dalej burmistrz powiedział, że dzisiaj w nocy z zastępcą wrócili z Warszawy gdzie uczestniczyli w posiedzeniu wspólnej komisji rządu i samorządu terytorialnego w sali konferencyjnej kancelarii prezesa rady ministrów, gdzie premier Donald Tusk, wicepremier Grzegorz Schetyna jak również prezydent Katowic mieli swoje wystąpienia. Najważniejsze jest to, że powiedzieli, że zostanie dokończona reforma administracji publicznej. Dokończenie ma polegać na wielu zmianach ustawowych. Jest zaproponowane stworzenie funduszów sołeckich Ten fundusz byłby większy od dotychczasowego, które gmina przekazuje na potrzeby sołectw. Byłyby wprost proporcjonalne do liczby mieszkańców, średnio taki fundusz sołecki wynosiłby ok. 20 tys. zł. Na tym wspólnym posiedzeniu przedstawiono projekty ponad siedemdziesięciu rozporządzeń, ustaw, które po uzgodnieniach komisji rządowej i strony samorządowej będą dalej miały swój proces legislacyjny.

Następnie burmistrz przekazał przewodniczącemu radu dwie płyty pn. dokończenie reformy administracji publicznej (będą dostępne w biurze rady).

 
Do punktu 5.

---------------- Przewodniczący J. Kowalczyk odczytał pisma, które wpłynęły do biura rady:

pismo ze starostwa powiatowego w sprawie korespondencji jaka była kierowana do burmistrza w sprawie wspólnej realizacji przebudowy ulic Jagiellońskiej, Ogrodowej, Słowiańskiej podpisane przez naczelnika wydziału zarządzania drogami A. Durmę,

- pismo w sprawie przekazania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w zakresie w jakim zawiadomienie dotyczyło należności podatkowych, do których nie stosuje się ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Szczecinie,

- pismo ze starostwa powiatowego w sprawie zakupu videorejestratora dla KP Policji w Gryfinie ze środków samorządowych,

- pismo od Zarządu Powiatu w Gryfnie w sprawie wyrażenia opinii przez radę do przesłanego projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy i Opiekuńczo Leczniczy w Gryfinie,

- pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawie zawiadamiania p. Skrzypczyka o planowanych sesjach rady podpisane przez dyrektora generalnego Barbarę Kondrat-Kawczak,

-postanowienie z dnia 20 maja Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział I Cywilny ze sprawy Wojciecha Skrzypczyka odrzucające zażalenie wniesione pismem z dnia 5 maja 2008 na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 marca 2008 r.

Następnie przewodniczący J. Kowalczyk przekazał, że w dniu dzisiejszym o godz. 7.30 jako przewodniczący rady wysłał fax do wojewody Marcina Zydorowicza z prośba o wyjaśnienie stanowiska zawartego w piśmie z dnia 27 maja 2008 r. w świetle istniejącego postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział I Cywilny z dnia 20 maja br.

                        Radny Skrzypczyk zwrócił się do przewodniczącego, że nie odczytał wszystkich pism. Cyt. „Jest jeszcze jedno pismo ode mnie, dostał pan, żeby pan ustosunkował się do swojego czynu na piśmie, podał podstawę prawną, dlaczego pan nie wysłał do mnie zawiadomienia o sesji i nie dostarczy mi materiałów. Czy pan na to pismo odpowiedział?”

                        Przewodniczący powiedział, że odpowie w ustawowym terminie.

Radny Skrzypczyk – w związku z tym proszę o dwie minuty, chciałbym przedstawić radzie i zebranym pismo, na którym pan opiera swoją decyzję, że pan mi nie wyśle zawiadomienia.

                        Przewodniczący powiedział, że w wolnych wnioskach pozwoli odczytać to pismo.

                        Radny Skrzypczyk – Ja rozumiem, że pański honor jest nadszarpnięty ale ja chciałbym uratować pana honor i zapytać się, czy pan rzeczywiście uważa, że jest pan człowiekiem honorowym. Pan Kowalczyk popełnił przestępstwo ponieważ wystąpił do wojewody zachodniopomorskiego jako Janusz Kowalski z żądaniem, aby wojewoda wydał zarządzenie na temat uchylenia mi mandatu i zarządzenia wyborów uzupełniających.

                        Radny Kabat zwrócił się do przewodniczącego, żeby pozbawił głosu W. Skrzypczyka.

Przewodniczący K. Kowalczyk zwrócił się do W. Skrzypczyka, żeby odczytał w wolnych wnioskach i żeby wyłączył mikrofon.

                        Radny W. Fedorowicz powiedział, że przewodniczący w trybie pośpiesznym to wszystko robi. Czy nie można czekać na normalne ustawowe, sądowe orzeczenie i spokojnie.

Co się dzieje, że przewodniczący się tak spieszy?

                        Przewodniczący powiedział, że czas najwyższy przeprowadzić wybory, bo rada nie jest w komplecie.

                        Radny Skrzypczyk powiedział, że jest to kolejna ignorancja prawa.

                        Przewodniczący powiedział, że nie udzielił głosu W. Skrzypczykowi i przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

 
Do punktu 6.

---------------- W punkcie interpelacje i zapytania radny M. Szeremeta zwrócił się do burmistrza, że 22 kwietnia udziela odpowiedzi dla zainteresowanego kupnem działki nr 250 tj. byłe kino. Otrzymał on odpowiedź, że brak planu przestrzennego, że nieruchomość nie jest przeznaczona do sprzedaży. Plan zagospodarowania nabywca może zrobić na własny koszt, natomiast co nie jest przeznaczone do sprzedaży może być przeznaczone do sprzedaży. Wszystkie nieruchomości, które są własnością gminy są w opłakanym stanie, natomiast wszystkie nieruchomości prywatne wyglądają przyzwoicie. Takim przykładem może być ulica Jagiełły, restauracja Piastowska, były ośrodek szkolenia przy ul. Kościuszki. Kino jest następnym straszydłem w naszym mieście, na dachu rosną drzewa i czas najwyższy to sprzedać jeżeli jest chętny.

                        Radny R. Skrzypek zwrócił się z pytaniem, czy w związku z tym, że jeden z radnych nie otrzymał w terminie powiadomienia o sesji dzisiejsza rada może podejmować prawomocne uchwały. dalej R. Skrzypek zapytał przewodniczącego, czy nazywa się Kowalczyk czy Kowalski.

                        Radny S. Drapaluk zapytał, czy jest już przetłumaczona dokumentacja dot. inwestycji w Krajniku Dolnym.

                        Radny H. Kłapouch zapytał, jak przedstawia się sprawa z planem zagospodarowania lotniska. Dalej H. Kłapouch zwrócił się do burmistrza, że składał zażalenie do prokuratury odnośnie sprzedaży działek. Zapytał czy burmistrz odwołał się do postanowienia.

                        Radny S. Kabat zwrócił się z pytaniem odnośnie sytuacji finansowej w PUK.

 
Do punktu 7.

---------------- Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej... S. Drapaluk przedstawił wniosek komisji, aby na terenie miasta Chojna jakiekolwiek sprzedaże działek na poprawę warunków zagospodarowania powinny być wstrzymane do momentu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

                        Radny W. Fedorowicz powiedział, że działki na poprawę warunków nie nadają się do zabudowy. Są to tereny kilku arowe lub o kilkudziesięciu metrach kwadratowych i ten wniosek jest sprzeczny, bo jeżeli nie mamy planu to kina też nie sprzedajemy.

                        Radny M. Szeremeta zwrócił się do W. Fedorowicza, że myli pewne pojęcia. Chodzi o działkę nr 250 w drodze przetargu. Natomiast wniosek komisji finansowej mówi o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków.

 
Do punktu 8.

---------------- Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że wcześniej sygnalizował o różnych koncepcjach zagospodarowania obiektu przychodni przy ul. Ogrodowej, ewentualnie sprzedaży nieruchomości, pojawiały się różne podmioty z różnymi pomysłami. W konsekwencji spotkań, które miały miejsce nie tylko z p. Kłonowskim ale również z prezesem firmy medycznej z Poznania. Przyjęty został ewentualnie wariant, że zagospodarowanie na potrzeby służby zdrowia byłoby najrozsądniejsze. Pan Kłonowski przedstawi swoją propozycję, natomiast inny podmiot zaproponował zagospodarowanie części tego obiektu na centrum rehabilitacji, dom opieki dla osób starszych.

                        Przewodniczący rady J. Kowalczyk udzielił głosu R. Kłonowskiemu – rehabilitantowi. R. Kłonowski prowadzi zakład rehabilitacyjny w części obiektu PUK przy ul. Słowiańskiej. Chciałby stworzyć porządną rehabilitację w Chojnie. Obiekt, który jest na ul. Ogrodowej mógłby temu służyć, świetnie nadaje się do m. in. do stworzenia rehabilitacji. Na parterze budynku jest taki rozkład pomieszczeń, który zupełnie na to pozwala. Na piętrze można byłoby stworzyć rehabilitacje pozwalającą na działalność całodobową. Takie możliwości organizacyjne byłyby. Chojna stanie przed bardzo dużą szansą na to, żeby mieć porządną rehabilitację. Dalej R. Kłonowski zwrócił się do radnych, że jego prośba jest taka, żeby umożliwić mu po rozsądnych kosztach zakup tego obiektu ponieważ tam trzeba włożyć bardzo dużo pieniędzy w jego przystosowanie. Ponieważ obiekt ma bardzo dużą powierzchnię i żeby móc to technicznie rozwiązać to można ten obiekt podzielić na kilka części w pionie. Taka możliwość jest w części, która go interesuje. Na dole byłby rehabilitacja ambulatoryjna, na piętrze warunki do stworzenia rehabilitacji całodobowej.

                        Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że ewentualna sprzedaż jakiejkolwiek części nieruchomości wymaga dokonania inwentaryzacji obiektu i podzielenia działki w jakiś sposób. Jest to duża działka, ma 1.60 ha i znaczna jej część mogłaby zostać sprzedana na inny cel np. na działki budowlane. Na podział nieruchomości przed sprzedażą należałoby zabezpieczyć w budżecie zabezpieczyć ok. kilkudziesięciu tysięcy.

                        R. Kłonowski powiedział, że nie jest zainteresowany, żeby kupować działki wokół, tylko co potrzebne jest na parking, żeby starczyło na dziesięć, piętnaście samochodów. Dalej R. Kłonowski powiedział, że na dole w piwnicach są dwa duże pomieszczenia, w których można byłoby zrobić basen rehabilitacyjny. Takie możliwości są i szkoda, żeby to zaprzepaścić.

                        Na pytanie radnego Szermety jaką częścią jest zainteresowany R. Kłonowski odpowiedział, że około 1/3.

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.

 
Do punktu 9.

---------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania sekretarza gminy.       

                        Burmistrz A. Fedorowicz przekazał, że został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko sekretarza. Z czterech osób została wyłoniona jako pretendentka do tego stanowiska. Dalej burmistrz złożył formalny wniosek w sprawie powołania p. Ewy De La Torre na stanowisko sekretarza gminy.

                        Kandydatka na stanowisko sekretarza gminy E. De La Torre podziękowała za możliwość uczestniczenia w procedurze konkursowej ogłoszonej przez p. burmistrza i jest jej przyjemnie, że mogła po raz pierwszy spotkać się z Radą Miejską w Chojnie. Dalej E. De La Torre powiedziała, że jest samorządowcem, który pracuje w samorządzie terytorialnym od początku jego istnienia czyli od 1990 r. Z wykształcenia jest prawnikiem, obecnie rozpoczęła studia doktoranckie w dziedzinie administracji. Jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe to przez 10 lat była dyrektorem instytucji kultury jaką był Gryfiński Dom Kultury, następnie pełniła funkcję sekretarza gminy Gryfino przez cztery lata i przez kolejne cztery lata była starostą gryfińskim. Obecnie pracuje już poza samorządem jako specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych. W okresie kiedy pełniła funkcję sekretarza gminy do jej obowiązków również należała współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym z OSP i kołami gospodyń wiejskich, co było wyśmienitym doświadczeniem zawodowym.

