herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO STARSZEGO INFORMATYKA lub INFORMATYKA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM.


BURMISTRZ GMINY CHOJNA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA

DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM

W CHOJNIE

NA STANOWISKO STARSZEGO INFORMATYKA lub INFORMATYKA

W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

1. Wymagania :

Wykształcenie:

NA STANOWISKO STARSZEGO INFORMATYKA

wyższe - kierunek informatyka ( 3 letni staż pracy),

NA STANOWISKO INFORMATYKA

wyższe - udokumentowane kwalifikacje do wykonywania zadań

na stanowisku ( zadania określone w pkt 4),

średnie - o profilu zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań

na stanowisku ( zadania określone w pkt 4 oraz 3 letni staż pracy).


2. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) nieposzlakowana opinia,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,

c) posiadanie wiedzy z zakresu:

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o samorządzie gminnym,

e) rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność samodzielnego

podejmowania decyzji.


3. Wymagania dodatkowe:

a) wskazana znajomość języka obcego.


4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji podmiotów

wykonujących zadania publiczne, oraz rozporządzeń wykonawczych.

  1. Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu.

  2. Nadzór i zabezpieczenie funkcjonowania elektronicznych rejestrów

publicznych oraz systemów teleinformatycznych w Urzędzie.

4. Sporządzanie projektów rocznych planów środków finansowych i rzeczowych,

niezbędnych do realizacji zadań z zakresu informatyzacji Urzędu.

5. Określanie założeń i kierunków informatyzacji Urzędu.

6. Przygotowywanie i nadzór nad wprowadzaniem nowych programów komputerowych.

7. Analiza zasobów sprzętu komputerowego i oprogramowania, formułowanie

wniosków w zakresie ich wymiany lub uzupełnienia.

8. Nadzór i administrowanie siecią komputerową Urzędu.

9. Tworzenie i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.

10. Archiwizowanie i zabezpieczanie baz danych.

11. Drobne naprawy i wymiany sprzętu komputerowego.

12. Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.


5. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny

  2. życiorys ( CV )

  3. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

  4. kserokopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacje,

  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach ,

f) kwestionariusz osobowy- kliknij >>tutaj<< żeby pobrać,

g) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

h) oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe.


Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem

do przedłożenia:

- aktualnegoZapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru

Karnego że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie pokój Nr 12

Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 lub przesłać pocztą

z dopiskiem na kopercie

Dotyczy naboru na stanowisko - informatyka w Urzędzie Miejskim w Chojnie”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17.02.2009r.

Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Chojnie po wyżej określonym

terminie nie będą rozpatrywane. 


Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas

określony i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania na czas nieokreślony - bez

ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko.

Po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie umieszczona

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na

tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego ul. Jagiellońska 4.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba że na pisemny wniosek oferenta.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem

dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 ,

poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 ).

Dane informacyjne będzie można uzyskać u p. Mariusza Hadrzyńskiego

tel. ( 091) 4141035 w. 59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 05-02-2009 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Mieszczańska 05-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szustakiewicz 05-02-2009 13:12