Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

DRUK NR 1 _ 26.11.2009

                                                                                                                                    -PROJEKT-

                                                                                                                             DRUK NR  1   / XXXVIII / 2009

 

UCHWAŁA NR XXXVIII /         / 2009

 

Rady Miejskiej w Chojnie

 

z dnia           listopada  2009 roku

 

 

w sprawie:      zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1.   Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę                                           95.477 zł

            z tego:

            1)         wydatki bieżące (pozostałe wydatki bieżące) o kwotę                         85.477 zł

-

w dziale

710

-

Działalność usługowa

 

 

o kwotę

 

 

 

20.000zł

 

rozdział

71095

-

Pozostała działalność

20.000zł

 

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

-

Wynagrodzenia,

20.000zł

-

w dziale

851

-

Ochrona zdrowia

 

 

o kwotę

 

 

 

5.500zł

 

rozdział

85154

-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.500zł

-

w dziale

852

-

Pomoc  społeczna

 

 

o kwotę

 

 

 

42.477zł

 

 

 

 

w tym:

 

 

rozdział

85214

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

30.000zł

 

rozdział

85228

-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

477zł

 

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

-

Wynagrodzenia,

477zł

 

rozdział

85295

-

Pozostała działalność

12.000zł

-

w dziale

921

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

 

o kwotę

 

 

 

7.500zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

rozdział

92109

-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5.000zł

 

rozdział

92195

-

Pozostała działalność

2.500zł

-

w dziale

926

-

Kultura fizyczna i sport

 

 

o kwotę

 

 

 

10.000zł

 

rozdział

92605

-

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

10.000zł

2)         wydatki majątkowe Gminy o kwotę                                           10.000zł

-

w dziale

926

-

Kultura fizyczna i sport

 

 

o kwotę

 

 

 

10.000zł

 

rozdział

92601

-

 

10.000zł

 

 

§ 1.2.   Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę                                                     95.477 zł

            z tego:

            1)         wydatki bieżące (pozostałe wydatki bieżące) o kwotę                         82.977 zł 

-

w dziale

710

-

Działalność usługowa

 

 

o kwotę

 

 

 

20.000zł

 

rozdział

71095

-

Pozostała działalność

20.000zł

-

w dziale

801

-

Oświata i wychowanie

 

 

o kwotę

 

 

 

30.000zł

 

rozdział

80101

-

Szkoły podstawowe

30.000zł

-

w dziale

851

-

Ochrona zdrowia

 

 

o kwotę

 

 

 

5.500zł

 

rozdział

85154

-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.500zł

 

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

-

Dotacja celowa

500zł

 

 

 

-

Wynagrodzenia,

5.000zł

-

w dziale

852

-

Pomoc społeczna

 

 

o kwotę

 

 

 

477zł

 

rozdział

85228

-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

477zł

-

w dziale

921

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

 

o kwotę

 

 

 

17.000zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

rozdział

92109

-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5.000zł

 

rozdział

92120

-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

12.000zł

 

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

-

Dotacja na remonty obiektów zabytkowych,

 

12.000zł

-

w dziale

926

-

Kultura fizyczna i sport

 

 

o kwotę

 

 

 

 

10.000zł

 

rozdział

92605

-

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

10.000zł

 

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

-

Dotacja celowa dla stowarzyszeń,

10.000zł

2)         wydatki majątkowe Gminy o kwotę                                                       12.500zł

-

dziale

851

-

Ochrona zdrowia

 

 

o kwotę

 

 

 

12.500zł

 

rozdział

85154

-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

12.500zł

 

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                                                                 Janusz Kowalczyk

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Dział   710  -  Działalność usługowa

                                   -Opracowanie Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla

                                   LGR w ramach umowy o dzieło,                                                 +20.000 zł

                                   -Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich dla LGR

                                   wykonawstwo przez Instytut Rozwoju Regionalnego

                                   w Szczecinie,                                                                               -20.000 zł

 

Dział   801  -  Oświata i wychowanie

                                   -Ogrodzenie szkoły i wyrównanie boiska szkolnego –Szkoła

                                   Podstawowa w Strzelczynie,                                                        -30.000 zł

 

Dział   851  -  Ochrona zdrowia

                                   -Dotacja dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na

                                   działania profilaktyczne osób uzależnionych od alkoholu,            -500 zł

                                   -Korekta planu wynagrodzeń bezosobowych,                             -5.000 zł

                                   -Korekta planu wydatków rzeczowych ( m.in. opłaty za

                                   leczenie osób uzależnionych, opłaty sądowe, energia

                                   elektryczna, opłaty za wydaną opinię biegłego sądowego

                                   w sprawach uzależnień od alkoholu),                                 +5.500 zł

                                   -„Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku

                                   usługowego na świetlicę środowiskową wraz z budową

                                   wewnętrznej instalacji wod-kan. c.o. i elektrycznej przy

                                   ulicy Władysława Sikorskiego 9 w Chojnie”

