Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOJNIE NA STANOWISKO DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CHOJNIE


Chojna, dnia 21.06.2010r.

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA

DO PRACY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI  MIESZKANIOWEJ

W CHOJNIE

 

NA STANOWISKO DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI  MIESZKANIOWEJ W CHOJNIE

 

1. Wymagania :

Wykształcenie:

a) wyższe o specjalności: administracja, prawo, zarządzanie, ekonomia, budownictwo.

 

2. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) nieposzlakowana opinia,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,

d) doświadczenie zawodowe kandydata:

- posiada doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub

wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze

zgodnym z wymogami na danym stanowisku,

- posiada wiedzę z zakresu organizacji pracy, ekonomiczno-finansową jak

również z budownictwa w stopniu ogólnym,

e) predyspozycje osobowościowe:

- dyspozycyjność, umiejętność kierowania zespołem ludzkim, dobra organizacja

pracy, odpowiedzialność,

f) posiada wiedzę z zakresu:

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- Kodeksu pracy,

- ustawy o:

* samorządzie gminnym,

* o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu

cywilnego,

* utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

3. Wymagania dodatkowe:

a) wskazana praktyka w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi,

b) posiada licencję zawodową do zarządzania nieruchomościami.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Wykonywanie czynności prawnych związanych z bieżącym zarządzaniem

zakładem tj. planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie całości

procesów gospodarczych w ramach kierowanego zakładu, mających na celu

polepszenie metod i wyników gospodarczych zakładu z zakresu gminnego

zasobu mieszkaniowego.

2. Prowadzenie w imieniu Gminy spraw związanych z własnością lokali

mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

3. Składanie oświadczeń woli w sprawach zakupu, sprzedaży lub licencji środków trwałych

(z wyjątkiem budynków, budowli i gruntów), materiałów i części zamiennych.

4. Zawieranie umów na najem i dzierżawę budynków, budowli lokali mieszkalnych

i użytkowych, maszyn urządzeń i środków transportu.

5. Zawieranie umów o wykonywanie usług, innych umów cywilno-prawnych, umów

sprzedaży i innych umów nienazwanych (z wyłączeniem umów darowizn).

6. Składanie oświadczeń woli o rozłożeniu na raty należności z tytułu najmu, dzierżawy,

dostaw robót i usług, niedoborów i szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys ( CV ),

c) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

d) kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach ,

f) kwestionariusz osobowy,

g) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności

gospodarczej,

h) oświadczenie, że nie był(a) kandydat(tka) skazana prawomocnym wyrokiem sądu

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem

do przedłożenia:

- aktualnegoZapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru

Karnego, że nie była skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

- zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na świadczenie pracy na określonym

stanowisku urzędniczym.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pokój Nr 12)

Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 lub przesłać listownie

z dopiskiem na kopercie:

Dotyczy naboru na stanowisko - dyrektora Zakładu Gospodarki

Mieszkaniowej w Chojnie”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 5 lipca 2010r. do godz. 1500.

Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Chojnie po wyżej określonym

terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas

określony i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania na czas nieokreślony - bez

ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko.

 

 

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną powiadomieni

pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego

ul. Jagiellońska 4.

 

Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba że na pisemny wniosek oferenta.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem

dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 ,

poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 22-06-2010 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Mieszczańska 21-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 01-09-2010 09:17