Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XXVIII/263/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Zatoń Dolna na lata 2008-2015?.


UCHWAŁA NR XXVIII/263/2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Zatoń Dolna na lata 2008-2015”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162,poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/ 176 /2008 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zatoń Dolna na lata 2008-2015”, wprowadza się następujące zmiany :

1) §1. otrzymuje brzmienie:,, 1. Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji „Plan Odnowy Miejscowości Zatoń Dolna na lata 2008-2016”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.”

2) Plan Odnowy Miejscowości Zatoń Dolna na lata 2008-2015, opisany w załączniku
do ww. uchwały otrzymuje nazwę: Plan Odnowy Miejscowości Zatoń Dolna na lata 2008-2016.

3) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chojny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/263/2009
Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 12 marca 2009 r.

Plan odnowy miejscowości jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięć zgodnych
z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Plan Odnowy Miejscowości na lata 2008-2016 sporządzono w związku
z § 10 ust. 2, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 z późn. zmianami).

Rozporządzenie określa także tryb jego przyjęcia i zatwierdzenia, który stanowi, iż plan odnowy miejscowości jest przyjmowany uchwałą zebrania wiejskiego, natomiast zatwierdzany uchwałą rady gminy.

Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości Zatoń Dolna został uaktualniony ze względu na wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z ogłoszonym naborem składania wniosków do PROW działanie ,,Odnowa i rozwój wsi.” Gmina Chojna zamierza w 2009r. złożyć wniosek o dofinansowanie zadania: Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
w m. Zatoń Dolna. Realizacja tego zadania stworzy warunki do rozwoju życia kulturalnego małych i dorosłych mieszkańców. Świetlica stanie się miejscem spędzania wolnego czasu
i podejmowania inicjatyw społecznych. Funkcjonowanie świetlicy po remoncie przyczyni się do integracji mieszkańców i większego utożsamiania się z miejscowością, w której mieszkają.

Plan Odnowy Miejscowości Zatoń Dolna na lata 2008-2016 został również uaktualniony
i przyjęty Uchwałą Nr 2/2009r. Zebrania Wiejskiego w dniu 2 marca 2009 r.
W związku z powyższym przedkłada się niniejszy ,,Plan'' do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Chojnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Lach 08-04-2009 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Witek 12-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2009 10:17