Na wykonanie drugiego etapu przebudowy zaplanowane zostały

wydatki na łączną kwotę 133 000 zł. Dotychczas z kwoty tej

            wydatkowane zostało 6 479,91 zł na opracowanie projektu

wentylacji mechanicznej zgodnie z zaleceniem

Państwowego Inspektora Pracy oraz na oznakowanie

ewakuacyjne i wyposażenie w gaśnice. Realizacja drugiego

etapu robót wg rozstrzygnięcia przetargowego i zawartej

umowy przewidziana jest za kwotę 99 990,90 zł.

Z powyższego wynika, że pozostaje nam do dalszej

dyspozycji kwota 26 529,19 zł. Kwota proponowana

 do zmniejszenia przewidziana jest do rozdysponowania

w następujący sposób:

-    2 500 zł na wykonanie posadzki w tzw. grzybku w Brwicach,

- 10 000 zł na wstępne przygotowanie dokumentacyjne

do budowy zespołu boisk sportowych „Orlik – 2012”

przy Szkole Podstawowej w Krzymowie. Różnica stanowiąca

kwotę 14 029,19 zł pozostaje jako rezerwa na roboty

 nieprzewidziane, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji

oraz na zakup i zamontowanie gazowego pieca do wyłącznego

 zasilania instalacji centralnego ogrzewania

zamontowanego w świetlicy.                                                      -12.500 zł

 

Dział   852  -  Pomoc społeczna

                                   -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

                                   emerytalne i rentowe - wzrost liczby świadczeniobiorców

                                   zasiłków celowych. Plan został wykonany w 100%, natomiast

                                   wzrasta liczba osób potrzebujących pomocy i wsparcia          

                                   finansowego w zakupie leków, opału, odzieży zimowej oraz

                                   żywności. Niedobór środków finansowych spowoduje

wstrzymanie wypłaty zasiłków od połowy miesiąca

listopada br. ,                                                                              +30.000 zł

                                   -Prace społecznie użyteczne,                                                        +8.000 zł

                                   -Usługi transportowe dotyczące przyjęcia z Banku Żywności

                                   artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców

                                   Gminy,                                                                              +4.000 zł

 

Dział               921      - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

                                   - Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy

                                   położonego w m. Strzelczyn,                                                         +5.000zł

                                   - Doposażenie świetlic wiejskich,                                                   -5.000zł

                                   - Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich,

                                   restauratorskich lub robót budowlanych obiektów wpisanych

                                   do rejestru zabytków,                                                                  -12.000zł

                                   - Wykonanie posadzki w tzw. grzybku w Brwicach,                   

Grzybek w Brwicach stanowi dla mieszkańców funkcję

 zastępczą za świetlicę. Obecnie jest tam naprawiana

uszkodzona posadzka przez położenie nowej nawierzchni

z płytek gresowych na istniejącym podłożu betonowym.

Szacowany koszt wykonania posadzki zamknie się kwotą

około 6 500 zł. Na pokrycie tego kosztu mamy zabezpieczone

4 100 zł z rezerwy sołeckiej. Natomiast kwota proponowana

do przeniesienia stanowi uzupełnienie nakładów

przewidywanych do poniesienia na realizację zadania.             +2.500 zł

 

Dział               926      - Kultura fizyczna i sport

                                   - „Budowa zespołu boisk sportowych „Orlik-2012” przy

                                   Szkole Podstawowej w Krzymowie

Zadanie to przewidywane jest do realizacji w roku 2010.

Kwota proponowana do wprowadzenia do planu

wydatków przeznaczona jest na pokrycie kosztów jakie

musimy ponieść przed rozpoczęciem prac projektowych.

Składają się na to między innymi: sporządzenie mapy

do celów projektowych (tzw. wtórnika) oraz wniesienie wstępnej

opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego oraz wykonanie

badań podłoża gruntowego przewidywanego pod zabudowę. +10.000zł

- Korekta planu dotacji celowych przeznaczonych dla

stowarzyszeń,                                                                              -10.000 zł

- Dofinansowanie Uczniowskich Klubów Sportowych

działających na terenie Gminy Chojna, które w 2009 roku

nie otrzymały dotacji w ramach konkursu projektów

z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.                                 +10.000 zł

 

 

Chojna, listopad 2009 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 25-11-2009 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 25-11-2009 08:40