                        Radny S. Kabat powiedział: cyt. „Ponieważ na naszej komisji nie było pana burmistrza, był tylko pan zastępca, ja zadałem panu zastępcy pytanie, czy dzisiaj powołując stanowisko sekretarza gminy, wiadomo, że obciążamy dodatkowo budżet, a zadania do wykonania są bardzo duże, pieniędzy nam potrzeba, praktycznie ich nie mamy. Czy dzisiaj tworząc stanowisko sekretarza gminy jest przyczyną, że panowie jako burmistrz Fedorowicz i jako zastępca burmistrz Długoborski nie radzicie sobie panowie z tymi zadaniami w gminie? Czy po prostu ta pani ma być powołana tylko, żeby stworzyć ten etat? Pan burmistrz Długoborski powiedział, że za rok i tak powołamy, bo powoła to burmistrz. Jeżeli wejdzie ustawa za rok to ja nie widzę przeszkód, żeby za rok powołać panią na stanowisko sekretarza. W trakcie tej dyskusji bardzo pięknie pan burmistrz Długoborski przedstawił panią De La Torre. Ja w trakcie tej dyskusji troszeczkę się przejęzyczyłem, przeprosiłem pana Długoborskiego, bo powiedziałem, że narzuca nam, że my mamy zagłosować za powołaniem tej pani na sekretarza. Więc ja wtedy pana przeprosiłem i jeszcze raz pana przepraszam za to, bo się przejęzyczyłem. Natomiast zadałem panu burmistrzowi pytanie, czy wie coś na temat, że w sądzie w Gryfinie jest wszczęte jakieś postępowanie odnośnie poprzedniego zarządu powiatu w jakiejś sprawie szpitala, czy coś w tym rodzaju. Pan burmistrz bardzo gwałtownie na to zareagował, więc ja bym chciał od pani usłyszeć, czy coś takiego się toczy.

Drugie pytanie, czy jest prawdą, że pani składała swoją ofertę pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie?”

                       Ewa De La Torre odpowiedziała: cyt. „Składając dokumenty dla potrzeb rekrutacji złożyłam oświadczenie, że jestem osobą nie karaną, że korzystam w pełni z praw publicznych, że nie byłam karana również za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i dzisiaj panu publicznie oświadczam, że nie toczy się przeciwko Ewie De La Torre żadne postępowanie w żadnym sądzie. W ostatnim roku występowałam tylko trzykrotnie w sądzie jako świadek i to w sprawach, które były wytoczone przeciwko staroście gryfińskiemu panu Wojciechowi Konarskiemu przez jego pracowników, gdzie sąd wezwał mnie w charakterze świadka i miałam obowiązek stawienia się na tych sprawach. Te sprawy zostały przez pracowników wygrane. W związku z tym taką mam wiedzę na temat spraw sądowych. Jeżeli pan ma wiedzę na temat toczących się postępowań przeciwko byłemu zarządowi powiatu, to uprzejmie proszę powiedzieć ewentualnie przez jaki organ jest prowadzone takie postępowanie i na podstawie czyjego zgłoszenia. Ponieważ ja po informacjach prasowych, którym można dowierzać lub nie zwróciłam się do Rady Powiatu w Gryfinie oraz do Zarządu Powiatu w Gryfinie z następującym pytaniem, czy prawdą jest informacja zawarta w prasie jakoby toczyły się jakiekolwiek postępowania i czy rada powiatu lub zarząd powiatu kogokolwiek upoważniał do złożenia zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wniosków o wszczęcie kontroli. Mam pisemną odpowiedź od obu tych organów. Pierwsza odpowiedź pochodzi od pana przewodniczącego rady powiatu pana Romana Michalskiego i brzmi tak: Odpowiadając na pani pismo uprzejmie informuję, że rada powiatu nie udzielała zarządowi powiatu w Gryfinie, ani przewodniczącemu zarządu powiatu w Gryfinie upoważnienia do składania zawiadomień do wyżej wymienionych w piśmie organów. Identyczna odpowiedź przyszła od członków zarządu powiatu. Pod nią są cztery podpisy członków zarządu pana Macieja Racinowskiego, pana Marka Hipsza, pana Jana Podleśnego i pana Jerzego Milera. „Odpowiadając na pani pismo uprzejmie informuję, że rada powiatu nie udzielała zarządowi powiatu w Gryfinie, przewodniczącemu zarządu powiatu w Gryfinie upoważnienia do składania zawiadomień do wymienionych przez panią organów, również zarząd powiatu nie udzielał staroście gryfińskiemu w tym temacie żadnego upoważnienia”.

A propos Szczecina. Tak proszę pana ponieważ uważam, że w dobie od 2005 roku obowiązywania nowych przepisów ustawy samorządowej, które nakładają obowiązek organizacji konkursów na wszystkie stanowiska kierownicze ja również nie jestem zwolniona od tego, aby ubiegając się o pracę takim procedurom się poddać. W związku z tym w ubiegłym roku za namową moich znajomych i w związku z tym, że od wielu miesięcy był wolny wakat na stanowisku naczelnika wydziału gospodarki nieruchomościami złożyłam swój wniosek aplikacyjny jeśli chodzi o ten konkurs. Natomiast dowiedziawszy się, że są już pewne preferencje co do wyboru kandydata nie chciałam stać się przeszkodą w jego wyborze przez pana prezydenta w związku z tym wycofałam swój wniosek aplikacyjny, co również mam potwierdzone na piśmie. Nie przystąpiłam zatem do konkursu, do drugiego etapu mimo zakwalifikowania mnie pod względem formalnym. Wycofałam się z tego konkursu.”

                        Radny S. Kabat: cyt. Ja pytałem o to, czy się toczy coś przeciwko zarządowi byłemu. Ja nie powiedziałem, że przeciwko pani osobiście. Ja państwu muszę powiedzieć, że teraz mam dylemat, bo ja mam cieplutkie postanowienie sądu z 12 maja tego roku, że coś takowego się toczy. Dlatego nie rozumiem kto mówi prawdę, czy ja.”

                        E. De La Torre: cyt. Byłabym wdzięczna gdyby pan zechciałby, ponieważ ja nie mam żadnej informacji pisemnej na ten temat. Jeżeli jest ona panu dostępna, rozumiem, że pan otrzymał ta informacje z uprawnionych źródeł. Zatem zwrócę się do sądu i do prokuratury z zapytaniem dlaczego dysponuje pan dokumentem, którym nie dysponują ewentualnie osoby, których ten dokument dotyczy. W związku z tym, gdyby pan przewodniczący był uprzejmy to ja korzystając z zapisu dzisiejszej sesji, aby móc zaspokoić pana wiedzę w tej materii na pewno po tym co pan powiedział zwrócę się zarówno do sądu i prokuratury, aby dowiedzieć się jakie są źródła tych informacji, których ja ani inni członkowie zarządu byłego nie posiadamy.”

                        Radny S. Kabat: cyt. Ja mam to z 12 maja i jeżeli pani wystąpi to bardzo proszę, ja bym chciał, żeby ktoś tam nie oskarżał nikogo, a żeby sprawę wyjaśnić.

                        E. De La Torre: cyt. A czy zechciałby pan przeczytać czego dotyczy to postanowienie dlatego, że trudno mi się odnieść do dokumentu, który nie jest mi znany.

                        Radny S. Kabat: cyt. Ja nie będę tego czytał. Wie pani jaka jest droga, może pani wystąpić.

                        E. De La Torre: cyt. Nie wiem jaka jest droga, ponieważ dziwię się, że pan posiada ten dokument.

                        Radny S. Kabat: cyt. Jakieś mam tam dojścia, że mam.

                        E. De La Torre: cyt. Zapytam w związku z tym, zwrócę się oficjalnie z zapytaniem do organów państwa w jakim trybie dostarczane są tego typu postanowienia skoro nie docierają do osób, których dotyczą.

                        Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że ponieważ jedno z pytań dotyczyło jego osoby wyjaśnił, że wakat sekretarza nie powstał w chwili kiedy przyszedł do pracy tylko on był od czasu odejścia pani Rozalik z tego stanowiska i zawsze co roku były zabezpieczone pieniądze na ten etat i są nadal. Dalej burmistrz powiedział, że rozumie populistyczną troskę o finanse gminy ale to chyba nie w tym kierunku idziemy, bo to jest wymóg ustawowy, że sekretarz w gminie powinien być.

                        Radny S. Kabat powiedział, że jest ten etat przewidziany, natomiast mu chodzi o to, że możemy poczynić oszczędności nie powołując, bo przez wiele lat nie było sekretarza i gmina funkcjonowała, były realizowane wnioski itd.

                        Radny S. Skrzypczyk: cyt. W tej chwili to, co próbuje pan Kabat udowodnić komuś, coś wyciągnąć to mamy w tej chwili przed sobą kogoś, kto doświadczeniem swoim przebije... Nie wiem, czy w urzędzie miejskim w tej chwili znajduje się osoba bardziej doświadczona, u nas, w naszej gminie. Mamy w tej chwili możliwość, żeby ktoś kompetentny usiadł na stanowisku, żeby mógł pokierować urzędem w ten sposób, że jeśli ja jako radny występuję z jakąkolwiek interpelacja, zapytaniem, żebym otrzymał odpowiedź od osoby kompetentnej. Przez osiem lat jak byłem radnym do tej pory wszelkie... Przez ostatnie dwa lata było troszeczkę lepiej, natomiast wcześniej za burmistrzowania pana Konarskiego i pani Raweckiej wszelkie informacje były blokowane, wszelkie informacje były udzielane w sposób taki, żeby się z nich nic nie dowiedzieć. A to nie świadczyło o tym, że oni nie chcą udzielić tych odpowiedzi tylko świadczyło o nie kompetencji tych ludzi. Nareszcie mamy kogoś takiego, kandydata, który może w sposób naprawdę kompetentny pokierować i urzędem i w jakiś sposób przygotować uchwały, które są nam dostarczane w taki sposób, że nie będzie do nich zastrzeżeń. Bo to jest m. in. też prawnik. Mówimy bardzo dużo o wnioskach o dofinansowanie. jak słyszymy mamy specjalistę do pisania tych wniosków. Mamy również doświadczonego sekretarza, bo sekretarzem pani już też była w Gryfinie. Czy można jeszcze więcej atutów, które posiada pani Ewa De La Torre wymienić? Na dzień dzisiejszy proponuję jedno dla państwa, abyście odrzucili jakiekolwiek animozje polityczne, partyjne, czy inne. Spójrzcie na umiejętności i fachowość tego o czym w tej chwili będziecie decydowali. Ja namawiam wszystkich do tego, żeby zagłosować za fachowością.

                        Radny S. Błęcki: cyt. Od początku tej kadencji popiera, popierał i będzie popierał burmistrza Fedorowicza. Nie jestem w opozycji wobec pana burmistrza, chcę po prostu budować w naszej gminie ład, porządek, tak jak to powinno iść tym trybem. Sytuacja w gminie jest jaka jest, wiemy doskonale jako to wygląda. Jesteśmy w ostrym konflikcie. Uważam, że okopywanie się na swoich pozycjach do niczego dobrego nie prowadzi, musimy po prostu dążyć do zbliżenia... W tej sytuacja jaka jest nie powinno podejmować tej decyzji. Będę głosował przeciwko tej kandydaturze dlatego, że jestem zwolennikiem pana burmistrza Fedorowicza. Uważam, że to będzie dobra decyzja.

                        Po wyczerpaniu się głosów dyskusji przewodniczący J. Kowalczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania sekretarza gminy i poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem głosował 1 radny (W. Skrzypczyk), przeciwko 8 radnych, wstrzymało się od głosu 4 radnych. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.

                        Ewa De La Torre serdecznie podziękowała radnemu, który glosował za przyjęciem wniosku pana burmistrza. Podziękowała burmistrzowi za złożenie wniosku w sprawie jej powołania i ogłoszenie konkursu. Dalej E. De La Torre powiedziała, że od wczoraj znała wynik tego głosowania, stąd nie jest to zaskoczeniem. Zadeklarowała, że bez względu na wynik dzisiejszego głosowania jeżeli burmistrz będzie chciał korzystać z jej wiedzy i doświadczenia, to jako wolontariusz to burmistrzowi deklaruje.

                        Radny G. Sakowski zwrócił uwagę przewodniczącemu, że było nie tak z policzeniem głosów, że widział inny wynik głosowania, nie taki jak podał przewodniczący.

