Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

SESJA XXIX


P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2009

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Do punktu 1, 2, 3.

--------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący J. Kowalczyk. Powitał wszystkich serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji obecni byli: burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik

T. Kuflowska, naczelnicy wydziałów urzędu, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, przewodniczący Koła SD K.Stranc, radca prawny K.Judek, sołtysi, wyborcy.

-lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

-lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Do przedłożonego porządku obrad przewodniczący J.Kowalczyk w imieniu burmistrza wniósł autopoprawkę polegającą na wycofaniu punktu 12. dotyczącego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części należności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie z tytułu opłat za najem lokalu mieszkalnego.

Więcej uwag do porządku obrad nie było.

Porządek obrad wraz z poprawką został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej został w głosowaniu przyjęty bez uwag, jednogłośnie.

Do punktu 4.

---------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie za okres międzysesyjny, które radni otrzymali na piśmie: 13 marca wziął udział w konferencji, która odbyła się na terenie międzynarodowych targów szczecińskich. Zarówno konferencja, jak i targi dotyczyły energii odnawialnej. 16 marca spotkano się z panem Janem Zile i panem Lechem Szymanowiczem, ponieważ pojawiła się idea utworzenia Centrum Szkoleniowego i Muzeum Pożarnictwa. Na tę inwestycję mogą pozyskać fundusze unijne i dzięki tym funduszom mogliby dokonać adaptacji garaży przy ul. Kościuszki. 5 maja spotykają się z przedstawicielami straży Landu Brandenburgia, dlatego też na bieżąco będzie przekazywał informacje, co wokół tego tematu się dzieje i jak ewentualnie ta inwestycja mogłaby wyglądać. 18 marca uczestniczył w posiedzeniu Rady Sportu i musi przekazać tutaj smutną refleksję, że ciało, które miało być ciałem doradczym, opiniującym pewne przedsięwzięcia, stało się ciałem, które prowadzi tylko i wyłącznie personalne rozgrywki. Zaczęło się skonfliktowywać. W tym samym dniu uczestniczył w 15-leciu Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy. 24 marca odwiedził ich pan Durma - naczelnik wydziału zarządzania drogami Starostwa Powiatowego. Omówiono kilka różnych spraw związanych z drogami, z tym co planowali, z tym, co planował powiat, a co nie zostało przyjęte na zasadzie wcześniejszych ustaleń i w tej chwili po złożeniu czekają na odpowiedź zarządu powiatu, które z inwestycji zostaną wykonane.
25 marca odwiedził ich poseł Konstanty Oświęcimski, z którym rozmawiano o inwestycjach m.in. z racji zasiadania pana posła w komisji sportowej. Interesowały go tematy budowy boiska Orlik 2012. Myśli, że nie było to pierwsze i nie ostatnie spotkanie. W tym samym dniu radny Sejmiku Piotr Paczkowski z przedstawicielami Banku Ochrony Środowiska i zajmującymi się inwestycjami proekologicznymi zainicjował, a gmina przygotowała spotkanie z przedstawicielami Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych znajdujących się zarówno na terenie gminy Chojna, jak i w innych gminach. Najbardziej interesujące były możliwości pozyskania bardzo korzystnych pożyczek do 1 mln złotych na inwestycje związane z termomodernizacja obiektu. Było to pierwsze spotkanie, na bazie, którego chcą przygotować większe spotkanie z tymi, którzy mogą wpłynąć na decyzje zarządów Wspólnot, administratorów, żeby takie inwestycje były realizowane w przyszłości. W dniach 26-27 uczestniczył w konwencie wójtów, burmistrzów, prezydentów w Choszcznie. 30 marca podpisano umowę z firmą Godbud na budowę przedszkola. W pierwszym przteragu, który odbył się w roku 2008, zakładano kwotę 2 mln 950 tys. zł, natomiast trzech oferentów zaproponowało wyższą kwotę na budowę tego obiektu. Przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na mniejsze środki, którym gmina dysponowała. Po aktualizacji kosztorysów zwiększono zaplanowane środki, ale okazało się, że oferent zaproponował niższą od wcześniej zaproponowanej kwoty i będzie to 2 mln 700 tys. zł. Liczą na to, że konsorcjum wykonano to nie tylko tanio, ale i rzetelnie. 31 marca uczestniczył w spotkaniu na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i pan Adam Szenfeld - sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki mówił o tej ustawie, która właśnie w tym dniu weszła w życie. 1 kwietnia wraz z wiceprzewodniczącym rady Leszkiem Stefańskim uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania. 2 kwietnia w restauracji „Piastowska” spotkał się z podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej na śniadaniu wielkanocnym. Fundatorem poczęstunku była restauracja „Piastowska”. 