Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U/VI/BGK-06 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

 

 

Podstawa prawna realizacji:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.430).


I. WYMAGANE DOKUMENTY

·   z  3 - miesięcznym wyprzedzeniem w celu uzyskania opinii planowanego zajęcia pasa drogowego z określonymi warunkami i terminem zajęcia

·   wniosek strony (druk),

·   plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego planowanego do zajęcia z podaniem jego wymiarów

 

na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa drogowego

·   projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sporządzony przez osobę uprawnioną,

·   projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego, sporządzony przez osobę uprawnioną,

·   plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia

·   harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie.

 

Projekty powinny być zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych (Powiatowy Zarząd Dróg) po uzgodnieniu z zarządcą drogi (Urząd Miejski w Chojnie).

 

II. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wydanie zezwolenia - decyzja

 

III. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

           I. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82,00 zł (w przypadku, gdy zjazd prowadzi do obiektu gospodarczo-usługowego).

Opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - 17,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

 

opłata za zajęcie pasa drogowego:

  • za zajęcie jezdni i chodnika - 5 zł/m2/dzień
  • za zajęcie pobocza i rowu - 1 zł/m2/dzień.

 

za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi:

 

- w obszarze zabudowanym - 80zł/m2,

- poza obszarem zabudowanym - 50 zł/m2,

- na obiekcie mostowym – 200 zł/m2.

 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

3 miesiące od daty złożenia wniosku

 

V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   I piętro pok. nr 8, Tel. 414-10-35, wew. 51.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

VII. INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA SPRAWY:

Za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi bez zezwolenia - zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności stawek podanych w pkt. "Opłaty".
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 29-06-2005 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Adamczyk 17-09-2012 13:16