Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Plan gospodarki odpadami dla gminy Chojna

Uwaga- w załączniku wszystkie rozdziały do pobrania!


PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY CHOJNA

SPIS TREŚCI

I.

WSTĘP

7

 

1.1. Przedmiot, podstawa formalna i zakres opracowania

1.2. Potrzeba i cel opracowania

1.3. Podstawa prawna opracowania

1.4. Wykorzystane materiały

1.5. Terminologia

 

7

7

8

9

11

 

II.

ANALIZA OBECNEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

15

 

2.1. Dane ogólne

2.2. Ilość powstających odpadów

2.2.1. Odpady komunalne

2.2.1.1. Odpady komunalne z gospodarstw domowych

2.2.1.2. Inne odpady komunalne

2.2.2. Odpady niebezpieczne

2.2.2.1. Odpady niebezpieczne z przemysłu, działalności handlowej i usługowej 

2.2.2.2. Odpady medyczne i weterynaryjne

2.2.2.3. Wraki samochodowe

2.2.3. Odpady inne niż niebezpieczne

2.2.3.1. Odpady z przemysłu, działalności handlowej i usługowej 

2.2.3.2. Odpady z oczyszczalni ścieków

2.2.4. Pozostałe odpady

2.2.5. Łączna szacowana ilość powstających odpadów

2.3. System zbiórki odpadów komunalnych

2.4. Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

2.4.1. Obecnie eksploatowane składowiska odpadów

2.4.2. Nieczynne składowiska odpadów

2.4.3. Mogilniki

2.4.4. „Dzikie” wysypiska śmieci

2.4.5. Pozostałe instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

2.5. Zbieranie, transport, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne

2.6. Podsumowanie

 

15

15

15

 

 

19

 

 

 

 

21

 

 

22

23

23

24

24

25

25

25

25

26

 

28

III.

PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI I SKŁADU ODPADÓW

 

30

IV.

CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

36

 

4.1. Założenia wynikające z krajowego planu gospodarki odpadami

4.2. Założenia wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

4.3. Założenia wynikające z powiatowego planu gospodarki odpadami

4.4. Cele i zadania gminnego planu gospodarki odpadami

 

36

36

40

42

V.

GMINNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

44

 

5.1. Wprowadzenie

5.2. System gospodarki odpadami komunalnymi

5.2.1. System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

5.2.1.1. Zmieszane odpady komunalne

5.2.1.2. Odpady opakowaniowe i surowcowe


5.2.1.3. Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji

5.2.1.4. Odpady wielkogabarytowe

5.2.1.5..Odpady niebezpieczne znajdujące się w odpadach komunalnych

5.2.2. Transport odpadów

5.2.3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

5.2.3.1. Zakład Recyklingu

5.2.3.2. Kompostownia

5.2.3.3. Instalacja fermentacji beztlenowej


5.2.3.4. Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych

5.2.3.5. Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych

5.2.3.6. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

5.3. System gospodarki odpadami niebezpiecznymi

5.4. System gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne

5.5. System gospodarki odpadami biodegradowalnymi

5.6. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

5.6.1. Funkcjonujące instalacje

5.6.2. Nowe instalacje

 

44

44

46

 

 

 

 

 

 

59

60

 

 

 

 

 

 

70

78

79

81

81

81

 

VI.

KRÓTKOTERMINOWY PLAN DZIAŁAŃ ORAZ DŁUGOTERMINOWY PROGRAM STRATEGICZNY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

 

83

 

VII.

ZASADY PROWADZENIA EDUKACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

92

 

7.1. Potrzeba edukacji ekologicznej

92

 

7.2. Sposoby prowadzenia akcji edukacyjnej społeczeństwa

93

 

7.2.1. Decydenci

93

 

7.2.2. Edukacja dzieci i młodzieży

94

 

7.2.3. Edukacja dorosłych

96

 

7.3. Społeczne kampanie informacyjne

97

 

7.3.1. Media w kampanii informacyjnej

98

 

7.3.1.1. Prasa lokalna

 

 

7.3.1.2. Lokalne rozgłośnie radiowe

 

 

7.3.1.3. Internet

 

 

7.3.2. Okresowe kampanie informacyjne

100

 

7.3.2.1 Akcja ulotkowa

 

 

7.3.2.2. Festyny

 

 

7.3.2.3. Gminna Debata

 

 

VIII.

