Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2009

 

SPRAWOZDANIE STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

Z DZIAŁALNOŚCI ZA  2009 R.

 

 

            Straż Miejska wykonywała obowiązki wynikające z ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r, oraz innych ustaw i aktów prawa miejscowego.

 

                 W okresie sprawozdawczym Straż Miejska przeprowadziła 1 221 kontroli pod kątem przestrzegania Uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie  gminy Chojna.

             Kontrolę przeprowadzono u przedsiębiorców, osób indywidualnych, oraz spółdzielni  i wspólnot mieszkaniowych.

Zakres kontroli obejmował realizację Uchwały Nr XL/413/2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 9 marca 2006 roku  o utrzymaniu czystości i porządku i na terenie gminy Chojna, a przede wszystkim przestrzeganie zasad wywozu i utylizacji nieczystości stałych i płynnych. Kontrolą objęto następujące miejscowości:

 

 • Krajnik Dolny
 • Strzelczyn 
 • Chojna ul. Narciarska 49
 • Chojna ul. Sikorskiego
 • Chojna ul. Żółkiewskiego – podmioty gospodarcze
 • Chojna ul. Kościuszki – podmioty gospodarcze
 • Chojna Kioski ,,RUCHU”
 • Grzybno
 • Brwice
 • Narost
 • Białęgi
 • Godków Wieś
 • Godków Osiedle
 • Rurka
 • Krajnik Górny

Zestawienia kontroli.

 

 

 

Lp

 Miejscowość

Liczba przeprowadzonych kontroli

Liczba osób, które nie posiadają udokumentowanego wywozu nieczystości stałych-brak koszy

 

Posiadają kosze

   (%)

Po rekontroli

 

Brak koszy

Po rekontroli

 

Posiadają kosze

  (%)

Liczba osób które nie posiadają udokumentowanego wywozu nieczystości ciekłych

Udokumentowany wywóz nieczystości ciekłych

   (%)

Po rekontroli

Udokumentowany wywóz nieczystości ciekłych

   (%)

1

Laziszcze

51

4

92,2

2

96

0

100

0

100

2

Mętno

61

7

88,5

-

-

17

72,

-

-

3

Czartoryja

67

3

95,5

3

95,5

1

98,5

1

98,5

4

Krzymów

139

5

96,4

3

97,8

13

90,6

13

90,6

5

Wilkoszyce

3

1

66,6

-

-

1

66,6

-

-

6

Kamienny Jaz

55

3

94,5

0

100

6

89

2

96,4

7

Stoki

24

4

83,3

2

91,7

8

66,6

8

66,6

8

Grzybno

184

10

94,6

-

-

29

84,2

-

-

9

Narost

65

3

95,3

2

96,9

34

47,8

-

-

10

Brwice

41

6

85,4

3

92,7

26

36,6

16

61

11

Krajnik D

80

9

88,8

-

-

19

76,2

-

-

12

Jelenin

47

16

66

0

100

27

42,3

0

100

13

Strzelczyn

79

6

92,4

-

-

75

5,1

-

-

14

Białęgi

30

16

46,7

-

-

27

10

-

-

15

Godków

69

9

87

-

-

23

66,7

 

 

16

Godków Osiedle

80

0

100

-

-

1

98,8

-

-

17

Rurka

42

9

78,6

 

-

-

34

19

-

-

18

Krajnik Górny

69

3

 95,7

-

-

21

69,6

 

 

19

Chojna Ul. Narciarska  49

 

21

1

95,2

-

-

0

-

-

-

20

Chojna Ul .Kościuszki – podmioty gospodarcze

9

0

100

 

 

0

-

-

-

21

Kioski ,,Ruchu” w Chojnie

5

2

60

-

-

-

-

-

-

 

Razem

1221

117

80,8

15

-

359

70,6

40

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski z kontroli.

 

476 użytkowników nie posiada udokumentowanego wywozu nieczystości stałych lub płynnych, albo zarówno stałych i płynnych. Zdarza się,  że użytkownicy nie mają podpisanych umów z firmą uprawnioną do wywozu i utylizacji nieczystości stałych. Są przypadki również, że odprowadzają nieczystości płynne do rowów, wywożą nieczystości sami, bez zachowania przepisów sanitarno – higienicznych. Były także przypadki że nie posiadają szamb.

