Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A N R XXVIII / 254 / 2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

U C H W A Ł A    N R   XXVIII /  254   / 2009

                                                                                                           

Rady  Miejskiej  w  Chojnie           

z  dnia  12    marca  2009  roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.

 

 

 

 

 

 

§ 3.

 

 

 

 

 

 

 

§ 4.

 

§ 5.

Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę

z tego:

1) wydatki majątkowe Gminy o kwotę

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

  o kwotę

  rozdział 80110 – Gimnazja

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  o kwotę

  rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     

                             

Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę

z tego:

1) wydatki bieżące Gminy (pozostałe wydatki bieżące) o kwotę

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

  o kwotę

  rozdział 80110 – Gimnazja

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  o kwotę

  rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały NR XXVI/243/2008 Rady Miejskiej

w Chojnie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2009 dotyczący „Limitów wydatków Gminy Chojna na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych” otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Załącznik Nr 8 do Uchwały NR XXVI/243/2008 Rady Miejskiej

w Chojnie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2009 dotyczący „Limitów wydatków Gminy Chojna na projekty planowane do realizacji

w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych” otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

61.700,00zł

 

61.700,00zł

 

11.700,00zł

11.700,00zł

 

50.000,00zł

50.000,00zł

 

61.700,00zł

 

61.700,00zł

 

11.700,00zł

11.700,00zł

 

50.000,00zł

50.000,00zł

                                                                                                           

 

 

Przewodniczący Rady

 

  Janusz Kowalczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały NR XXVIII/254/2009

Rady Miejskiej w Chojnie

 

 

 

Limity wydatków Gminy Chojna na wieloletnie programy inwestycyjne

realizowane w latach 2009 i kolejnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Lp.

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe
(w zł)

Źródła finansowania

Planowane wydatki

 

2009 rok

2010 rok

2011 rok

po roku
2011

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

1

630

 

63003

 

 

„Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko- Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie”

 

 

Urząd Miejski

2009-2010

 

1.300.000

 

OGÓŁEM:

100.000

1.200.000

 

 

 

środki JST

100.000

95.000

 

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

 

inne środki

 

1.105.000

 

 

 

2

750

75023

 

„Przebudowa budynku koszarowego na potrzeby administracyjno-biurowe przy ul. Kościuszki

w Chojnie”

 

Urząd Miejski

2008-2012

10.000.000

OGÓŁEM:

100.000

2.500.000

5.270.000

2.000.000

 

środki JST

100.000

2.500.000

5.270.000

2.000.000

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

 

inne środki

 

 

 

 

 

3

 

 

 

801

 

 

 

80104

 

„Przebudowa

i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona

w Chojnie”

 

 

 

 

 

Urząd Miejski

 

 

 

2009-2010

 

 

 

4.500.000

OGÓŁEM:

2.900.000

1.600.000

 

 

 

środki JST

500.000

800.000

 

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

2.400.000

 

 

 

 

inne środki

 

 

800.000

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

851

 

 

 

85121

 

Przebudowa budynku biurowo-handlowego

na przychodnię lekarską przy ul. Jagiellońskiej 12A

w Chojnie”

 

 

 

Urząd Miejski

 

 

 

2008-2011

 

 

 

1.650.000

OGÓŁEM:

 

800.000

849.990

 

 

środki JST

 

100.000

149.990

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

 

inne środki

 

700.000

700.000

 

 

 

 

5

 

 

 

854

 

 

85495

 

 

 

„Polsko-niemieckie centrum kształcenia

i spotkań”

 

 

 

Urząd Miejski

 

 

2008-2011

 

 

3.000.000

OGÓŁEM:

200.000

1.000.000

1.700.000

 

 

środki JST

200.000

50.000

100.000

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

 

inne środki

 

950.000

1.600.000

 

 

 

 

 

6

 

 

 

900

 

 

90001

 

 

 

„Budowa sieci wodociągowej

z przyłączami w ulicy M.C. Skłodowskiej

m. Chojna”

 

 

 

 

Urząd Miejski

 

 

 

2008-2010

 

 

 

230.736

OGÓŁEM:

100.000

120.000

 

 

 

środki JST

100.000

120.000

 

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

 

inne środki

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

900

 

 

90001

 

„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej

w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP”

 

 

Urząd Miejski

 

 

2008-2011

 

 

5.723.500

OGÓŁEM:

400.000

3.050.000

2.260.000

 

 

środki JST

400.000

517.375

500.000

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

 

inne środki

 

2.532.625

1.760.000

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

900

 

 

 

 

90001

 

 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz

z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompownię ścieków do miejscowości Grzybno”

 

 

 

 

 

Urząd Miejski

 

 

 

 

2009-2010

 

 

 

 

660.000

OGÓŁEM:

100.000

560.000

 

 

 

środki JST

100.000

65.000

 

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

 

inne środki

 