Przewodniczący postawił wniosek o reasumpcję głosowania. Wniosek przyjęty został 12 głosami za przyjęciem wniosku.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania sekretarza gminy. Za przyjęciem głosował 1 radny (W. Skrzypczyk), przeciwko 8, wstrzymało się od głosu 5 radnych. Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały nie został przyjęty.  

                        - projekt uchwały stanowi załącznik nr       do protokołu

 
Do punktu 10.

------------------ Do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego przewodniczący J. Kowalczyk przypomniał, że na ostatniej sesji odczytał pismo radnego Kasprzyka z Grzybna, który z przyczyn zdrowotnych i rodzinnych złożył rezygnację z funkcji radnego z tamtego okręgu.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/151/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 
Do punktu 11.

------------------ Projekt uchwały w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz przyznawania nagród burmistrza gminy Chojna przedstawił dyrektor AS i IS W. Gołąb.

Karta nauczyciela zobowiązuje organy prowadzące do tworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokości 1% odpisu od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w danej jednostce samorządu terytorialnego. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. Jest obowiązek i wymóg stworzenia regulaminu. Do tej pory nie było uregulowań lokalnych prawa miejscowego. Nagrody burmistrza są nagrodami przeznaczonymi dla nauczycieli bądź dla dyrektorów. Wnioski o nagrodę dla dyrektorów mogą składać rada szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, kurator lub wizytator oraz związki zawodowe. Dla nauczycieli burmistrz rozpatruje wnioski, które może złożyć dyrektor szkoły, kurator albo wizytator. Druga część są to nagrody dyrektorów szkół, które są finansowane z tego samego funduszu i te nagrody dotyczą tylko i wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w danych szkołach. Wnioski może składać rada szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, kurator lub wizytator bądź związki zawodowe. Podział pomiędzy dwa organy, które będą przyznawały te nagrody, czyli dyrektorów i burmistrza wynoszą 80% dla dyrektora i 20% dla burmistrza. Jest to wynegocjowane ze związkami zawodowymi. Dla uspołecznienia procesu przyznawania nagród związek zawodowy Solidarność zaproponował, aby utworzyć organ przy burmistrzu, który byłby instytucją wspomagającą burmistrza w przyznawaniu nagród i składałby się z pięciu osób. W skład tej kapituły wchodziłby przedstawiciel rady miejskiej, przedstawiciel związku zawodowego ZNP, przedstawiciel NSZZ Solidarność i dwóch przedstawicieli rodziców. Projekt uchwały znalazł uznanie u obu związków zawodowych.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowani uchwała Nr XVVI152/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu. (radni B. Frąckowiak i S. Błęcki nie głosowali, nie było ich na sali)

 
Do punktu 12.

------------------ Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Chojna na 2008 rok przedstawił dyrektor AS i IS W. Gołąb.

Ten projekt uchwały jest implikacją poprzedniej uchwały jako, że w regulaminie wynagradzania, który był przyjęty w grudniu ubiegłego roku był zapis mówiący o podziale proporcjonalnym 70% do 30%. Aby te dwie uchwały były ze sobą spójne trzeba dokonać zmiany w tamtej uchwale. Zmiany sprowadzają się do tego, że 80% przeznaczonych jest dla dyrektorów szkół a 20% dla burmistrza.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania uchwała Nr XVII/153/2008 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr        do protokołu.

 
Do punktu 13.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Białęgi na lata 2008 – 2015 burmistrz A. Fedorowicz przekazał, że po spotkaniach z mieszkańcami sołectw tzw. zebraniach wiejskich i zatwierdzeniu przez sołectwa planów odnowy miejscowości przedstawiane są radzie. Przyjęcie takich planów umożliwia podmiotom tj. gminie, stowarzyszeniom, parafiom ubieganie się o fundusze unijne w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Wszystkie zadania, które zaproponowali mieszkańcy i które zostały dzięki wsparciu Instytutu Rozwoju Regionalnego w taki sposób przedstawiony dla każdej miejscowości wymagają wpisania w plan odnowy. jeżeli jakiekolwiek zadanie, które gmina czy mieszkańcy w przyszłości chcieliby realizować nie będzie wpisane nie ma możliwości ubiegania się o te fundusze. W tych zadaniach są też zadania bardziej kosztowne dotyczące pn. budowy kanalizacji a więc na ten cel będziemy starali się pozyskać fundusze w ramach regionalnego programu operacyjnego. Mieszkańcy określili, wstępnie czas ich realizacji, czyli w którym roku, które zadanie powinno być wykonane. Będzie to oczywiście zależało od możliwości pozyskania funduszy i możliwości naszego budżetu. Tych zadań jest tyle, że moglibyśmy spokojnie zagarnąć całą pulę, która jest w dyspozycji marszałka województwa, a ma do dyspozycji 11 mln zł w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Dalej burmistrz powiedział, że będziemy ubiegali się o fundusze w ramach regionalnego programu operacyjnego, bo tam jest ponad 800 mln i na takie inwestycje jak budowa kanalizacji będziemy mogli pozyskać fundusze.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/154/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr        do protokołu.

 
Do punktu 14.

------------------ Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brwice na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/155/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Do punktu 15.
------------------

             Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czertoryja na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/156/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 16.
------------------

Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Garnowo na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/157/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 17.
------------------

Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Godków na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/158/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 18.
------------------

Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Godków Osiedle na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/159/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 19.
------------------

Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabowo na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/160/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 20
------------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Graniczna na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/161/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 21.
------------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grzybno na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/162/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
 
Do punktu 22.
------------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jelenin na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu naczelnik wydziału BPI A. Witek przekazała, że w planie odnowy m. Jelenin nastąpiły pewne zmiany w materiałach, które otrzymali radni. Zebranie wiejskie odbyło się po wysłaniu materiałów do radnych. W wyniku uchwały zebrania wiejskiego zostało dodane jedno zadanie pn. modernizacja drogi Jelenin – Godków. Do projektu nie wniesiono uwag.

 W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/163/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 23.
------------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamienny Jaz na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/164/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 24.
------------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajnik Dolny na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/165/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 25.
------------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajnik Górny na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/166/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 26.
------------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzymów na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Naczelnik wydziału A. Witek przekazała, że w wyniku zebrania wiejskiego nastąpiły zmiany słowne z modernizacji kanalizacji sanitarnej na budowę kanalizacji. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/167/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 27.
------------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lisie Pole na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/168/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
 
 
Do punktu 28.
------------------ 

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łaziszcze na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/169/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 29.
------------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mętno na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/170/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 30.
------------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narost na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/171/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 31.
-----------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nawodna na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/172/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 32
-----------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rurka na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/173/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 33.
------------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stoki na lata 2008 – 2015 przewodniczący komisji finansowej S. Drapaluk przekazał, że były pewne niezgodności co do lokalizacji jednej z działek dlatego do dostarczenia dokumentów komisja tym się nie zajmowała. Komisja komunalna tez nie rozpatrywała Stoków.                       Komisja oświatowa też miała ten sam problem.                                                                                                    Naczelnik wydziału BPI A. Witek przekazała, że były problemy w związku z działką 98/4 która została zatwierdzona jako plac zabaw dla dzieci. Jednak w związku z pismem, które wpłynęło także do przewodniczącego od mieszkańców m. Stoki informujące, że wycofują glos poparcia aby plac zabaw znajdował się na działce 98/4 i wnioskują aby był on na działce nr 117. W dniu wczorajszym odbyło się ponowne zebranie mieszkańców wsi Stoki i została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości jednocześnie uchylająca uchwałę z dnia 5 maja br. Mieszkańcy zamienili działkę nr 98/4 na działkę 117 gdzie będzie planowany plac zabaw. Do projektu uchwały nie było uwag    W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/174/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 34.
------------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzelczyn na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/175/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

 
Do punktu 35.
------------------

Do projektu uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zatoń Dolna na lata 2008 – 2015 stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/176/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

Przewodniczący ogłosił 15 minutowa przerwę.

 
Do punktu 36.

----------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia pomocy Powiatowi Gryfińskiemu.

Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że powinna być zamieniona kolejność punktów. Najpierw powinny być zmiany w budżecie gminy a później konsekwentnie określenie pomocy powiatowi.

            Radny M. Szeremeta powiedział, że nie widzi potrzeby dokonania zamiany, bo na współfinansowanie dokumentacji na Jagiellońską są zapisane środki w budżecie gminy.

            Burmistrz powiedział, że dopiero po podjęciu uchwały w sprawie przekazania środków można udzielić takiej dotacji.

            Radca prawny A. Litke powiedziała, że w projekcie uchwały o zmianie w budżecie jest punkt pn. dotacja celowa dla powiatu gryfińskiego i zgadza się z burmistrzem, że jak najbardziej trzeba zmienić cos w budżecie, żeby te środki były prawnie zabezpieczone.

            Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

            Skarbnik T. Kuflowska – Jest propozycja zwiększenia dochodów o 695.963 zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 228.198 zł czyli budżet po stronie planu dochodów wzrósłby o 467.765 zł. Wydatki - zwiększenia 4.161.970 zł, zmniejszenia 1.294.205 zł, wydatki wzrosną o 2.867.765 zł. Różnica między dochodami, wzrostem planu dochodów i wydatków stanowi kwotę 2.400.000 zł, na którą gmina Chojna planuje zaciągnąć kredyt bankowy na rozpoczęcie inwestycji pn. przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie. Dalej skarbnik T. Kuflowska przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały, która dotyczyła strony wydatków. Chodzi o przystosowanie budżetu do udzielenia dotacji dla fundacji Odbudowy Kościoła Mariackiego w wysokości 20 tys. zł. Uchwała, podjęta przez radę, która określała zasady udzielania dotacji i sposób rozliczania nie została przekazana przez RIO do publikacji. W związku z powyższym, że uchwała nie została opublikowana nie ma podstaw prawnych do przystosowania budżetu i udzielenia dotacji dla fundacji.

            Burmistrz A. Fedorowicz przekazał, że wczoraj osobiście rozmawiał z wiceminister edukacji p. Szumilas i z marszałkiem Husejko i zadał pytanie, czy jest możliwość uzyskania jakichkolwiek środków pozabudżetowych naszej gminy na inwestycje tj. budowę przedszkola i budowę przychodni. Odpowiedź była taka, że w Ministerstwie Edukacji nie ma żadnych wolnych funduszy na tego typu zadania własne gminy. Są jakieś kwoty wyasygnowane do dyspozycji marszałków na dokończenie gimnazjów, bo to były priorytety podczas rozpoczynania reformy oświaty. Potwierdził to marszałek Husejko, że mają niewielką kwotę na dokończenie tego typu inwestycji. Żadnych pieniędzy nie ma i nie będzie w budżetach ministerialnych i marszałkowskim na budowę przedszkola lub przychodni. Gdybyśmy planowali budowę nowej szkoły to ewentualnie ministerstwo mogłoby jakieś fundusze na nową szkołę znaleźć, natomiast na remont, budowę, przebudowę przedszkola absolutnie nie wchodzi w rachubę. Dalej burmistrz powiedział, że teraz ruszają nabory na inwestycje dot. infrastruktury turystycznej, następnie inwestycje drogowe, regionalne i lokalne i w następnej kolejności czyli pod koniec roku. Marszałek potwierdził, że nie ma potrzeby zabezpieczania w tym roku jakichkolwiek pieniędzy w budżecie na inwestycje, które chcemy realizować w przyszłości, i których wnioski będą dotyczyły okresu późniejszego. Spokojnie możemy w budżecie 2009 zabezpieczyć pieniądze na kanalizację Chojna – Kaliska – Godków i inne inwestycje tego typu, modernizacja oczyszczalni w Grzybnie czy Krzymowie. 

Przewodniczący J. Kowalczyk zwrócił się do przewodniczących komisji o przekazanie stanowisk komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej Finansowej – 1 za, 3 wstrzymujące.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej – za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury – 3 za, 2 wstrzymujące. Komisja była za rozdzieleniem projektu uchwały, by była odrębna uchwała dotycząca kredytu na przedszkole.

