Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 10


DRUK Nr 10 /XLII PROJEKT

U C H W A Ł A Nr XLII/ /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 3, położonego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 12.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 i pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271; z 2003 Nr 214, poz.1806, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Dz. U. Nr 17, poz.128 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327,
Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146) oraz art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603; z 2004r. Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087; Nr 169, poz.1420; Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 104, poz.708; Nr 220, poz.1600 i 1601; Nr 69, poz.468; Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 220,
poz. 1412, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz. 335 i poz.340, Nr 98, poz.817, Nr 161, poz.1279 i poz.1281, Nr 206, poz.1590 z 2010r. Nr 28, poz.146) - Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokalu opisanego w § 2 na rzecz najemcy.

§ 2. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w gruncie, położonego w Chojnie, ul. Jagiellońskiej 12, działka nr 207/25 o pow. 835 m2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XLII/ /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia marca 2010r.

Pani Ada Józefczyk jako najemca lokalu niemieszkalnego nr 3, położonego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 12 wystąpiła z wnioskiem o jego kupno.

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków nr 207/25 o pow.835m2, obręb 7 miasta Chojna i zabudowana budynkiem niemieszkalnym, w którym znajduje się sześć lokali niemieszkalnych wykorzystywanych na cele administracyjno -biurowe.
W wynajmowanym lokalu, Pani Ada Józefczyk - Notariusz prowadzi Kancelarię Notarialną. Siedziba kancelarii została przeniesiona z Gryfina do Chojny, decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.06.1995r. Powierzchnia zajmowanego lokalu wynosi 93,79m2, zaś jego wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego 213.903,00zł. Umowa najmu zawarta jest na czas nieokreślony.

W związku z powyższym, stosownie do art. 34 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada Miejska w Chojnie może, w drodze uchwały przyznać pierwszeństwo
w nabyciu lokalu jego najemcy lub dzierżawcy.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt wystąpienia przez najemcę przedmiotowego lokalu ze stosownym wnioskiem, niezbędne jest przedłożenie pod obrady Rady Miejskiej
w Chojnie niniejszego projektu uchwały, celem podjęcia rozstrzygnięcia w kwestii przyznania pierwszeństwa w jego nabyciu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-03-2010 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2010 15:16