 

Wszystkich, którzy mają nieuregulowane zasady wywozu nieczystości stałych pouczono o obowiązku  podpisania umowy z firmą zajmującą się wywozem. W przypadku nieczystości płynnych zobowiązano użytkowników do dostarczenia kserokopii faktur potwierdzających wywóz nieczystości przez firmy uprawnione do tego. W stosunku do tych, którzy nie posiadają szamb zobowiązano do wybudowania takiego zbiornika. W tych przypadkach użytkownicy otrzymali terminy na realizację tego zadania.

 

 Straż Miejska kontrolowała realizację wydanych nakazów, wykonania zaleceń wydanych w trakcie kontroli.

 

Wnioski z rekontroli:

W dalszym ciągu zdarzali się właściciele posesji którzy niedopełniali należycie obowiązku nakazanego podczas kontroli, takich przypadków było 15 na 117 podczas pierwszej kontroli (pojemniki na śmieci).

Były to głównie osoby w podeszłym wieku, samotne lub posiadające trudną sytuację materialną. Wszystkie te przypadki były rozpatrywane indywidualnie. Osoby te zostały pouczone o zakazie wrzucania śmieci do lasu, oraz w inne miejsca objęte zakazem. Były w tym również przypadki, że właściciele nie posiadali łazienek w mieszkaniach i był tam brak jakiejkolwiek kanalizacji odprowadzającej ścieki.

 

 

 

  Straż Miejska dokonała 148 interwencji w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców jak i na podstawie własnych spostrzeżeń i obserwacji.

 

 

 • Najwięcej zgłoszeń dotyczyło bezpańskich psów biegających bez opieki właścicieli.  Osoby pouczono o obowiązkach, jakie spoczywają na właścicielu zwierzęcia.

Bezpańskie psy wyłapywano i przekazywano do schroniska zwierząt w Szczecinie, właścicieli psów niewywiązujących się z obowiązków pouczano lub ukarano mandatem karnym.

Zgłoszenia dotyczyły również drażnienia psów.

 

 • Prowadzono czynności wyjaśniające dotyczące zaśmiecania poboczy drogi Chojna – Nawodna i  Chojna -  Czartoryja.  Śmieci prawdopodobnie przywożone były z terenu Niemiec w workach o pojemności ok. 100 l i wyrzucane wzdłuż dróg w ilościach 50 i 80 szt. Zebrane i zabezpieczone materiały przekazano Prokuraturze Rejonowej w Gryfinie celem prowadzenia dalszego śledztwa w tej sprawie.

 

  

 • Zatrzymano i przekazano policji 2 sprawców wycinki i kradzieży drzewa z terenu byłego lotniska w Chojnie na szkodę UM w Chojnie.

 

 • Interweniowano w sprawie posprzątania terenów wokół dworca PKP w Chojnie (działki należące do PKP), teren został posprzątany.

 

 • Interweniowano w sprawie poprawienia czystości pojemników i kontenerów na nieczystości stałe, pod względem sanitarnym w stosunku  do podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości. Stwierdzono poprawę pod tym względem.

 

 • Interweniowano w sprawie przepełnionych pojemników na nieczystości stałe na ul.  Podmurze, Mieszka I, Piekarska, Gen. W. Sikorskiego w Chojnie i innych.

 

 • W sprawie uszkodzonych chodników w m. Chojna, informację przekazano wydz. BGK UM w Chojnie, uszkodzenia usunięto.

 

 • Interwencje - awantury domowe głównie służby wspólne z policją.

 

 • Interweniowano w sprawie udrożnienia rowu melioracyjnego na ul. Dworcowej w Chojnie. Rów został oczyszczony.

 

 • Interweniowano w sprawie terminowego opróżniania pojemników na odzież używaną na terenie miasta i gminy Chojna, w stosunku do firmy,,Strupol” zajmującej się opróżnianiem pojemników (zalegająca odzież przy pojemnikach), w jednym przypadku zwrócono się o wymiany na nowy pojemnik (w Chojnie ul. Narciarska).