            Radny M. Szeremeta powiedział, że burmistrz nas zaskoczył, bo ostatnie informacje dużo zmieniają. Co do przychodni ma wątpliwości, bo burmistrz prezentował kiedyś, że gdyby spółka lekarska uczestniczyła w tym zadaniu to są możliwości pozyskania środków.

            Burmistrz powiedział, że to co mówił jest prawdą i to potwierdził marszałek i wiceminister. Natomiast, co do przychodni to wspominał o możliwości podjęcia wspólnej inwestycji na bazie partnerstwa publiczno – prywatnego, ale również wspominał, że ta ustawa jest kulejącą ustawą, nie jest w tej chwili obowiązującą, jest ciągle modyfikowana i w tej sytuacji trudno jednoznacznie jest powiedzieć, że może być tak a nie inaczej. Dopiero jak przejdzie cały proces legislacyjny, będzie przez parlament przyjęta, wtedy będzie się można odnosić do tej ustawy i do tej formy rozwiązania sprawy inwestycji. Taką inwestycje moglibyśmy rozpocząć w przyszłym roku, wykonać modernizację obiektu z przeznaczeniem na przychodnię i wtedy ogłosić konkurs na zagospodarowanie i prowadzenie podstawowej opieki medycznej. Dalej burmistrz powiedział, że ta inwestycja jest potrzebna i w tym kierunku chce podążać, ustalając pewne priorytety, że dzisiaj najpilniejsze jest przedszkole z wielu, wielu powodów ponieważ to nie tylko wynika z wcześniejszych ustaleń

 poprzedniej ekipy i zaleceń sanepidu i tego, że wszyscy, którzy w tym przedszkolu przebywają są zmęczeni stanem technicznym obiektu, warunkami w jakich dzieci przebywają. To przedszkole mogłoby być wreszcie takim na jakie wiele osób od dawna czeka.

            Radny M. Szeremeta powiedział, że wszyscy są za tym, żeby jak najszybciej to przedszkole remontować, bo ono faktycznie jest w opłakanym stanie. W budżecie rada zaplanowała środki na remont przedszkola i chcieliśmy szukać środków z zewnątrz. dzisiaj dowiadujemy się, że ich nie będzie i stajemy w takiej sytuacji, że nie ma innego wyjścia jak ścieżka kredytowa. Rodzice sygnalizują nowy temat. To przedszkole jeśli będzie wyremontowane nie zaspokoi potrzeb. już dzisiaj ileś dzieci jest nie przyjętych na następny rok a wiadomo, że dzieci będzie przybywać. Czy nie należałoby ten projekt przeprojektować.

            Burmistrz powiedział, że w tym projekcie zaplanowano takie rozwiązanie, które pozwoli na umieszczenie większej liczby dzieci niż 150. W tym roku z uwagi na planowany remont, nie chcąc powodować kłopotów organizacyjnych, jeżeli będzie bardzo trudna sytuacja i nie uda się w innych obiektach współtowarzyszących zorganizować zajęć przedszkolnych to być może jakimś alternatywnym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie części obiektu po dawnej szkole w Krajniku Górnym, kwestia tylko dowożenia jakiejś grupy dzieci, ale być może takiej potrzeby nie będzie.

            Radny R. Skrzypek powiedział, że kilkoro radnych m. in. i on mieli wątpliwości do kredytu. Czy jeżeli dzisiaj rada przyjmie projekt i gmina weźmie kredyt, to czy jest możliwość, żeby ten kredyt został wydany inaczej niż na budowę przedszkola tj. jeżeli w danym momencie brakuje gminie np. na wypłaty dla nauczycieli to coś z tego się uszczknie, czy nie ma takiej możliwości?

Skarbnik T. Kuflowska odpowiedziała, że jeśli chodzi o kredyt bankowy podjęcie dzisiejszej uchwały w sprawie zmiany w budżecie jest to pierwszy etap drogi do zaciągnięcia kredytu. Po podjęciu tej uchwały na najbliższej sesji pan burmistrz zaprezentuje kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, bo dzisiaj w budżecie pokazany jest deficyt, czyli dochody są mniejsze od wydatków o 2.400.000 zł. Po podjęciu uchwały o zaciągnięciu kredytu pan burmistrz wdraża procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy i wyboru banku. Jeśli chodzi o kredyt to nie należy mylić kredytów inwestycyjnych długoletnich od linii kredytowej w rachunku bieżącym, z której często korzystamy. Po wyłonieniu banku, podpisaniu umowy z wykonawcą nie będziemy mieli żadnego wpływu na wysokość tego kredytu, bank wyłoniony w drodze przetargu bezpośrednio będzie opłacał faktury dotyczące tylko tej inwestycji i zgodnie z harmonogramem. Nie ma możliwości, że w międzyczasie, nie mając pieniędzy gmina będzie mogła w jakimś terminie pożyczyć sobie, czy zagospodarować ten kredyt. Jest to limit ustalony do kwoty. Nie ma takiej możliwości, żeby z tego kredytu sfinansować inne wydatki. Dysponentem tych środków jest tylko bank, do którego wykonawca będzie przesyłał bezpośrednio faktury.

            Dyrektor AS i IS W. Gołąb powiedział, że w ostatnim czasie przedszkole było poddane kontroli sanepidu I ta kontrola wykazała dalszą degradację tego obiektu. Planowany był do eksploatacji na 10 lat a eksploatowany jest przez ponad 20. Są zalecenia dotyczące okien, które są w takim stanie, że nie da się ich utrzymać w odpowiednim stanie technicznym, są pęknięcia ścian, które wymagają natychmiastowej naprawy, w piwnicy są zastoiska wody, które powodują, że żywność, która jest przechowywana jest zagrożona sanitarno epidemiologicznie. Wyposażenie kuchni jest już zdekapitalizowane i należy je wymienić, instalacja elektryczna jest w bardzo złym stanie i należy ją natychmiast wymienić, ponieważ grozi to pożarem. Jeżeli chodzi o wyż demograficzny to planowane jest od przyszłego roku, że sześciolatki pójdą do szkoły podstawowej. W związku z tym przedszkole będzie obejmowało dzieci 3, 4 i 5 letnie. Jeżeli inwestycja zostanie rozpoczęta w tym roku to jest szansa, że ten obiekt uda się skończyć na 1 września przyszłego roku. Przez rok czasu czeka nas sytuacja taka, że dzieci będą rozlokowane w trzech obiektach, co jest wstępnie uzgodnione z dysponentami tych obiektów I z rodzicami. Dalej W. Gołąb powiedział, że liczy na to, że radni zrozumieją tą sytuację, bo jest to sytuacja bardzo trudna bardzo dla Chojny ważna.

            Radny S. Drapaluk powiedział, że nikt nie ma wątpliwości z radnych do zasadności robienia tego przedszkola. Na pewno ta sprawa jest wałkowana ale pod innym kątem. W budżecie mamy zapisane 650 tysięcy a nikt nie zapoznał radnych z cena kosztorysową tego projektu. Źle się stało, że nie było to powiedziane do końca I teraz skoro wynika, że ma być to prawie trzy miliony, to wygląda , że prawie 600 tysięcy więcej to jest zasadność brania kredytu 2.4 mln zł skoro jest zapisane w budżecie 600 tys. Skoro opiewa na 2.4 mln zł jak to było mówione przy uchwalaniu budżetu to nie była zasadna taka kwota brania kredytu. Jakby to było wyjaśnione dużo wcześniej, te konkretne kwoty to kto wie, czy na sesji kwietniowej przedszkole nie byłoby zaakceptowane i można by było wdrażać procedury.

            Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że nikt nie powiedział nigdy, że to będzie 2.400. Ostatnio były rozmowy, że zostanie dokonana analiza czy będzie to 3.100 czy 2. 900, czy 2.950 i taka analiza została dokonana. Jest to inwestycja rzędu 3 mln zł cały czas. Dalej burmistrz powiedział, żeby nie mówić, że to miało być 2.400.000. To jest ciągła spychologia, szukanie powodów a nie sposobów.

            Radny M. Szeremeta powiedział, że ważne jest to, że wszyscy chcą aby to przedszkole remontować i to jest najważniejsze. W budżecie mamy zapisane 2.600.000 a teraz mówimy, że 3.000.000, czy 3.100.000 to wyjaśnijmy sobie do końca ile to ma kosztować.

            Skarbnik T. Kuflowska powiedziała, że w załączniku nr 7 uchwały budżetowej z 28 grudnia 2007 r. pn. limity wydatków gminy Chojna na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych. Na stronie 43 jest zapis na przebudowę i rozbudowę budynku przedszkola przy ul. Wilsona łączne nakłady finansowe jest wykazana kwota 2.600.000 zł. Jeśli chodzi o planowane wydatki na 2008 rok są założenia, że udział budżetu gminy Chojna tj. 650 tys. zł i w kolumnie inne środki na rok 2009 jest wykazana kwota 1.950.000 zł. Ta kwota jest myląca dla radnych, bo w momencie kiedy omawiano założenia do budżetu i budżet końcowy to na pewno było tłumaczone, że wykazuje się w pozycji jako inne środki dlatego, że nie było rozeznania z jakich funduszy możemy się ubiegać o środki pomocowe. W uchwale, którą pan burmistrz zaprezentował na sesję kwietniową było już rozeznanie na temat wielkości nakładów i środków potrzebnych na wykonanie tej inwestycji. W międzyczasie pojawiła się sprawa, która nie była ujęta w założeniach a dotycząca pierwszego wyposażenia. Pan burmistrz po konsultacjach z projektantem, z dyrektorem AS i IS, z dyrektor przedszkola doszli do wniosku, że dobrze by było, żeby budując przedszkole również zaplanować środki na pierwsze wyposażenie. I to zostało uwzględnione. Dokumentacja została przeprojektowana i opiewa na 2.950.000 zł. Z założenia mamy 3 mln ponieważ gmina musi ponieść pewne koszty przy ubieganiu się o kredyt, czyli po wyłonieniu banku prowizja od udzielonego kredytu. Wzrost wynika z przeprojektowania dokumentacji i uwzględnienia pierwszego wyposażenia.

Po podjęciu uchwały zmieniającej budżet na następnej sesji burmistrz przedłoży radzie projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu. Ta uchwała będzie zawierała kwotę, że upoważnia się burmistrza do zaciągnięcia kredytu w kwocie i będzie podane zadanie. Będzie to kredyt długoterminowy na przebudowę i rozbudowę budynku przedszkola. Żadna informacja dotycząca kosztów obsługi kredytu, banku lub odsetek nie pojawi się w tej uchwale, bo takich danych nie wolno pisać w uchwałach. Po podjęciu uchwały o zaciągnięciu kredytu na tej samej sesji burmistrz zaproponuje radzie aktualizację lub zmianę załącznika nr 7 do uchwały budżetowej dotyczącej Wieloletnich Programów Inwestycyjnych.

            Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że w ostateczności na sto procent można powiedzieć jaki byłby to poziom inwestycji jeżeli zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony zostanie wykonawca. Wtedy może się okazać, że będzie mniej. Mówiono o przeszacowaniu z uwagi na wzrost cen usług i materiałów budowlanych, o pełnym nowym wyposażeniu kuchni, żeby kuchnia była nowa a nie stara, wyeksploatowana. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć czy skorzystamy z trzech milionów, czy dwóch i pół, bo może akurat znajdzie się wykonawca, który to zrobi trochę taniej.

