Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XXXII/ 291 /2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: skargi na działalność Burmistrza Chojny.


UCHWAŁA NR XXXII/ 291 /2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Chojny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Pana Andrzeja Kordylasińskiego
na działalność Burmistrza Chojny oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje się skargę za zasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego
o rozstrzygnięciu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

PROTOKÓŁ

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

  1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. i Statut Gminy Chojna.

  2. Czas trwania kontroli: od 23 kwietnia 2009 r.

  3. Zakres kontroli: Rozpatrzenie skargi Pana Andrzeja Kordylasińskiego z dnia 03. kwietnia 2009 r. dotyczącej działalności burmistrza Chojny

  4. Osoby obecne i składające wyjaśnienia w trakcie kontroli: Andrzej Kordylasiński - nauczyciel SP w Lisim Polu, Adam Fedorowicz - burmistrz Gminy Chojna

Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Henryk Kłapouch - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 2. Sławomir Błęcki - członek Komisji Rewizyjnej, Stanisław Kabat - członek Komisji Rewizyjnej, 4. Marian Kozieł - członek Komisji Rewizyjnej, 5. Rafał Skrzypek - członek Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w składzie: Henryk Kłapouch, Sławomir Błęcki, Marian Kozieł, Stanisław Kabat i Rafał Skrzypek w dniu 29. kwietnia 2009 r. otrzymała przesłaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego skargę dotyczącą działalności burmistrza Chojny. Dotyczyła ona sprawy niewypłaceni, zdaniem nauczyciela Andrzeja Kordylasińskiego, należnego wynagrodzenia i niezrealizowania przysługujących mu praw w związku z przeniesieniem go do Gimnazjum Im. Janusza Korczaka w Chojnie. Zdaniem nauczyciela burmistrz nie realizuje wyroku Sądu Pracy ze stycznia 2008 r. oraz zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że wyrok Sądu Pracy z Gryfina z dnia 06. grudnia 2008 r. nakazywał Szkole Podstawowej W Lisim Polu dopuszczenie nauczyciela Andrzeja Kordylasińskiego do pracy w tej szkole na dotychczasowych warunkach związanych z mianowaniem go na stanowisko nauczyciela historii. Szkoła Podstawowa w Lisim Polu miała także wypłacić nauczycielowi kwotę 4 216 zł 40 gr wraz z należnymi odsetkami. [załącznik nr1] Pan A. Kordylasiński odwołał się od wyroku Sądu Pracy w Gryfinie. Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił jego apelację w dniu 26. marca 2009 r. [załącznik nr 2] Zgodnie więc z wyrokiem Pan A. Kordylasiński miał zostać przywrócony na stanowisko nauczyciela historii.

Nauczyciel A. Kordylasiński z polecenia burmistrza Chojny został przeniesiony ze szkoły macierzystej tj. SP w Lisim Polu do Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie na mocy art. 19 Karty Nauczyciela z dniem 01. września 2009 r. .

Komisja Rewizyjna spotkała się z dyrektorem Gimnazjum Edwardem Piotrowskim, który przedstawił komplet dokumentów dotyczących przeniesienia nauczyciela Andrzeja Kordylasińskiego. Na podstawie przedstawionych dokumentów wynika, że burmistrz Chojny nie przekazał Komisji wszystkich dokumentów. Komisja Rewizyjna nie zna podstaw takiego zachowania burmistrza, ale może w tym wypadku podejrzewać, że chodziło o zatajenie niektórych z nich, np. chodzi tu o wniosek nauczyciela z 8. września 2008 r. o wywiązanie się przez burmistrza Fedorowicza ze wszystkich obowiązków wynikających z art. 19 Karty Nauczyciela. Komisja zapoznała się z Protokołem Kontroli w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przeprowadzonej przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy i podpisanego 20.02.2009 r. [załącznik nr 3]

Komisja Rewizyjna spotkała się także ze skarżącym nauczycielem Andrzejem Kordylasińskim, który przedstawił posiadane przez siebie dokumenty i złożył szerokie wyjaśnienia.