NAKŁADY INWESTYCYJNE WPROWADZANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

103

 

8.1. System gromadzenia odpadów

8.1.1. Surowce wtórne

8.1.2. Bioodpady

8.2. System zbiórki i transportu odpadów

8.3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

8.3.1. Zakład Recyklingu

8.3.2. Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych

8.3.3. Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych

8.3.4. Kompostownia

8.3.5. Składowisko odpadów

 

104

104

105

105

106

107

107

107

108

109

 

IX.

SPOSOBY FINANSOWANIA REALIZACJI PLANU

110

 

9.1. Emisja obligacji komunalnych

9.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

9.3. EkoFundusz

9.4..Wsparcie finansowe dla krajów członkowskich Unii Europejskiej.

9.5. Kredyty Banku Ochrony Środowiska

9.6. Partnerstwo publiczno-prywatne

9.7. Środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

111

111

113

115

118

121

122

 

X.

SYSTEM MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

125

 

10.1. Zarządzanie Planem Gospodarki Odpadami

10.1.1. Instrumenty prawne

10.1.2. Instrumenty finansowe

10.1.3. Instrumenty społeczne

10.1.4. Instrumenty strukturalne

10.2. Monitorowanie Planu Gospodarki Odpadami

10.2.1. Zasady monitoringu

10.2.2. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych

 

125

126

126

126

128

129

129

130

 

XI.

WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO

 

131

XII.

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

134


 

SPIS TABEL

 

Tabela 1

Liczba mieszkańców gminy Chojna w poszczególnych typach zabudowy

17

Tabela 2

Model średniego składu i masy odpadów z gospodarstw domowych

w 2003 roku w poszczególnych typach zabudowy

18

Tabela 3

Szacunkowe ilości oraz wskaźniki nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów z gospodarstw domowych w 2003 roku według stworzonego modelu

19

Tabela 4

Zestawienie ilości odpadów powstających na terenie gminy Chojna

23

Tabela 5


Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów niebezpiecznych (*) oraz innych niż niebezpieczne

27

Tabela 6


Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (*) oraz odpadów innych niż niebezpieczne

28

Tabela 7

Prognozowane ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych

w gminie Chojna w latach 2004-2012

32

Tabela 8

Podsumowanie celów recyklingu wybranych odpadów opakowaniowych i określenie maksymalnej ilości odpadów biodegradowalnych trafiających na składowisko

37

Tabela 9

Zestawienie docelowej liczby pojemników niezbędnych do funkcjonowania systemu zbiórki odpadów zmieszanych w gminie Chojna

48

Tabela 10

Zestawienie liczby worków i pojemników niezbędnych do funkcjonowania systemu zbiórki odpadów surowcowych w gminie Chojna

51

Tabela 11

Zadania krótkoterminowe dla miasta i gminy Chojna na lata 2004 – 2008

84

Tabela 12

Długoterminowy program strategiczny miasta i dla gminy Chojna na lata 2009–2012

88

Tabela 13

Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych dla gminy Chojna

91

Tabela 14

Harmonogram realizacji długoterminowego programu strategicznego

dla miasta i gminy Chojna

91

Tabela 15

Zestawienie nakładów na zakup pojemników i worków foliowych na odpady surowcowe w gminie Chojna wg stworzonego modelu

104

Tabela 16

Zestawienie potrzeb i nakładów na zakup pojemników na bioodpady

w gminie Chojna wg stworzonego modelu

105

Tabela 17

Zestawienie cen sprzętu do obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów

106

Tabela 18

Nakłady inwestycyjne na budowę Zakładu Recyklingu

107

Tabela 19

Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych

107

Tabela 20

Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych

107

Tabela 21

Nakłady inwestycyjne na budowę Kompostowni pryzmowej

108

Tabela 22

Nakłady inwestycyjne na budowę kompostowni reaktorowej M-U-T Kyberferm

108

Tabela 23

Zakładane efekty działań proponowanych w Planie Gospodarki Odpadami

130

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 24-09-2008 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szustakiewicz 24-09-2008 13:40