7 kwietnia spotkano się z dyrektorami szkół i spotkanie dotyczyło projektów organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2009/2010. W przyszłym tygodniu ponownie się spotykają i chcą wypracować ostateczne stanowisko, jak również przygotować arkusze organizacyjne, które obowiązywałyby od września nowego roku szkolnego. Chce uspokoić wszystkich, że po spotkaniu ze związkami, które są w gminie, udało się wypracować takie stanowisko, które prawdopodobnie doprowadzi do oszczędności, ale bez potrzeby zwalniania nauczycieli. Kwotę 600 tysięcy powinni zaoszczędzić. 8 kwietnia spotkano się z panem Henrykiem Dębickim i Jackiem Bentosem, którzy reprezentują centrum Ekoenergii, które złożyło oficjalny wniosek związany z wykupem i zagospodarowaniem terenów lotniska na potrzeby inwestycji związanej z energią odnawialną. Chce sprostować to, co zostało powiedziane w prasie, bo nie mówi się o spalarni, ale o rozwiązaniu problemu składowiska odpadów komunalnych. Dyrektywy unijne są takie, że im więcej będą składać, tym więcej będą płacić opłaty środowiskowej. Będzie na bieżąco o tym informował, bo nic się nie odbędzie bez szerokich konsultacji społecznych, bez opinii wszystkich instytucji, które takie opinie wydać muszą. Na razie zarząd województwa zastanawia się, w którym miejscu te zakłady zagospodarowania odpadów i składowiska mają być, ponieważ kryterium niekorzystne dla naszego województwa mówi o tym, że w promieniu 50 kilometrów powinno znajdować się co najmniej 150 tysięcy mieszkańców. Powiat gryfiński ma 80 tysięcy, a więc trzeba trochę dorzucić, żeby tych 150 tysięcy było. Jest to nieporównywalne z terenami na Śląsku. Będą zabiegali o to, żeby problem rozwiązać i żeby było to korzystne zarówno dla miasta, jak i regionu. 9 kwietnia spotkano się z dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad panem Rajkiewiczem. Mówiono o problemach, które dzisiaj są już lżejsze, ponieważ dzień po ich wizycie ruszyły prace przy nawierzchniach ulic w Chojnie. Nikt nie miał prawa wcześniej wykorzystywać informacji na temat planowanej inwestycji, ponieważ była na etapie uzgodnień, ustaleń projektowania. Do dzisiaj nie ma ostatecznej wersji dokumentacji, ponieważ Generalna Dyrekcja nie doszła do porozumienia z jedną ze Wspólnot przy ul. Bol. Chrobrego, gdzie wyeliminowano wjazdy na posesję, czyli z Chrobrego zrobiono autostradę. Również 9 kwietnia spotkano się z członkami Komisji Rewizyjnej i przekazano jej materiały zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem. 15 kwietnia odbyło się posiedzenie rady Fundacji Kościoła Mariackiego. Finansowo projekt tarasu widokowego został zakończony i rozliczony. Fundacja nie ma wolnych środków, którymi może dysponować, w związku z tym nie może ubiegać się o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych na kolejne etapy rewitalizacji tego obiektu. Nie są to małe pieniądze, ale będą zabiegać o to, żeby zakończyć ten jeden etap skończony i nieskończony, bo oficjalnie wieża z tarasem widokowym nie otrzymała pozwolenia na użytkowanie. 16 kwietnia w ramach przedsięwzięcia RYBY spotkano się z przedstawicielami gmin, jak również zaproszono na to spotkanie pana Jana Krawczuka na temat tworzenia lokalnej grupy rybackiej. Można nie tylko realizować inwestycję związaną z gospodarką rybacką, ale również z infrastrukturą towarzyszącą, np. pomosty, ścieżki rowerowe. Jako inicjatorzy i skłaniani przez lokalnych właścicieli gospodarstw rybackich, przedsiębiorców, do pociągnięcia tego przedsięwzięcia. Chcą to pilotować i doprowadzić do stworzenia takiej lokalnej grupy rybackiej. Kryterium najistotniejszym jest utworzenie takiego związku na terenie zamieszkiwanym przez minimum 10 a maksimum 100 tysięcy mieszkańców. 17 kwietnia spotkano się z przedstawicielami związków zawodowych, czyli z ZNP i „Solidarność” w celu omówienia projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli. 21 kwietnia odbyło się spotkanie organizatorów targów dla przedsiębiorców w Schwedt. Starostwo Powiatowe za pośrednictwem Cechu Rzemiosł Różnych przekazuje kwotę na pokrycie kosztów wynajmu stoiska w czasie trwania targów. Wczoraj spotkano się z panem Jakubem Szuminem, prezesem Federacji Zielonych Gaja, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z prezesem Chrzanowskim w sprawie projektu, który Federacja będzie realizowała, czyli drugi etap rewitalizacji Doliny Miłości i omawiano sprawę związaną z montażem finansowym tego projektu, ponieważ Federacja poza uchwałą, w której rada zapewniła, że na wypadek „w” gmina przejmuje realizację tego zadania zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wojewódzki Fundusz może udzielić pożyczki i dotacji dla Federacji na to zadanie, która będzie zwrócona z funduszy unijnych tylko wtedy, kiedy gmina udzieli poręczenia, które niczym nie skutkuje. W sobotę 18 kwietnia w Siekierkach odbyły się uroczystości z okazji 64 rocznicy forsowania Odry. Wyjątkowo w uroczystościach w tym roku uczestniczyli parlamentarzyści.