            Radny S. Kabat powiedział że: Panie przewodniczący, panie burmistrzu i tej chwili pan bardzo dobrze to powiedział. Na dzisiejszy dzień, jeżeli mamy nie wyłonionego wykonawcy, to my nie wiemy ile to nas będzie kosztowało. Ja na komisji dlatego proponowałem uchwałę intencyjną, która daje panom możliwości właśnie przeprowadzenia tej procedury, którą powinniśmy przeprowadzić. Natomiast kredyt panie burmistrzu, oczywiście, że dzisiaj w kasie nie mamy pieniędzy. To nie podlega dyskusji, kredyt i koniec. Tylko my pokazujemy panu po co dzisiaj brać kredyt, już dzisiaj, kiedy uchwała intencyjna załatwia ten temat. Panowie powinniście już to dawno zrobić, żeby nie przeciągać tej procedury dot. przedszkola, bo ono musi być zrobione, czy się nam podoba, czy nie. Ta uchwała obliguje panów i daje panom możliwości przeprowadzenia tych wszystkich procedur. Wtedy wyłonimy wykonawcę i zwróci się pan do rady i my udzielimy takowego kredytu. Natomiast jak ja słyszę, że nie ma pieniędzy na dzisiejszy dzień, może nie w całości to ja się pytam panie burmistrzu. Wydajemy dzisiaj na Dni Chojny 140 tys. zł. Nie możemy wydać 70? Jeżeli nas dzisiaj nie stać i są potrzeby budowania przedszkola, budowania przychodni, to może pohamujmy się z tym wydatkiem, żeby przez dwa dni przebalować 140 tysięcy złotych panie burmistrzu. Druga rzecz. Jak ja dostaję od pana naczelnika wiadomość na temat Odry Chojna i tam się wydaje 10 tysięcy (to co pisałem) na transfer zawodnika i nikt nie reaguje na to. A za 10 tysięcy dwa okna do tego przedszkola będzie można kupić. To jest kuriozalne, to jest skandal. W tym budżecie proponuje nam dotację 100 tysięcy złotych do Centrum Kultury, no bo trzeba 50 tysięcy na świetlice, a drugie 50 tysięcy? Proponuje pan burmistrz też zabranie z Godkowa, przecież w Godkowie ludzie płacą horrendalne kwoty za tą kanalizację nieszczęsną. Pan burmistrz na dzisiaj proponuje zabranie z Godkowa 350 tysięcy złotych. To przepraszam panowie mieszacie, mieszacie, w miejscu panowie stoimy i nie robimy nic, a później najłatwiej panie burmistrzu powiedzieć, że Chojeńska Inicjatywa Samorządowa blokuje nam wszystko. Panie burmistrzu, nic panu nie blokujemy, bo do tej pory półtora roku minęło, wszystko panowie co żeście chcieli mieliście przegłosowane, wszystko, dosłownie wszystko. Ale panie burmistrzu przyszedł czas, że trzeba zadawać pytania gdzie się wydaje pieniążki. Jeżeli chce się dzisiaj przy tej biedzie wydać przez dwa dni 140 tysięcy złotych, to stać nas na to chyba. Dlatego proponuję panie burmistrzu uchwałę intencyjną, która daje możliwości, żeby panowie te procedury ruszyli. I kredyt w odpowiednim momencie, po co on dzisiaj.

            Burmistrz A. Fedorowicz zwracając się do radnego Kabata powiedział: Połowa z tych emocjonalnie wypowiedzianych słów powinna być w wolnych wnioskach, natomiast dobrze panu napisano tylko pan pewnych rzeczy nadal nie rozumie albo nie chce rozumieć i potem dyrdymały w prasie pan pisze. Mistrzostwa świata, które wykonaliśmy w 2007 roku polegały na tym, że wydaliśmy o 1.200.000 więcej na modernizację ulic Klasztorna, Malarska, Piekarska, bo poprzednia ekipa nie przewidziała, że trzeba wykonać kanalizacje sanitarną, ale to wysoka rada z początkiem roku przyjęła taką uchwałę o przesunięciu w budżecie 1.200.000 na tę inwestycję, bo to było potrzebne. Na koniec roku 2006 dług miny zamknął się kwotą 8.448.000, wskaźnik kwoty długu do dochodów prawie 30%. Na koniec roku 2007 dług zmniejszył się o 2 miliony na 6.470.000 a wskaźnik kwoty długu do dochodów do 20%. W tej chwili schodzimy do poziomu 15% czyli bardzo bezpiecznego i spokojnie możemy sobie na taki kredyt inwestycyjny pozwolić.

            Nastąpiła dyskusja dotycząca transferu zawodnika do klubu Odra Chojna przez poprzedniego prezesa w trakcie, której radny G. Sakowski zwrócił uwagę, że nie jest to dyskusja na temat i złożył formalny wniosek o przerwę w dyskusji i głosowanie nad uchwałą.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.

            Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i udzielił głosu radnemu W. Fedorowiczowi, który powiedział, że radny Kabat ma pretensje o to, że pieniądze się wydaje lekka ręką, to niech zerknie łaskawym okiem na swoje podwórko. Autobus o 7.30 jedzie do Jelenina, zabiera uczniów do gimnazjum. Zawozi uczniów do gimnazjum i za 15 minut jedzie drugi autobus pana Kabata, zabiera uczniów do szkoły podstawowej, a nie mógłby jeden tego zrobić. Tam są tez oszczędności.

            Na pytanie przewodniczącego, czy radny Sakowski podtrzymuje swój wniosek o zakończenie dyskusji G. Sakowski odpowiedział, że jeżeli dyskusja będzie merytoryczna nad przedszkolem to wycofuje ten wniosek. Natomiast jeśli radni mają dyskutować na temat sportu i nie wiadomo czego to podtrzymuje wniosek. cyt. „znajdźmy rozwiązanie dla sytuacji, która jest w tej chwili tragiczna. Przedszkole tak naprawdę nie powinno funkcjonować. My od miesiąca bijemy się tak czy siak. Mnie jako radnego, jako ojca trójki dzieci, które nie będą już korzystały z przedszkola ale korzystały interesuje, żeby takich problemów rodzice, którzy mają małe dzieci nie mieli. Rodziców małych dzieci to, czy transfer był czy nie na 10 tysięcy to ni maja to gdzieś. Ich interesuje czy my dzisiaj będziemy potrafili jako radni rozwiązać problem, bo my się znowu kompromitujemy w oczach mieszkańców, kompromitujemy się kolejny raz. Albo dyskutujemy na temat przedszkola albo głosujemy tak lub nie i idziemy dalej bo to nie ma sensu. Słuszna jest uwaga, że jeżeli pieniądze były źle wydane to mamy po to komisję rewizyjną i dziwię się, że komisja rewizyjna jeszcze nie przeprowadziła kontroli w tej sprawie.

            Skarbnik T. Kuflowska przedstawiła autopoprawkę dotyczącą dotacji na remont kościoła mariackiego. Dotyczy to tylko strony wydatkowej. Na stronie 3 w § 2.1nie będzie to kwota 4.161.970 zł tylko będzie 4.141.970 zł. W punkcie wydatki bieżące gminy-pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.044.765 zł dotyczy to tylko działu 921kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę zamiast 166 tysięcy 146 tysięcy. Wykreślić rozdział 921 20 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami gdzie jest zapisana kwota 20 tysięcy, w tym dotacja na rekonstrukcję wieży kościoła mariackiego też 20 tysięcy złotych.

Kolejna autopoprawka dotyczy też wydatków po stronie zmniejszeń czyli § 2.2 zmniejsza wydatki budżetu gminy o kwotę 1.274.205 zł, pozostałe wydatki bieżące o kwotę 324.205, w dziale 921kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 90 tys. zł zamiast 110 tys. zł, w rozdziale na str. 7 921 20 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zamiast 45 tys. zł 25 tys. zł. Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o tę samą kwotę 2.867.765 zł.

            Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Sakowskiego, kto jest za zamknięciem dyskusji.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/177/2008 ostała podjęta 10 glosami za, przeciwko 2,

2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr        do protokołu         

 
Do punktu 37.

------------------ Projekt uchwały w sprawie określenia pomocy Powiatowi Gryfińskiemu przedstawił burmistrz A. Fedorowicz. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na przygotowanie dokumentacji na modernizację ulic propozycja była ze strony powiatu taka, żeby gmina Chojna zabezpieczyła kwotę 80 tys. zł plus 80 tys. zł powiat. Dokumentacja opiewałaby na kwotę ok. 160 tysięcy. Powiat byłby stroną, która ogłosi konkurs na opracowanie dokumentacji, natomiast później analogicznie tak jak do ulic Klasztornej, Malarskiej, Piekarskiej na mocy porozumienia gmina przejęłaby to zadanie do realizacji. Termin jak na razie nie jest znany, czy to będzie rok 2010, czy 2011, bo wiele nastąpiło zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym powiatu. Dalej burmistrz powiedział, że ubolewa, że kiedy w maju tamtego roku rozmawiał ze starostą Konarskim na temat porozumienia, to okazało się, że ono później w jednym z naszych wydziałów leżało w szufladzie, zostało odkryte przez nową naczelnik.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej – z projektu uchwały wykreślić słowa „określenia pomocy Powiatowi” wpisać „współfinansowanie projektu”.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej – za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Kultury, Oświaty nie zajęła stanowiska.

            Radny G. Sakowski powiedział, że podoba mu się stanowisko komisji finansowej, tylko czy tak może być prawnie.

            Radca prawny A. Lidke powiedziała, że przepisy posługują się wyrażeniem udzielenie dotacji. W związku z tym nie jest możliwe określenie współfinansowanie, bo współfinansowanie to jest najczęściej zawarcie umowy porozumienia, współpracy, która polega na współfinansowaniu. Natomiast jeśli chodzi o finanse publiczne to raczej są dość sformalizowane. Nomenklatura jest sformalizowana i sposób udzielania współpracy pomiędzy jednostkami. Dalej radca powiedziała, że byłaby za tym, żeby dalej utrzymywać nomenklaturę z finansów publicznych, żeby nie było problemu, że RIO czy inny organ będzie się doszukiwał, że jest to jakieś porozumienie o współpracy bliżej nie określonej i na bliżej nie określonych przepisach.

            Radny M. Szeremeta powiedział, że wiele uchwał, które były w ten sposób realizowane a dotyczyło to chodników w ubiegłej kadencji i był zapis współfoinansowanie, a do tego jest jeszcze spisane porozumienie między starostą i burmistrzem.

            Mecenas A. Lidke powiedziała, że jest za tym, żeby używać nomenklatury ustawowej ponieważ jako prawnik często spotyka się z problemami, doszukiwaniem się, wykładniami uchwał. W związku z tym jest zwolennikiem tego, żeby nomenklatura prawna była używana też w uchwałach organów, które działają na podstawie i w granicach prawa.

            Radny H. Kłapouch powiedział, że ma uchwałę gminy Banie z 7 kwietnia tego roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu oraz współfinansowania remontów i modernizacji dróg powiatowych i nikt tego nie uchylił.

            Mecenas A. Lidke powiedziała, że porozumienie to jest sfera cywilno – prawna tego, co jedna strona zobowiązuje się wobec drugiej strony. Natomiast sposób realizacji na kanwie prawa finansów publicznych, czy będzie na zasadzie otrzymanych pożyczek, kredytów, czy dotacji celowych to już jest sprawa ustawy finansów publicznych i nie ma znaczenia, że w porozumieniu, które mówi o cywilno prawnych zobowiązaniach użyto takiego sformułowania.

            W trakcie dalszej dyskusji radny Kabat zgłosił wniosek, by przewodniczący poddał pod głosowanie ten projekt w formie jaka jest.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Kabata w wyniku czego wniosek został przyjęty. Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia pomocy Powiatowi Gryfińskiemu. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/178/2008 została podjęta 13 glosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr

 
Do punktu 38.

------------------ Do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Komisja Gospodarki Komunalnej zaproponowała wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.000 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.700 zł

Komisja Gospodarki Finansowej i Komisja Kultury, Oświaty nie głosowała nad projektem uchwały.

            Radny H. Kłapouch powiedział, że burmistrz w 2006 roku sam sobie zaproponował pobory. Rada obdarzyła burmistrza zaufaniem i zatwierdziła i zatwierdziła tą propozycję. Był to dość wysoki pułap. Realizacja budżetu w 2007 roku jaka była to wszyscy wiemy, o czym świadczy nie uzyskanie absolutorium przez burmistrza i z tego względu w imieniu klubu H. Kłapouch zaproponował pobory w wysokości 4.200 zł a pozostałe wskaźniki bez zmian.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej.

Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przeciwko 7, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek ChIS zgłoszonego przez radnego Kłapoucha. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przeciwko 4, wstrzymało się od głosu 3 radnych. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty, następnie przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/179/2008 została podjęta 7 głosami za, przeciwko 3, 4 wstrzymujących i stanowi załącznik nr        do protokołu.

 
Do punktu 40.

