Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE OBSŁUGI RADY I BURMISTRZA

                                                                                                  Chojna, dnia  12.05.2009r.

                  

                                              BURMISTRZ   GMINY  CHOJNA

                                            OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATA                                           

                                          DO PRACY W  URZĘDZIE MIEJSKIM

                                                                   W CHOJNIE

 

      NA WOLNE STANOWISKO PRACY  W BIURZE OBSŁUGI RADY I  BURMISTRZA  

                                                             (  nazwa stanowiska pracy )

     1. Wymagania :           

            Wykształcenie:         

              wyższe. 

2.  Wymagania niezbędne:

           a)   obywatelstwo polskie,

                  b)   nieposzlakowana opinia,

                  c)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

                        publicznych,                     

                  d)   znajomość przepisów prawnych:

                         -  Kodeksu postępowania administracyjnego,

                         -  ustawy o samorządzie gminnym,

                         -  ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych  aktów

                             prawnych,        

                    e)   znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu

                          komunikatywnym.

       3. Wymagania dodatkowe:

            a)   biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

            b)   odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność,

            c)   umiejętność pracy w zespole.          

 

       4.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

             1.  Obsługa posiedzeń Burmistrza ( w tym: narad Burmistrza ).

             2.  Sporządzanie protokółów z posiedzeń Burmistrza.

             3.  Przekazywanie w formie informacji protokółów z posiedzeń Burmistrza radnym

                  Rady Miejskiej.

             4.  Prowadzenie ewidencji i rejestru zarządzeń i poleceń Burmistrza.

             5.  Prowadzenie ewidencji przyjęć interesantów Burmistrza i Z - cy Burmistrza.

             6.  Prowadzenie ewidencji spotkań Burmistrza i Z – cy Burmistrza.                                                           

             7.  Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.

             8.  Obsługa narad i debat Burmistrza.     

                                                           

 5.  Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny

b)      życiorys ( CV )

c)      kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

d)      kserokopia dyplomu  potwierdzającego kwalifikacje,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach ,

                   f)    kwestionariusz osobowy,

                   g)   oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

 h)   oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

       przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

       skarbowe.

                                         

      Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem

      do przedłożenia:                                                        

      -  aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego

         Rejestru Karnego, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu

         za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

         skarbowe,

.     -  zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.

 

      Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie pokój   Nr  12 

      Urzędu  Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 lub przesłać pocztą

      z dopiskiem na kopercie     

      Dotyczy naboru na stanowisko pracy w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza

         w Urzędzie Miejskim w Chojnie”.

      Dokumenty należy składać w terminie do dnia  22 maja 2009r.

      Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Chojnie po wyżej określonym 

      terminie  nie będą rozpatrywane.      

 

      Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas 

      określony. Kolejna umowa może być zawarta na czas nieokreślony jeżeli kandydat

      spełni wymagane  oczekiwania - bez ogłaszania kolejnego naboru

      na to stanowisko.

 

      Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

      Informacji Publicznej  www.bip.chojna.pl  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu

      Miejskiego ul. Jagiellońska 4.

      Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie

      o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

    

      Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba że na pisemny wniosek oferenta.

      Wymagane dokumenty  : list motywacyjny , szczegółowe CV  ( z uwzględnieniem 

      dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) , powinny być opatrzone  klauzulą:

      „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

      w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

      z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 

      poz. 926 z późniejszymi zmianami)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.

      o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 )”.

      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (091) 4141035 w.58.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 12-05-2009 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Mieszczańska 12-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2009 11:45