herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referent w dziale finansowo-księgowym

                                                                      

                                                                                       KIEROWNIK

                                                       OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE

                                                  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                                                                                                                        

                                                                  referent  w dziale finansowo-księgowym

 

 

 

 

1.   Wykształcenie :

 

-  wyższe oraz co najmniej 2 letni staż pracy w samorządzie terytorialnym

 

2.  Wymagania niezbędne:

a.  obywatelstwo polskie;

b.  nieposzlakowana opinia;

c.  znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o

     pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach

    rodzinnych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego;

d.  umiejętność obsługi komputera;

e.  znajomość komputerowego programu  finansowo-księgowego;

f.  odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność  stosowania  przepisów na zajmowanym

    stanowisku oraz umiejętność samodzielnego  podejmowania decyzji.

 

3 .Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

      a. prowadzenie szczegółowej analityki Funduszu  Alimentacyjnego oraz Zaliczki

   Alimentacyjnej

b. rozliczanie kwitariuszy przychodowych

c. sporządzanie przelewów

d. prowadzenie korespondencji działu

e. prowadzenie szczegółowej analityki dłużników koordynacji systemów zabezpieczenia

   społecznego, naliczanie odsetek oraz rozliczanie wg decyzji (dotyczących nienależnie                  

   pobranych świadczeń rodzinnych od osób pracujących za granicą)

 

4. Wymagane dokumenty:

        a. życiorys ( CV )

        b. list motywacyjny

        c. kserokopie dokumentów poświadczających wyższe wykształcenie

        d. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy

        e. wypełniony kwestionariusz osobowy

        f. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej

        g .oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

            przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

        h. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

- aktualnego,, Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru

Karnego że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym

stanowisku

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie  ul. Jagiellońska 2, II piętro pokój nr 15 lub przesłać pocztą. Dokumenty powinny być   włożone do koperty wraz ze spisem dokumentów. Kopertę z podanym adresem należy opisać w następujący sposób ,, dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy –  referent w dziale finansowo-księgowym”

 

 

Dokumenty należy składać  w terminie do 12 marca 2009 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po w/wym. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci , którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na tablicy informacyjnej I piętro Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2  .

 

Po wyborze kandydata na stanowisko referenta, zostanie zawarta umowa o pracę  na czas określony. Jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania – na czas nieokreślony – bez ogłaszania kolejnego naboru na stanowisko urzędnicze.

 

 

Złożonych i przesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

 

List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych

( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 ) .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Krystyny Kmieć tel. (091)414 29 71 w. 16

 

 

 

 

                                                                             Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                    Agnieszka Horwat-Makowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 02-03-2009 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Horwat-Makowska 02-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 02-03-2009 15:03