Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XXXIX/327/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UCHWAŁA NR  XXXIX/327/2009             

                                                                          

        Rady Miejskiej w Chojnie

 

z dnia 17 grudnia 2009 roku

 

 

 

w sprawie:      zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1.   Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę                                         197 350 zł

            z tego:

1)         wydatki bieżące (pozostałe wydatki bieżące) o kwotę                       197 350 zł

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w dziale

o kwotę

rozdział

 

w dziale

o kwotę

rozdział

 

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

 

 

 

 

rozdział

 

600  

 

60095 –

 

710 -

 

71035 –

 

750 -

 

 

75023 –

 

 

 

 

75095 –

 

Transport i łączność

 

Pozostała działalność

 

Działalność usługowa

 

Cmentarze

 

Administracja publiczna

 

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

Pozostała działalność

 

 

4 350 zł

4 350 zł

 

 

20 000 zł

20 000 zł

 

 

173 000 zł

 

 

165 000 zł

 

140 000 zł

3 500 zł

8 000 zł

           

§ 1.2.   Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę                                             1 597 350 zł

            z tego:

            1) wydatki bieżące Gminy (pozostałe wydatki bieżące) o kwotę                154 350 zł

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

w dziale

o kwotę

rozdział

 

 

 

 

w dziale

o kwotę

rozdział

 

 

w dziale

o kwotę

rozdział

 

w dziale

o kwotę

rozdział

 

 

 

w dziale

o kwotę

rozdział

 

w dziale

 

o kwotę

rozdział

 

w dziale

 

o kwotę

rozdział

 

w dziale

o kwotę

rozdział

 

600  

 

60016 –

 

 

 

 

630 -

 

63003 -

 

 

710 -

 

71004 -

 

750 -

 

75095 -

 

 

 

801 -

 

80110 -

 

900 -

 

 

90015 -

 

921 -

 

 

92109 -

 

926 -

 

92605 -

 

 

 

Transport i łączność

 

Drogi publiczne gminne

w tym:

- Wynagrodzenia,

- Pochodne od wynagrodzeń,

 

Turystyka

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

 

Działalność usługowa

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

Administracja publiczna

 

Pozostała działalność

w tym:

- Wynagrodzenia,

 

Oświata i wychowanie

 

Gimnazja

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

Kultura fizyczna i sport

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu

w tym:

- Dotacja celowa dla stowarzyszeń,

 

4 350 zł

4 350 zł

 

4 000 zł

350 zł

 

 

5 000 zł

 

5 000 zł

 

 

15 000 zł

15 000 zł

 

 

8 000 zł

8 000 zł

 

8 000 zł

 

 

40 000 zł

40 000 zł

 

 

 

25 000 zł

25 000 zł

 

 

 

25 000 zł

25 000 zł

 

 

32 000 zł

 

32 000 zł

 

10 000 zł

 

 

2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę                                                       1 443 000 zł

 

-

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

 

 

801 -

 

 

80101 -

80104 -

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

Szkoły podstawowe

Przedszkola

 

1 443 000 zł

 

43 000 zł

1 400 000 zł

§ 1.3.   Kwota wydatków ogółem uległa zmniejszeniu o                                      1 400 000 zł

 

§ 2.      Zmniejsza przychody budżetu Gminy o kwotę                                            1 400 000 zł

            z tytułu:

            - zaciąganych kredytów (§ 952) o kwotę                                                    1 400 000 zł

 

§ 3.      Załącznik Nr 7 do Uchwały NR XXVI/243/2008 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2009 dotyczący „Limitów wydatków Gminy Chojna na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych” otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.      Załącznik Nr 10 do Uchwały NR XXVI/243/2008 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna

na rok 2009 dotyczący „Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Chojna w 2009 roku otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 6.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                                            Janusz Kowalczyk

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały NR  XXXIX/327/2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

 

Limity wydatków Gminy Chojna na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Lp.

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe
(w zł)

Źródła finansowania

Planowane wydatki

2009 rok

2010 rok

2011 rok

po roku
2011

1

600

60016

 

„Przebudowa ulic gminnych

w gminnych. Chojna na terenie bylego lotniska Wojsk Radzieckich

w Chojnie”

-ul. Narciarska

-ul. Żwirki i Wigury

-ul. Sikorskiego

-ul. Transportowa

-ul. Parkowa

 

Urząd Miejski

2010-2010

 

3.000.000

 

OGÓŁEM:

 

3.000.000

 

 

środki JST

 

1.500.000

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

inne środki

 

1.500.000

 

 

2

630

 

63003

 

 

„Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin
i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko- Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie”

 

Urząd Miejski

2009-2010

 

1.300.000

 

OGÓŁEM:

20.000

1.280.000

 

 

środki JST

20.000

175.000

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

inne środki

 

1.105.000

 

 

4

 

 

3

750

75023

 

 

„Przebudowa budynku koszarowego na potrzeby administracyjno-biurowe przy ul. Kościuszki

w Chojnie”

