Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO DS. PLANOWANIA, OCHRONY ŚRODOWISKA I OCHRONY PRZYRODY

                                                                                                     
Chojna, dnia   20.05.2009r.                  
                                              BURMISTRZ   GMINY CHOJNA
                                              OGŁASZA NABÓR KANDYDATA                                           
                                           DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM
                                                                W CHOJNIE
          NA STANOWISKO DS. PLANOWANIA, OCHRONY ŚRODOWISKA I OCHRONY
                                                                PRZYRODY
                                                              
            W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, REMONTÓW
                                                        I OCHRONY ŚRODOWISKA             ..................................................................................................................................................................................
                                                             ( nazwa stanowiska pracy )
     1. Wymagania :           
            Wykształcenie:         
              Wyższe kierunek lub specjalność: inż. lub mgr ochrony środowiska ; ochrony przyrody;
                                          leśnictwa; planowania przestrzennego.
2. Wymagania niezbędne:
           a)   obywatelstwo polskie,
                  b)   nieposzlakowana opinia,
                  c)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
                        publicznych,       
                  d)   doświadczenie zawodowe, co najmniej 2 letni staż pracy, w tym roczny
                        w  administracji samorządowej lub rządowej,                                        
                  d)   posiadanie wiedzy z zakresu:
                         - Kodeksu postępowania administracyjnego,
                         - ustawy o samorządzie gminnym,
                         - ustawy o ochronie przyrody,
                         - ustawy Prawo ochrony środowiska,
                         - ustawy o odpadach,
                         - ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,                     
e)   rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność samodzielnego
                         podejmowania decyzji.          
        3. Wymagania dodatkowe:           
            a) wskazana znajomość języka obcego.
       4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:        
       1. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie wydawania pozwoleń wodno-
            prawnych.
       2.  Wydawanie decyzji dotyczących wycinki drzew i krzewów.
       3. Nadzór, kontrola i ewidencja nad zagospodarowanymi zasobami i tworami przyrody,
           takimi jak parki, pomniki przyrody i rezerwaty.
       4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo
           ochrony środowiska i ustawy o odpadach.
       5. Wydawanie decyzji środowiskowych.
       6. Nadzór nad realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki
           Odpadami Gminy Chojna.
       7. Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
           przestrzennym, w   tym w szczególności nadzór nad opracowywaniem studium
           uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych
           zagospodarowania przestrzennego.                                                                 
       8. Realizacja i opracowywanie dokumentów strategicznych gminy i współpraca
           z innymi organami w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych o zasięgu
           powiatowym lub wojewódzkim.                                                                       
     9. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania z zakresu ochrony przyrody
          i środowiska.
                                                       
 
                                                                     -2-      
5. Wymagane dokumenty:
a)      list motywacyjny
b)   życiorys ( CV )
c)   kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
d)   kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje,
e)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
                    f)    kwestionariusz osobowy,
                    g)   oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 h)   oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
        przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
        skarbowe.   
                                                                                                      
      Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem
      do przedłożenia:
      - aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru
        Karnego, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
        ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      - zaświadczenia ostanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.                                           
 
      Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie pokój   Nr 12 
      Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 lub przesłać pocztą
      z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko ds. planowania,
      ochrony środowiska i ochrony przyrody w Urzędzie Miejskim
      w Chojnie”.  Dokumenty należy składać w terminie do dnia  1 czerwca  2009r.
      Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Chojnie po wyżej określonym 
      terminie nie będą rozpatrywane.      
 
      Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas
      określony. Kolejna umowa może być zawarta na czas nieokreślony jeżeli kandydat
      spełni wymagane oczekiwania – bez ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko.
 
      Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
      Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu
      Miejskiego ul. Jagiellońska 4.
      Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie
      o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
      Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba że na pisemny wniosek oferenta.
      Wymagane dokumenty : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem 
      dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą:
      „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
      w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
      z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 ,
      poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
      o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 )”.
      Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Anny Witek tel. (091) 4141035 w.32.
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 20-05-2009 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Mieszczańska 20-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Radosław Dranikowski 20-05-2009 10:58