Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:1.GIMNAZJUM im. Janusza Korczaka w CHOJNIE

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 

1.GIMNAZJUM im. Janusza Korczaka w CHOJNIE

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1)      Ukończył/a studia wyższe magisterskie lub ukończył/a studia wyższe zawodowe lub ukończył/a kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2)      Ukończył/a studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z  przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)      w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał/a co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał/a pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5)      posiada zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym;

6)      nie był/a karana karą dyscyplinarną oraz nie toczyło się przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne:

7)      nie był/a karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczyło się przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)      nie był/a karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z poź. zm.).

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3)      akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

 

 

4)      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

5)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówkach;

7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy;

8)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w  art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo karne;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

11)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

12)  oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów  

( tj  z 2007r., Dz.U. Nr 63,poz. 425) ( załącznik nr 1a).

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs ”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do 20 maja 2009r., na adres:

 

            Urząd Miejski ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

 

            Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:

           

            Burmistrza Gminy Chojna - Urząd Miejski ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

 

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci   zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 04-05-2009 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Gołąb 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Radosław Dranikowski 04-05-2009 12:42