------------------ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (GS”SCh” w Chojnie ul. Willowa) przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Dotychczas Gminna Spółdzielnia użytkowała na mocy umowy użyczenia teren pod kioskiem przy ul. Willowej. Gmina chce uregulować stan prawny i proponuje wykup tej małej nieruchomości przez GS. Nie mniej do tego czasu wymagane jest usankcjonowanie obecnego stanu czyli zawarcie umowy dzierżawy do czasu wyceny tej nieruchomości i przystąpienia do procedury przetargowej. Byłaby to dzierżawa na 1 rok.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Na pytanie radnego Skrzypka, czy przetarg będzie otwarty burmistrz odpowiedział, że będzie przetargiem otwartym nieograniczonym.

Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku głosowania uchwała Nr XVII/180/2008 została podjęta 12 głosami za, 1 wstrzymującym (M. Szeremeta wyszedł) i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 
Do punktu 41.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy przedstawił burmistrz. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BeSTT zwróciło się z prośbą o wieloletnią dzierżawę części działki, na której usytuowany jest lokal użytkowy o pow. 248 m2 tj. obecny sklep PULS. Wiadomo wszystkim,. że gmina planuje tam inwestycję ale nie dziś tylko za rok. Przedsiębiorstwo to zakupiło teren po byłej kotłowni przy ul. Mieszka I i tam planuje postawienie nowego obiektu. Jest propozycja umowy dzierżawy na okres 1 roku. Dalej burmistrz powiedział, że jeżeli chcemy rozpocząć nową inwestycję czyli adaptację budynku, w którym jest PULS to nie chcemy wiązać się wieloletnia umową dzierżawy.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej – za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej – za wydzierżawieniem na 10 miesięcy.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty – za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny S. Kabat powiedział, że na komisji jego wniosek był taki, żeby dopisać w projekcie, że z chwilą kiedy gmina nie będzie mogła przystąpić do budowy przychodni w tym miejscu, tej firmie przedłużać tą dzierżawę na kolejne lata.

            Radca prawny A. Lidke powiedziała, że uchwała dotyczy zgody rady a nie dokładnej treści umowy. Nie będzie to niezgodne z prawem ale i ustawa i praktyka stanowią o tym, że jest to ramowa zgoda na zawarcie umowy a nie wypełnianie szczegółowych postanowień umowy. Organy nadzorcze mogłyby mieć wątpliwości co do prawidłowości takiej uchwały, czy nie wchodzi to w kompetencje burmistrza, który gospodaruje mieniem komunalnym. Nie ma potrzeby podejmować takiego zapisu ponieważ za rok rada znowu może taką uchwałę podjąć.

            Radny S. Kabat powiedział, że wycofuje tamten wniosek i składa drugi wniosek o wydzierżawienie 10 letnie z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski powiedział, że w ten sposób radny chce pokazać, że wcale tam nie musi być przychodnia. Dalej Zastępca powiedział, że wyjaśniał radnemu na komisji, żeby społeczeństwu powiedzieć, że burmistrz jest zdeterminowany budowaniem tam przychodni, to nie należałoby zawierać długoletniej umowy niezależnie od okresu wypowiedzenia, tylko ewentualnie te umowy po każdym roku przedłużać, jeżeli byłyby okoliczności nie pozwalające na podjęcie inwestycji. Należałoby jednak podjąć uchwałę o rocznym okresie i w sytuacji, kiedy okazałoby się, że nie jesteśmy przygotowani, czy nastąpiłyby jakieś zmiany przedłużyć o kolejny rok.

            Radny S. Kabat zapytał jak to się ma do tego, że firma ta stanęła kiedyś do przetargu, wygrała przetarg i dzisiaj to dzierżawi. A jak to się ma do drugiego obiektu, gdzie dzierżawca prawowity wypowiedział dzierżawę i się podpisuje umowę z następnym dzierżawcą bez przetargu.

            Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że w tym jedynym przypadku pan radny Kabat powinien czasami się w język ugryźć i nie mówić za dużo, ponieważ powinien być wyłączony jeśli sam nie chce się z tego wyłączyć. Interes prawny radnego może być zagrożony, ponieważ jeżeli nie będzie sklepu, to być może nie będzie mógł dostarczać tam pieczywa.

Dalej burmistrz powiedział, że nie ma nic przeciwko funkcjonowaniu sklepu PLUS natomiast miejmy na uwadze to, że planowana jest tam jakaś inwestycja.

            Radny S. Kabat powiedział, że burmistrz zarzuca mu, że to jest jego interes, że tam daje pieczywo, a nie daje tam pieczywa.

            Burmistrz powiedział, że nie powiedział, że radny Kabat dostarcza tam pieczywo i prosił, żeby nie wkładał słów w jego usta, których nie wypowiedział.

            Radny G. Sakowski zwrócił się do przewodniczącego, żeby udzielił głosu przedstawicielowi firmy. Być może tej firmie rok wystarczy skoro buduje następny sklep.

            Przewodniczący udzielił głosu przedstawicielowi PHU BeSTT.

            Marek Baranowicz adwokat, pełnomocnik spółki BeSTT powiedział, że spółka nie napiera i nie zamierz wymagać od rady, aby ta umowa była zawierana na długoletni okres, ponieważ zdaje sobie sprawę, że są społeczne kwestie, które dotyczą przychodni. Optymalną ze strony spółki byłaby propozycja, żeby przedłużyć umowę dzierżawy na rok z opcją przekształcenia umowy w czas nieokreślony i najlepiej sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, żeby wszystkie sprawy, także w stosunku do pracowników poukładać.

            Radny G. Sakowski powiedział, że najbezpieczniejszą jest umowa na czas nieokreślony z odpowiednim okresem wypowiedzenia. Umowa na czas określony jest najmniej bezpieczna dla gminy, bo zobowiązuje do wypełnienia jej do końca, bardzo trudno ją rozwiązać, chyba, że jest opcja rozwiązania. Dalej G. Sakowski zwrócił się do radcy, by zaproponowała jaką rada ma podjąć uchwałę, by w sprawny sposób rozwiązać umowę jeżeli dojdzie do budowy przychodni.

            Radca prawny A. Lidke powiedziała, że umowa na czas nieokreślony jest zawsze wypowiadana z okresem zastrzeżonym w umowie albo w ustawie jeżeli w umowie strony nie postanowiły jaki ma być okres wypowiedzenia. Natomiast umowa na czas określony z zasady jest nie wypowiedzialna, chyba, że strony zawrą w umowie takie postanowienie. Do tego postanowienia musi być dopisane z jakich powodów umowa dzierżawy może być wypowiedziana. Jeżeli radni widzą, że inwestycja jest planowana za rok, to niczym nie ryzykują przy przyjęciu uchwały w kształcie takim, jakim jest teraz. Ten projekt można przyjąć takim jakim jest.

            Radny Kabat przypomniał swój wniosek – wydzierżawienie na rok ale jeśli po roku nie będzie budowana przychodnia przedłużyć na następny rok.

            Radca prawny A. Lidke powiedziała, że rada wyraża zgodę na zawarcie umowy a nie na treść tej umowy natomiast burmistrz ma obowiązek radę mniej więcej poinformować jakie ma zamierzenia do tej umowy.

            Po dalszych wyjaśnieniach przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały.

W wyniku glosowania uchwała Nr XVII/181/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 
Do punktu 42.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Projekt uchwały dotyczył sprzedaży na rzecz M. M. Mak zam. w Chojnie na poprawienie warunków zagospodarowania już posiadanej działki. 

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XVII/182/2008 została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do prot.

             
Do punktu 43.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Chojna nieruchomości położonej w obrębie 4, m. Chojna przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Jest to nieruchomość PKP położona za budynkami przy ul. Żółkiewskiego. Właściciele tych budynków zwracali się z wnioskiem, żeby gmina przejęła ten teren i w jakiś sposób zagospodarowała. Gmina po przejęciu tego na własność sprzedałaby w udziałach. Należałoby wypracować jakiś kompromis, bo jedni chcą, żeby była to droga , inni chcą kawałka ogródka. Jest propozycja PKP przejęcia przez gminę tej nieruchomości o pow. 0.16 ha do kwoty 25 tysięcy złotych.

Stanowisko komisji finansowej było przeciwne.

Stanowisko komisji oświatowej było pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja komunalna nie głosowała.

            Radny G. Sakowski komisja komunalna nie głosowała, bo miała dylematy, że skoro właściciele graniczących działek chcą coś tam robić, to dlaczego gmina ma kupować a potem sprzedawać. Jeżeli właściciele budynków chcą niech te działki kupią bezpośrednio od kolei. Jeśli gmina kupi będzie miała jakieś koszty i radni na komisji nie bardzo widzieli interes gminy.

Radny H. Kłapouch powiedział, że na komisji finansowej również uznano, że jeżeli ktoś chce tam sadzić sobie marchewkę, to niech kolej bezpośrednio sprzeda osobom zainteresowanym, żeby gmina nie była pośrednikiem, bo to będzie duży kłopot dla gminy Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że w uzasadnieniu jest, że wnioskowana działka służyć będzie do realizacji zadań własnych gminy, w szczególności z zakresu dróg gminnych wewnętrznych. Również jest sugestia poprawienia estetyki m. in. tej części miasta. Tak czy inaczej gmina byłaby właścicielem i zawsze mogłaby, nie ze stratą tą nieruchomość sprzedać dla właścicieli przyległych nieruchomości.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem głosował 1 radny, przeciwko 10, wstrzymało się 3 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.

            - projekt uchwały stanowi załącznik nr       do protokołu

 
Do punktu 44.

------------------ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przedstawił burmistrz. Odniósł się do dwóch projektów uchwał. Pierwszy dotyczył J. K. Pohoreckich, drugi M. R. Narejko.

Przy ul. Klasztornej za nowo wybudowanymi budynkami usługowo-mieszkalnymi są fragmenty działek i wnioskodawcy wystąpili o sprzedaż na poprawę zagospodarowania dotychczasowych nieruchomości na własne potrzeby.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały 

 Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/183/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 
Do punktu 45.

------------------ Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVII184/2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.

 
Do punktu 45 a.

------------------- Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu dot. wezwań   radnego Kabata w sprawie uchwały Nr XIV/135/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości- tytuł wezwania : wezwanie do usunięcia niezgodności z prawem powstałej w związku z podjęciem przez radę miejską ww. uchwały.

Przewodniczący J. Kowalczyk przekazał, że ta uchwała dotyczy wydzierżawienia lokalu dla p. J. Fedorowicza, na który umowa wygasła 28 lutego 2008 r. Dalej przewodniczący powiedział, że radny wzywa do uchylenie tej uchwały powołując się na orzeczenie sądu administracyjnego. Do uchwały zarówno jednej jak i drugiej jest stanowisko kancelarii prawnej Biel, Judek, Poczobut-Odlanicki. Przewodniczący odczytał konkluzję do opinii prawnej, że wezwania p. S. Kabata do usunięcia naruszenia są nieuzasadnione i brak jest podstaw do uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Chojnie Nr XIV/135/2008 oraz uchwały XIV/136/2008 a ponadto ich uchylenie i co za tym idzie rozwiązanie zawartych na ich podstawie umów mogłoby narazić gminę na odpowiedzialność odszkodowawczą.

            Radca prawny A. Lidke powiedziała, że zostało złożone wezwanie do usunięcia naruszenia i rada musi podjąć decyzję czy popiera argumentację radnego i uchyla swoją uchwałę czy też uważa, że do naruszenia nie doszło i wtedy nie podejmuje żadnej decyzji a radny ma prawo wystąpić do sądu administracyjnego ze skargą na tą uchwałę i wnieść o jej uchylenie. Dalej A. Lidke powiedziała, że kancelaria uważa, że wyrok, na który powołuje się pan radny jest mocno chybiony. Kancelaria przedstawiła bardzo szeroką argumentację, która popiera także doktryna. To jest nowy przepis ust. 4, on jeszcze doczeka się wielu sprzecznych ze sobą orzeczeń więc na razie nie kierowałaby się tym wyrokiem wojewódzkiego sądu administracyjnego, natomiast kancelaria przedstawiła bardzo szeroką argumentację, która powstała na uniwersytecie m. in. krakowskim.

            Radny S. Błęcki powiedział, że podjęliśmy pewna uchwałę a jeżeli radny Kabat ma taką potrzebę, żeby gdzieś się odwoływać to może to zrobić. Nie ma takiej potrzeby, żeby samemu sobie przeczyć i podejmować dodatkowe ruchy. Stawia wniosek, żeby nie zajmować stanowiska.

