Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY CHOJNA

                                                                                                    Chojna, dnia 28.04.2009r.

         

BURMISTRZ GMINY CHOJNA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA

NA STANOWISKO

 

                                                      SEKRETARZA GMINY CHOJNA                                                                                        ……………………………………………………………………………………………….

                                                                (nazwa stanowiska pracy)

 

       Wymagania

        1.   Wykształcenie:         

              a)    wyższe II stopnia ( magisterskie ) o kierunku administracja, prawo lub

                 ekonomia i zarządzanie.                    

2. Wymagania niezbędne:

           a)   obywatelstwo polskie,

                  b)   nieposzlakowana opinia,

                  c)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw

                        publicznych,   

                  d)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

                       ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

                  e)  co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach,

                       o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach

                        samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ), w tym co najmniej dwuletni

                        staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach,

                      lub:

                        posiada co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym

                        w jednostkach, o których mowa w art. 2 oraz co najmniej dwuletni staż

                        pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach

                        sektora finansów publicznych,  

  f)   umiejętności zawodowe: wiedza w zakresie:

                           -  funkcjonowania administracji samorządowej,                      

                           -  procedury administracyjne ( tj. K. p. a ).                                                       .

       3. Wymagania dodatkowe:

              a)    wskazana znajomość języka obcego,

              b)    zdolności organizacyjne,

                    c)     umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

                    d)    samodzielność,

              e)    wysoka kultura osobista.                                             

       4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

            Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,

            a w szczególności:

            1)   kierowanie pracą Wydziału Organizacyjnego, Biura Obsługi Rady i Burmistrza,

            2)   opracowywanie projektów zmian Regulaminu Pracy, Regulaminu

                  Organizacyjnego,

            3)   przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

           4)    nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Burmistrza,

                   projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady,

            5)   nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw

                  obywateli,

 

                                                                       -2-

            6)   bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

            7)   koordynacja spraw związanych z wyborami i spisami,

            8)   zapewnienie dyscypliny pracy w Urzędzie,           

            9)   wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.                                    

     5.   Wymagane dokumenty:

a)   list motywacyjny,

b)   życiorys (CV),

c)   kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

d)   kserokopia dyplomu potwierdzająca kwalifikacje,                    

                   e)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,                                                                       

f)    kwestionariusz osobowy,

g)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

                   h)    oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

                         przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

                         skarbowe.

      Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie pokój Nr 12 

      Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 w zaklejonej kopercie lub przesłać

      pocztą z dopiskiem na kopercie: 

     Dotyczy naboru na stanowisko – „ Sekretarza Gminy ”.

      Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 maja 2009r.

      Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Chojnie po wyżej określonym

      terminie nie będą rozpatrywane.          

 

      Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

      Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu

      Miejskiego ul. Jagiellońska 4.

      Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie o terminie rozmowy

      kwalifikacyjnej.

      Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba że na pisemny wniosek oferenta.      

 

      Wymagane dokumenty: list motywacyjny , szczegółowe CV  (z uwzględnieniem 

      dokładnego przebiegu kariery zawodowej) , powinny być opatrzone  klauzulą:

      „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

      w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

      z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,

      poz. 926 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.

      o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 )”.

     

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 29-04-2009 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Mieszczańska 28-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 29-04-2009 11:21