Do punktu 5.

--------------- Przewodniczący J.Kowalczyk przekazał, że do biura rady i do Rady Miejskiej w Chojnie wpłynęła skarga złożona przez pana Andrzeja Kordylasińskiego na działalność burmistrza Chojny. Zgodnie z kompetencją skargę rozpatruje rada miejska. W związku z tym proponuje, by skargę rozpatrzyła komisja rewizyjna rady.

Uwag nie było.

Do punktu 6.

---------------- Interpelacje i zapytania radnych.

Radny M.Kozieł - W protokole z posiedzenia burmistrza nr 293 z 11 marca 2009 r. w punkcie 17 jest zapis, że burmistrz po zapoznaniu się z wyceną nieruchomości oznaczonej nr działki 289 w obrębie Krajnik Dolny, ustalił cenę w/w nieruchomości na kwotę 15 mln złotych. Chciałbym wiedzieć, co to za działka, czy tę działkę sprzedajemy. Drugie pytanie dotyczy tego, czy radny Widuchowej pracujący w naszej gminie, jeżeli uczestniczy w sesjach i w komisjach gminy Widuchowa w godzinach pracy, czy na ten czas korzysta z urlopu czy bierze dzień wolny. Jeżeli tak, czy jest to udokumentowane.

Radny S. Błęcki - Mam pytanie do zastępcy burmistrza Wojciecha Długoborskiego, który jest przełożonym jednostek organizacyjnych, takich jak Administracja Szkół i Centrum Kultury, czy dla Centrum Kultury udzielał pan jakiś instrukcji, wskazówek dotyczących zachowania kierownika jednostki polegającego na tym, że rozmawia on żując jedzenie, tyłem do człowieka. Czy jest to norma, czy powinno tak wyglądać, czy według pana jest to norma, czy należałoby coś zmienić w tym zakresie.

Więcej pytań nie było. Przewodniczący wyjaśnił, że burmistrz udzieli odpowiedzi na zadane pytania w punkcie 16. porządku obrad.

Do punktu 7.

