Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 4


(projekt)

DRUK nr .4................

UCHWAŁA NR ……/………/……….

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia ......................... 2010 r.

w sprawie:

udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej.

Na podstawie art.10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr173poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 nr 28 poz.142 i 146) oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz.539, Nr 220, poz. 1499, z 2009r. Nr 1, poz. 2, z 2009 r. Nr 56 poz.458, z 2009 r. Nr 115 poz. 966, z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 215 poz. 1664)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu dotacji
celowej w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru oraz

dodatków (np.futerał, szarfy) dla Komendy Powiatowej Policji

w Gryfinie.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2010r.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz przeznaczenie

i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu

pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Chojna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kowalczyk

DRUK nr .................

UZASADNIENIE DO

UCHWAŁY NR …………………….

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia ……………….. 2010 r.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 3 lipca 2009r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się spotkanie, którego tematem była inicjatywa ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie.

Koszt zakupu sztandaru to szacunkowa kwota od 6.000,00zł do 12.000,00zł.

O partycypację w kosztach poproszono: Powiat Gryfiński, PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz gminy wchodzące w skład Powiatu Gryfińskiego.

Proponowana kwota partycypacji gmin - to 1.500,00zł od gminy.

Wolę przystąpienia do partycypacji i do Komitetu Ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie zadeklarowały następujące podmioty: Gminy - Widuchowa, Moryń, Gryfino, Cedynia, Banie, Stare Czarnowo, Chojna oraz KPP Gryfino, PGE ZE Dolna Odra SA w Nowym Czarnowie i Powiat Gryfiński.

Planowany termin przekazania sztandaru KPP w Gryfinie:

3 maja 2010r. z okazji Święta Konstytucji 3 Maja lub 20 lipca 2010r.

z okazji Święta Policji.

Kwota partycypacji zostałaby wpłacona na wyodrębnione przez Powiat Gryfiński konto, po podpisaniu porozumienia o partycypacji pomiędzy Gminą Chojna reprezentowaną przez burmistrza a Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez dwóch członków Zarządu Powiatu.

Projekt porozumienia przesłanego władzom Gminy przez władze Powiatu Gryfińskiego - stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Środki na w/w cel, w wysokości 1.500,00zł zostały wstępnie zaplanowane przez Burmistrza i Radę Miejską w budżecie Gminy Chojna na rok 2010r. (DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75405 § 2710) .

Termin wykorzystania dotacji do dnia 31 maja 2010r.

Termin rozliczenia dotacji do dnia 15 czerwca 2010r.

W wypadku wykorzystania jedynie części dotacji przez Dotowanego - podlega ona zwrotowi w terminie do 31 maja 2010r.

Dysponentem środków jest naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej.

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy powiatowej Policji w Gryfinie. Środki zostaną przekazane na konto bankowe Powiatu Gryfińskiego po podpisaniu umowy.

Sporządziła:

Ewa De La Torre

Sekretarz

Gminy Chojna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-03-2010 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2010 15:19