Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 1


Druk nr 1 /XLII

Projekt

UCHWAŁA Nr

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238 z 2008 r. Nr 227 poz. 1505. z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 144 poz. 1175) Rada Miejska w Chojnie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna będący częścią strategii rozwiązywania problemów społecznych na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w następującym brzmieniu:

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINY CHOJNA na okres od 1 stycznia 2010 r. do

31 grudnia 2010 roku

§ 2. Podstawowe cele i strategia działania.

1. Podstawowym celem programu jest:

 • zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz
  zmniejszenie tych, które aktualnie występują,

 • doskonalenie sposobów rozwiązywania istniejących problemów.

2. Warunkami koniecznymi do osiągnięcia tych celów są:

 • zmniejszenie ilości i zmiany spożycia napojów alkoholowych ,

 • zmiana postępowania obywateli i instytucji w sytuacjach związanych
  ze spożywaniem i nadużywaniem alkoholu ,

 • przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
  alkoholizmowi w zakresie handlu napojami alkoholowymi.

 1. Strategia działania obejmuje:

 • przeciwdziałanie sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim oraz
  reklamie napojów alkoholowych,

 • rozwijanie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich
  rodzin,

 • profilaktyczne programy informacyjne i psychoedukacyjne wpływające
  na podstawy i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości w
  szczególności wobec młodzieży i grup podwyższonego ryzyka,

 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinach alkoholowych, w których
  istnieje problem alkoholizmu

 • leczenie i rehabilitację osoby uzależnionej prowadzi zakład opieki
  zdrowotnej lub lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną
  praktykę lekarską.

ZAKRES DZIAŁAŃ

§ 3. Profilaktyka uzależnień

 • ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez nieletnich
  poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć w świetlicach,

 • wdrażanie psychospołecznych metod uczenia postaw i umiejętności
  służących zdrowemu i trzeźwemu życiu, uczących umiejętności
  odmawiania i dokonywania racjonalnych wyborów,

 • udział dzieci i młodzieży w koloniach i obozach z programem
  terapeutycznym,

 • wprowadzanie do świetlic szkolnych i środowiskowych programów
  profilaktyki uzależnień,

 • realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych ,
  gimnazjum i ponadgimnazjalnych,

 • współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych zgodnie z ustawą
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • organizowanie w szkołach konkursów plastycznych i innych o tematyce „Młodzież przeciw uzależnieniom"

 • prowadzenie prelekcji, pogadanek dla młodzieży i rodziców z terenu
  miasta i gminy Chojna, na tematy uzależnień,

 • otwarcie nowych świetlic środowiskowych między innymi w Chojnie i na lotnisku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,

 • finansowanie programów przeciwdziałających marginalizacji rodziny,

 • współfinansowanie prowadzenia izby wytrzeźwień

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.

Realizatorzy programu to następujące podmioty: Burmistrz Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie , Komisariat Policji i Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie.

§ 4. Lecznictwo odwykowe

- działalność grupy samopomocowej typu „ AA" oraz AL- ANON
działającej na zasadzie Wolontariatu,

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem

alkoholowym i członków ich rodzin,

 • współpraca z Poradnią Odwykową poprzez kierowanie osób na podjęcie leczenia,

 • działania wspierające dla osób uzależnionych i współuzależnionych
  (dodatkowe terapie, leczenie, dojazdy do Ośrodków Profilaktyki
  Alkoholowej, wyjazdy na zloty i spotkania trzeźwościowe itp.)

 • współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą w problematyce
  alkoholowej,

 • finansowanie badania przeprowadzonego przez lekarza biegłego (psychiatrę i psychologa) celem wydania opinii o uzależnieniu od alkoholu,

 • opłaty Sądowe

Realizator - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 5. Kontrola przedsiębiorców prowadzących sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych

 • prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z
  zezwoleń oraz kontroli prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży
  napojów alkoholowych,

 • sprawdzenie czy w miejscach sprzedaży napojów alkoholowych są
  informacje o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazie podawania
  i sprzedaży alkoholu osobom nieletnim lub nietrzeźwym.

§ 6. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji

Za udział w pracach Komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 60,00 złotych za każde posiedzenie komisji lub kontroli.

Podstawę wypłacenia wynagrodzenia stanowi lista obecności, bądź protokół z posiedzenia Komisji lub kontroli.

Wynagrodzenie wypłacane jest w okresach kwartalnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-03-2010 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2010 15:20