            Radny S. Kabat powiedział, że złożył wezwanie o uchylenie tych uchwał i radni mogą to zaakceptować lub nie. Dalej S. Kabat powiedział, że jest mu to potrzebne do sądu.

            Radny Skrzypek zapytał radnego Kabata jakie są jego argumenty, dlaczego złożył wezwania.

            Radny S. Kabat powiedział, że złożył to dlatego, bo uważa, że zostało złamane prawo. W jednym przypadku umowa z panem Jackiem Fedorowiczem umowa wygasła w lutym a uchwała odnośnie dzierżawy była podejmowana w marcu. Odnośnie drugiego obiektu to dzierżawił pan Zieliński w Gryfina, wypowiedział tą dzierżawę 31 grudnia i z dniem 31 grudnia powinien być ogłoszony przetarg. Ktoś od 1 stycznia dzierżawi do sierpnia, nie wiadomo na jakiej podstawie pan Matolicz podpisał taką umowę i za czyją zgodą.

            Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie wniosek radnego S. Błęckiego o nie zajęcie stanowiska w sprawie uchwały Nr XIV/135/2008 wzywające do usunięcia niezgodności z prawem powstałej w związku z podjęciem przez radę miejską ww. uchwały.

Za przyjęciem wniosku głosowało 9, przeciw 4, wstrzymujących nie było.

            Przewodniczący stwierdził, że rada to wezwanie odrzuciła.

            Przewodniczący powiedział, że drugie wezwanie dotyczy sklepu Kokos i jest to taka sama sytuacja.

            Radny W. Skrzypczyk powiedział, że nie jest to taka sama sytuacja ponieważ dzierżawca, który ma ten sklep nie był dzierżawcą. W tym pierwszym przypadku lokal był dzierżawiony więc nie jest to taka sama sytuacja.

            Radny W. Fedorowicz powiedział, że zajmując stanowisko w tej sprawie trzeba wziąć pod uwagę fakt, że biuro prawne wojewody nie wnosiło żadnych zastrzeżeń do prawomocności tych uchwał w związku z powyższym myśli, że radni sami sobie nie zaprzeczą.

            Radny S. Kabat powiedział, że zwrócił się do dyrektora Matolicza w sprawie Kokosa o umowę i aneks do umowy odpowiedział: cyt. „ ZGM w Chojnie nie jest w posiadaniu aneksu do umowy, która została zawarta na dzierżawę sklepu Kokos pomiędzy p. Bogdanem Zielińskim zam. w Gryfinie a ZGM w Chojnie, której stroną jest p. Urszula Karaczun.”

Na posiedzeniu komisji dyrektor Matolicz powiedział, że do umowy zasadniczej jest aneks, który przewiduje, że do końca roku 2008 ta umowa jest przedłużona jak chodzi o szkolenie uczniów. To czy pan dyrektor Matolicz coś ukrywa, czy kłamie. Bo jeżeli w piśmie mówi się, że takiego aneksu nie ma a w protokole komisji czyta się co pan Matolicz mówi to śmiało można twierdzić, że się ukrywa i nie chce się podać prawdziwych informacji.

            Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że stroną, która zawierała umowę był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, natomiast radni wiedzą jaka była historia tych umów, czy były poprawne, czy nie poprawne, bo to badała komisja komunalna, zajmowali się tym radni i wreszcie stwierdzili, że przyjmiemy taki a nie inny kierunek. Podjęto stosowną uchwałę i w tej chwili grzebanie w tym co było jest stratą czasu. Natomiast radny Kabat ma prawo odnieść się od tego co otrzymał. Jest uchwała, jest opinia prawna kancelarii, nie ma zastrzeżeń ze strony wydziału nadzoru wojewody, to po co dyskutujemy.

            Radny S. Kabat powiedział, że konkretnie mówi o dyrektorze Matoliczu. Dalej S. Kabat powiedział, że jeżeli w piśmie odpowiada tak a na komisji mówi co innego to śmie twierdzić, że albo ten pan coś ukrywa i czegoś nie chce pokazać i tylko o to zabiega i jeżeli dzisiaj nie dostaje tego, to skieruje sprawę do prokuratury i wtedy wyjaśni to w prokuraturze skoro się nie chce radnemu powiedzieć na jakiej podstawie została zawarta umowa.

            Zastępca burmistrza W. Długoborski powiedział, że ta sytuacja jest analogiczna do poprzedniej. Radni podejmując wtedy uchwałę rozważali wszystkie elementy związane z konkretną sytuacją i te uchwały zostały podjęte. Dzisiaj radni odnoszą się tylko do tego czy uznają wniosek radnego Kabata, żeby ją uchylić, czy też powinna być przeprowadzona procedura sądowa przez radnego.

            Radny S. Błęcki powiedział, że rada podjęła pewna uchwałę i uchwała została uznana przez wojewodę. Radny Kabat wykazując się obywatelską czujnością pragnie z wiadomych sobie powodów tą uchwałę zaskarżyć. Dajmy mu taką szansę, niech on to sobie zrobi. Nie ma sensu, żeby rada się tym ponownie zajmowała.

            Radny G. Sakowski zwrócił się z pytaniem do radcy prawnej, co będzie kiedy rada zagłosuje za wnioskiem radnego Kabata.

            Radca prawny A. Lidke odpowiedział, że wówczas rada uchyla swoją uchwałę, bo jeżeli rada zagłosuje za wnioskiem radnego Kabata to znaczy, że uwzględni to, że rzeczywiście doszło do naruszenia, uznaje to i w związku z tym konsekwencją jest uchylenie uchwały radny. Natomiast należy patrzyć na dalsze konsekwencje, bo rada uchyli uchwałę, zostały podjęte jakieś czynności w celu nawiązania umowy, a to jest prawo zobowiązaniowe i z tym się wiąże odpowiedzialność odszkodowawcza.

            Radny G. Sakowski powiedział, że jest za duże ryzyko ze strony rady, aby uchylać własną uchwałę.

            Radny M. Szeremeta powiedział, że wtedy, kiedy ta uchwała była podejmowana burmistrz został zobligowany do zawarcia umowy z półrocznym okresem wypowiedzenia w związku z powyższym gmina nie poniesie konsekwencji.

Radny S. Kabat zapytał burmistrza, czy z firmą Kokos została już podpisana umowa wieloletnia.

            Burmistrz odpowiedział, że nie pamięta. Mówimy o ryzyku z tytułu odszkodowania, z tytułu uchylenia uchwały. To nie ważne czy umowa była wczoraj, przedwczoraj, czy będzie jutro zawarta, natomiast w przypadku gdybyśmy odstąpili od niej i przegrali to wtedy odszkodowanie może być duże.

            Radny S. Kabat powiedział, że dziwi go, że burmistrz nie pamięta czy podpisał umowę, czy nie. Następnie S. Kabat zapytał radcy, czy jeżeli nie została podpisana umowa to jakie w rachubę wchodzi odszkodowanie.

            Radca prawny A. Lidke odpowiedziała, że nawet jeśli nie ma podpisanej umowy to jest coś takiego jak odszkodowanie w zakresie ujemnego interesu. Dotyczy to sytuacji, kiedy dany podmiot wchodzi w negocjacje i zapewnia druga stronę, że ma zgodę organu. Burmistrz wchodzi w negocjacje z drugą stroną, zapewnia, że ma uchwałę i przedstawia uchwałę rady i w tym momencie w trakcie negocjacji mówi, że uchyliliśmy ta uchwałę. To jest też kwestia odszkodowania w zakresie ujemnego interesu. To odszkodowanie jest bardzo ciężko komuś dowieźć jakie on miał rzeczywiście wtedy szkody ale jest to możliwe.

            Burmistrz A. Fedorowicz powiedział, że to nie on był stroną w tej umowie i nie będzie stroną a więc umowy nie podpisze. Dalej burmistrz powiedział, że stroną był ZGM a więc niczego nie będzie podpisywał, że miał prawo nie pamiętać, bo nie podpisał.

            Radny W. Fedorowicz powiedział, że radni bardzo troszczą się o gminne finanse, brakuje pieniędzy na to, czy tamto, ale nie będzie szkoda pieniędzy, żeby wypłacić odszkodowanie aby tylko nasze było na wierzchu.

            Radny M. Szeremeta powiedział, że w umowie, którą miał zawrzeć p. Matolicz miała być klauzula o półrocznym wypowiedzeniu. Prowadzący działalność gospodarczą musi się z takim czyś liczyć. Jeżeli taki zapis jest to dostaje półroczne wypowiedzenie i nie ma żadnego odszkodowania.

            Radny H. Kłapouch zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji i przegłosowanie.

            Radny W. Fedorowicz powiedział, że jeżeli rada uchyli uchwałę, to nie ma żadnego wymówienia. Rada uchyli uchwałę, tym samym nabiera mocy sprawa odszkodowania.

            Radny S. Kabat powiedział, że to wezwanie, które złożył i będzie przegłosowane pozytywnie, to nie jest uchylenie uchwały. To jest tylko procedura, że po przegłosowaniu burmistrz dopiero przygotuje uchwałę o anulowaniu tamtych uchwał. Teraz to wezwanie nie jest żadnym uchyleniem uchwały.

            Po dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie, kto z radnych jest za tym, aby wezwanie radnego Kabata dotyczące uchylenia uchwały Nr XIV/136/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości jest za odrzuceniem tego wezwania.

            Za odrzuceniem głosowało 8 radnych, przeciwko 5. Przewodniczący stwierdził, że wezwanie zostało odrzucone.

 
Do punktu 46.

------------------ Odpowiedzi burmistrza na zadane pytania w punkcie 6.

W sprawie pytania radnego Skrzypka w sprawie prawomocności dzisiejszej sesji odpowiedzi udzieliła radca prawny A. Lidke: Statut gminy Chojna wskazuje, iż o terminie, miejscu i porządku obrad sesji powiadamia się radych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób. Do tego zawiadomienia dołącza się porządek obrad, projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały. Jest to wymóg formalny. Jeśli chodzi o zdolność rady do podejmowania uchwał o tym stanowi § 18 statutu, który mówi, że rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego składu. Oznacza to, że rada zawsze jest zdolna do podejmowania uchwał jeżeli jest co najmniej połowa ustawowego składu. Natomiast kwestia nieprawidłowego zawiadamiania o terminie rady to jest kwestia, która może wpływać ewentualnie na poszczególne uchwały jeżeli przebieg ich głosowania wskazywałby, że nieobecność tego radnego i nieznajomość porządku obrad wpłynęła na wynik głosowania. na dzisiejszym posiedzeniu pan Skrzypczyk był, miał materiały, że w żaden sposób to uchybienie formalne nie może wpłynąć na ważność żadnej z uchwał, a poza tym nie doszło do jakiegoś rozkładu głosów gdzie głos radnego miałby wyjątkowe znaczenie, że rzeczywiście przeważyłby o przyjęciu lub nie uchwały. Na pewno dzisiejsze posiedzenie było zdolne do podejmowania uchwał i z pewnością nieprawidłowe powiadomienie nie wpłynęło na ważność żadnej uchwały.

            Radny Skrzypczyk powiedział, że nie zgadza się z p. mecenas, bo jeśli nie przyszedłby na tą sesję to mógłby podważyć wszystkie uchwały, które zostały podjęte. Być może głos, który by zajmował przy każdej uchwałę wpłynąłby na radnych, na zmianę ich sposobu głosowania. Pan Kowalczyk tą swoją postawą naraził radę na coś takiego.

            Przewodniczący J. Kowalczyk zwrócił się do radnego Skrzypczyka, żeby poczekał na odpowiedź wojewody, bo wie co się już tam dzieje.

            Burmistrz A. Fedorowicz odniósł się do sprawy wideorejestratora. Powiedział, że rozmawiał z komendantem Bogdańskim na ten temat i brano pod uwagę lokalizację a nawet tylko atrapy a także przenośnego wideorejestratora. Rozważano możliwość, biorąc pod uwagę glosy mieszkańców Godkowa, Grabowa, Łaziszcz. Sama atrapa to jest koszt ok. 1.5 tys. zł, natomiast wideorejestrator ok. 55 tysięcy. Druga sprawa to ewentualne zyski, które gmina mogłaby czerpać, czyli zakup takiego wideorejestratora na potrzeby naszej straży miejskiej.

