Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 7


DRUK Nr 7 /XLII PROJEKT

U C H W A Ł A Nr XLII/ 2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 ze zmianami) - Rada Miejska
w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Chojna od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 206/2 o pow. 0,0618 ha, położonej w obrębie Jelenin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chojny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XLII/ /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 2010r.

W dniu 12 października 2009 r. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie złożył propozycję przejęcia przez Gminę Chojna - w trybie art. 66 § 1 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa w zamian za część zaległości podatkowych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami działek: 206/2 o pow. 0,0618 ha i 521/2 o pow. 0,0588 ha, położonych w obrębie Jelenin

Burmistrz Gminy Chojna pismem z dnia 2 listopada 2009 r. udzielił odpowiedzi dla PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie, iż nie jest zainteresowany nabyciem prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w ww. trybie.

W dniu 7 stycznia 2010 r. PKP S.A. Oddział Gospodarowania w Szczecinie złożył kolejny wniosek w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Powołany przepis stanowi, że mienie PKP SA może być przekazane nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność jednostkom samorządu terytorialnego, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu.

Burmistrz Gminy Chojna pismem z dnia 27.01.2010 r. wystąpił do Rady Sołeckiej
w Jeleninie o opinię dotyczącą ich zasadności i przydatności dla realizacji zadań własnych gminy - sołectwa Jelenin.

Pismem z dnia 2. 02.2010 r. Rada Sołecka sołectwa Jelenin udzieliła odpowiedzi, iż wyraża wstępne zainteresowanie przejęciem jednej z zaoferowanych nieruchomości
(oznaczonej numerem działki 206/2 o pow. 0,0618 ha), mogącej służyć realizacji własnych zadań gminy, w szczególności z zakresu dróg gminnych.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie istnieją formalnoprawne przesłanki do przejęcia użytkowania wieczystego wyżej wymienionej nieruchomości.

W tym stanie rzeczy przyjęcie proponowanego projektu uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-03-2010 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2010 15:18