Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A Nr XXXIX/331/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu.

 

U C H W A Ł A   Nr  XXXIX/331/2009

Rady Miejskiej w Chojnie

                                                       z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej i na czas nieoznaczony służebności
przesyłu.

 

 

 

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr142,poz.1591 ze zmianami) - Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnie i na czas nieoznaczony służebności przesyłu
na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu i jej następców prawnych na nieruchomości, oznaczonej, numerem działki 207/22 o pow. 0,0065 ha, położonej w m. Chojna ul. Ogrodowa, obręb 7.

§ 2

 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chojny.

 

 

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

                                                                                       Przewodniczący  

                                                                                  Rady Miejskiej w Chojnie

 

 

                                                     Janusz Kowalczyk                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXIX/331/2009  Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 grudnia 2009r.

 

            ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu złożyła wniosek o nabycie nieruchomości, zabudowanej stacją transformatorową, oznaczonej numerem działki 207/22 o pow. 0,0065 ha, położnej w m. Chojna ul. Ogrodowa, obręb 7 w trybie art.37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z późniejszymi zmianami).

            Burmistrz Gminy Chojna pismem z dnia 25.08.2009 r. poinformował Wnioskodawcę, iż w chwili obecnej ww. nieruchomość nie zostanie przeznaczona do zbycia. Ewentualna sprzedaż nastąpi po rozstrzygnięciu kwestii sposobu zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerem działki 207/23, przez którą musiałby być realizowany dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości, mającej być przedmiotem zbycia na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu.

            W dniu 1.09.2009r. ENEA Operator Sp. z o.o. złożyła wniosek o ustanowienie odpłatnego i na czas nieokreślony ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu, biorąc za podstawę przepis art. 305 1  Kodeksu cywilnego  na rzecz ww. spółki na nieruchomości, zabudowanej stacją transformatorową, oznaczonej numerem działki 207/22
o pow. 0,0065 ha, położonej w m. Chojna ul. Ogrodowa, obręb 7.

            Niniejsze odpłatne prawo służebności ograniczone będzie do nieruchomości, oznaczonej nr działki 207/22, na której usytuowana jest stacja transformatorowa oraz urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej bezpośrednio do niej przyległe i polegać będzie na prawie ich eksploatacji, wymiany, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, przyszłej budowy i rozbudowy oraz przyłączania nowych odbiorców.

            Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie istnieją formalnoprawne przesłanki do ustanowienia ww. służebności przesyłu na nieruchomości, oznaczonej nr działki 207/22.

            W tym stanie rzeczy przyjęcie proponowanego projektu uchwały jest uzasadnione.

 

     

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 02-02-2010 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Wołosiak 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2010 11:05