Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 3

 

-PROJEKT-

DRUK NR 3 /XLII


UCHWAŁA NR XLII/ /2010

 

Rady Miejskiej w Chojnie


z dnia marca 2010 rokuw sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:


§ 1.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę 16 500 zł

z tego:

1) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań

statutowych) o kwotę 1 500 zł

-w dziale

o kwotę

rozdział

010 –


01095 -

Rolnictwo i łowiectwo


Pozostała działalność


1 500 zł

1 500 zł

2) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

o kwotę 14 880 zł

--w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

710 –


71095 –

750 –


75095 –

Działalność usługowa


Pozostała działalność

Administracja publiczna


Pozostała działalność


3 000 zł

3 000 zł


11 880 zł

11880 zł

3) wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

o kwotę 120 zł

-

w dziale

o kwotę

rozdział

750 –


75095 –

Administracja publiczna


Pozostała działalność


120 zł

120 zł


§ 1.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę 16 500 zł

z tego:

1) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań

statutowych) o kwotę 16 500 zł


-w dziale

o kwotę

rozdział

926 –


92695 –

Kultura fizyczna i sport


Pozostała działalność


16 500 zł

16 500 zł
§ 2 Załącznik Nr 8 do Uchwały NR XL/339/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia

21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2010 dotyczący „Limitów wydatków Gminy Chojna na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych” otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3. Załącznik Nr 9 do Uchwały NR XL/339/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia

21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2010 dotyczący „Limitów wydatków Gminy Chojna na programy finansowane

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych” otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady


Janusz Kowalczyk

Załącznik Nr 1

do Uchwały NR XLII/ /2010

Rady Miejskiej

w Chojnie

Limity wydatków Gminy Chojna na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

 

 

 

 

 

 w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

(w zł)

Planowane wydatki

2010 r.

2011 r.

2012 r.

po roku 2012

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

630

63003


Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin

i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angerminde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza

w Chojnie”


Urząd Miejski

w Chojnie

2009-2011

1 635000

86 250

1 535 000700

70005


Adaptacja istniejącego budynku koszarowego

na mieszkania komunalne

w Chojnie przy ul. Orląt 8”Urząd Miejski

w Chojnie


2000-2012

915 143

145 000

200 000

200 000

 

700

70095

Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe

w Chojnie między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury

i Narciarską”


Urząd Miejski

w Chojnie


2010-2013

7 200 000

100 000

2 400 000

2 300 000

2 400 000

750

75023


Przebudowa budynku koszarowego na potrzeby administracyjno-biurowe”


Urząd Miejski

w Chojnie

2008-2013

10 000 000


200 000

5 270 000

4 400 000

754

75412


Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Brwicach”


Urząd Miejski

w Chojnie

2010-2011

350 000

50 000

300 000

 

 

801

80101


Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie”


Urząd Miejski

w Chojnie

2009-2011

3 050 000

500 000

2 500 000

 

 

801

80104

Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona

w Chojnie”

Urząd Miejski

w Chojnie

2009-2010

3 800 000

2 700 000

 

 

 

854

85495


Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow-Krajnik Górny (Polska)-Landhof Lepie”-


Urząd Miejski

w Chojnie

2009-2011

3 000 000

1 000 000

1 995 700

 

 

900

90001

Budowa sieci wodociągowej

z przyłączami w ulicy M. C. Skłodowskiej w Chojnie”

Urząd Miejski

w Chojnie

2008-2010

185 736

42 000

 

 

 

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej od przepompowni PSL-1 na lotnisku

do miejscowości Kaliska”

Urząd Miejski

w Chojnie

2008-2011

2 550 000

800 000

1 700 000

 

 

900

90001

Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej

w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP”

Urząd Miejski

w Chojnie

2008-2012

6 091 349

2 525 749

2 155 000

1 360 000

 

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

do budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków

w miejscowości Grzybno”

Urząd Miejski

w Chojnie


2009-2010

920 000

907 991

 

 

 

900

90001

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Sikorskiego w Chojnie”

Urząd Miejski

w Chojnie

2010-2011

200 000

100 000

100 000

 

 

921

92109

Budowa świetlicy wiejskiej

w miejscowości Czartoryja”