---------------- Wniosków Komisji nie było.

Do punktu 8.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2009 rok omówiła skarbnik Teresa Kuflowska. Poinformowała, że w przedłożonym przez burmistrza projekcie uchwały dochody i wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.265 złotych. Najważniejszym punktem jest wprowadzenie dwóch projektów, które realizują jednostki podległe z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej. Jeden projekt dotyczy podnoszenia umiejętności językowych uczniów szkoły podstawowej w Krzymowie i w Nawodnej. Dofinansowanie tego projektu opiewa na kwotę 49.762 zł. Drugi zaś jest kontynuacją z roku 2008 i jest to „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin”, który w całości jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie. Dofinansowanie opiewa na kwotę 103.543 zł. Oba projekty są realizowane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. Poza tymi projektami w uchwale wprowadzone są drobne darowizny uzyskane przez jednostki organizacyjne, została skorygowana zakładana wcześniej dotacja z powiatu Gryfińskiego na utrzymanie dróg na terenie miasta Chojna oraz zwiększony jest plan na zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Chojnie.

Stanowiska Komisji:

Komisji Gospodarki Finansowej - jednogłośnie za projektem uchwały

Komisji Kultury, Oświaty - jednogłośnie za projektem uchwały

Komisji Gospodarki Komunalnej - jednogłośnie za projektem uchwały

Uwag do projektu uchwały nie było. W wyniku głosowania uchwała
Nr XXIX/269/2009 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2009 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 9.

---------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości przedstawił naczelnik wydziału ZBN R.Wołosiak. Poinformował, że zarówno ten projekt uchwały, jak dwa następne dotyczą wyrażenia zgody na to, aby nieruchomość, która była wcześniej dzierżawiona przez osoby fizyczne, mogła być w drodze bezprzetargowej wydzierżawiona na rzecz innej osoby fizycznej. Dwa projekty uchwały dotyczą dzierżawy terenu pod garaż, jeden projekt dotyczy ogródka warzywnego. Bez zgody rady burmistrz nie może tego zrobić.

Stanowiska Komisji:

Komisji Gospodarki Finansowej - jednogłośnie za projektem uchwały

Komisji Kultury, Oświaty - jednogłośnie za projektem uchwały

Komisji Gospodarki Komunalnej - jednogłośnie za projektem uchwały

Uwag do projektu uchwały nie było. W wyniku głosowania uchwała
Nr XXIX/270/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 10.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości nie było uwag. Projekt uchwały dotyczył pana A.Bachów zam. w Chojnie.

Stanowiska Komisji:

Komisji Gospodarki Finansowej - jednogłośnie za projektem uchwały

Komisji Kultury, Oświaty - jednogłośnie za projektem uchwały

Komisji Gospodarki Komunalnej - jednogłośnie za projektem uchwały

Uwag do projektu uchwały nie było. W wyniku głosowania uchwała
Nr XXIX/271/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 11.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości nie było uwag. Projekt uchwały dotyczył pani A.Iwanowicz zam. w Chojnie.

Stanowiska Komisji:

Komisji Gospodarki Finansowej - jednogłośnie za projektem uchwały

Komisji Kultury, Oświaty - jednogłośnie za projektem uchwały

Komisji Gospodarki Komunalnej - jednogłośnie za projektem uchwały

Uwag do projektu uchwały nie było. W wyniku głosowania uchwała
Nr XXIX/272/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 13.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zlecenia opracowania ekspertyzy prawnej.

Stanowiska Komisji:

Komisji Gospodarki Komunalnej - komisja proponuje zmianę zapisu w paragrafie 1 przedłożonego projektu uchwały, by po słowach: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. dodać: „zgodnie z prawem wprowadziła z dniem
1 stycznia 2009 r. opłatę za dzierżawę pojemników na nieczystości stałe”.

Komisji Gospodarki Finansowej - jednogłośnie za projektem uchwały wraz z wprowadzoną poprawką w § 1.

Komisji Kultury, Oświaty - jednogłośnie za projektem uchwały wraz z wprowadzoną poprawką w § 1.