 

 •  Interweniowano w sprawie potrąconej zwierzyny leśnej na drogach.

 

 • Interweniowano w sprawie zanieczyszczonych dróg w Chojnie ul. Narciarska, Piekarska, Klasztorna, Szkolna, Towarowa, w m. Bary, Czartoryja.  Nakazy zostały wykonane, sprawców pouczono. Zanieczyszczenia były związane z wykonywaniem prac polowych lub budowlanych w okresie opadów deszczu.

 

 • Wysypywanych śmieci przy działkach osiedlowych w Krzymowie i Grzybnie.

 

 • W sprawie zabezpieczenia budynku niezamieszkałych.

 

 • Doprowadzano do Dyrekcji Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie uczniów, którzy podczas godzin lekcyjnych przebywali poza terenem szkoły. Wyjazdy z pedagogiem szkolnym do rodziców.

 

 • Wypalania śmieci na ogródkach działkowych.

 

 •  Interwencja w sprawi ustalenia źródła wycieku nieczystości. Ustalono źródło wycieku, właściciela szamba zobowiązano do uszczelnienia – zalecenie wykonano.

 

 • Interwencje w sprawie odkrytych studzienek kanalizacyjnych, rewizyjnych, itp.

 

 • Interwencje w związku z osobami spożywającymi alkohol, oraz żebrzącymi na pl. Konstytucji w Chojnie.

.

 • Interwencje w stosunku do osób, które uporczywie nie wywiązują się z obowiązków usuwania nieczystości stałych i ciekłych.

 

 • Interwencje wraz z ZGM w sprawie nielegalnego poboru wody, w sprawach utrzymania porządku w miejscach zamieszkania.

 

 • Interwencje na targowiskach w Krajniku Dolnym i w Chojnie.

 

 • Doprowadzano do Dyrekcji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie wychowanka który oddalił się, wcześniej ustalając ewentualne miejsce pobytu, działanie podjęto po zgłoszeniu tego faktu przez Panią Dyrektor.

 

 • Ponadto interweniowano w sprawach: uprzątnięcia źle składowanego drewna, złego parkowania pojazdów, jazdy samochodami po chodnikach, jazdy quadami, braku zabezpieczeń studzienek kanalizacyjnych, pozostawianych śmieci po remontach i innych.

 

 •  Zabezpieczano miejsca przestępstw, kradzieży, wypadków, lądowiska śmigłowca pogotowia ratunkowego.

 

 • Wraz z Policją oznakowano tablicami informacyjnymi o utonięciach jeziora w Jeleninie, Stokach i Barnkowie.

 

                                                

 

Straż Miejska współpracowała z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego:

 

 • Konwój pieniędzy z banku do kasy Urzędu Miejskiego, OPS-u, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 • OPS- wyjazdy na interwencje, zbiórka żywności, działanie ,,bezdomny”
 • BGK – wyjazdy na kontrolę stanu dróg, kontrola zimowego utrzymania dróg, kontrola dzikich wysypisk śmieci, kontrola placów zabaw.
 • SEO – dostarczanie przesyłek, ogłoszeń.
 • ZBN – interwencje na targowisku miejskim w Chojnie, wyjazdy w sprawach właścicieli lub użytkowników działek, podziały geodezyjne działek, kontrola świetlic wiejskich.
 • USC- przewozy dowodów osobistych z  Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, kontrole meldunkowe i ustalenia miejsc pobytu.
 • BOR – dostarczanie przesyłek radnym, obwieszczeń  sołtysom. 
 • Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

 

 

 

 

 

                                                 PROWADZONE DZIAŁANIA

 

 

                Działanie „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ”   Działanie realizowano poprzez patrolowanie w rejonie szkół , reagowanie na łamanie przepisów ruchu drogowego w rejonie szkół podczas dowozu uczniów.

 

                Działanie ,,BEZPIECZNA SZKOŁA” codziennymi dyżurami objęto tereny przy szkołach, głównie przy szkole podstawowej w Chojnie gdzie występuje duże zagrożenie ze względu na wzmożony ruch pojazdów w godzinach 07.30 – 08.00, 11.20- 11.40.

