Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

DRUK NR 2 _ 26.11.2009


-PROJEKT-

DRUK NR 2 / XXXVIII / 2009

UCHWAŁA NR XXXVIII / / 2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia listopada 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę 272.500

z tego:

1) wydatki bieżące (pozostałe wydatki bieżące) o kwotę 272.500zł

-

w dziale

750

-

Administracja publiczna

o kwotę

272.500zł

w tym:

rozdział

75022

-

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

12.500zł

rozdział

75023

-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

260.000zł

w tym:

-

Wynagrodzenia,

177.000zł

-

Pochodne od wynagrodzeń,

3.000zł

§ 1.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę 272.500

z tego:

1) wydatki bieżące (pozostałe wydatki bieżące) o kwotę 220.000

-

w dziale

600

-

Transport i łączność

o kwotę

220.000zł

rozdział

60014

-

Drogi publiczne powiatowe

220.000zł

2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę 52.500zł

-

w dziale

900

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę

52.500zł

w tym:

rozdział

90001

-

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

40.000zł

rozdział

90015

-

Oświetlenie ulic, placów i dróg

12.500zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

Dział 600 - Transport i łączność

-Remonty dróg i chodników powiatowych w miejscowościach:

Godków Wieś, Kamienny Jaz, Nawodna, Brwice i Białęgi,

W związku z podanym w przedłożonych Gminie Chojna

umowach dotyczących współudziału w realizacji zadań

na drogach powiatowych realizowanych przez Starostwo

Powiatowe, terminem zakończenia realizacji zadań na dzień

30 listopada 2010 r.:

- roboty drogowe w m. Białęgi,

- roboty drogowe w m. Brwice,

- roboty drogowe w m. Kamienny Jaz

oraz przebudowy chodnika w m. Nawodna, zadanie realizowane

w latach 2009-2010 i ich rozliczeniem finansowym w roku 2010,

finansowanie tych zadań zaplanowano w przyszłym roku

budżetowym.

Na wykonanie poszerzenia drogi powiatowej w m. Godków Wieś

Zarząd Powiatu nie przedłożył żadnej propozycji umowy do dnia

dzisiejszego.

Remonty dróg i chodników powiatowych - uwzględniono

w projekcie budżetu Gminy Chojna na 2010 rok, -220.000

Dział 750 - Administracja publiczna

- Korekta planu wydatków przeznaczonych na diety radnych

(wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 1.126 zł

do 1.276 zł), +12.500 zł

-Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu

Miejskiego w Chojnie (potrzeby do końca roku), +180.000 zł

-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, +14.000 zł

-Zakup materiałów biurowych, środków czystości, +2.000 zł

-Energia cieplna i elektryczna, +42.500 zł

-Opłaty za usługi pocztowe, +4.000 zł

-Usługi komunalne, usługi pozostałe ( w tym licencje

oprogramowania), +8.500 zł

-Usługi remontowe (czyszczenie rynien w budynkach

administracyjnych), +1.000 zł

-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, +2.000 zł

-Podróże służbowe krajowe, +1.000 zł

-Szkolenia pracowników, +2.000 zł

-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych, +1.000 zł

-Zakup akcesoriów komputerowych (m.in. tonery dla

drukarek), +2.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-„Budowa kanalizacji sanitarnej ,deszczowej, przebudowa

sieci wodociągowej, przebudowa i modernizacja oświetlenia

ulicznego w ulicach Jagiellońska, Żółkiewskiego, Słowiańska

Dworcowa, Wilsona w Chojnie”

Kwota ta została zaplanowana na opracowanie projektu

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Chojnie w ulicach:

Jagiellońskiej, Żółkiewskiego, Dworcowej i Wilsona, które to

zadanie miało być realizowane jako inwestycja wspólna

ze Starostwem Powiatowym. Na przebudowę ulic stanowiących

drogi powiatowe Starostwo zamierzało złożyć

wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Złożenie wniosku

nie doszło do skutku ze względu na fakt, że Starostwo

w terminie składania wniosków nie zgromadziło

wszystkich wymaganych załączników. Między innymi

decyzją administracyjną nr I.1.MB-7160/472-1/09

z dnia 16.09.2009 r. Wojewoda Zachodniopomorski

wniósł sprzeciw do zgłoszenia zamiaru przystąpienia

do przebudowy dróg powiatowych. W uzasadnieniu

podano, że zgłoszony zakres robót wymaga uzyskania

pozwolenia na budowę, które z kolei musi być

poprzedzone sporządzeniem raportu o oddziaływaniu na

środowisko. Wymogi te znacznie wydłużają czas

przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej.

W świetle powyższego ewentualne porozumienie o wspólnej

realizacji inwestycji i przygotowaniu niezbędnej

dokumentacji projektowej leżącej po naszej stronie musi

być odłożone w czasie. W związku z powyższym kwota

zaplanowana na rok bieżący nie będzie wykorzystana. -40.000

- Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych

w miejscowości Chojna ul. Mieszka I-go. -12.500 zł

Chojna, listopad 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 25-11-2009 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2009 08:38