Uwag więcej do projektu uchwały nie było. W wyniku głosowania uchwała
Nr XXIX/273/2009 w sprawie w sprawie zlecenia opracowania ekspertyzy prawnej wraz z wprowadzoną poprawką w § 1 została podjęta 12 głosami za, przy 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 14.

----------------- Do sprawozdań przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Chojnie z działalności za rok 2008 nie było uwag. Sprawozdania stanowią załączniki nr do protokołu.

Do punktu 15.

------------------ Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2009 nie było uwag.

Stanowiska Komisji:

Komisji Gospodarki Finansowej - jednogłośnie za projektem uchwały

Komisji Kultury, Oświaty - jednogłośnie za projektem uchwały

Komisji Gospodarki Komunalnej - jednogłośnie za projektem uchwały

Uwag do projektu uchwały nie było. W wyniku głosowania uchwała
Nr XXIX/274/2009 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2009 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 16.

------------------ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz A.Fedorowicz - Radny Kozieł zapytał, o którą działkę chodzi, która została wyceniona na kwotę 15 mln zł. Jest to gminna działka pod stacja paliw Setpol.

Radny M.Kozieł - Pytałem się również, w jakim celu, czy będziemy sprzedawać tę działkę?

Burmistrz - Nie wykluczone, że tak.

Radny M.Kozieł - Pytałem się również, ile kosztowała ta wycena.

Radny W.Fedorowicz - Mniej niż ekspertyza prawna w sprawie dzierżawy pojemników.

Burmistrz A.Fedorowicz - Dokładnie nie pamiętam, ale około 7 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to radny gminy Widuchowa, pan Wacław Gołąb jest na miejscu i dopowie to, o czym zacznę mówić. Radny z gminy Widuchowa jest kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy Chojna, a więc, jako kierownik ma nienormowany czas pracy. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, zależy to od ustaleń, czy potrącamy, czy też nie, czy ten czas odpracuje, czy nie odpracuje. Dyrektor prowadzi bardzo szczegółowy rejestr wszystkich swoich wyjść i może powiedzieć, jak to robi, jak informuje o tym instytucję, w której pracuje. Nie weryfikowałem tego, ale dyrektor zawsze do mnie dzwoni, że w tym i w tym dniu ma posiedzenie komisji, a w tym dniu ma sesję. O tej godzinie go nie będzie, ale będzie o tej i zawsze wiemy, że dyrektor jest do dyspozycji pod telefonem na wypadek „w”.

Dyrektor W. Gołąb - Zgodnie o samorządzie gminnym to radni pobierają diety. W Widuchowej jest to ustalone na zasadzie nie ryczałtu, tylko kwoty za posiedzenie. Tam otrzymujemy dietę w wysokości 120 złotych za jedno posiedzenie. Rozumiem, że jest to kwestia tego, że tam pobieram 120 złotych, a tutaj wynagrodzenie. Zgodnie z tym, co burmistrz powiedział, w momencie, kiedy był rozpisywany konkurs na dyrektora ASiISu w trakcie całej procedury poinformowałem w końcowej fazie tej procedury burmistrza, że jestem radnym, w związku z tym są określone implikacje, które będą powodowały, że nieraz nie będę mógł być, bo w tym czasie będę wykonywał prace społeczne w sąsiedniej gminie. Również są to też pewne ograniczenia, jeśli chodzi o zwolnienie z pracy, bo wiadomo, że jest się pod ochrona prawną. Burmistrzowi to nie przeszkadzało, stwierdził nawet, że jest to nawet zaleta, że człowiek, który robi w samorządzie będzie pracował. Od razu ustaliliśmy zasady, że prowadzę rejestr moich wyjść, który wygląda w ten sposób, że jest to kartka formatu A-4, podzielona na kolumny i wiersze. W kolumnach są daty, kiedy jest posiedzenie komisji, rady, jest liczba godzin, ile mnie nie ma. W drugiej kolumnie jest zapis, co w zamian za to, gdzie i kiedy, w jakiej liczbie godzin wykonywałem na rzecz gminy Chojna. Nie ma takiego pojęcia, jak czas nienormowany, bo każdy pracownik samorządowy pracuje 40 godzin tygodniowo i przy przekroczeniu tego, należałyby się nadgodziny. W związku z tym bez sensu jest takie funkcjonowanie. W jednym dniu jest większy nawał pracy, w inne mniej. Prowadzimy to zgodnie z prawem, a prawo mówi, że pracodawca jest obowiązany umożliwić radnemu odbycie posiedzenia w innej gminie, w której jest radnym. Natomiast domówione jest z burmistrzem, że informuję na bieżąco, kiedy mnie nie będzie, od której, do której, telefon komórkowy mam przy sobie, jeżeli są sytuacje kryzysowe natychmiast reaguję. Jeżeli jest konieczność przerywam posiedzenie komisji i wracam natychmiast do pracy. Jest to kwestia 20 minut, bo tyle trwa przejazd z Widuchowej do Chojny.

