Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 7


DRUK Nr 7 /XLIV PROJEKT

UCHWAŁA NR XLIV/ /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części
nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337
i z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600 i 1601;
z 2007 r. Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340, Nr 98, poz. 817; Nr 161 poz. 1279 i poz. 1281; Nr 206, poz. 1590; z 2010 r. Nr 28 poz. 146) - Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na cele handlowe o pow. 25 m2, znajdującego się na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Chojna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 249/2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Chojnie

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XLIV/ /2010 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 2010 r.

Wnioskiem z dnia 26 lutego 2010 r. Pani Zdzisława Dzięgiel zam. Chojna ul. Bol. Prusa 3/403 wystąpiła o dzierżawę części działki nr 249/2, na której usytuowany jest kiosk handlowy, stanowiący jej własność, o pow. 25 m2, położonej w obrębie 3 m. Chojna. Przedmiotową nieruchomość dzierżawił do dnia 31 marca 2010 r. Pan Jerzy Szuringer zam. Przecław ul. Warzymice 78/2, który w dniu 26 lutego 2010 r. złożył rezygnację z dalszej dzierżawy przedmiotowego gruntu, powodem której jest sprzedaż kiosku handlowego na rzecz Pani Zdzisławy Dzięgiel.

Umowa najmu zostałaby zawarta na czas nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Stosownie do art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do kompetencji Rady Miejskiej w Chojnie należy wyrażanie zgody
na zawieranie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat, przy jednoczesnym odstąpieniu od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

Mając na uwadze fakt wystąpienia Pani Zdzisławy Dzięgiel z wnioskiem
w wyżej opisanej sprawie, niezbędne jest przedłożenie go pod obrady Rady Miejskiej
w Chojnie.

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 23-04-2010 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2010 12:56