Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Program ochrony środowiska dla gminy Chojna

Uwaga- w załączniku znajdują się wszystkie rozdziały do pobrania.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY CHOJNA
 

SPIS TREŚCI

 

I.

WSTĘP

1.1. Podstawa prawna opracowania

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

1.3. Potrzeba i cel opracowania

1.4. Terminologia

1.4.1. Terminologia z zakresu rozwoju zrównoważonego

1.4.2. Terminologia z zakresu ochrony środowiska

1.4.3. Terminologia z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

7

7

7

8

9

9

10

12

 

II.

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

2.1. Dane administracyjne

2.2. Położenie geograficzne

2.3. Warunki środowiskowe

2.4. Użytkowanie terenu

2.5. Walory kulturowe

2.6. Uwarunkowania społeczne

      2.6.1. Procesy demograficzne

      2.6.2. Struktura sieci osadniczej

2.7. Uwarunkowania gospodarcze

2.7.1. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze KUPON – REGON

  2.7.1.1. Perspektywy rozwoju gospodarczego gminy

2.8. Rolnictwo

      2.8.1. Uwarunkowania ogólne

      2.8.2. Produkcja roślinna i zwierzęca

2.9. Turystyka

      2.9.1. Zaplecze turystyczne

 

15

15

16

16

18

19

20

20

21

22

22

23

23

23

25

27

28

 

 

III.

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GMINY

3.1. Gospodarka wodno-ściekowa

      3.1.1. Zaopatrzenie w wodę

        3.1.1.1. Ujęcia wód

        3.1.1.2. Sieć wodociągowa

3.1.2. Gospodarka ściekowa

  3.1.2.1. Sieć kanalizacyjna

  3.1.2.2. Oczyszczalnie ścieków

  3.1.2.3. Oczyszczalnie przydomowe

  Zbiorniki bezodpływowe

Urządzenia do zbierania i oczyszczania wód deszczowych

3.2. Gospodarka odpadami

3.3. Komunikacja

3.3.1. Drogi

3.3.2. Koleje

3.4. Sieć ciepłownicza i energetyczna

      3.4.1. Ciepłownictwo

      3.4.2. Gazownictwo

3.4.3.  Elektroenergetyka

3.5. Sieć telefonii komórkowej

 

 

31

31

31

31

32

32

33

33

36

37

38

39

39

39

41

41

41

41

42

42

 

IV.

 

ANALIZA ORAZ OCENA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

4.1. Rzeźba terenu

      4.1.1. Charakterystyka rzeźby terenu

      4.1.2. Przekształcenia rzeźby terenu i przypowierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej

4.2. Litologia

      4.2.1. Budowa geologiczna

      4.2.2. Zasoby kopalin

        4.2.2.1. Źródła przeobrażeń związane z eksploatacją kopalin

4.3. Gleby

      4.3.1. Degradacja naturalna gleb

      4.3.2. Degradacja chemiczna gleb

4.4. Wody podziemne

      4.4.1. Charakterystyka ogólna wód podziemnych

      4.4.2 Źródła i tendencje przeobrażeń wód podziemnych

        4.4.2.1. Miejsca poboru wód podziemnych jako źródła przeobrażeń

4.5. Wody powierzchniowe

      4.5.1. Sieć rzeczna

      4.5.2. Jeziora

        4.5.2.1. Kąpieliska

      4.5.3. Mokradła i torfowiska

      4.5.4. Stan czystości wód powierzchniowych

        4.5.4.1. Stan czystości rzek

        4.5.4.2. Stan czystości jezior

      4.5.5. Źródła i tendencje przeobrażeń wód powierzchniowych

        4.5.5.1 Melioracje

        4.5.5.2 Urządzenia wodne

        4.5.5.3. Punktowe źródła zanieczyszczeń

        4.5.5.4. Obszarowe źródła zanieczyszczeń

4.6. Klimat

4.7. Powietrze atmosferyczne

      4.7.1. Rodzaje emisji zanieczyszczeń do powietrza

      4.7.2. Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza

        4.7.2.1. Emisja zanieczyszczeń w kontekście międzyobszarowym                             i transgranicznym

       4.7.2.2. Ocena jakości powietrza na terenie gminy

      4.7.3. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza

        4.7.3.1. Energia wodna

        4.7.3.2. Energia geotermalna

        4.7.3.3. Biogaz

       4.7.3.4. Słoma i drewno

4.8. Klimat akustyczny

        4.8.1. Hałas przemysłowy

        4.8.2. Hałas komunikacyjny

        4.8.3. Hałas komunalny

4.9. Pola elektromagnetyczne

4.10. Przyroda ożywiona

      4.10.1. Charakterystyka elementów przyrody ożywionej

      4.10.2. Lasy

      4.10.3. Zieleń urządzona

 

      4.10.4. Przyczyny degradacji szaty roślinnej i przeobrażeń fauny

 

4.11. Awaria i zagrożenia środowiska

4.12. Zestawienie wielkości zasobów i walorów przyrodniczych

4.13. Formy ochrony przyrody na terenie gminy

 

 

 

43

43

43

 

44

44

45

45

46

47

47

48

49

49

49

50

52

52

53

54

54

55

55

57

59

60

61

62

63

64

65

65

66

 

69

70

72

73

74

75

75

76

77

78

79

79

80

80

80

82

 

83

 

84

86

87

 

V.

 

POLITYKA I HARMONOGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

5.1. Założenia rozwoju społeczno – gospodarczego gminy w świetle ochrony środowiska

5.1.1. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska określone     w strategii rozwoju gminy Chojna

5.2 Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska określone               w powiatowym programie ochrony środowiska

5.3. Cele, kierunki i zadania do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla gminy

Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych

Ochrona powietrza

Ochrona przed hałasem

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Ochrona zasobów wodnych

Ochrona powierzchni ziemi

Gospodarka odpadami

Zasoby przyrodnicze

Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie ochrony środowiska

„Gorące punkty” i przeciwdziałanie poważnym awariom

5.4. Strategia realizacji przyjętych celów

5.4.1. Przyjęte kryteria wyboru zadań priorytetowych

5.4.2. Harmonogram realizacji zadań ekologicznych

             Harmonogram krótkoterminowy

             Harmonogram długoterminowy

 

93

 

93

 

94

 

95

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

121

121

123

133

 

VI.

 

 

 

 

 

 

VII.

 

ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO

6.1. Potrzeba edukacji ekologicznej

6.1.1. Społeczne kampanie informacyjne

6.1.2. Media w kampanii informacyjnej

6.1.3. Okresowe kampanie informacyjne

6.1.4. Włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne na poziomie gminy

 

REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1.1. Emisja obligacji komunalnych

7.1.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

7.1.3. Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

7.1.4. EkoFundusz

7.1.5. Wsparcie finansowe dla krajów członkowskich Unii Europejskiej

7.1.6. Bank Ochrony Środowiska

7.1.7. Programy bilateralne

7.2. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska

7.2.1. Instrumenty prawne

7.2.2. Instrumenty finansowe

7.2.3. Instrumenty społeczne

7.2.4. Instrumenty strukturalne

 

 

7.3. Monitorowanie Programu Ochrony Środowiska

7.3.1. Zasady monitoringu

7.3.2. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych

 

VIII STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

 

143

144

145

145

148

150

 

153

153

154

154

 

155

157

161

173

180

182

183

184

184

186

 

 

187

187

188

 

191

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 24-09-2008 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szustakiewicz 24-09-2008 13:35