Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XXXIX/ 333/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko "Orlik - 2012".

                                                          

Uchwała Nr XXXIX/ 333/2009

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 grudnia 2009 roku

 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych

Moje Boisko „Orlik - 2012”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (zm.: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420) oraz w związku z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (zm.: Dz.U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1208; Dz.U. z 2008 r., Nr 195, poz. 1200; Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504; Dz.U. z 2009 r., Nr 97, poz. 801)

 

 

Rada Miejska w Chojnie uchwala

 

 

§ 1 Przyjąć regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                  Janusz Kowalczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/333/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik - 2012”.

 

Przyjęcie regulaminu pozwoli na prawidłowe użytkowanie nowo wybudowanego kompleksu sportowego przez uczniów szkół oraz mieszkańców. Zapisy regulaminu upoważniają osoby odpowiedzialne za użytkowanie boiska do ingerowania w zajęcia, gdyby w czasie zawodów lub innych zajęć sportowych dochodziło do nieprawidłowości.

 

 

 ----------------------------------------------------------- 

 

 

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych

„Moje boisko- Orlik 2012”przy Gimnazjum w Chojnie, ul.Szkolna15

 

 1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
 2. Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. planowe zajęcia szkolne dla uczniów Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie w roku szkolnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
  2. boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

·              poniedziałek - piątek godz. 16.00 – 22.00

·              sobota godz. 10.00 – 22.00

·              niedziela godz. 10.00 – 22.00

 1. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2 „b” koordynuje pełniący dyżur trener-animator.
 2. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników, który prowadzi  trener –animator.
 3. Zaleca się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u trenera-animatora przez szkoły i inne placówki oświatowe z terenu Gminy Chojna oraz inne osoby.
 4. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem wizyjnym.
 5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem, że na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z krótkimi korkami z tworzywa sztucznego.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich z długimi metalowymi korkami oraz kolców,
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
  6. zaśmiecania,
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  9. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku; w miesiącach jesienno - zimowych dopuszcza się korzystanie z boisk pod opieką osób dorosłych,
  10. wprowadzania zwierząt,
  11. korzystania z boisk bez zgody trenera-animatora.
 7. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt. 2 “a”:
  1. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
  2. użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody,
  3. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez użytkowników.
 8. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.
 9. Prowadzący zajęcia sportowo-rekreacyjne ( nauczyciel, trener, opiekun ) jest zobowiązany powiadomić trenera–animatora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
 10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niżej wymienionego regulaminu, w szczególności do uwag trenera-animatora.
 13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje trener-animator.
 14. W czasie ferii zimowych, wiosennych oraz wakacji obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 15. Sztuczne oświetlenie przy kompleksie sportowym jest włączane na potrzeby zorganizowanych grup. Za zorganizowaną grupę uważa się taką liczbę osób, która umożliwia rozegranie meczu w piłkę nożną, siatkówkę lub koszykówkę.
 16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boisk podejmuje trener-animator, który w zależności od sytuacji może:
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego,
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  3. nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
 17. Korzystający z kompleksu boisk sportowych zobowiązuje się do przestrzegania przepisów p.poż. i bhp.

 

Zasady korzystania z boiska przez kluby sportowe z terenu Gminy Chojna

 1. Kluby sportowe działające na terenie Gminy Chojna mogą nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego „Moje Boisko-Orlik 2012” do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u trenera – animatora sprawującego nadzór nad boiskiem,
 2. Każdy z klubów sportowych z terenu Gminy Chojna może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z trenerem – animatorem nadzorującym obiekt na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 3. W przypadku korzystania przez klub sportowy z jednego boiska ( np. piłkarskiego ) pozostałe boisko ( np. wielofunkcyjne ) jest dostępne dla mieszkańców.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 02-02-2010 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Gołąb 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 02-02-2010 11:15