Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XXXIX/326/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

                                                                                                                       

UCHWAŁA  NR  XXXIX/326/2009             

                                                                          

        Rady Miejskiej w Chojnie

 

z dnia 17 grudnia 2009 roku

 

 

w sprawie:      zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1.   Zwiększa dochody budżetu Gminy o kwotę                                        343.220 zł

            z tego:

            1)         dochody bieżące Gminy o kwotę                                                         343.220 zł

 

-

w dziale

o kwotę

rozdział

700  -

 

70005 –

§ 0470 -

Gospodarka mieszkaniowa

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

90 000 zł

90 000 zł

 

90 000 zł

-

w dziale

 

 

 

o kwotę

w tym:

rozdział

756  

 

 

 

 

 

75616 –

 

 

 

 

§ 0360 -

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od spadków i darowizn

 

 

 

 

164 012 zł

 

 

 

 

 

30 000 zł

30 000 zł

 

rozdział

75618 -

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

 

54 012 zł

 

 

§ 0480 -

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

 

54 012 zł

 

rozdział

75647 -

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

80 000 zł

 

 

§ 0910 -

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

80 000 zł

 

 

-

 

 

w dziale

o kwotę

rozdział

 

 

801  -

 

80101 –

§ 0960 -

 

 

Oświata i wychowanie

 

Szkoły podstawowe

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej

 

 

 

5 738 zł

5 738 zł

 

3 500 zł

 

 

§ 0970 -

Wpływy z różnych dochodów

2 238 zł

-

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

852  -

 

 

85203 –

§ 0960 -

Pomoc społeczna

 

 

Ośrodki wsparcia

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej

 

77 152 zł

 

20 zł

 

20 zł

 

rozdział

85212 –

Świadczenia rodzinne, świadczenie

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

 

 

3 470 zł

 

 

§ 2360 -

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

 

3 470 zł

 

rozdział

85295 –

Pozostała działalność

73 662 zł

 

 

§ 0970 -

Wpływy z różnych dochodów

14 215 zł

 

 

§ 2440 -

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

 

59 447 zł

-

w dziale

 

o kwotę

rozdział

853  -

 

 

85395 –

§ 0970 -

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów

 

 

6 318 zł

6 318 zł

6 318 zł

 

§ 1.2.   Zmniejsza dochody budżetu Gminy o kwotę                                               214.215 zł

            z tego:

            1) dochody bieżące Gminy o kwotę                                                                214.215 zł

-

w dziale

 

 

 

o kwotę

rozdział

756  

 

 

 

 

75621 –

 

 

§ 0010 -

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

 

 

 

121 zł

 

 

 

121 zł

121 zł

-

w dziale

o kwotę

 

rozdział

758  

 

 

75801 –

 

§ 2920 -

Różne rozliczenia

 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

214 094 zł

 

 

214 094 zł

214 094 zł

 

§ 1.3.   Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o                                              129 005 zł

 

§ 2.1.   Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę                                         367 384 zł

            z tego:

            1)         wydatki bieżące (pozostałe wydatki bieżące związane

z realizacją zadań własnych) o kwotę                                                  364 085 zł

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

rozdział

 

 

 

 

 

 

Rozdział

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w dziale

 

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

 

801  

 

 

80101 –

 

 

 

80103 –

 

 

 

 

80110 –

 

 

 

80114 –

 

 

 

80148 –

 

 

 

851  

 

85154 -

852 -

 

 

85203 –

85212 –

 

 

 

 

 

 

85219 -

 

 

 

 

85228 -

 

85295 -

 

 

853 -

 

 

85395 -

854  

 

85401 –

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

Szkoły podstawowe

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

Gimnazja

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w tym:

- Wynagrodzenia,

Stołówki szkolne

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

Ochrona zdrowia

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc społeczna

 

 

Ośrodki wsparcia

Świadczenia rodzinne, świadczenie

z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

Ośrodki pomocy społecznej

 

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pozostała działalność

w tym:

- Wynagrodzenia,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

Pozostała działalność

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Świetlice szkolne

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

 

173 018 zł

 

104 318 zł

 

61 000 zł

25 180 zł

 

5 370 zł

 

2 900 zł

960 zł

58 730 zł

 

50 000 zł

8 730 zł

 

1.000 zł

 

1.000 zł

3 600 zł

 

3 500 zł

100 zł

 

70 512 zł

70 512 zł

 

111 237 zł

 

20 zł

 

 

 

3 470 zł

 

1.800 zł

670 zł

48 000 zł

 

 

40 000 zł

8 000 zł

 

300 zł

59 447 zł

 

1 300 zł

 

 

6 318 zł

6 318 zł

 

3 000 zł

3 000 zł

 

1 800 zł

1 200 zł

 

2)         wydatki bieżące (pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją

zadań zleconych gminie) o kwotę                                                             3 299 zł

 

-

 

 

 

 

 

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

rozdział

 

 

852  

 

 

85203 –

85228 -

 

Pomoc społeczna

 

 

Ośrodki wsparcia

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

3 299 zł

 

3 000 zł

 

299 zł

 

           

§ 2.2.   Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę                                                238 379 zł

            z tego:

            1) wydatki bieżące Gminy (pozostałe wydatki bieżące związane

                z realizacją zadań własnych) o kwotę                                                         232 400 zł

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

 

 

 

rozdział

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w dziale

o kwotę

rozdział

 

 

 

w dziale

o kwotę

rozdział

 

 

 

 

w dziale

 

o kwotę

rozdział

 

 

 

w dziale

o kwotę

rozdział

 

 

801  

 

 

80101 –

 

 

 

80103 -

 

 

 

 

80114 -

 

 

 

80148 -

 

 

 

851 -

 

85154 -

 

 

 

852 -

 

85228 -

 

 

 

 

853 -

 

 

85395 -

 

 

 

854 -

 

85401 -

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

Szkoły podstawowe

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w tym:

- Pochodne od wynagrodzeń,

Stołówki szkolne

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

Ochrona zdrowia

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

Pomoc społeczna

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

Pozostała działalność

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Świetlice szkolne

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

 

151 600 zł

 

117 900 zł

 

25 200 zł

2 300 zł

 

30 800 zł

 

25 000 zł

4 400 zł

 

1 000 zł

 

1 000 zł

1 900 zł

 

600 zł

500 zł

 

16 500 zł

16 500 zł

 

10 400 zł

6 100 zł

 

48 300 zł

 

48 300 zł

 

40 000 zł

8 300 zł

 

 

13 000 zł

13 000 zł

 

2 500 zł

500 zł

 

3 000 zł

3 000 zł

 

600 zł

2 000 zł

2) wydatki bieżące (pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją

     zadań zleconych gminie) o kwotę                                                                 3 299 zł

 

-

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

 

 

852 -

 

 

85203 -

 

 

85228 -

 

 

Pomoc społeczna

 

 

Ośrodki wsparcia

w tym:

- Pochodne od wynagrodzeń,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym:

- Pochodne od wynagrodzeń,

 

 

3 299 zł

 

3 000 zł

 

3 000 zł

 

299 zł

 

299 zł

 

3) wydatki majątkowe Gminy o kwotę                                                             2 680 zł

-

 

 

w dziale

o kwotę

rozdział

801  

 

80101 –

Oświata i wychowanie

 

Szkoły podstawowe

 

   2 680 zł

2 680 zł

 

 

§ 2.3.   Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o                                          129 005 zł

 

§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                                            Janusz Kowalczyk

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 02-02-2010 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kuflowska 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2010 10:14