Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 2

DRUK  2   XLII

 P R O J E K T
UCHWAŁA NR XLII/       /2010

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie:  zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, a 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy do kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy na rok 2010, na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie”.
§ 2. Spłata kredytu wraz z odsetkami następować będzie z dochodów własnych Gminy.
§ 3. Udziela się Burmistrzowi upoważnienia do zawarcia umowy kredytowej i innych umów towarzyszących.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk


UZASADNIENIE
do UCHWAŁA NR XLII/    /2010 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 25 marca 2010r.

Szkoła Podstawowa w Krzymowie wybudowana została na podstawie dokumentacji technicznej z roku 1963 w ramach programu „Tysiąc szkół na 1000 lecie Państwa Polskiego”. W swojej historii szkoła przeszła modernizacje stolarki okiennej, która została wymieniona na nowoczesną energooszczędną oraz została zmodernizowana kotłownia. Zmieniona została technologia i obecnie ciepło produkowane jest ze spalania oleju opałowego. Oprócz szkoły do kotłowni podłączone są cztery mieszkania. W latach 2006 - 2009 aby ogrzać kompleks budynków, średnio rocznie w kotłowni spalano ok. 27 tys. l oleju opałowego. W roku 2009 rzeczoznawca mgr inż. Jan Lietz sporządził audyt energetyczny z którego wynika, że w przypadku przeprowadzenia termomodernizacji obiektu szkolnego można uzyskać oszczędność w zapotrzebowaniu na ciepło do 59,1 %. Po przeprowadzeniu analiz energetycznych przygotowana została kompleksowa dokumentacja techniczna, która obejmuje pełny zakres prac do wykonania. Przygotowany na podstawie dokumentacji kosztorys prac termomodernizacyjnych opiewa na kwotę 625 000 zł. Aby sprawnie przeprowadzić modernizacje szkoły trzeba zgromadzić odpowiednie środki finansowe. Państwo poprzez różne preferencje dofinansowuje tego typu modernizacje. Do roku 2009 najlepszą formą wsparcia były pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z tzw. premią termomodernizacyjną. Niestety od połowy 2009 r. zmienione zostały zasady udzielania premii i na rynku pożyczek i kredytów pozostały pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które finansują tego typu modernizacje lub kredyty preferencyjne Banku Ochrony Środowiska.
Pożyczka WFOŚiGW udzielana jest tylko do wysokości netto zadania a udział własny wynosi 25 % całości zadania. Zatem kosztem zaciągającego pożyczkę jest podatek VAT oraz odsetki od kredytu obecnie wynoszą one 4,5 % w stosunku rocznym. Można ubiegać się o umorzenie do 30 % tej pożyczki po spełnieniu określonych bardzo rygorystycznie sprawdzanych kryteriów.
Innym narzędziem pozwalającym sfinansować modernizację szkoły w Krzymowie jest kredyt BOŚ. Kredyt udzielany jest do 80 % całego zadania liczonego od wartości brutto. Oprocentowanie tego kredytu obecnie wynosi 1,19 % w stosunku rocznym. Bank pobiera jednorazową prowizję od udzielonego kredytu w wysokości 1,5 %.
Według przeprowadzonych symulacji zwrot całości środków zaangażowanych w zadanie wyniesie ok. 18 lat, przy założeniu, że cena oleju opałowego nie wzrośnie i średniorocznie kotłownia zużywać będzie 13500 l oleju. Gdyby jednak ceny oleju wzrosłyby to okres zwrotu zaangażowanego kapitału skróci się.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-03-2010 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 19-03-2010 23:31