Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM NA WOLNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ


Chojna, dnia 21.04.2010r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA

DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM

W CHOJNIE

NA WOLNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

1. Wymagania :

Wykształcenie:

średnie lub wyższe.

2. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) nieposzlakowana opinia,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,

d) posiadanie wiedzy z zakresu:

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o:

samorządzie gminnym,

najmie lokali,

utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

e) rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność

samodzielnego podejmowania decyzji.

3. Wymagania dodatkowe:

a) wskazana znajomość języka obcego.

b) wskazany staż pracy oraz doświadczenie w pracy w samorządzie,

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie spraw związanych z pracami Komisji Mieszkanio­wej.

2. Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi.

3. Prowadzenie egzekucji administracyjnych w sprawach lokalowych.

4. Dokonywanie ocen stanu technicznego oraz planowanie remontów

zasobów mieszkaniowych w uzgodnieniu z administratorem budynków komunalnych.

5. Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

6. Współdziałanie z zarządcami nieruchomości wspólnych i realizacja ustawy

o własności lokali.

7. Nadzorowanie placów zabaw.

8. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych podmiotom i instytucjom gminnym

w zakresie bieżącego utrzymania ogródków jordanowskich i placów zabaw.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys ( CV ),

c) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

d) kserokopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacje,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach ,

f) kwestionariusz osobowy,

g) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności

gospodarczej,

h) oświadczenie, że nie był(a) kandydat(tka) skazana prawomocnym wyrokiem sądu

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

- aktualnegoZapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru

Karnego, że nie była skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

- zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na świadczenie pracy na określonym

stanowisku urzędniczym.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pokój Nr 12)

Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 lub przesłać listownie

z dopiskiem na kopercie:

Dotyczy naboru na stanowisko - ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30.04.2010r. do godz. 1500.

Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Chojnie po wyżej określonym

terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas

określony i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania na czas nieokreślony - bez

ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną powiadomieni

pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego

ul. Jagiellońska 4.

 

Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba że na pisemny wniosek oferenta.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem

dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 ,

poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 ).

Dane informacyjne na temat w/w stanowiska będzie można uzyskać u p. Jarosława Kiepury

tel. (91) 4141035 w. 34.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 21-04-2010 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Mieszczańska 21-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 21-04-2010 14:20