Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XXXIX/328/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/328/2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy  niż 3 lata.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340, Nr 98, poz. 817) – Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska gmina Chojna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6/2 o pow.1,5 ha.

2. Część nieruchomości, o której mowa w ust. 1 zaznaczona jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                              Rady Miejskiej w Chojnie

 

     Janusz Kowalczyk

 

 

 

                                                  U Z A S A D N I E N I E

 

 

 Do  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy  niż 3 lata.

 

 

 Prezes Zarządu  Roger Montulet złożył propozycję dzierżawy przez firmę „Eko-Myśl” Sp.zo.o.  – w trybie art.24 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.x 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 6/2 o pow.1,5 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska Gmina Chojna.

                           Dzierżawa ww. nieruchomości przez Spółkę „Eko-Myśl” Sp.z o.o
następuje z przeznaczeniem na budowę stacji przeładunkowej odpadów na terenie składowiska odpadów w Gminie Chojna, a w szczególności na realizację zadań związanych
z gospodarką odpadami na terenie Gminy Chojna. Wszelkie koszty związane z budową stacji przeładunkowej pokryje firma ,,Eko-Myśl”Sp.zo.o

                    Budowa stacji przeładunkowej na terenie gminy Chojna została ujęta w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2012, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/343/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 czerwca 2009r.

             Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie istnieją formalnoprawne przesłanki do przejęcia  bezprzetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości  na okres dłuższy niż 3 lata.

            W tym stanie rzeczy przyjęcie proponowanego projektu uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 02-02-2010 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Kiepura 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2010 10:22