Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej ,,Rzeka Rurzyca. Odbudowa(udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000? polegającego na udrożnieniu koryta rzeki w celu usprawnienia przepływu wody.


Chojna, 30 października 2009r.

 

BPI: 7624/11/09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

          Burmistrza Gminy Chojna

z dnia  30  października 2009 r.

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 208r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 

 

z a w i a d a m i a    s i ę 

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

iż na wniosek   Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin w tut. urzędzie zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

,,Rzeka Rurzyca. Odbudowa(udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000” polegającego na udrożnieniu koryta rzeki w celu usprawnienia przepływu wody.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej  sprawy oraz składać wnioski w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości, w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna. Materiały dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska, pok. Nr 9 od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.15 do godz. 15.15.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Chojny.
 

Jednocześnie informuję, że organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o opinię nt. konieczności przeprowadzenia w sprawie oceny oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                               

 

Burmistrz Chojny

 

 

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 30-10-2009 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Witek 30-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 30-10-2009 12:24