Burmistrz A.Fedorowicz - Powinniśmy patrzeć tu perspektywicznie, bo sens pytania był tylko jeden: ile z powodu zaniechania burmistrza gmina traci na tym, że pan dyrektor w czasie pracy przesiaduje na sesji lub na komisji, poprzez analogię do zarzutu, że burmistrz jest niegospodarny, bo nie pobiera opłaty za graffiti na ścianie elewacji szpetnego budynku, a graffiti pojawiło się, nie dzisiaj i nie wczoraj, tylko 15 lat temu. Oczywiście muszę dopilnować, żeby tego graffiti nie było, bo z tego tytułu gmina ponosi zapewne ogromne straty i to ma wpływ również na budżet.

Radny M.Kozieł - Mam pytanie do mecenasa, czy burmistrz działa zgodnie z ustawą zwalniając swojego pracownika. W tym przypadku radny bierze urlop bezpłatny albo urlop nagrodowy. Wydaje mi się, że jeżeli radny Widuchowej ma dietę w wysokości 120 zł, to jest podwójnie wynagradzany.

Burmistrz A.Fedorowicz - Poprzez analogię powinniśmy zapytać radnych, którzy pracują, pan Rafał Skrzypek i pani Beata Frąckowiak, czy w czasie godzin pracy pobierają wynagrodzenie czy nie pobierają, ale z tego co wiem, to pobierają, bo takie były ustalenia, że nikt im nie potrąca wynagrodzenia. Mogę się mylić, mogę nie mieć pełnych informacji w tej sprawie. Natomiast radny jest radnym i społeczne koszty tego, że ktoś jest radnym, ponosimy i nie będziemy tego rozstrzygać tego, czy pan Skrzypek powinien wrócić po południu do szkoły i odpracować te godziny czy pani Frąckowiak do Administracji. Mają swoich pracodawców i ich pracodawcy bezpośrednio decydują o tym, jak ten czas pracy realizują.

Radny R.Skrzypek - Biorę urlop bezpłatny i za ten dzień nie pobieram wynagrodzenia, nie liczy mi się to do emerytury, ale za to mam dietę.

Radca prawny K.Judek - Generalna zasada jest taka, że zwolnienie od pracy następuje w takim przypadku bez wynagrodzenia. Natomiast inną kwestia jest ustalenie takiego czasu pracy, że określone okresy zwolnienia dany pracownik odpracowuje. Jest to zupełnie inna kwestia.

Z-ca burmistrza W.Długoborski - Zakładając, że dobrze zrozumiałem pytanie radnego Błęckiego odpowiadam, że nie udzielałem żadnych instrukcji i żadnych wskazówek nikomu z kierowników jednostek, które nadzoruję, co do sposobu regulowania relacji między przełożonym a podwładnym, co więcej, nie zamierzam takich okólników stosować.

Radny S.Błęcki - Nie odpowiedział Pan na pytanie.

Z-ca burmistrza W.Długoborski - Nie zamierzam więcej odpowiadać Panu na to pytanie.

Do punktu 17 i 18.

----------------------- Informacji i wolnych wniosków nie było. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zamknął obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Chojnie. Koniec obrad godz. 15.05. Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

Protokółowała:

Teresa Będzak

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Lach 24-07-2009 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 24-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2009 12:42