Odnośnie działki 250 i umowy dzierżawy na obiekt dawnego kina burmistrz powiedział, że wnioskodawcę, który chciał kupić obiekt poinformował, że po opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu wniosek może być ponownie rozpatrzony. Umowa na dzierżawę tej nieruchomości zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia rocznego złożonego z miesiącu czerwcu. W tej chwili z dzierżawy wpływa ok. 5 tys. zł i jest też świadomość, że mogą to być dużo większe pieniądze przy jednorazowej sprzedaży tej nieruchomości. Nie jest to temat zamknięty.

 Odnośnie pytania radnego Drapaluka burmistrz powiedział, że dokumentacja jest, nie w całości przetłumaczona, bo nie było takiej potrzeby. Jest informacja o koncepcji i przeznaczeniu tego obiektu i o ustaleniach ze strony niemieckiej w języku polskim.

W sprawie pytania radnego Kłapoucha na temat planu zagospodarowania lotniska i zawiadomienia do prokuratury burmistrz powiedział, że zostało złożone odwołanie i w tej chwili czeka. Natomiast są spotkania z p. Kaczorowską planistką, żeby dalszy tok działania podjąć. W sprawie PUK burmistrz powiedział, że w czerwcu będą przedstawione informacje ponieważ 30 maja jest posiedzenie rady nadzorczej. Kondycja finansowa tak jak poprzednio tak i teraz jest zmienna, w zależności od koniunktury. Jeżeli jest więcej wydatków związanych z ogrzewaniem, z ,kosztami, które ponosi PUK z utrzymaniem kotłowni, jeżeli jest więcej wydatków związanych z selekcją odpadów a mniej wpływów to czasami jest na minus ale bilans powinien być brany pod uwagę roczny lub półroczny. Jest to spółka prawa handlowego i nie o wszystkim można powiedzieć i to co jest możliwe do przekazania będzie przekazane.

            W sprawie sprzedaży mienia gminnego skarbnik T. Kuflowska przekazała, że na dzień 28 maja były wpływy 327.630.35 zł na plus ale Ministerstwo Finansów przekazało gminie część subwencji oświatowej ogólnej, jest to kwota 516.819 zł, którą gmina musi 2 czerwca przekazać na rachunek AS i IS. jest jeszcze dotacja z budżetu wojewody w kwocie 254.946 zł, która uruchomiona została na wypłatę akcyzy dla producentów rolnych.

            Radny M. Szremeta zwrócił się do burmistrza, że jeżeli chcielibyśmy zbyć nieruchomość po kinie to w czerwcu należałoby złożyć wypowiedzenie umowy dzierżawy.

Dalej M. Szeremeta zapytał, jak radni uważają, jakie jest ich stanowisko. Czy należałoby ten ruch wykonać, bo to jest sprawa wyceny, przygotowania, przetargu, ale co za tym idzie jest to dochód dla gminy, jest chętny do kupienia.

            Burmistrz powiedział, że na lotnisku mamy 250 ha i dziesiątki chętnych osób, które w ostatnim czasie chciały coś kupić ale w momencie, kiedy zobaczyły wycenę rezygnowały z kupna. Gmina ponosi koszt wyceny, ogłasza przetargi i to są niebagatelne pieniądze, ponieważ na niektóre nieruchomości przetargi muszą być ogłaszane w gazetach ogólnopolskich. Są to kwoty rzędy 3, 4, 5 tysięcy złotych za ogłoszenie. Jeżeli będzie wola rady to burmistrz w czerwcu przygotuje wypowiedzenie umowy i rozpocznie procedurę związaną z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży.

            Radny S. Błęcki powiedział, że nie można z góry odrzucać propozycji radnego Szeremety, tylko trzeba się jej dokładnie przyjrzeć. Należy też brać pod uwagę społeczne uwarunkowania, że pracują tam ludzie.

           
Do punktu 47.

----------------- W wolnych wnioskach radny L. Stefański odniósł się do zarzutu radnego Fedorowicza w sprawie dowożenia uczniów do szkół. Oferenci, którzy wygrali przetarg na trasę do Godkowa muszą dokładać z innych tras. Płacone jest za kilometry efektywne czyli z przewożonymi uczniami i za większość nie mają płacone. Faktycznie autobusy jeżdżą nieraz puste, niewykorzystane, ale jest to problem przewoźnika. W tym roku specyfikacja tak jest sformułowana, że dowóz dzieci do szkoły w Godkowie i do gimnazjum jest jedną trasą.

            Radny Kabat powiedział, że radny Fedorowicz zarzucił, że tam autobusy jeżdżą dwa razy a powinny jechać raz. To AS i IS ustalała procedurę przejazdu autobusów. Dalej S. Kabat powiedział, że nie jeździ sobie widzimisię, tylko jeździ zgodnie z planem. Natomiast warto byłoby podkreślić, że dzieci z gimnazjum wozi za darmo w stronę Godkowa.

            Radny W. Skrzypczyk: cyt. Już państwo wiecie, że pan przewodniczący nie zechciał powiadomić mnie o sesji Rady Miejskiej, ponieważ uznał, że nie jestem już radnym. Ja wystosowałem do pana przewodniczącego pismo, żeby mi wyjaśnił na piśmie, dlaczego pan przewodniczący tak uważa. Niestety do dnia dzisiejszego nie dostałem, natomiast postarałem się to pismo wysłać również do wojewody, do wiadomości. Kiedy wojewoda otrzymał moje pismo, że pan przewodniczący mnie nie powiadamia ruszyła lawina wystąpień prawniczych prawników wojewody do przewodniczącego rady, do mnie, do rady z wyjaśnieniem, że mimo wszystko jestem radnym. Natomiast dzisiaj, rzecz ciekawa, dowiedziałem się, że pan przewodniczący, kiedy na komisji komunalnej nie chciał powiedzieć dlaczego mnie nie powiadomił, ale kwitkiem machał. Ja mam ten kwitek. Ten kwotek świadczy o tym, że pan jakiś Janusz Kowalski wystąpił do wojewody z żądaniem, aby wojewoda ogłosił wybory w okręgu wyborczym nr 1 w Chojnie. I pan przewodniczący macha tym pismem i mówi, że to jest podstawa, na którą on się tu powołuje, aby mnie zwolnić, żeby mnie nie powiadomić. Rzecz ciekawa w tym akurat piśmie nie ma nic, co by mówiło o tym, że Skrzypczyk stracił mandat. Natomiast kwestia jest innego rodzaju, znajomość podstawowych zasad i kanonów prawnych obowiązujących w Polsce. Jeśli radny, tym bardziej przewodniczący rady, nauczyciel, który uczy w szkole nie zna podstawowych zasad prawnych, nie wie, że w Polsce występuje dwuizbowy system prawny, że wyroki, postanowienia, wszelkiego rodzaju decyzje są wykonywane w momencie uprawomocnienia się, to znaczy, że źle świadczy o panu przewodniczącym. I myślę, że to co pan zrobił z nadgorliwości, z poczucia patriotyzmu, czy z chęci przestrzegania prawa, zrobił pan wszystko na odwrót i myślę, że pan panie przewodniczący się tak zbłaźnił, że bardziej zbłaźnić się nie można. Powołując się na to, że pan może ma jeszcze troszeczkę, odrobinę honoru oficerskiego gdzieś tam w skarpetkach, niech pan wyciągnie ten honor i powie panie Skrzypczyk i państwo radni ja was przepraszam, ale rezygnuję z przewodniczącego, ponieważ nie znam podstawowych zasad prawnych i nie mogę pełnić tej funkcji. W związku z tym, zgłaszam taki wniosek do pana panie pułkowniku, niech pan skorzysta ze swojego poczucia honoru oficerskiego, który być może jeszcze w skarpetkach się został.

            Przewodniczący J. Kowalczyk zwrócił się do radnego Skrzypczyka: cyt. Informuję pana, że pierwszy wyrok jaki pan otrzymał, prawomocny w sądzie okręgowym, który warunkowo umarza panu postępowanie, w tej sprawie zwróciłem się telefonicznie do pani mecenas w biurze prawnym wojewody, czy na tej podstawie wygasa mandat radnego. Odpowiedziała, że absolutnie ten wyrok nie zabiera mandatu dla pana radnego, że takie przypadki były i absolutnie nie mam racji. Jak się okazało pani się myliła. Następnie chciałem zobaczyć jak się zachowa to biuro prawne w dalszym ciągu, i co ja piszę. Piszę do wojewody dołączając wyrok sądu administracyjnego oraz dwa artykuły ze Wspólnoty, które właśnie ten temat wyraźnie stwierdzają i nie zwracam się z pismem do wojewody, czy pan ma mandat tylko w związku z pismem z dnia 10 kwietnia 2008 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Chojnie uprzejmie informuję. A pani dyrektor odpowiada, że na podstawie art. 191 ust. 2 zgodnie z art. 61 ust 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ... w przypadku wniesienia do właściwego sądu okręgowego odwołania od uchwały rady o wygaśnięciu mandatu radnego jego wygaśnięcie następuje z dniem wydania przez sąd orzeczenia oddalającego odwołanie. O zakończeniu postępowania o treści ostatecznych orzeczeń właściwy sąd zawiadamia niezwłocznie zainteresowanych, wojewodę, komisarza wyborczego i przewodniczącego właściwej komisji wyborczej. Dotychczas do wojewody zachodniopomorskiego nie wpłynęły orzeczenia sądu w tej sprawie. Po jego wpłynięciu bezzwłocznie zostaną podjęte czynności zgodnie z obowiązującym prawem. Podpisała dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Małgorzata Nejman. Panie radny Skrzypczyk, w związku z tym, że 21 miałem informację, że 20 sąd okręgowy oddalił pańskie zażalenie, biuro prawne wojewody nie pofatygowało się o ten wyrok, tylko przysłało faks bardzo pilnie, że pan jest radnym. Ja oczywiście nie jestem prawnikiem ale mam prawników, którzy się tą sprawą zajęli i na ich podstawie podjąłem takie działania, że wystąpiłem dzisiaj pilnie faksem, bo według prawników, którzy mi powiedzieli z dniem 20 maja sprawa pańska została definitywnie zakończona i nie jest pan radnym.

            Radny Skrzypczyk powiedział, że podstawowe kanony prawne obowiązujące w Polsce mówią o dwuinstancyjności sądów i uprawomocnieniu się wyroków. Dalej W. Skrzypczyk zwrócił się do przewodniczącego i powiedział, że jest bezradny wobec jego ignorancji. Na dzień dzisiejszy żadnych prawomocnych wyroków. Dalej W. Skrzypczyk powiedział, że gdyby były wyroki prawomocne to nie byłby radnym. Nawet to, co dostał przewodniczący to też nie jest prawomocne.

            Przewodniczący J. Kowalczyk powiedział, że to nie on sam występuje. Robi to w oparciu o opinie prawników, z którymi jest w konsultacji. To jest ich stanowisko pod którym się podpisał.

            Radny Skrzypczyk zwrócił się do przewodniczącego, że nazywa się Kowalczyk a nie Kowalski, bo to Kowalski dostał pismo i to Kowalski wystąpił do wojewody, a nie Kowalczyk.

            Dalej przewodniczący udzielił głosu sołtysowi z Kamiennego Jazu H. Woźniewiczowi. Nawiązał do planów odnowy miejscowości. Zwrócił się do burmistrzów z prośba o ścisły kontakt z sołtysami, żeby sołtysi byli uprzedzeni na bieżąco o przystąpieniu do realizacji zapisanego zadania. Dalej H. Woźniewicz powiedział, że chciałby wiedzieć jaka kwota będzie przeznaczona dla jego miejscowości i w jakim roku, bo ludzie oczekują realizacji planu od zaraz. Następnie poprosił burmistrzów o ścisłą współpracę z sołtysami.

            Wobec wyczerpania się porządku obrad i głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec obrad godz. 16.05. Na tym protokół zakończono.

 
 

Protokołowała                                                                                    Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                             Janusz Kowalczyk


 

 
           
             
 
                         
             
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 19-09-2008 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 19-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2008 14:35