Komisja ustaliła, że:

- przeniesienie Pana Andrzeja Kordylasińskiego na mocy art. 19 KN budzi zastrzeżenia, gdyż dyrektor Gimnazjum w Chojnie nie zgłaszał braków nauczycieli z takimi kwalifikacjami, jakie posiada przeniesiony pracownik;

- dyrektor szkoły nie miał możliwości zagwarantowania przeniesionemu nauczycielowi 18 godzin historii. Przeniesiony pracownik otrzymał jedynie 10 godzin zajęć koła przedmiotowego, które nie wynikają z siatki nauczania;

- burmistrz Gminy Chojna Adam Fedorowicz powinien spełnić wobec nauczyciela wszystkie zobowiązania wynikające z art. 19 KN, tj. 20% dodatek za uciążliwość pracy oraz zakwaterowanie w miejscu obecnego zatrudnienia. Nauczyciel zwracał się z wnioskiem o realizację art. 19 KN w całości, ale jego wniosek nie został w ogóle zrealizowany. Burmistrz w swojej odpowiedzi wskazał dyrektora Gimnazjum jako odpowiedzialnego za realizację art. 19 KN;

- przeniesiony nauczyciel otrzymał polecenie podjęcia pracy w Szkole Podstawowej w Lisim Polu, która jest jego szkołą macierzystą. Pracownik nie podjął jednak pracy w SP Lisie Pole. Burmistrz samodzielnie podjął decyzję o obniżeniu wynagrodzenia do kwoty 1 163,65 zł, chociaż pracodawcą dla nauczyciela pozostawała szkoła macierzysta, tj. Szkoła Podstawowa w Lisim Polu.

W związku z takimi działaniami burmistrza, nauczyciel poinformował Państwową Inspekcję Pracy Inspektorat w Szczecinie o niezgodnych, jego zdaniem, z prawem działaniach burmistrza w zakresie jego przeniesienia do innej palcówki oraz bezprawnego zmniejszenia wynagrodzenia w okresie przeniesienia do innej placówki na podstawie art. 19 KN.

Protokół PIP zawiera dokładne zestawienie działań burmistrza podjętych w stosunku do przeniesionego nauczyciela oraz szkoły, do której przeniesiono pracownika, tj. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie.

Burmistrz Gminy Chojna, otrzymał 27. lutego 2009 r. zalecenia pokontrolne, w których Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat Pracy w Szczecinie wniósł o uregulowanie względem pracownika Andrzeja Kordylasińskiego uprawnień wynikających dla niego z art. 19 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela. [załącznik nr 4]

18. maja 2009 r. Komisja Rewizyjna otrzymała odpowiedzi burmistrza Fedorowicza do zarzutów kierowanych przez przeniesionego nauczyciela Andrzeja Kordylasińskiego. [załącznik nr 5] W nim burmistrz także poświadczył, że podjął decyzję o obniżeniu wynagrodzenia oraz stwierdził, że nauczyciel nie kierował wniosku o spełnienie w całości art. 19 KN.

12. czerwca 2009 r. Komisja Rewizyjna wezwała burmistrza Adama Fedorowicza do przedłożenia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, którą skierował do PIP. W odpowiedzi na pismo burmistrz w dniu 17.06.2009 r. poinformował Komisję Rewizyjną, że przesłał do PIP odpowiedź, iż z dniem 01.09.2009 r. Pan Andrzej Kordylasiński wraca na uprzednio zajmowane stanowisko do Szkoły Podstawowej w Lisim Polu.

Wydaje się, że sprawa nauczyciela nie będzie zakończona pozytywnie, gdyż Szkoła Podstawowa w Lisim Polu nie ma możliwości zagwarantowania nauczycielowi Andrzejowi Kordylasińskiemu 18 godzin historii, a tylko na takie stanowisko może być przywrócony. W szkole realizowane jest 5 godzin tego przedmiotu. Uważa się, że takie działania mają na celu chęć obejścia prawa i uniknięcie np. postawienia nauczyciela w stan nieczynny.

Z zebranych danych wynika, że burmistrz Adam Fedorowicz nie wypłacił wyrównania obniżonego wynagrodzenia, nie zrealizował wszystkich uprawnień nauczyciela wynikających z art. 19 Karty Nauczyciela.

Burmistrz A. Fedorowicz samodzielnie obniżył wynagrodzenie nauczycielowi, chociaż pracodawcą dla nauczyciela jest dyrektor szkoły macierzystej, tj. SP w Lisim Polu.

Komisja Rewizyjna uważa, że skarga nauczyciela na działania burmistrza jest uzasadniona i wnosi o skierowanie sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Informacja ta zostanie przesłana Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w Szczecinie .

Podpisy

członków Komisji Rewizyjnej

1. ……………………………

2. ……………………………

3. ……………………………

4. ……………………………

5. ……………………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Lach 24-07-2009 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 24-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2009 12:15