 

Urząd Miejski

2008-2012

10.000.000

OGÓŁEM:

100.000

2.500.000

5.270.000

2.000.000

środki JST

100.000

2.500.000

5.270.000

2.000.000

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

 

inne środki

 

 

 

 

4

801

80101

 

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2

w Chojnie”

 

 

Urząd Miejski

2009-2011

3.050.000

OGÓŁEM:

19.000

2.000.000

1.031.000

 

środki JST

19.000

2.000.000

1.031.000

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

inne środki

 

 

 

 

5

801

80104

 

„Przebudowa

i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona

w Chojnie”

 

 

Urząd Miejski

2009-2010

4.000.000

OGÓŁEM:

1.000.000

3.000.000

 

 

środki JST

 

800.000

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

1.000.000

1.400.000  

 

 

inne środki

 

800.000

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

851

 

 

 

85121

 

Przebudowa budynku biurowo-handlowego

na przychodnię lekarską przy

ul. Jagiellońskiej 12A

w Chojnie”

 

 

 

Urząd Miejski

 

 

 

2008-2011

 

 

 

1.650.000

OGÓŁEM:

 

800.000

849.990

 

środki JST

 

100.000

149.990

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

inne środki

 

700.000

700.000

 

 

7

 

854

 

 

85495

 

 

 

„Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia

i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow-Krajnik Górny (Polska)-Landhof Liepe”

 

Urząd Miejski

2008-2011

3.000.000

OGÓŁEM:

204.000

1.000.000

1.696.000

 

środki JST

204.000

50.000

96.000

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

inne środki

 

950.000

1.600.000

 

8

900

 

 

90001

 

 

 

„Budowa sieci wodociągowej

z przyłączami w ulicy M.C. Skłodowskiej

m. Chojna”

 

 

 

Urząd Miejski

2008-2010

185.736

OGÓŁEM:

55.000

120.000

 

 

środki JST

55.000

120.000

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

inne środki

 

 

 

 

9

900

 

90001

 

 

„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej

w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP”

 

Urząd Miejski

2008-2012

6.091.349

OGÓŁEM:

650.000

1.998.540

2.094.475

1.331.470

środki JST

650.000

320.855

361.548

239.129

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

inne środki

 

1.677.685

1.732.927

1.092.341

 

 

 

 

10

 

 

 

 

900

 

 

 

 

90001

 

 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz

z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompownię ścieków do miejscowości Grzybno”

 

 

 

 

 

Urząd Miejski

 

 

 

 

2009-2010

 

 

 

 

920.000

OGÓŁEM:

325.000

595.000

 

 

środki JST

325.000

95.000

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

inne środki

 

500.000

 

 

11

900

90001

„Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa oświetlenia ulicznego

w ulicach: Jagiellońska, żółkiewskiego, Słowiańska, Dworcowa, Wilsona

w Chojnie”

Urząd Miejski

2009-2012

5.000.000

OGÓŁEM:

120.000

2.880.000

1.000.000

1.000.000

środki JST

40.000

2.880.000

1.000.000

1.000.000

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

inne środki

80.000

 

 

 

 

 

12

 

 

921

 

 

92109

„Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej

w m. Zatoń Dolna”

 

 

Urząd Miejski

 

 

2008-2011

 

 

452.893

OGÓŁEM:

50.000

200.000

188.393

 

środki JST

50.000

111.120

104.371

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

inne środki

 

88.880

84.022

 

13

921

92109

„Remont – wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie”

Urząd Miejski

2009-2010

140.024

OGÓŁEM:

95.000

45.024

 

 

środki JST

95.000

8.863

 

 

kredyty, pożyczki

i obligacje

 

 

 

 

 

inne środki

 

 

36.161

 

 

Ogółem:

 

38.790.002

 

2.638.000

19.418.564

12.129.858

4.331.470

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 2

do Uchwały NR XXXIX/327/2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Chojna w 2009 roku

 

 

 

 

 

 

Lp.

§

Dział 900   Rozdział  90011

Plan na 2009 r.

 

Wyszczególnienie

 

I.

x

Stan środków obrotowych na początek roku

129 357

 

II.

x

Przychody

227 692

 

1.

0570

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od  

  osób fizycznych

4 036

 

2.

0690

- Wpływy z różnych opłat

216 332

 

3.

0920

- Pozostałe odsetki

7 324

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

III.

x

Wydatki

323 255

 

1.

 

Wydatki bieżące

243 255

 

 

4210

- Zakup materiałów i wyposażenia

36 658

 

 

4300

- Zakup usług pozostałych

59 500

 

 

4750

- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 500

 

 

4600

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych

144 597

 

 

 

 

 

 

2.

 

Wydatki majątkowe

80 000

 

 

6260

- Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

z zakresu inwestycji jednostek sektora finansów publicznych

80 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

x

Stan środków obrotowych na koniec roku

33 794

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 02-02-2010 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kuflowska 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2010 10:19