Objęto również regularnymi kontrolami otoczenie placówek oświatowych ze zwróceniem uwagi na młodzież po zajęciach szkolnych.

   

                Działanie ,,BEZPIECZNE FERIE” celem działania było reagowanie na zagrożenia związane z sięganiem po środki uzależniające, związane z przemocą i agresją oraz ruchem drogowym.

 

                  Działanie ,,BEZPIECZNE WAKACJE” patrolowano teren w rejonie placów zabaw, jezior, parków, świetlic, sklepów sprzedających alkohol i wyroby tytoniowe.

 

                  Działanie ,,ZNICZ” i  ,,CIS” patrolowano tereny cmentarzy przed i podczas obchodów ,,WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.”

 

                  Działanie ,,BEZDOMNY” kontrolowano miejsca przebywania bezdomnych, oraz osób starszych w okresie zimowym tj. pustostany, piwnice, altanki na ogródkach działkowych, itp.

 

W listopadzie przeprowadzono działanie STOP 18 – Program odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów tytoniowych. Głównym jego zadaniem jest ograniczenie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. Przeprowadzono szkolenie w tym zakresie z 34 sprzedawcami wyrobów tytoniowych.

Sprzedawcy po poprawnym wypełnieniu testu z zasad odpowiedzialnej sprzedaży otrzymali, materiały informacyjne, ulotki, naklejki, oraz dyplomy odpowiedzialnej sprzedaży programu -STOP 18 .

 

                        Straż Miejska dokonywała patroli pieszych, których celem było zapewnienie spokoju, ładu i porządku w miejscach publicznych. Szczególną uwagę zwracano na miejsca zagrożone takie jak: dworzec PKP i PKS, place zabaw, parki, tereny wokół szkół,  ośrodka szkolno- wychowawczego, oraz miejsc parkingowych. W czasie pieszych patroli ujawniano nieprawidłowości odnośnie utrzymania ładu i porządku.

W wszystkich przypadkach pouczono właścicieli posesji i nieruchomości, oraz sprawdzono wykonanie nakazanych obowiązków – zostały one zrealizowane.

 

 

Zgodnie z zawartym porozumieniem Straż Miejska pełniła wspólne służby z Policją na terenie Gminy Chojna, w godzinach 06.00 – 14.00; 14.00 – 22.00, (110 wspólnych patroli). 

.

       Straż Miejska podczas codziennych służb skupia się przede wszystkim na uświadamianiu mieszkańcom gminy o potrzebie przestrzegania prawa i porządku.

                              

EWIDENCJA  WYNIKÓW   DZIAŁAŃ  STRAŻY  MIEJSKIEJ

ZA 2009 ROK

 

Lp.

Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Pouczenie

 

Mandat

 Razem

 

 

liczba

kwota

1

 

Kodeks wykroczeń

 

 

 

 

 

a)

 

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

 

        84

     

    1

      

       100      

 

85

b)

Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, sam, społ

         -

    -

         -

-

c)

 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

 

        169

 

    1

 

      200

 

170

d)

 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

 

        558

 

     4

 

      350

 

562

e)

 

Wykroczenia przeciwko osobie

          40

     -

          -

40

f)

 

 

Wykroczenia przeciwko zdrowiu

           -

     -

          -

-

g)

 

Wykroczenia przeciwko mieniu

           10

     -

         -

10

 

h)

 

Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

           -

     -

         -

-

 

i)

 

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

         151

     1

         50

152

 

j)

 

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

         145

      11

         600

156

 

k)

Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

          -

-

           -

-

 2

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

         719

      4

         200

723

3

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

         203

       3

        220

206

4

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu

           -

       5

        250

5

5

Akty prawa miejscowego(przepisy porządkowe)

         95

       -

       -

95

 

Ogółem

      2174

      30

     1970

2204

 

·        Osoby doprowadzone do miejsca zamieszkania lub policję  – 28

·        Ujawniono przestępstw -2

·        Konwój wartości pieniędzy – OPS, UM, ASiIS - 187

·        Zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof, lądowiska śmigłowca – 7

                                                                                                                    

                                                                                    Komendant Straży Miejskie w Chojnie

 

                                                                                                  Bajsarowicz Piotr

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-03-2010 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 19-03-2010 15:12