495.000

 

 

 

 

 

9

 

 

921

 

 

92109

„Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej

w m. Zatoń Dolna”

 

 

Urząd Miejski

 

 

2008-2011

 

 

452.893

OGÓŁEM:

50.000

200.000

188.393

 

 

środki JST

50.000

111.120

104.371

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

 

inne środki

 

88.880

84.022

 

 

 

 

10

 

 

921

 

 

92109

„Remont – wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie”

 

 

Urząd Miejski

 

 

2009-2010

 

 

95.024

OGÓŁEM:

50.000

45.024

 

 

 

środki JST

50.000

8.863

 

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

 

inne środki

 

 

36.161

 

 

 

Ogółem:

 

27.612.153

 

4.000.000

11.075.024

10.268.393

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały NR XXVIII/ 254 /2009

Rady Miejskiej w Chojnie

 

 

Limity wydatków Gminy Chojna na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych

programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych

w złotych

 

 

 

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa programu

Nazwa projektu

Lata realizacji projektu

Wartość całkowita projektu
(w zł)

Koszty kwalifikowane w ramach projektu
(w zł)

Źródła finansowania

w odniesieniu

do kosztów kwalifikowanych

Planowane płatności w latach

w ramach projektu

2009 rok

2010 rok

2011 rok

po roku 2011

1

630

63003

Europejska Współpraca Terytorialna

INTERREG IV A

„Infrastruktura łącząca dla polskich

i niemieckich gmin

i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo

i Trzcińsko - Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza

w Chojnie”

2009-2010

1.300.000

1.300.000

OGÓŁEM:

100.000

1.200.000

 

 

środki UE

 

1.105.000

 

 

środki JST

100.000

95.000

 

 

inne środki

 

 

 

 

2

854

85495

Europejska Współpraca Terytorialna

INTERREG IV A

„Polsko-niemieckie centrum kształcenia

i spotkań”

2008-2011

3.000.000

3.000.000

OGÓŁEM:

200.000

1.000.000

1.700.000

 

środki UE

 

950.000

1.600.000

 

środki JST

200.000

50.000

100.000

 

inne środki

 

 

 

 

3

900

90001

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007-2013

Działanie osi 3

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz

z przyłączami

do budynków mieszkalnych oraz przepompownię ścieków

w miejscowości Grzybno

 

2009-2010

660.000

660.000

OGÓŁEM:

100.000

560.000

 

 

środki UE

 

495.000

 

 

środki JST

100.000

65.000

 

 

inne ś inne środki

 

 

 

 

4

900

90001

Regionalny Program Operacyjny

2007-2013

Działanie 4.3 „Zaopatrzenie w wodę

i oczyszczanie ścieków”

„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej

w kierunku

do miejscowości Godków Osiedle PKP”

2008-2011

5.723.500

5.723.500

OGÓŁEM:

400.000

3.050.000

2.260.000

 

środki UE

 

2.532.625

1.760.000

 

środki JST

400.000

517.375

500.000

 

inne środki

 

 

 

 

5

921

92109

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007-2013

Działanie 3.4. „Odnowa

i rozwój wsi”

„Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej

w m. Zatoń Dolna”

2008-2011

452.893

359.482

OGÓŁEM:

50.000

200.000

188.383

 

środki UE

 

88.880

84.022

 

środki JST

50.000

111.120

104.371

 

inne środki

 

 

 

 

6

921

92109

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007-2013

Działanie 3.4. „Odnowa

i rozwój wsi”

„Remont – wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie”

2009-2010

95.024

75.336

OGÓŁEM:

50.000

45.024

 

 

środki UE

 

36.161

 

 

środki JST

50.000

8.863

 

 

inne środki

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem:

11.231.417

11.118.318

 

900.000

6.055.024

4.148.393

-

 

 

 

 


 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

 

                  - Korekta planu wydatków rzeczowych na rzecz wydatków

                    majątkowych z przeznaczeniem na zakup komputerów

                    do pracowni internetowej dla Gimnazjum w Chojnie

                    (tj. 20 komputerów wraz z oprogramowaniem operacyjnym –

                    całkowity koszt pracowni szacowany jest na kwotę 11.700zł)

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

                  - Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Mętnie,             -50.000zł        

                  - „Remont – wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy

                    wiejskiej w Mętnie” – nowe zadanie inwestycyjne planowane

                    do realizacji przez Gminę Chojna w latach 2009 – 2010 w ramach

                    Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 3.4.

                    „Odnowa i rozwój wsi”. Początek realizacji w/w projektu przewidziany

                    jest na III-IV kwartał 2009 roku, natomiast zakończenie projektu

                    planowane jest w I kwartale 2010 roku.                                                            +50.000zł

 

 

 

 

Chojna, marzec 2009 rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Lach 08-04-2009 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kuflowska 12-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Lach 08-04-2009 09:38