Urząd Miejski

w Chojnie

2010-2011

100 000

30 000

70 000

 

 

921

92109

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej

w m. Zatoń Dolna”

Urząd Miejski

w Chojnie

2008-2010

452 893

422 477

 

 

 

921

92109

Wymiana pokrycia dachu

na świetlicy w Mętnie”

Urząd Miejski

w Chojnie

2009-2010

96 000

94 200

 

 

 

Ogółem

40 546 121

9 503 667

13 155 700

9 130 000

6 800 000
Załącznik Nr 2

do Uchwały NR XLII/ /2010

Rady Miejskiej

w Chojnie
Limity wydatków Gminy Chojna

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych

 


 

 

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa programu

-projektu

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Lata realizacji projektu

Wartość całkowita projektu

(w zł)

Planowane płatności w latach w ramach projektu

2010 r.

2011 r.

2012 r.

po roku 2012

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

1

630

63003


Europejska Współpraca Terytorialna

INTERREG IVA -

Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin

i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angerminde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo

i Trzcińsko Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie”Urząd Miejski

w Chojnie


2009-2011

1.635.000

86.250

1.535.000

 

 

2

854

85495

Europejska Współpraca Terytorialna

INTERREG IVA -

Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia

i spotkań Landhof Arche Gross Pinnow-Krajnik Górny (Polska)-Landhof Lepie”Urząd Miejski

w Chojnie2009-2011

3.000.000

1.000.000

1.995.700

 

 

3

900

90001

Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Działanie 4.3 „Zaopatrzenie w wodę

i oczyszczanie ścieków”-

Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP”

Urząd Miejski

w Chojnie

2008-2012

6.091.349

2.525.749

2.155.000

1.360.000

 

4

900

90001

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie osi 3 „Podstawowe usługi dla gospodarki

i ludności wiejskiej” -

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków w miejscowości Grzybno”


Urząd Miejski

w Chojnie


2009-2010

920.000

907.991

 

 

 

5

921

92109

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 3.4 „Odnowa i rozwój wsi”-

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Zatoń Dolna”

Urząd Miejski

w Chojnie

2008-2010

452.893

422.477

 

 

 

6

921

92109

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 3.4 „Odnowa i rozwój wsi”-

Wymiana pokrycia dachowego

na budynku świetlicy wiejskiej

w Mętnie”Urząd Miejski

w Chojnie2009-2010

96.000

94.200

 

 

 

Ogółem

12.195.242 

5.036.667 

5.685.700 

1.360.000 

 


U Z A S A D N I E N I EDział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Sfinansowanie wydatków dotyczących wynajmu sprzętu do przewozu

padłego bydła oraz utylizacji zwierząt, +1.500 zł


Dział 710 Działalność usługowa

- Końcowe rozliczenie zamówienia – wykonanie Strategii Rozwoju

Obszarów Rybackich (pochodne z tytułu wykonanego zamówienia), +3.000 złDział 750 – Administracja publiczna

- Organizacja prac interwencyjnych: +9.990 zł

- Wynagrodzenia - 8.610 zł,

- Pochodne od wynagrodzeń - 1.380 zł,


- Organizacja robót publicznych: +2.010 zł

- Wynagrodzenia - 1.500 zł,

- Pochodne od wynagrodzeń - 390 zł,

- Ekwiwalent za odzież - 120 zł.Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Częściowa korekta planu przeznaczonego na utrzymanie placów zabaw

w Gminie Chojna (m.in. utrzymanie zieleni na placach zabaw, bieżące

utrzymanie placów zabaw), -16.500 złZmiana załącznika Nr 8 i 9 dotyczy aktualizacji kosztorysu i wzrostu wartości całkowitej zadania „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angerminde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie” w których dotychczasową „wartość całkowitą projektu” (tj. kwotę 1.300.000 zł) zastępuje się kwotą 1.635.000 zł; natomiast w kolumnie „Planowane płatności w roku 2011” (tj. kwotę 1.200.000 zł) zastępuje się kwotą 1.535.000 zł.

Planowane płatności w 2010 roku pozostają na dotychczasowym poziomie.

Chojna, marzec 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-03-2010 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 19-03-2010 23:47